DEERLIJK

25 APRIL 2024

 

AANWEZIG

 

Voorzitter: Jo Tijtgat

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Raadsleden: Carl De Donder, Louis Haerinck, Frans Kemseke, Tundie D'hont, Jurgen Beke, Filip Terryn, Sophie Mespreuve, Marleen Prat, Sandra De Leeuw-Goussey, Marc Coppens, Maurice Bekaert, Dirk Demeurie, Yves Vande Wiele, Wim Vermeulen

 

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

Voor het beluisteren van alle inhoudelijke tussenkomsten van raadsleden betreffende de agendapunten van de vorige zitting, wordt er verwezen naar de bijlage bij onderstaand agendapunt aangaande de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

1. Gemeenteraad - 28 maart 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en de audio-opname van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 32 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 277 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

          Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audio-opname van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024 goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

2. Vichtestraat - aankoop perceel bouwland - ontwerpakte - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel bouwland in de Vichtestraat goed te keuren.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 maart 2023 om akkoord te gaan om de procedure voor de aankoop van een perceel grond, kadastraal gekend onder Deerlijk, 1e afdeling, sectie B, nummer 644, gelegen in de Vichtestraat en palend aan de kinderboerderij, op te starten.

 

Beëdigd landmeter-expert Bart Degezelle, Molendreef 33 te 8570 Anzegem werd aangesteld om een schattingsverslag op te maken.

 

De dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid werd aangesteld om een ontwerp van akte op te maken en het verlijden van de akte.

 

Op 2 mei 2023 werd het aangepast schattingsverslag, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Bart Degezelle ontvangen.

 

Met de verkopers werd een verkoopbelofte getekend om de grond aan te kopen tegen de prijs van 16.160,00 euro, conform het schattingsverslag.

 

De grond wordt aangekocht om reden van openbaar nut, en meer bepaald met het oog op het verder uitbouwen van de kinderboerderij, gezien de te verwerven grond eraan paalt.

 

Er werd een ontwerp van akte (dossiernummer 16149-001) opgesteld door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

 

Het ontwerp van akte ligt voor aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 11° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Bedrag

16.160,00 euro

Actie

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Jaarbudgetrekening

0750-00/22100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (actie GBB)

Visum (voorwaardelijk)

G-2020-26 dd 10/04/2024

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de ontwerpakte (dossiernummer 16149-001) opgesteld door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de aankoop van het perceel bouwland, gelegen Vichtestraat, gekadastreerd, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nummer 0644 P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van achttien are negenentachtig centiare (18a 89ca), goed te keuren.

 

Artikel 3

 

De aankoopprijs van de grond bedraagt 16.160,00 euro.

 

Artikel 4

 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer bepaald met het oog op het verder uitbouwen van de kinderboerderij, gezien de te verwerven grond eraan paalt.

 

Artikel 5

 

Voor de aankoop van deze grond wordt bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan krediet voorzien op het investeringsbudget van 2024, jaarbudgetrekening 0750-00/22100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 6

 

Mevrouw Lieve Verfaillie, Vlaams commissaris bij de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt machtiging verleend om de akte te ondertekenen.

 

Artikel 7

 

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte.

 

Artikel 8

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

3. LEIEDAL - algemene vergadering van 28 mei 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Via een aangetekend schrijven van 29 maart 2024 nodigt de intercommunale Leiedal de door de gemeente aangestelde vertegenwoordiger uit op haar algemene vergadering van woensdag 28 mei 2024 om 17.00 uur in Howest, Campus "The Penta", Sint-Martens-Latemlaan 1B, 8500 Kortrijk.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en het mandaat te bepalen.

 

Motivering

 

De gemeente Deerlijk bezit 2.375 aandelen - reeks A bij de intercommunale Leiedal, die 2.375 stemmen vertegenwoordigen.

 

In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werd de heer Jurgen Beke aangeduid als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Vanwijnsberghe - Rooryck Regine als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Leiedal die plaatsvinden in de loop van de legislatuur 2019 - 2024.

 

De documenten van volgende agenda zijn in bijlage te vinden:

 

  1. Verslag over de activiteiten in 2023

 

Aan de raad van bestuur wordt een toelichting gegeven over de activiteiten van Leiedal in het werkingsjaar 2023.

 

  1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023

 

In uitvoering van Artikel 52 van de statuten stelt de vergadering de jaarrekening vast aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.

 

  1. Kwijting van bestuurders en commissaris

 

In uitvoering van Artikel 52 van de statuten verleent de algemene vergadering terzelfdertijd kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

 

  1. Benoeming bestuurders en deskundigen

 

Pro memori

 

  1. Varia

 

 

De financieel directeur verleende op 4 april 2024 positief advies.

 

Het college van burgemeester en schepenen besprak deze materie in de zitting van 17 april 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, tweede lid, 9° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 432, 1e en 3e alinea Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad bevestigt de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Jurgen Beke werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Vanwijnsberghe - Rooryck Regine als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Leiedal die plaatsvinden in de loop van de legislatuur 2019 - 2024.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten voor de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2024:

 

  1. Verslag over de activiteiten in 2023

 

Aan de raad van bestuur wordt een toelichting gegeven over de activiteiten van Leiedal in het werkingsjaar 2023.

 

  1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023

 

In uitvoering van Artikel 52 van de statuten stelt de vergadering de jaarrekening vast aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.

 

  1. Kwijting van bestuurders en commissaris

 

In uitvoering van Artikel 52 van de statuten verleent de algemene vergadering terzelfdertijd kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

 

  1. Benoeming bestuurders en deskundigen

 

Pro memori

 

  1. Varia

 

Artikel 3

 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2024 goedkeuren.

 

Artikel 4

 

De gemeenteraad besluit een afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de intercommunale Leiedal toe te sturen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

4. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) - algemene vergadering van 21 mei 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

In hun aangetekend schrijven van 27 maart 2024 nodigt IMOG de door de gemeente aangestelde vertegenwoordiger uit op de algemene vergadering van dinsdag 21 mei 2024 om 18.30 uur in De Spikkerelle, Scheldelaan 6 te 8580 Avelgem.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en het mandaat te bepalen.

 

Motivering

 

De gemeente Deerlijk is aangesloten bij IMOG, de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen.

 

In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werd de heer Matthias Vanneste aangeduid als effectief vertegenwoordiger en de heer Louis Vanderbeken als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van IMOG die plaatsvinden in de loop van de legislatuur 2019 - 2024.

 

In de gemeenteraadszitting van 6 juni 2019 werd de heer Louis Haerinck, in de plaats van de heer Louis Vanderbeken, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de algemene vergaderingen van IMOG voor de legislatuur 2019 - 2024.

 

De documenten van de agenda zijn in bijlage te vinden:

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2023

3. Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2023

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7. Statutaire benoemingen - einde mandaten en aanstelling bestuurder met raadgevende stem

8. Toelichting activiteiten 2023

9. Varia

 

De financieel directeur verleende op 26 maart 2024 positief advies.

 

Het college van burgemeester en schepenen besprak deze materie in de zitting van 3 april 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 4° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 44, 1ste en 3de alinea Vlaams decreet van 6 juli 2001

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan volgende agendapunten van de algemene vergadering van IMOG van 21 mei 2024.

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2023

3. Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2023

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7. Statutaire benoemingen - einde mandaten en aanstelling bestuurder met raadgevende stem

8. Toelichting activiteiten 2023

9. Varia

 

Artikel 2

 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IMOG van 21 mei 2024 goedkeuren.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen), Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke, hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

5. Sport - Nieuw contract met vzw KVC Deerlijk Sport - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het vernieuwde contract tussen de gemeente en vzw KVC Deerlijk Sport goed te keuren met ingang van 1 juli 2024 en eindigend op 30 juni 2033.

 

Motivering

 

Het bestaande contract tussen de gemeente en vzw KVC Deerlijk Sport loopt af op 30 juni 2024. Het contract was aan herziening toe en werd grondig voorbereid door beide partijen.

 

De motivatie om het contract te wijzigen, is een gelijkheidsprincipe te creëren tussen de verschillende sportgebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties.

Zo betaalt vzw KVC Deerlijk Sport zijn eigen nutskosten en werd een lage jaarlijkse huurprijs betaald van 25,00 euro.

 

In het nieuwe huurcontract zal de gemeente instaan voor betaling van alle nutskosten en wordt er een overeengekomen geïndexeerde huurprijs van 800,00 euro per maand aangerekend.

 

Deze huurprijs is realistisch en afgetoetst aan de huidige bijdrage aan de gemeente door vzw KVC Deerlijk Sport.

 

Alle investerings- en verhuurkosten vallen ten laste van de gemeente. In het vorig contract was vzw KVC Deerlijk Sport verantwoordelijk voor een aantal aankopen, zoals belijningsverf, besproeiingsinstallatie., scorebord, waterdrinkautomaat,...

 

De vzw KVC Deerlijk Sport zal wel verder instaan voor het onderhoud van de kleedruimtes, sanitaire ruimtes en de wekelijkse belijning van de velden.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft voorliggend contract besproken in zitting van 3 april 2024 en heeft de voorzitter van de gemeenteraad verzocht de goedkeuring van dit reglement te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is gekend.

vzw KVC Deerlijk Sport stort maandelijks 800,00 euro aan de gemeente via een bestendige opdracht op rekeningnummer BE24-0910-0021-4338.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend contract goed te keuren:

 

Huurcontract betreffende de gemeentelijke voetbalsportinfrastructuur gelegen langs de Guido Gezellelaan te Deerlijk

 

Tussen

 

de gemeente Deerlijk, Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk, alhier vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jo Tijtgat en de algemeen directeur de heer Karel Bauters,  verhuurder, enerzijds

 

en

 

vzw KVC Deerlijk Sport, vertegenwoordigd door de heer Patrick Allegaert, voorzitter, bijgestaan door mevrouw Vivianne Devolder , secretaris, huurder, anderzijds

 

Is overeengekomen hetgeen volgt:

 

Art. 1. -

 

Met ingang van 1 juli 2024 wordt het huurcontract tussen de gemeente Deerlijk en KVC Deerlijk Sport van 1 mei 2017, opgeheven.

 

Art. 2. -

 

2.1. In het huidig huurcontract verhuurt de gemeente de gemeentelijke voetbalsportinfrastructuur, gelegen langs de Guido Gezellelaan, aan vzw KVC Deerlijk Sport voor een periode van negen jaar, voor een maandelijkse huurprijs van 800,00 euro, te betalen via een bestendige opdracht betaald op rekening van de gemeente Deerlijk met rekeningnummer BE24-0910-0021-4338. De huurder dient het bewijs van domiciliëring aan te tonen.

 

2.2. De huurprijs is gebonden aan het gezondheidsindexcijfer, dat heden 130,95 euro bedraagt, zijnde de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst (= de maand juni 2024).

De aanpassing gebeurt  3-jaarlijks op de dag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst, dus telkens op 1 juli volgens de formule:

 

Basishuurprijs x nieuwe index

Aanvangsindex

 

2.3. Deze huurovereenkomst zal eindigen op 30 juni 2033 van rechtswege zonder vooropzeg en zonder enige mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

 

Beide partijen kunnen dit huurcontract opzeggen, mits een vooropzeg van 6 maanden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de andere partij.

 

Deze huurovereenkomst wordt automatisch ontbonden bij de ontbinding van vzw KVC Deerlijk Sport. Bij opzegging en ontbinding van de huur wordt het voetbalsportcomplex met al zijn bijhorigheden terug overgedragen aan de gemeente.

 

Art. 3. –

 

De gemeente verhuurt aan vzw KVC Deerlijk Sport een voetbalsportinfrastructuur gelegen langs de Guido Gezellelaan 72 te Deerlijk.

 

Deze gemeentelijke voetbalsportinfrastructuur omvat:

        twee volledige sporttechnisch uitgeruste voetbalterreinen;

        extra oefenveldjes voor jongeren gelegen langs het oude sanitair complex + 2 oefenveldjes op de driehoek naast de inkomzone;

        een volledig uitgerust sanitair complex bestaande uit 4 kleedruimtes met doucheruimte voorzien van zitbanken, 2 scheidsrechterskleedruimtes met douche, 4 toiletten + 2 piscines, een technisch lokaal met alle technieken, een bergingslokaal voor poetsmateriaal, een waslokaal en 7 bergingskasten;

        1 toilettenblok voor dames- en herentoiletten;

        1 drinkfontein, eigendom van de gemeente;

        een ticketlokaal aan de ingang van het sportcomplex;

        een scheidsrechtersontvangst- en polyvalente VIP-ruimte: bij de inrichting van deze ruimte zijn keuken met toestellen (frigo’s, oven, kookplaat), stoelen en tafels eigendom van vzw KVC Deerlijk Sport;

        een kantine met berging: bij de inrichting van de kantine zijn toog, frigo’s, stoelen en tafels eigendom van vzw KVC Deerlijk Sport;

        het vroegere sanitaire complex in zijn huidige hoedanigheid met de nodige bergingkasten, ruimtes en technisch lokaal.

 

Bij het hoofdvoetbalterrein zijn nog volgende accommodaties voorzien:

        een overdekte zittribune;

        een overdekte staantribune en niet-overdekte verhoogde staanplaatsen;

        een verlichtingsinstallatie bestaande uit vier masten met ledverlichting;

        een lokaal onder de zittribune als bergingslokaal;

        een lokaal als vergaderruimte;

        2 ballenvangers achter de doelen;

        2 dugouts;

        een elektronisch scorebord eigendom van de gemeente die instaat voor alle onderhoud;

        een veldbesproeiingsinstallatie eigendom van de gemeente die instaat voor alle onderhoud.

 

Bij het tweede voetbalterrein zijn nog volgende accommodaties voorzien:

        een verlichtingsinstallatie bestaande uit vier masten met ledverlichting;

        2 ballenvangers achter de doelen;

        2 dugouts.

 

Bij de oefenterreintjes is nog volgende accommodatie voorzien:

        2 extra verlichtingspalen

 

Art. 4. -

 

De niet-voetbalsportinfrastructuur behoort niet tot deze huurovereenkomst. De Finse piste, de looppiste rondom het oefenveld, de outdoor fitness toestellen, de cross country piste, de grasveldjes vooraan en de parking kunnen vrij gebruikt worden door andere gebruikers, scholen en voor gemeentelijke sportactiviteiten. De gemeente bepaalt de regels rond het goede gebruik. Als mede-gebruiker van de sportsite zal vzw KVC Deerlijk Sport steeds op de hoogte worden gehouden.

 

Art. 5. -

 

Alle investerings- en verhuurkosten in verband met bovenvermelde voetbalsportinfrastructuur vallen ten laste van de gemeente. Alle trainingsmateriaal is ten laste van vzw KVC Deerlijk Sport.

 

Art. 6. -

 

De huurder blijft instaan voor het dagelijks onderhoud van: de kleedruimtes, VIP-ruimte, ticketlokaal, bergingen en toiletten.

 

De huurder staat in voor de wekelijkse belijning van de velden.

 

De verlichtingsinstallatie wordt bediend door vzw KVC Deerlijk Sport. Er wordt op toegezien dat de verlichting niet nodeloos wordt gebruikt.

 

Vzw KVC Deerlijk Sport zal zich dus als een volwaardige huurder gedragen tegenover de verhuurder en dit in de betekenis zoals bepaald in het oud Burgerlijk Wetboek, zijnde als een goede huisvader.

 

Art. 7. -

 

Het wekelijks onderhoud van het gras op de voetbalterreinen (maaien), de jaarlijkse heraanleg (herzaaien, bemesten, effenen) zijn ten laste van de gemeente.

 

Alle nutskosten vallen ten laste van de gemeente.

 

De belijningsverf wordt op advies van vzw KVC Deerlijk Sport aangekocht bij een erkende leverancier en valt ten laste van de gemeente.

 

De beregening van de velden gebeurt door vzw KVC Deerlijk Sport. De vergunning en de daaraan verbonden kosten voor oppompen grondwater zijn ten laste van de gemeente.

 

Art. 8. -

 

Vzw KVC Deerlijk Sport mag niets van de sportinfrastructuur onderverhuren. Enkel eigen voetbal-gerelateerde evenementen kunnen georganiseerd worden. Hiervoor kunnen zij materiaal verkrijgen conform het retributiereglement “uitleendienst”.

 

Art. 9. -

 

Het gemeentebestuur sluit een polis “brand- en stormschade” en burgerlijke aansprakelijkheid gebouwen, af.

Vzw KVC Deerlijk Sport verplicht zich ertoe een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten en overhandigt een kopie van deze polis aan de gemeente.

 

Art. 10. -

 

Vzw KVC Deerlijk Sport mag op dit sportcomplex reclameborden plaatsen.

Het dagelijks onderhoud van de kantine valt ten laste van vzw KVC Deerlijk Sport.

Zij verplicht er zich echter toe een uitbating te verzekeren die op geen enkel gebied zal ingaan tegen de bepalingen van de openbare orde en de goede zeden.

Zij verbindt er zich eveneens toe, inzake haar keuze van personeel voor de uitbating, personen te zullen aanstellen die een normale uitbating van de kantine zullen verzekeren en die door hun houding en manier van uitbating in geen geval enige aanstoot zullen geven.

 

De tapvergunning valt ten laste van vzw KVC Deerlijk Sport.

 

Vzw KVC Deerlijk Sport zal instaan voor de inrichting, het onderhoud en de herstellingen in de kantine. Het onderhoud aan de buitenzijde van de kantine is ten laste van de gemeente.

 

De kantine kan noch door vzw KVC Deerlijk Sport noch door de gemeente onderverhuurd worden aan derden voor private doeleinden.

 

Art. 11. -

 

Vzw KVC Deerlijk Sport zal de onderhavige overeenkomst dienen na te leven, ongeacht de samenstelling van het bestuur. Vzw KVC Deerlijk Sport verbindt er zich toe iedere wijziging in zijn beheerraad aan de gemeente te zullen kenbaar maken bij gewoon schrijven.

 

Art. 12. –

 

De gemeente behoudt zich het recht om dit contract onmiddellijk te beëindigen mocht vzw KVC Deerlijk Sport nalaten te voldoen aan één van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Dit contract treedt in voege op 1 juli 2024 na schriftelijk akkoord van beide ondertekende partijen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

6. Rapport Lokaal energie- en Klimaatpact - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het rapport met betrekking tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse Regering en de gemeente Deerlijk goed te keuren.

 

Motivering

 

Op 16 september 2021 besliste de gemeenteraad de goedkeuring en ondertekening van het Lokaal Energie -en Klimaatpact (LEKP) 1.0.

 

Er moet binnen het Lokaal Energie -en Klimaatpact (LEKP) een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang worden opgemaakt. Deze rapportage moet eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad en daarna doorgestuurd worden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

 

Hiervoor is een rapporteringstool 'het pactportaal' beschikbaar. De data wordt vanuit verschillende bronnen toegevoegd aan het LEKP-rapport. Enkele van deze bronnen zijn Fluvius, GroenBlauwPeil, ABB, VEKA, autodelen.net, DMOW en de VVSG. Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat zij het GroenBlauwPeil aanvullen.

 

Het LEKP-rapport moet voor 1 mei 2024 opgeladen worden bij het ABB. Het rapport wordt als bijlage toegevoegd aan dit punt. Het rapport wordt constant bijgewerkt en aangevuld en is ook online te raadplegen. Zie: www.lokaalklimaatpact.be.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 1Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het rapport met betrekking tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact, toegevoegd als bijlage bij dit besluit, goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

7. Woonwijs - werkjaar 13 - jaarverslag/jaarrekening - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt verzocht het jaarverslag en de jaarrekening over het werkingsjaar 13

(1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023) van Woonwijs goed te keuren.

 

Motivering

 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2010 werd beslist tot participatie in de ‘Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede’. Naar aanleiding van de participatie van de gemeente Zwevegem op 1 januari 2020, werd de naam van deze vereniging omgevormd tot ‘Interlokale Vereniging Woonwijs’.

 

Op 19 december 2019 kende de Vlaamse Overheid voor de periode ‘januari 2020 – december 2025’ subsidies toe. Deze subsidies werden toegekend op basis van een subsidiedossier, waarin de acties en doelstellingen voor bovenvermelde periode werden opgenomen. Jaarlijks moet de uitvoering van deze acties via een stuurgroepvergadering aangetoond worden.

 

De samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Woonwijs bepaalt het volgende:

 

“De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de andere deelnemers. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting van het werkjaar …

… Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking gesteld. Dit jaarverslag wordt, samen met de rekening, aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven de vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de raad.

Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de andere deelnemers, ter bespreking.

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag.”

 

Het subsidiedossier van Woonwijs omvat 3 beleidsprioriteiten telkens met de verplichte acties en optioneel gekozen aanvullende acties, zijnde het zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, het werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving en het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen.

 

Op de stuurgroepvergadering van 29 februari 2024 kwamen de cijfergegevens, acties en doelstellingen van werkjaar 13 uitvoerig aan bod. Daarnaast werden ook de financiën van het voorbije werkjaar besproken. Deze maken integraal deel uit van het stuurgroepverslag. Al deze documenten vormen het jaarverslag van het voorbije werkjaar.

 

Aan de gemeenteraad wordt de rapportering van het werkingsjaar 13 (1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023) voorgelegd. Uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald, rekening houdend met:

        het mogelijks, wegens de strengere richtlijnen, wegvallen van Aanvullende Actie 1_1 (leegstaande gebouwen activeren voor wonen) in Kuurne en Lendelede, (er waren hier namelijk geen concrete projecten die voldoen aan deze richtlijnen, waardoor we deze actie slechts gedeeltelijk konden uitvoeren); 

        de onzekere uitvoerbaarheid van Aanvullende Actie 1_3 in Kuurne (ontbrekende projecten, actie alternatieve woonvormen);

        eerdere stopzetting van Aanvullende Actie 2_2 (verplichting conformiteitsattest) in Deerlijk en Lendelede.

 

Naast de verderzetting van de dagelijkse werking (woonloket, continuering woonoverleg en overleg met de raad voor maatschappelijk welzijn, opvolging woningkwaliteit, opvolging leegstand, ...) werden tijdens het werkingsjaar ook andere acties rond wonen uitgevoerd, zoals opgenomen in de strategische meerjarenplanning:

        doorstart nieuwe acties en ‘toepassing van de nieuwe richtlijnen op reeds lopende acties’ zoals voorzien in het ‘subsidiedossier 2020-2025’;

        herbevestiging vlotte opstart in Zwevegem (verdere uitrol & uitvoering acties, wederom een sterke stijging van het aantal uitgereikte conformiteitsattesten,…);

        opstart EVC-trajecten woningonderzoekers;

        verdere uitrol conformiteitsattest-verplichting in Kuurne en Harelbeke (opmaak inventarissen, aanschrijven verhuurders, uitvoeren extra conformiteits-onderzoeken, ...);

        ‘Infoavond huren & verhuren’ op 05 juni 2023, …

Een volledig overzicht van de uitgevoerde activiteiten kan men terugvinden op het overzicht in bijlage.

 

Wat betreft het financieel verslag voor werkingsjaar 13, bedroeg de totale uitgave 280.933 euro waarvan de verwachte subsidie van Wonen Vlaanderen 140.206 euro bedraagt.

Pas na goedkeuring van de jaar- en financiële verslagen door Wonen Vlaanderen en de raden kunnen de saldo’s effectief verrekend worden.

Het verschil met de reeds betaalde voorschotten zal, rekening houdend met de verdeelsleutel volgens het aantal huishoudens, nadien aan de woonwijsgemeenten terugbetaald worden.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 maart 2024 voorgesteld het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 9° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het jaarverslag en de jaarrekening van het werkingsjaar 13 (1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023) goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van huidige beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Woonwijs, projectcoördinator Pieter Vandeweghe, p/a Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

8. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de regeling zone met beperkte parkeertijd centrum en kern Sint-Lodewijk - aanpassing - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepaste "aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de regeling zone met beperkte parkeertijd in het centrum en de kern van Sint-Lodewijk" goed te keuren.

 

Motivering

 

Voorliggend reglement betreft de aanpassing van het "aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de regeling zone met beperkte parkeertijd in het centrum"zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 30 maart 2023.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 6 december 2023 om in de Waregemstraat 2 parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd tot max. 30 min. in te richten.

 

Concreet dient artikel 3 van het aanvullend reglement aangevuld te worden met 2 extra locaties voor de langsparkeerstroken, zijnde:

        Waregemstraat, over een lengte van 6 m, t.h.v. huisnummers 43-45;

        Waregemstraat, over een lengte van 6 m, t.h.v. huisnummer 38.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft voorliggend reglement besproken in zitting van 3 april 2024 en heeft de voorzitter van de gemeenteraad verzocht de goedkeuring van dit reglement te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

 

Omwille van de leesbaarheid wordt het aanvullend reglement volledig hernomen.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 3 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend reglement als volgt goed te keuren:

 

AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE REGELING ZONE MET BEPERKTE PARKEERTIJD CENTRUM EN KERN SINT-LODEWIJK

 

Art.1.

De beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt ingevoerd in de volgende zones:

        parking begraafplaats, begrensd ter hoogte van in-/uitrit in de Hoogstraat;

        Sint-Amandusstraat - Tulpenlaan, begrensd door:

        Sint-Amandusstraat, ter hoogte van kruispunt Hoogstraat;

        Sint-Amandusstraat, ter hoogte van kruispunt Tulpenlaan;

        Tulpenlaan, ter hoogte van bocht na/voor huisnummers 14/11;

        parking Leon Defraeyeplein, begrensd ter hoogte van in-/uitrit in de Harelbekestraat;

        Driesplein, begrensd door:

        Pontstraat, ter hoogte van kruispunt Kapel Ter Rustestraat;

        René De Clercqstraat, ter hoogte van kruispunt Ververijstraat (begin beperkte parkeertijd);

        Ververijstraat, ter hoogte van in-/uitrit parking gemeentehuis;

        Ververijstraat, ter hoogte van kruispunt Harelbekestraat (einde beperkte parkeertijd);

        Kerkplein, begrensd ter hoogte van:

        kruispunt Harelbekestraat/Schoolstraat;

        huisnummer 22 (einde beperkte parkeertijd);

        huisnummer 21 (begin beperkte parkeertijd);

met uitzondering van de zones vermeld in artikel 3.

 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid, de parkeerschijf op het bord afgebeeld en vermelding 'uitgezonderd bewoners' op het bord.

 

Art.2.

De beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt ingevoerd voor de langsparkeerstroken in volgende straten/straatdelen:

        Hoogstraat, van kruispunt Waregemstraat/Sint-Rochusstraat tot kruispunt Rodenbachstraat/Beverenstraat, met uitzondering van de "Kus & weg zone" ter hoogte van Hoogstraat 41 (de berk);

        Comm. Edm. Ameyestraat;

        Rodenbachstraat;

        Harelbekestraat, van kruispunt Rodenbachstraat/Stationsstraat tot kruispunt Schoolstraat/Kerkplein/René De Clercqstraat;

        Schoolstraat;

        Vichtesteenweg, vanaf Schoolstraat tot huisnummer 24;

        Nieuwstraat;

        Sint-Rochusstraat;

        Sint-Amandusstraat, ter hoogte van toegangsweg langs Residentie De Beuk (enkel parkeerstrook palend aan de toegangsweg naar de gemeentelijk basisschool de beuk) met uitzondering van de zones vermeld in artikel 3.

 

Dit wordt als volgt gesignaleerd:

        voor langsparkeerstroken op niveau rijweg: met verkeersborden E9a met de parkeerschijf op het bord afgebeeld, onderbord met vermelding 'uitgezonderd bewoners' en opwaartse pijl om begin en neerwaartse pijl om einde van de strook aan te duiden;

        voor verhoogde langsparkeerstroken: met verkeersborden E9e, met onderbord met afbeelding parkeerschijf en vermelding 'uitgezonderd bewoners' en opwaartse pijl om begin en neerwaartse pijl om einde van de strook aan te duiden.

 

Art.3.

De beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten wordt ingevoerd voor de langsparkeerstroken in volgende straten/straatdelen:

        Hoogstraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 112-114;

        Hoogstraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 105;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 33-35;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 20-24;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 11-13;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van Kerkplein 1;

        Harelbekestraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 1D;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 12-26;

        Schoolstraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 13-15;

        Schoolstraat, over een lengte van 10 m, ter hoogte van huisnummer 36;

        Schoolstraat, over een lengte van 7 m, ter hoogte van huisnummer 6;

        Kerkplein, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 2-6;

        Kerkplein, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 26;

        Kerkplein, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 22;

        Waregemstraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummers 43-45;

        Waregemstraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 38;

        Kapelstraat, over een lengte van respectievelijk 6 meter, ter hoogte van huisnummer 39, 57 en 78.

 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a of E9e met onderbord '30 minuten' en een opwaartse pijl, met vermelding van lengte, om begin aan te duiden.

 

De beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten wordt ingevoerd voor de haakse parkeerplaatsen in volgende straten/straatdelen:

        Pontstraat, 2 parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 3;

        Neunkirchenplein, 2 parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 124 (bibliotheek);

        Neunkirchenplein, 2 parkeerplaatsen, in het midden van de parking dichtbij de Hoogstraat;

        Kerkplein, 2 parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 11.

 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met onderbord '30 minuten' ter hoogte van elke parkeerplaats.

 

Artikel 2

 

Dit aanvullend reglement vervangt het aanvullend reglement op het wegverkeer, regeling zone met beperkte parkeertijd centrum zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 maart 2023 en treedt in werking de 5de dag na de bekendmaking van dit reglement.

 

Artikel 3

 

Dit aangepast aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 3 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

9. Mobiliteitsplan - actualisatie beleidsplan - definitieve vaststelling

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het geactualiseerde mobiliteitsplan definitief vast te stellen.

 

Motivering

 

Het mobiliteitsplan van Deerlijk werd conform verklaard op 10 maart 2008. Op 17 september 2015 werd een eerste actualisatie van het mobiliteitsplan definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Op de vergadering van de projectstuurgroep van 6 mei 2021 werd op basis van de sneltoets beslist tot gedeeltelijke herziening van het mobiliteitsplan, zogenaamde 'spoor 2': verbreden en verdiepen.

 

De visie en de uitgangspunten van het vorige mobiliteitsplan blijven dus van kracht maar enkele onderdelen werden geactualiseerd.

 

Thema’s die werden (her)bekeken zijn:

        leefbare wijken: verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen;

        fietsbeleid;

        parkeerbeleid;

        zwaar verkeer en sluipverkeer.

 

Thema’s die nieuw zijn en toegevoegd werden:

        potentiële (sluiting van) spoorwegovergangen voor gemotoriseerd en/of zacht verkeer;

        potentiële uitbreiding van bedrijvigheid;

        deelmobiliteit en hoppinpunten.

 

Het geactualiseerde mobiliteitsplan kwam tot stand op basis van een uitgebreid participatietraject. Tijdens de verkenningsfase werden workshops per wijk georganiseerd waarop bewoners konden aangeven wat er leeft en welke knelpunten ze ervaren. Daarna werden nog verschillende informatiemomenten georganiseerd waar burgers konden kennisnemen van de bevindingen en de mogelijke oplossingen en hierop feedback konden geven.

 

Het geactualiseerde mobiliteitsplan werd gepresenteerd aan de mobiliteitscommissie en de GECORO op 8 november 2023. De mobiliteitscommissie bracht een advies uit op 8 november 2023 en de GECORO op 23 november 2023.

 

De voornaamste opmerkingen uit deze adviezen hebben betrekking op:

        het ontbreken van een concreet voorstel m.b.t. de circulatie in het centrum;

        normen inzake parkeren, als kapstok voor een eventuele stedenbouwkundige verordening of RUP;

        weinig aandacht voor een sturend parkeerbeleid;

        bezorgdheid m.b.t. bereikbaarheid van Sint-Lodewijk n.a.v. nieuw openbaar vervoerplan en bij eventuele sluiting van spoorwegovergangen;

        voldoende aandacht voor behoud van zebrapaden ter hoogte van scholen, ook in zone 30.

 

Anderzijds werd benadrukt dat dit een waardevol document is en het positief is dat er duidelijk keuzes worden gemaakt rond zone 30, fietsroutes, ...

 

Naar aanleiding van deze adviezen werd beslist om:

        de circulatie in het centrum niet vast te leggen in het mobiliteitsplan gezien er geen consensus is en de actie 'onderzoeken circulatie centrum Deerlijk voor alle weggebruikers' te behouden;

        een aanzet van parkeernorm, alsook info over hoe een goede parkeernorm bepaald wordt, toe te voegen;

        de andere bezorgdheden mee te nemen bij verdere concrete uitwerking van de acties die daar betrekking op hebben.

 

Het beleidsplan werd voorgelegd aan de projectstuurgroep op 30 november 2023. De opmerkingen van de projectstuurgroep werden verwerkt in het voorliggende beleidsplan.

 

Het 'Mobiliteitsplan Deerlijk, verbreden en verdiepen - beleidsplan, april 2024' wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, 9° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019, in het bijzonder artikel 21 en 22

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 14 ja-stemmen: Claude Croes (CD&V), Jo Tijtgat (CD&V), Bert Schelfhout (Open Vld), Regine Vanwynsberghe-Rooryck (CD&V), Philip Ghekiere (Open Vld), Matthias Vanneste (Open Vld), Louis Vanderbeken (CD&V), Louis Haerinck (CD&V), Jurgen Beke (CD&V), Marleen Prat (CD&V), Marc Coppens (CD&V), Maurice Bekaert (Open Vld), Yves Vande Wiele (CD&V) en Wim Vermeulen (Open Vld)

5 neen-stemmen: Frans Kemseke (Deerlijk²), Tundie D'hont (Deerlijk²), Filip Terryn (N-VA), Sophie Mespreuve (Onafhankelijk) en Dirk Demeurie (Onafhankelijk)

2 onthoudingen: Carl De Donder (CD&V) en Sandra De Leeuw-Goussey (Open Vld)

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het 'Mobiliteitsplan Deerlijk, verbreden en verdiepen - beleidsplan, april 2024' definitief vast te stellen.

 

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Punt bijlagen/links 20240102 d DEE 34 21 beleidsplan deel 1-2.pdf Download
20240102 d DEE 34 21 beleidsplan deel 2-2.pdf Download
mobiliteitsplan deerlijk presentatie GR.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

10. Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd kennis te nemen van de vragen gesteld door raadsleden.

 

Motivering

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de gemeenteraadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan in het punt 'Vragen gesteld door raadsleden'.

 

Op deze mondelinge vragen wordt, ofwel mondeling ter zitting, ofwel schriftelijk (elektronisch), ten laatste binnen de maand na de vraagstelling geantwoord.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 31 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024