Deerlijk

Zitting van 25 MAART 2021

Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Gemeenteraad - 25 februari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 25 februari 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 25 februari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links GR 2021.02.25 - audiovisuele opname
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Jaarrekening 2020 - deel gemeente - vaststelling

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de jaarrekening 2020, voor wat betreft het deel van de gemeente, vast te stellen.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links jaarrekening 2020.pdf
documentatie 2020.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Jaarrekening 2020 - deel vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om de jaarrekening 2020, voor wat betreft het deel van het OCMW dat op heden werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links documentatie 2020.pdf
jaarrekening 2020.pdf
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Rapport organisatiebeheersing 2020 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2020.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Visum en debiteurenbeheer 2020 - rapportering - kennisname

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat – heraanleg asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing fundering - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

Het bestek met nr. 2021-04 en de raming voor de opdracht “Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat – heraanleg asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing fundering”, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer, worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 224.895,10 euro excl. btw of 272.123,07 euro incl. 21 % btw (47.227,97 euro btw medecontractant).

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0200-00/22400000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Straten nieuwe verkaveling innewaarts de Tapuitstraat - naambepaling - definitieve beslissing - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om volgende straatnamen toe te kennen aan de nieuwe straten in de verkaveling innewaarts de Tapuitstraat:

          de hoofdstraat (nr. 1) krijgt de naam Overakkerstraat;

          de zijstraten (nrs. 2 tot 5) krijgen de namen Claire Vanhonnackerstraat, Hermina Ackestraat, Marja Sèsstraat en Zuster Remigiastraat.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit om de eigenaars van de gronden in/langs de verkaveling, de projectontwikkelaar, de cultuurraad en andere belanghebbenden, van onderhavige beslissing op de hoogte te brengen.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit om onder de straatnaam, volgende toelichting op de straatnaamborden te (laten) vermelden:

 

Overakkerstraat

Heerlijkheid Overackere - Grafelijk leenhof

 

Claire Vanhonnackerstraat

Vlaamse zangeres

Woonde in Deerlijk van oktober 1953 tot augustus 1985

 

Hermina Ackestraat

Kortrijk 1868 - Deerlijk 1920

vroedvrouw

 

Marja Sèsstraat

Deerlijk 1906 - Heestert 1998

vroedvrouw

 

Zuster Remigiastraat

Ooigem 1917 - Gits 2008

kleuteronderwijzeres-schoolhoofd Statiewijk

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen - premiereglement - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaand reglement goed te keuren:

 

PREMIEREGLEMENT RENOVATIE- EN/OF HERSTELLINGSWERKEN AAN JEUGDLOKALEN

 

Art. 1. - Wie en wat?

 

Aan de Deerlijkse jeugdvereniging of de vzw die aan een Deerlijkse jeugdvereniging verbonden is, wordt een premie toegekend voor renovatie- en/of herstellingswerken aan hun op het grondgebied van de gemeente gelegen en voor reguliere werking gebruikte jeugdlokalen onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden.

 

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met de premie verbonden aan het premiereglement lokalen in eigendom van cultuur en sport.

 

Art. 2. - Voorwaarden voor werken om in aanmerking te komen

 

Volgende renovatie- en/of herstellingswerken komen in aanmerking voor betoelaging:

          Onderhoudswerken aan gebouwen en installaties

          Werken die het gebruik van een constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.

          Structurele werken

          Werken aan het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen.

          Werken aan het dak.

          Stabiliteitswerken

          Het geheel of gedeeltelijk vervangen van buitenmuren of dragende binnenmuren.

          Veiligheidswerken

          Brandveiligheid, stevigheid, elektrische installatie, inbraak- en vandalismebeveiliging etc.

          Investeringen in energiebesparende maatregelen

          Chauffages vervangen, zonnepanelen, dubbel glas, LEDverlichting etc.

          Werken in functie van de toegankelijkheid van het jeugdlokaal

          Werken aan nutsvoorzieningen

          Gas, water en elektriciteit.

          Afwerking binnenin het gebouw

          Vloeren, binnendeuren, schuifwanden etc.

          Verfraaiingswerken

          Kleinschalige werken om het gebouw mooier te maken of het voorkomen ervan te verbeteren vb. schilderen.

 

Art. 3. – Werken die niet in aanmerking komen

 

Kosten die niet in aanmerking komen voor betoelaging zijn:

          Kosten voor los meubilair en losse toestellen (vb kookplaat)

          Luxe-uitvoeringen

          Bijbouwen of volume-uitbreiding van het gebouw

 

Deze opsomming geldt ten exemplatieve titel.

 

Art. 4. - Berekening premie

 

De premie bedraagt voor volgende werken 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- en/of herstellingswerken:

          Onderhoudswerken aan installaties

          Verfraaiingswerken

 

De premie bedraagt voor volgende werken 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- en/of herstellingswerken:

          Onderhoudswerken aan gebouwen

          Structurele werken

          Stabiliteitswerken

          Veiligheidswerken

          Investeringen in energiebesparende maatregelen

          Werken in functie van de toegankelijkheid van het jeugdlokaal

          Werken aan nutsvoorzieningen

          Afwerking binnenin het gebouw

 

Voor een jeugdvereniging kan de premie maximaal 10.000 euro bedragen per kalenderjaar. De aanvrager kan verschillende dossieraanvragen indienen per jaar die dan gecumuleerd kunnen worden tot maximum 10.000 euro op jaarbasis. Werken kunnen gespreid worden over verschillende jaren. De factuurdatum bepaalt voor welk jaar de premie toegekend kan worden. Als men wil spreiden, zal de aannemer de werken in verschillende kalenderjaren moeten factureren.

 

De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het in het meerjarenplan ingeschreven krediet.

 

Art. 5. – Procedure bij werken met een totale kostprijs lager dan 3.000 euro (incl. BTW).

 

Indien de totale kostprijs van een uit te voeren herstelling of renovatie niet hoger is dan 3.000 euro (incl. BTW), dient er geen principiële aanvraag ingediend te worden.

 

De minimum totale kostprijs van de aanvraag voor een uit te voeren herstelling of renovatie moet ten minste 300 euro (incl. BTW) bedragen.

 

Binnen de 4 maanden na het einde van de renovatie- en/of herstellingswerken dient de aanvraag voor definitieve toekenning van de premie aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. Er wordt een aanvraag ingediend per renovatie- en/of herstellingsdossier. Een jeugdvereniging kan dus per jaar meerdere dossiers indienen.

 

Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

          de voor echt verklaarde facturen;

          het betalingsbewijs van deze facturen.

 

Indien de jeugdvereniging of de vzw die aan de jeugdvereniging verbonden is geen eigenaar is van de lokalen, dient een kopie van de overeenkomst met de eigenaar, die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan beschikken, toegevoegd te worden.

Na advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad zal de definitieve premie bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

De bevoegde diensten kunnen een controle ter plaatse doen om na te gaan of de werken degelijk werden uitgevoerd en of de bewezen kosten effectief voor de werken gebruikt werden.

 

Art. 6. – Procedure bij werken met een totale kostprijs hoger dan 3.000 euro (incl. BTW).

 

De aanvraag tot principiële betoelaging dient ten laatste 3 maanden voor de start van de werken gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. Er wordt een aanvraag ingediend per renovatie- en/of herstellingsdossier. Een jeugdvereniging kan dus per jaar meerdere dossiers indienen.

 

Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

          een beschrijving van de geplande werken

          de vermoedelijke datum voor de aanvang van de werken

          de vermoedelijke einddatum van de werken

          een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken

 

Indien de jeugdvereniging of de vzw die aan de jeugdvereniging verbonden is geen eigenaar is van de lokalen, dient een kopie van de overeenkomst met de eigenaar, die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan beschikken, toegevoegd te worden.

 

Vanuit de technische diensten van de gemeente zal voorafgaand een technisch advies opgemaakt worden. Hierbij kan extra uitleg of informatie opgevraagd worden bij de geplande werken aan de jeugdvereniging of de vzw verbonden aan de jeugdvereniging en/of wordt de situatie ter plaatse onderzocht.

 

Daarna wordt ook advies ingewonnen van de gemeentelijke jeugdraad.

 

Uiterlijk twee maanden na de indiening van het volledige principe-aanvraagdossier brengt het college van burgemeester en schepenen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier op basis van de verschillende adviezen. Het college van burgemeester en schepenen moet haar principiële goedkeuring geven vooraleer de werken kunnen starten.

 

Binnen maximum 4 maanden na het einde van de renovatie- en/of herstellingswerken dient de aanvraag voor definitieve toekenning van de premie aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

 

Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

          de voor echt verklaarde facturen

          het betalingsbewijs van deze facturen

 

Na opnieuw advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad zal de definitieve premie bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

De bevoegde diensten kunnen een controle ter plaatse doen om na te gaan of de werken degelijk werden uitgevoerd en of de bewezen kosten effectief voor de werken gebruikt werden.

 

De begunstigde zal zowel tijdens als na de uitvoering van de werken toezicht en controle door de bevoegde diensten toelaten.

 

Art. 7. – Voorschot

Jeugdverenigingen die dit wensen, kunnen een voorschot van 60 % van de voor de uit te voeren werken geraamde premie bekomen op voorwaarde dat:

          Voor het starten van de werken hiertoe een principiële aanvraag ingediend werd en deze na advies door de gemeentelijke jeugdraad werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

          De aanvraag vergezeld wordt van een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken en een schriftelijke overeenkomst tussen de jeugdvereniging en de aannemer.

          Het totale bedrag van de uit te voeren werken minimaal 3.000 euro (incl. BTW) bedraagt.

          De jeugdvereniging expliciet verklaart de ter beschikking gestelde middelen te zullen aanwenden voor de opgegeven werken.

          De werken binnen het jaar na het ontvangen van het voorschot beëindigd zijn en de nodige bewijsstukken binnengebracht worden op de jeugddienst.

          De vzw verbonden aan de jeugdvereniging zich verantwoordelijk stelt tot terugbetaling van het voorschot in geval van misbruik (zie artikel 8).

          Het voorschot wordt gestort op de rekening van de vzw verbonden aan de jeugdvereniging.

 

Bij de definitieve afrekening en bepaling van de definitieve premie, zal het reeds verkregen voorschot in mindering gebracht worden.

 

Art. 8. – Misbruiken

 

Indien de bepalingen uit dit reglement niet nageleefd worden en het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat de toegekende premie (incl. voorschot) niet wordt/werd aangewend conform dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen – na advies van de gemeentelijke jeugdraad – haar beslissing tot toekennen van de premie (incl. voorschot) intrekken. Bedragen die in het kader van dit premiereglement werden uitgekeerd en niet aangewend werden conform dit reglement, kunnen door de gemeente worden teruggevorderd.

 

Art. 9. – Inwerkingtreding en beëindiging

 

Dit reglement treedt in werking op 5 april 2021 en eindigt op 31 december 2025.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt conform artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Artikel 3

 

Overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur zal, op dezelfde dag als de bekendmaking, de toezichthoudende overheid op de hoogte worden gebracht.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen - premiereglement - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaand reglement goed te keuren:

 

PREMIEREGLEMENT AANKOOP DUURZAAM MATERIAAL VOOR JEUGDBEWEGINGEN

 

Art. 1. – Wie?

 

Aan de Deerlijkse jeugdbeweging wordt een premie toegekend voor aankoop van duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden.

 

Art. 2. – Materialen die in aanmerking komen

 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen dient het aan te kopen materiaal duurzaam te zijn en hieronder verstaan we:

          tenten en tentzeilen

          industrieel kookmateriaal

          sjorhout

          plooitafels en -stoelen

 

Art. 3. – Materialen die niet in aanmerking komen

 

Volgende materialen komen niet in aanmerking voor betoelaging:

          gewone onderhouds- of herstellingskosten van het materiaal voor jeugdbewegingen

          spelmateriaal

          luxegoederen

          ander losstaand meubilair dan plooitafels en -stoelen

 

Art. 4. – Berekening premie

 

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de aangekochte duurzame materialen met een maximum van 1.000 euro per jeugdbeweging per jaar.

 

De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het in het meerjarenplan ingeschreven krediet.

 

Art. 5. – Principiële aanvraag

 

De aanvraag tot principiële toekenning van de premie dient vóór 15 april in het jaar van de aankoop gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

 

Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

          een beschrijving van de aan te kopen materialen

          een gedetailleerde kostenraming  van de aan te kopen materialen

 

Uiterlijk twee maanden na de indiening van het volledige principe-aanvraagdossier brengt het college van burgemeester en schepenen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier, na advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad.

 

Art. 6. – Definitieve aanvraag

 

De aanvraag voor definitieve toekenning van de premie voor aankoop van duurzame materialen voor jeugdwerk dient vóór 1 november van hetzelfde jaar van de aankoop aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

 

Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

          de voor echt verklaarde facturen

          het betalingsbewijs van deze facturen

 

Art. 7. - Misbruiken

 

De bevoegde diensten kunnen vervolgens een plaatsbezoek doen om vast te stellen of de aangekochte materialen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld onder artikel 2. Er kan ook nagegaan worden of de aangekochte materialen effectief aangewend worden voor eigen gebruik door de aanvrager van de premie.

 

Indien de bepalingen uit dit reglement niet nageleefd worden en het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat de toegekende premie (incl. voorschot) niet wordt/werd aangewend conform dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen – na advies van de gemeentelijke jeugdraad – haar beslissing tot toekennen van de premie intrekken. Bedragen die in het kader van dit premiereglement werden uitgekeerd en niet aangewend werden conform dit reglement, kunnen door de gemeente worden teruggevorderd.

 

Art. 8. - Inwerkingtreding en beëindiging

 

Dit reglement treedt in werking op 5 april 2021 en eindigt op 31 december 2025.

 

Art. 9. - Overgangsbepaling

 

In 2021 wordt eenmalig een uitzondering toegestaan op de datum die in artikel 5 van het premiereglement ‘aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen’ vermeld staat: 15 april wordt uitzonderlijk en eenmalig vervangen door ‘5 mei’ voor de aanvragen tot principiële toekenning die in 2021 gebeuren. Dit wordt toegestaan om de aanvragers voldoende tijd te geven om de aanvraag in te dienen.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt conform artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Artikel 3

 

Overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur zal, op dezelfde dag als de bekendmaking, de toezichthoudende overheid op de hoogte worden gebracht.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Lokaal overleg kinderopvang - samenstelling, statuten en huishoudelijk reglement - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de statuten, met inbegrip van de samenstelling, van het lokaal overleg kinderopvang goed te keuren.

 

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DEERLIJK

 

HOOFDSTUK 1: Doelstellingen en opdracht

 

Artikel 1

 

Het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk heeft volgende doelstellingen:

 

          het afstemmen van de vraag en het aanbod inzake kinderopvang van 0 – 3 jaar op lokaal niveau;

          het bevorderen van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang binnen de gemeente Deerlijk.

 

Artikel 2

 

Opdrachten van het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk:

 

          het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleid kinderopvang en eventuele bijsturing ervan;

          het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleid kinderopvang en eventuele bijsturing ervan;

          het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. 

 

HOOFDSTUK 2: Samenstelling en structuur

 

Artikel 3

 

Het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk is samengesteld uit een algemene vergadering die eveneens instaat voor het dagelijks bestuur.

 

Artikel 4

 

Het gemeentebestuur moet in het lokaal overleg kinderopvang de actoren betrekken die de Nederlandstalige kinderopvang bevorderen, zijnde: 

 

          een vertegenwoordiging van de lokale actoren;

          een vertegenwoordiging van de gebruikers;

          een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.

 

Deze samenstelling dient te voldoen aan de voorwaarden inzake verscheidenheid en representativiteit. Maximum 2/3 van de leden zijn van het zelfde geslacht.

 

Artikel 5

 

De concrete samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk:

 

Stemgerechtigden:

 

          vertegenwoordiging van de lokale actoren

          een afgevaardigde van kinderopvanginitiatief  Heilig Hart - Vercruysse de Solartstraat 32, 8540 Deerlijk

          een afgevaardigde van kinderopvanginitiatief Kadeetje - Schoolstraat 9, 8540 Deerlijk

          een vertegenwoordiger van de onthaalouders onder de koepel van Ferm

          vertegenwoordiging van de gebruiker

          een afgevaardigde van de Gezinsbond Deerlijk

          een afgevaardigde van de Bondgenootjes Deerlijk

          een ouder

          vertegenwoordiging van het lokaal bestuur 

          een medewerker van het Sociaal Huis Deerlijk

          het diensthoofd burger en welzijn van het lokaal bestuur Deerlijk

          het diensthoofd vrije tijd en onderwijs van het lokaal bestuur Deerlijk

 

Niet Stemgerechtigden:

 

          experten 

          de intersectorale medewerker van het agentschap Opgroeien 

 

          schepenen

          schepen van welzijn en sociale zaken

          schepen van kinderen en gezin

 

Artikel 6

 

Alle stemgerechtigde leden hebben één stem.

 

Artikel 7

 

Elke organisatie wijst volledig vrij één lid aan als plaatsvervanger. De stemgerechtigden en hun plaatsvervangers dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

          zij moeten lid zijn van en actief betrokken zijn bij de organisatie die zij vertegenwoordigen;

          politieke mandatarissen van de gemeente Deerlijk kunnen geen deel uitmaken van de algemene vergadering van het LOK en bijgevolg geen organisatie als lid van het LOK vertegenwoordigen;

          de plaatsvervanger dient de verscheidenheid van het LOK te respecteren.

 

BESTUUR

 

Artikel 8

 

Rekening houdend met het besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 betreffende de aanstelling van de voorzitter en rekening houdend met de bewaring van de neutraliteit, wordt de voorzitter aangesteld uit de groep van de gebruikers.

 

De voorzitter heeft volgende taken:

 

          het aanspreekpunt zijn voor het agentschap Opgroeien

          het bijeenroepen van het LOK Deerlijk

          de opmaak van de agenda van het LOK Deerlijk 

          het bewaken van het overlegproces en de besluitvorming door de vergadering ordelijk te laten verlopen

          het superviseren van de verslaggeving

 

Artikel 9

 

Rekening houdend met het besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 betreffende de aanstelling van de secretaris en rekening houdend met de ondersteunende rol van de secretaris; wordt de functie van secretaris opgenomen door een medewerker van het sociaal huis. 

 

De secretaris heeft volgende taken:

 

          het op zich nemen van de administratieve en logistieke ondersteuning van een vergadering

          het opvolgen van de voorbereiding van de vergadering

 

HOOFDSTUK 3: Wijziging  van de statuten

 

Artikel 10

 

Voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde is voldaan, beslist het lokaal overleg kinderopvang, ongeacht het aantal aanwezigen.

 

HOOFDSTUK 4: Einde

 

Artikel 11

 

Het lokaal overleg kinderopvang neemt uiterlijk 6 maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad van rechtswege een einde.

 

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang goed te keuren.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DEERLIJK

 

Artikel 1

 

De algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk komt tenminste 2 maal per jaar samen. 

 

Artikel 2

 

De oproepingen voor het lokaal overleg kinderopvang worden samen met de agenda minimum 7 dagen op voorhand verstuurd naar de leden van het lokaal overleg kinderopvang. Leden kunnen tot 3 dagen op voorhand punten toevoegen.

 

Artikel 3

 

De verslagen worden 14 dagen na de samenkomst verstuurd naar de leden van het lokaal overleg kinderopvang en wordt ter kennisname geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 

 

Het verslag wordt tevens geacteerd op de algemene vergadering van het huis van het kind. Zodoende zijn alle partners van het huis van het kind op de hoogte van de besluitvorming op het lokaal overleg kinderopvang.

 

Artikel 4

 

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris.

 

Artikel 5

 

Er komt een einde aan het mandaat van een bestuurslid wanneer:

          Een lid op eigen initiatief, schriftelijk of per e-mail ontslag neemt. Deze schriftelijke kennisgeving dient gericht te zijn aan de voorzitter en de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.

          Een lid niet langer de organisatie vertegenwoordigt.

 

Artikel 6

 

Het lokaal overleg kinderopvang besluit of adviseert bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De besluiten en gemotiveerde adviezen van het lokaal overleg kinderopvang worden door de voorzitter en de secretaris schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen meegedeeld.

 

Het lokaal overleg kinderopvang kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven als meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Voor de wijziging van de statuten moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

 

Artikel 7

 

Indien het gemeentebestuur het lokaal overleg kinderopvang om advies vraagt, heeft de raad steeds een termijn van 8 weken om een advies te formuleren. Slechts om uitzonderlijke redenen kan het gemeentebestuur een vraag richten aan het lokaal overleg kinderopvang om deze termijn in te korten. 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Harelbekestraat 15 - recht van overgang - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit een recht van overgang over de parking van het gemeentehuis, bestaande uit het perceel met kadastrale ligging sectie C, nummer 17S7 P0000 met een oppervlakte van achtentwintig are achtenzestig centiare (28a 68ca) goed te keuren ten voordele van het onroerend goed gelegen te Harelbekestraat 15 in Deerlijk met kadastrale ligging sectie C, nummer 17K6 P0000, met een oppervlakte van drie are (3a) tegen een vergoeding van 4.000,00 euro.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Regionaal Relanceplan - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis

          van het in bijlage toegevoegde Regionaal Relanceplan;

          van het ingediende voorstel om schepen Matthias Vanneste aan te duiden als peter van het COM³ project.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 MAART 2021

Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

Publicatiedatum: 26/03/2021