Deerlijk

Zitting van 25 APRIL 2024

 

Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

1. Gemeenteraad - 28 maart 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audio-opname van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

2. Vichtestraat - aankoop perceel bouwland - ontwerpakte - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de ontwerpakte (dossiernummer 16149-001) opgesteld door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de aankoop van het perceel bouwland, gelegen Vichtestraat, gekadastreerd, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nummer 0644 P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van achttien are negenentachtig centiare (18a 89ca), goed te keuren.

 

Artikel 3

 

De aankoopprijs van de grond bedraagt 16.160,00 euro.

 

Artikel 4

 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer bepaald met het oog op het verder uitbouwen van de kinderboerderij, gezien de te verwerven grond eraan paalt.

 

Artikel 5

 

Voor de aankoop van deze grond wordt bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan krediet voorzien op het investeringsbudget van 2024, jaarbudgetrekening 0750-00/22100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 6

 

Mevrouw Lieve Verfaillie, Vlaams commissaris bij de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt machtiging verleend om de akte te ondertekenen.

 

Artikel 7

 

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte.

 

Artikel 8

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

3. LEIEDAL - algemene vergadering van 28 mei 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad bevestigt de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Jurgen Beke werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Vanwijnsberghe - Rooryck Regine als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Leiedal die plaatsvinden in de loop van de legislatuur 2019 - 2024.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten voor de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2024:

 

  1. Verslag over de activiteiten in 2023

 

Aan de raad van bestuur wordt een toelichting gegeven over de activiteiten van Leiedal in het werkingsjaar 2023.

 

  1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023

 

In uitvoering van Artikel 52 van de statuten stelt de vergadering de jaarrekening vast aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.

 

  1. Kwijting van bestuurders en commissaris

 

In uitvoering van Artikel 52 van de statuten verleent de algemene vergadering terzelfdertijd kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

 

  1. Benoeming bestuurders en deskundigen

 

Pro memori

 

  1. Varia

 

Artikel 3

 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2024 goedkeuren.

 

Artikel 4

 

De gemeenteraad besluit een afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de intercommunale Leiedal toe te sturen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

4. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) - algemene vergadering van 21 mei 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan volgende agendapunten van de algemene vergadering van IMOG van 21 mei 2024.

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2023

3. Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2023

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7. Statutaire benoemingen - einde mandaten en aanstelling bestuurder met raadgevende stem

8. Toelichting activiteiten 2023

9. Varia

 

Artikel 2

 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IMOG van 21 mei 2024 goedkeuren.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen), Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke, hiervan op de hoogte te brengen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

5. Sport - Nieuw contract met vzw KVC Deerlijk Sport - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend contract goed te keuren:

 

Huurcontract betreffende de gemeentelijke voetbalsportinfrastructuur gelegen langs de Guido Gezellelaan te Deerlijk

 

Tussen

 

de gemeente Deerlijk, Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk, alhier vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jo Tijtgat en de algemeen directeur de heer Karel Bauters,  verhuurder, enerzijds

 

en

 

vzw KVC Deerlijk Sport, vertegenwoordigd door de heer Patrick Allegaert, voorzitter, bijgestaan door mevrouw Vivianne Devolder , secretaris, huurder, anderzijds

 

Is overeengekomen hetgeen volgt:

 

Art. 1. -

 

Met ingang van 1 juli 2024 wordt het huurcontract tussen de gemeente Deerlijk en KVC Deerlijk Sport van 1 mei 2017, opgeheven.

 

Art. 2. -

 

2.1. In het huidig huurcontract verhuurt de gemeente de gemeentelijke voetbalsportinfrastructuur, gelegen langs de Guido Gezellelaan, aan vzw KVC Deerlijk Sport voor een periode van negen jaar, voor een maandelijkse huurprijs van 800,00 euro, te betalen via een bestendige opdracht betaald op rekening van de gemeente Deerlijk met rekeningnummer BE24-0910-0021-4338. De huurder dient het bewijs van domiciliëring aan te tonen.

 

2.2. De huurprijs is gebonden aan het gezondheidsindexcijfer, dat heden 130,95 euro bedraagt, zijnde de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst (= de maand juni 2024).

De aanpassing gebeurt  3-jaarlijks op de dag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst, dus telkens op 1 juli volgens de formule:

 

Basishuurprijs x nieuwe index

Aanvangsindex

 

2.3. Deze huurovereenkomst zal eindigen op 30 juni 2033 van rechtswege zonder vooropzeg en zonder enige mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

 

Beide partijen kunnen dit huurcontract opzeggen, mits een vooropzeg van 6 maanden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de andere partij.

 

Deze huurovereenkomst wordt automatisch ontbonden bij de ontbinding van vzw KVC Deerlijk Sport. Bij opzegging en ontbinding van de huur wordt het voetbalsportcomplex met al zijn bijhorigheden terug overgedragen aan de gemeente.

 

Art. 3. –

 

De gemeente verhuurt aan vzw KVC Deerlijk Sport een voetbalsportinfrastructuur gelegen langs de Guido Gezellelaan 72 te Deerlijk.

 

Deze gemeentelijke voetbalsportinfrastructuur omvat:

        twee volledige sporttechnisch uitgeruste voetbalterreinen;

        extra oefenveldjes voor jongeren gelegen langs het oude sanitair complex + 2 oefenveldjes op de driehoek naast de inkomzone;

        een volledig uitgerust sanitair complex bestaande uit 4 kleedruimtes met doucheruimte voorzien van zitbanken, 2 scheidsrechterskleedruimtes met douche, 4 toiletten + 2 piscines, een technisch lokaal met alle technieken, een bergingslokaal voor poetsmateriaal, een waslokaal en 7 bergingskasten;

        1 toilettenblok voor dames- en herentoiletten;

        1 drinkfontein, eigendom van de gemeente;

        een ticketlokaal aan de ingang van het sportcomplex;

        een scheidsrechtersontvangst- en polyvalente VIP-ruimte: bij de inrichting van deze ruimte zijn keuken met toestellen (frigo’s, oven, kookplaat), stoelen en tafels eigendom van vzw KVC Deerlijk Sport;

        een kantine met berging: bij de inrichting van de kantine zijn toog, frigo’s, stoelen en tafels eigendom van vzw KVC Deerlijk Sport;

        het vroegere sanitaire complex in zijn huidige hoedanigheid met de nodige bergingkasten, ruimtes en technisch lokaal.

 

Bij het hoofdvoetbalterrein zijn nog volgende accommodaties voorzien:

        een overdekte zittribune;

        een overdekte staantribune en niet-overdekte verhoogde staanplaatsen;

        een verlichtingsinstallatie bestaande uit vier masten met ledverlichting;

        een lokaal onder de zittribune als bergingslokaal;

        een lokaal als vergaderruimte;

        2 ballenvangers achter de doelen;

        2 dugouts;

        een elektronisch scorebord eigendom van de gemeente die instaat voor alle onderhoud;

        een veldbesproeiingsinstallatie eigendom van de gemeente die instaat voor alle onderhoud.

 

Bij het tweede voetbalterrein zijn nog volgende accommodaties voorzien:

        een verlichtingsinstallatie bestaande uit vier masten met ledverlichting;

        2 ballenvangers achter de doelen;

        2 dugouts.

 

Bij de oefenterreintjes is nog volgende accommodatie voorzien:

        2 extra verlichtingspalen

 

Art. 4. -

 

De niet-voetbalsportinfrastructuur behoort niet tot deze huurovereenkomst. De Finse piste, de looppiste rondom het oefenveld, de outdoor fitness toestellen, de cross country piste, de grasveldjes vooraan en de parking kunnen vrij gebruikt worden door andere gebruikers, scholen en voor gemeentelijke sportactiviteiten. De gemeente bepaalt de regels rond het goede gebruik. Als mede-gebruiker van de sportsite zal vzw KVC Deerlijk Sport steeds op de hoogte worden gehouden.

 

Art. 5. -

 

Alle investerings- en verhuurkosten in verband met bovenvermelde voetbalsportinfrastructuur vallen ten laste van de gemeente. Alle trainingsmateriaal is ten laste van vzw KVC Deerlijk Sport.

 

Art. 6. -

 

De huurder blijft instaan voor het dagelijks onderhoud van: de kleedruimtes, VIP-ruimte, ticketlokaal, bergingen en toiletten.

 

De huurder staat in voor de wekelijkse belijning van de velden.

 

De verlichtingsinstallatie wordt bediend door vzw KVC Deerlijk Sport. Er wordt op toegezien dat de verlichting niet nodeloos wordt gebruikt.

 

Vzw KVC Deerlijk Sport zal zich dus als een volwaardige huurder gedragen tegenover de verhuurder en dit in de betekenis zoals bepaald in het oud Burgerlijk Wetboek, zijnde als een goede huisvader.

 

Art. 7. -

 

Het wekelijks onderhoud van het gras op de voetbalterreinen (maaien), de jaarlijkse heraanleg (herzaaien, bemesten, effenen) zijn ten laste van de gemeente.

 

Alle nutskosten vallen ten laste van de gemeente.

 

De belijningsverf wordt op advies van vzw KVC Deerlijk Sport aangekocht bij een erkende leverancier en valt ten laste van de gemeente.

 

De beregening van de velden gebeurt door vzw KVC Deerlijk Sport. De vergunning en de daaraan verbonden kosten voor oppompen grondwater zijn ten laste van de gemeente.

 

Art. 8. -

 

Vzw KVC Deerlijk Sport mag niets van de sportinfrastructuur onderverhuren. Enkel eigen voetbal-gerelateerde evenementen kunnen georganiseerd worden. Hiervoor kunnen zij materiaal verkrijgen conform het retributiereglement “uitleendienst”.

 

Art. 9. -

 

Het gemeentebestuur sluit een polis “brand- en stormschade” en burgerlijke aansprakelijkheid gebouwen, af.

Vzw KVC Deerlijk Sport verplicht zich ertoe een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten en overhandigt een kopie van deze polis aan de gemeente.

 

Art. 10. -

 

Vzw KVC Deerlijk Sport mag op dit sportcomplex reclameborden plaatsen.

Het dagelijks onderhoud van de kantine valt ten laste van vzw KVC Deerlijk Sport.

Zij verplicht er zich echter toe een uitbating te verzekeren die op geen enkel gebied zal ingaan tegen de bepalingen van de openbare orde en de goede zeden.

Zij verbindt er zich eveneens toe, inzake haar keuze van personeel voor de uitbating, personen te zullen aanstellen die een normale uitbating van de kantine zullen verzekeren en die door hun houding en manier van uitbating in geen geval enige aanstoot zullen geven.

 

De tapvergunning valt ten laste van vzw KVC Deerlijk Sport.

 

Vzw KVC Deerlijk Sport zal instaan voor de inrichting, het onderhoud en de herstellingen in de kantine. Het onderhoud aan de buitenzijde van de kantine is ten laste van de gemeente.

 

De kantine kan noch door vzw KVC Deerlijk Sport noch door de gemeente onderverhuurd worden aan derden voor private doeleinden.

 

Art. 11. -

 

Vzw KVC Deerlijk Sport zal de onderhavige overeenkomst dienen na te leven, ongeacht de samenstelling van het bestuur. Vzw KVC Deerlijk Sport verbindt er zich toe iedere wijziging in zijn beheerraad aan de gemeente te zullen kenbaar maken bij gewoon schrijven.

 

Art. 12. –

 

De gemeente behoudt zich het recht om dit contract onmiddellijk te beëindigen mocht vzw KVC Deerlijk Sport nalaten te voldoen aan één van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Dit contract treedt in voege op 1 juli 2024 na schriftelijk akkoord van beide ondertekende partijen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

6. Rapport Lokaal energie- en Klimaatpact - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het rapport met betrekking tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact, toegevoegd als bijlage bij dit besluit, goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

7. Woonwijs - werkjaar 13 - jaarverslag/jaarrekening - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het jaarverslag en de jaarrekening van het werkingsjaar 13 (1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023) goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van huidige beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Woonwijs, projectcoördinator Pieter Vandeweghe, p/a Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

8. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de regeling zone met beperkte parkeertijd centrum en kern Sint-Lodewijk - aanpassing - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend reglement als volgt goed te keuren:

 

AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE REGELING ZONE MET BEPERKTE PARKEERTIJD CENTRUM EN KERN SINT-LODEWIJK

 

Art.1.

De beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt ingevoerd in de volgende zones:

        parking begraafplaats, begrensd ter hoogte van in-/uitrit in de Hoogstraat;

        Sint-Amandusstraat - Tulpenlaan, begrensd door:

        Sint-Amandusstraat, ter hoogte van kruispunt Hoogstraat;

        Sint-Amandusstraat, ter hoogte van kruispunt Tulpenlaan;

        Tulpenlaan, ter hoogte van bocht na/voor huisnummers 14/11;

        parking Leon Defraeyeplein, begrensd ter hoogte van in-/uitrit in de Harelbekestraat;

        Driesplein, begrensd door:

        Pontstraat, ter hoogte van kruispunt Kapel Ter Rustestraat;

        René De Clercqstraat, ter hoogte van kruispunt Ververijstraat (begin beperkte parkeertijd);

        Ververijstraat, ter hoogte van in-/uitrit parking gemeentehuis;

        Ververijstraat, ter hoogte van kruispunt Harelbekestraat (einde beperkte parkeertijd);

        Kerkplein, begrensd ter hoogte van:

        kruispunt Harelbekestraat/Schoolstraat;

        huisnummer 22 (einde beperkte parkeertijd);

        huisnummer 21 (begin beperkte parkeertijd);

met uitzondering van de zones vermeld in artikel 3.

 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid, de parkeerschijf op het bord afgebeeld en vermelding 'uitgezonderd bewoners' op het bord.

 

Art.2.

De beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt ingevoerd voor de langsparkeerstroken in volgende straten/straatdelen:

        Hoogstraat, van kruispunt Waregemstraat/Sint-Rochusstraat tot kruispunt Rodenbachstraat/Beverenstraat, met uitzondering van de "Kus & weg zone" ter hoogte van Hoogstraat 41 (de berk);

        Comm. Edm. Ameyestraat;

        Rodenbachstraat;

        Harelbekestraat, van kruispunt Rodenbachstraat/Stationsstraat tot kruispunt Schoolstraat/Kerkplein/René De Clercqstraat;

        Schoolstraat;

        Vichtesteenweg, vanaf Schoolstraat tot huisnummer 24;

        Nieuwstraat;

        Sint-Rochusstraat;

        Sint-Amandusstraat, ter hoogte van toegangsweg langs Residentie De Beuk (enkel parkeerstrook palend aan de toegangsweg naar de gemeentelijk basisschool de beuk) met uitzondering van de zones vermeld in artikel 3.

 

Dit wordt als volgt gesignaleerd:

        voor langsparkeerstroken op niveau rijweg: met verkeersborden E9a met de parkeerschijf op het bord afgebeeld, onderbord met vermelding 'uitgezonderd bewoners' en opwaartse pijl om begin en neerwaartse pijl om einde van de strook aan te duiden;

        voor verhoogde langsparkeerstroken: met verkeersborden E9e, met onderbord met afbeelding parkeerschijf en vermelding 'uitgezonderd bewoners' en opwaartse pijl om begin en neerwaartse pijl om einde van de strook aan te duiden.

 

Art.3.

De beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten wordt ingevoerd voor de langsparkeerstroken in volgende straten/straatdelen:

        Hoogstraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 112-114;

        Hoogstraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 105;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 33-35;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 20-24;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 11-13;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van Kerkplein 1;

        Harelbekestraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 1D;

        Harelbekestraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 12-26;

        Schoolstraat, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 13-15;

        Schoolstraat, over een lengte van 10 m, ter hoogte van huisnummer 36;

        Schoolstraat, over een lengte van 7 m, ter hoogte van huisnummer 6;

        Kerkplein, over een lengte van 12 m, ter hoogte van huisnummers 2-6;

        Kerkplein, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 26;

        Kerkplein, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 22;

        Waregemstraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummers 43-45;

        Waregemstraat, over een lengte van 6 m, ter hoogte van huisnummer 38;

        Kapelstraat, over een lengte van respectievelijk 6 meter, ter hoogte van huisnummer 39, 57 en 78.

 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a of E9e met onderbord '30 minuten' en een opwaartse pijl, met vermelding van lengte, om begin aan te duiden.

 

De beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten wordt ingevoerd voor de haakse parkeerplaatsen in volgende straten/straatdelen:

        Pontstraat, 2 parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 3;

        Neunkirchenplein, 2 parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 124 (bibliotheek);

        Neunkirchenplein, 2 parkeerplaatsen, in het midden van de parking dichtbij de Hoogstraat;

        Kerkplein, 2 parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 11.

 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met onderbord '30 minuten' ter hoogte van elke parkeerplaats.

 

Artikel 2

 

Dit aanvullend reglement vervangt het aanvullend reglement op het wegverkeer, regeling zone met beperkte parkeertijd centrum zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 maart 2023 en treedt in werking de 5de dag na de bekendmaking van dit reglement.

 

Artikel 3

 

Dit aangepast aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 3 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

9. Mobiliteitsplan - actualisatie beleidsplan - definitieve vaststelling

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het 'Mobiliteitsplan Deerlijk, verbreden en verdiepen - beleidsplan, april 2024' definitief vast te stellen.

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links 20240102 d DEE 34 21 beleidsplan deel 1-2.pdf Download
20240102 d DEE 34 21 beleidsplan deel 2-2.pdf Download
mobiliteitsplan deerlijk presentatie GR.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 APRIL 2024

10. Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.