Deerlijk

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

1. Gemeenteraad - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 8 juli 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 8 juli 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

2. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport betreffende de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

3. Ververijstraat 8 - aankoop woning - principiële goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de principiële goedkeuring met betrekking tot de aankoop van het pand gelegen in de Ververijstraat 8 te 8540 Deerlijk, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2°afdeling, sectie C, perceelnummer 17Z6, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het gebruik van deze woning als noodwoning.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het indienen van een subsidie-aanvraagdossier naar aanleiding van de projectoproep noodwoningen.

 

Artikel 4

 

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt aangesteld om een ontwerp van akte op te maken en de akte te verlijden.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

4. Gemeentewegen binnen provinciaal domein de Gavers - opheffing en desaffectatie van gemeentewegen en latere eigendomsoverdracht - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de opheffing van de gemeentewegenis zoals voorzien op plan 1.3 aangeleverd eind juni 2021 door de provinciale dienst COOP (contracten, overheidsopdrachten & patrimonium), gesitueerd binnen het provinciaal domein De Gavers - grondgebied Deerlijk, voorlopig vast te stellen.

 

Artikel 2

 

De voorlopige vaststelling van vooromschreven opheffing van gemeentewegenis zal worden onderworpen aan het openbaar onderzoek zoals beschreven in het Gemeentewegendecreet.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

5. Gemeentewegen - nieuwe gemeenteweg en op te heffen gemeentewegen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit

 

          het ontwerp aankoopakte en bijlagen goed te keuren met betrekking tot de onderhandse aankoop van 11a 70ca, zijnde 499 m² of lot 3 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 18) en 671 m² of lot 1 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 24a) van het landmeterplan Degezelle van 3 december 2020 nabij de Oliebergstraat te Deerlijk aan OCMW Harelbeke ter realisatie van een trage weg tegen de som van 9.243 euro, hetzij tegen de schattingsprijs, gebaseerd op de grondkwaliteit van voormelde percelen, van 7,90 euro / m²;

          het ontwerp van rooilijnplan van 3 december 2020 van landmeter Bart Degezelle betreffende de aanleg van een nieuwe trage weg, dat voorligt aan de gemeenteraad, voorlopig vast te stellen.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit:

 

          volgende (delen van) gemeentewegen op te heffen, zoals aangeduid in het grafisch plan (delen 1 en 2) opgemaakt op 3 december 2020 - met bijhorende wijziging op 27 januari 2021 - door landmeter Degezelle, dat voorligt aan de gemeenteraad:

          kavel 2, met een oppervlakte van 5 a 52 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummers 22, 23 en 98;

          kavel 3, met een oppervlakte van 1 a 45 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 84A;

          kavel 4, met een oppervlakte van 86 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 82A;

          kavel 5A, met een oppervlakte van 81 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, perceelnummer 82C en deel perceelnummer 82B;

          kavel 5B, met een oppervlakte van 66 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 78L;

          kavel 6, met een oppervlakte van 1 a 29 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 74A;

          kavel 7, met een oppervlakte van 2 a 57 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummers 72M en 73B;

          kavel 8, met een oppervlakte van 58 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 72S;

          kavel 9, met een oppervlakte van 1 a 53 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 68A.

 

          het ontwerp van grafisch plan (delen 1 en 2) tot opheffing van bovenvermelde (delen van) gemeentewegen van 3 december 2020 - met bijhorende wijziging van 27 januari 2021 - van landmeter Degezelle - voor wat betreft Deerlijk -, dat voorligt aan de gemeenteraad, voorlopig vast te stellen.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen om het voorlopig vastgestelde rooilijnplan betreffende de aanleg van een nieuwe trage weg (cf. artikel 1) en het grafisch plan tot opheffing van bovenvermelde gemeentewegen (cf. artikel 2) te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

6. Gemeenteraadscommissie financiën - vernieuwde samenstelling - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De vernieuwde samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën wordt, op basis van de ontvangen voordrachtakte, goedgekeurd als volgt:

 

Stemgerechtigde leden:

 

          voor CD&V:

          Louis Haerinck

          Marleen Prat

          Carl De Donder

          Jurgen Beke (aangesteld als voorzitter in de gemeenteraad van 24 januari 2020)

 

          voor Open VLD:

          Philip Ghekiere

          Wim Vermeulen

 

          voor N-VA:

          Filip Terryn

 

          voor Deerlijk²:

          Frans Kemseke

 

Niet-stemgerechtigde leden:

 

          het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens bevoegdheid de materie financiën behoort, zijnde mevrouw Sandra De Leeuw - Goussey.

          de financieel directeur, secretaris van de commissie, zijnde de heer Arne Desmet.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

7. Elk zijn huis nv - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de heer Wim Vermeulen aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Elk zijn huis nv die plaatsvinden tijdens de legislatuur 2019-2024 en voor de periode van afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Elk zijn huis nv, Broelkaai 1/g, 8500 Kortrijk.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

8. Feestelijkheden - Reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit volgend reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen goed te keuren:

 

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN JUBILERENDE DEERLIJKSE

VERENIGINGEN

 

Artikel 1. – Dit reglement heeft de ondersteuning tot doel van Deerlijkse verenigingen die een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan vieren.

 

Artikel 2. – Voorwaarden om als jubilerende Deerlijkse vereniging in aanmerking te komen voor de ondersteuning zoals voorzien in dit reglement:

 

          De vereniging is structureel en duurzaam opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk.

          De zetel of het secretariaat van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van Deerlijk.

          De vereniging heeft sedert ten minste 10 jaar een actieve en aantoonbare werking in en voor Deerlijk.

          De vereniging kan aantonen dat deze 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat zonder dat de werking binnen deze periode op eigen initiatief van de vereniging werd stopgezet.

 

Levensbeschouwelijke verenigingen en verenigingen rond religieuze thema’s, mutualiteiten, beroepsorganisaties en vakbonden, politieke partijen, en verenigingen van jaartallen of geboortejaren komen niet in aanmerking voor de ondersteuning zoals voorzien in dit reglement.

 

Artikel 3. – Vormen van ondersteuning

 

3.1. - Subsidie

 

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, kunnen een extra subsidie ontvangen wanneer de vereniging tijdens het jubileumjaar een feestelijke leden- of  publieksactiviteit organiseert ter gelegenheid van het betreffende jubileum. Deze subsidie wordt als volgt vastgelegd:

 

          25-jarig bestaan: 250 euro

          50-jarig bestaan: 500 euro

          75-jarig bestaan: 750 euro

          100-jarig bestaan: 1.500 euro

 

Verenigingen die meer dan 100 jaar bestaan kunnen bij elk veelvoud van 25 jaar opnieuw een subsidie van 750 euro ontvangen. Bij elk veelvoud van 100 jaar bedraagt de subsidie 1.500 euro.

 

3.2. – Ontvangst door het gemeentebestuur en gepersonaliseerd aandenken

 

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, kunnen in het jubileumjaar ontvangen worden door het gemeentebestuur.

 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt daarbij de leden van de vereniging op het gemeentehuis of in het gemeenschapscentrum. De jubilerende vereniging krijgt bij ontvangst een receptie aangeboden voor maximaal 150 personen.

 

Verenigingen kunnen er ook voor kiezen om de ontvangst te laten doorgaan op een zelf gekozen locatie, zoals bijvoorbeeld een eigen clublokaal. In dit geval staat de vereniging zelf in voor de volledige organisatie van de receptie. Hiervoor krijgt de vereniging een tegemoetkoming van 3 euro per aanwezige persoon, met een maximum van 500 euro.

 

De jubilerende vereniging krijgt ook een gepersonaliseerd aandenken aan het jubileum.

 

3.3. – Gebruik materialen uitleendienst

 

Verenigingen die 50 jaar of een hoger veelvoud van 25 jaar bestaan, kunnen tijdens het jubileumjaar voor de organisatie van een feestelijke leden- of publieksactiviteit ter gelegenheid van het betreffende jubileum, gratis gebruik maken van de materialen van de uitleendienst, voor zover dat:

 

          deze materialen beschikbaar zijn op het moment van de activiteit;

          deze materialen behoren tot een uitleencategorie waarvoor de vereniging volgens het retributiereglement ook in normale omstandigheden in aanmerking komt en de voorwaarden en modaliteiten van het retributiereglement van de uitleendienst worden gevolgd, met uitzondering van de retributietarieven die in dit geval niet worden aangerekend.

 

Indien tijdens het jubileumjaar meerdere feestelijke leden- of publieksactiviteiten ter gelegenheid van het betreffende jubileum worden georganiseerd, wordt het gratis gebruik van de materialen van de uitleendienst zoals hierboven omschreven, beperkt tot 1 activiteit van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen.

 

Artikel 4. – Aanvraagprocedure

 

De aanvraagformulieren voor gemeentelijke ondersteuning van jubilerende verenigingen dienen ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 30 april van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt. Indien het jubileum nog in 2021 plaatsvindt, dient het aanvraagformulier uiterlijk op 15 oktober 2021 ingediend te worden.

 

Bij de aanvraag wordt vermeld van welke vorm of vormen van ondersteuning, zoals opgelijst in artikel 3 van dit reglement, de vereniging gebruik wenst te maken.

 

Bij het aanvraagformulier dient een bewijs van de oprichtingsdatum van de vereniging toegevoegd te worden, waaruit blijkt dat de vereniging 25 jaar of een veelvoud daarvan

bestaat, zonder dat de werking binnen deze periode op eigen initiatief van de vereniging werd stopgezet.

 

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

 

Artikel 5. – Toekenning ondersteuning en uitbetaling subsidie

 

De gevraagde ondersteuning wordt toegekend bij goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en dit voor zover aan alle voorwaarden werd voldaan.

 

De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.

 

De tegemoetkoming voor de organisatie van een receptie op een zelf gekozen locatie wordt op basis van het aantal geschatte aanwezige personen uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. Na afloop van de receptie dient het aantal effectief aanwezige personen gestaafd te worden in functie van een eventuele afrekening met terugvordering of nastorting.

 

Artikel 6. – Controle

 

Op elk moment kan het gemeentebestuur bijkomende informatie opvragen of controles verrichten. Op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur moet de aanvrager de gevraagde informatie meedelen en/of, indien nodig, daarover verantwoording afleggen. Indien zou blijken dat de jubilerende vereniging bewust valse gegevens heeft verstrekt, kan het college van burgemeester en schepenen de via dit reglement verkeerdelijk toegekende ondersteuning, subsidie of tegemoetkoming terugvorderen.

 

Artikel 7. – Betwistingen

 

Betwistingen in verband met de uitvoering van dit reglement worden in eerste instantie voorgelegd aan en beslist door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 8. – Geldigheid

 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2021 en loopt af op 31 december 2025.

 

Artikel 9. – Uitzonderingsbepaling COVID-pandemie

 

Verenigingen die tussen 1 januari 2020 en 30 september 2021 hun 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan niet hebben kunnen vieren omwille van de geldende COVID-maatregelen en er voor kiezen om hun jubileum alsnog te vieren in de periode tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022, kunnen uitzonderlijk de ondersteuning nog aanvragen zoals voorzien in dit reglement.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 3

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

9. BBO - lestijdenpakket 2021-2022 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022 van de gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs De KIM & De SAM goed.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

10. Onderwijs - LO - lestijdenpakket 2021-2022 - extra uren - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de extra uren bij het lestijdenpakket, voor het schooljaar 2021-2022 van de gemeentelijke lagere school, goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

11. OMV_2021018633 - Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg, Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat, Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat - gemeentelijke rooilijnplannen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de 4 gemeentelijke rooilijnplannen (plan 7.2, 7.3, 7.4 en 7.10) voor delen van de gemeentewegen Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat en Waregemstraat. zoals gevoegd in de omgevingsaanvraag voor wegenis- en rioleringswerken Waregem-Deerlijk (OMV_2021018633), goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal met de overige voorgeschreven documenten bij het aanvraagdossier gevoegd worden.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

12. Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de  'Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen' (met bijbehorende folder), goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

13. Lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse Regering en de gemeente Deerlijk - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse Regering en de gemeente Deerlijk, goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

14. W13 - lokale bronopsporing - samenwerkingsovereenkomst afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken, het geconsolideerde  besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing  en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken, goed te keuren.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit mandaat te geven aan W13 om in haar naam en voor haar rekening de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en de engagementen verder op te nemen. 

 

Artikel 4 

 

De gemeenteraad besluit de gemeente Kortrijk te mandateren om de forfaitaire subsidie in naam van de gemeente aan te vragen bij het agentschap binnenlands bestuur en door te storten aan het samenwerkingsverband W13.

 

Artikel 5

 

Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan W13.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 16 SEPTEMBER 2021

15. Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

Publicatiedatum: 17/09/2021