Deerlijk

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Burgemeesterbesluit ivm virtuele zittingen gemeenteraad, OCMW-raad en bijzonder comité voor de sociale dienst - bekrachtiging - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om het besluit van de burgemeester van 19 januari 2021 om de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst, voortaan virtueel te laten doorgaan, voor de duur van de federale crisisfase of tot de burgemeester anders beslist.

 

Artikel 2

 

Om tegemoet te komen aan de vereiste openbaarheid van zowel gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn zullen deze zittingen gepubliceerd worden via live-stream.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Gemeenteraad - 28 januari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Punt bijlagen/links Audiovisuele opname GR 2021.01.28
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Burgemeesterbesluit ivm het beperken van het aantal personen bij activiteiten van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 5 februari 2021 om om samenscholingen in het kader van activiteiten die toegelaten worden volgens artikel 15, § 5 van het 'Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' te beperken tot 10 personen - begeleiders niet meegeteld - voor activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, die plaatsvinden van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 voor kinderen tot en met 12 jaar.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Punt bijlagen/links BB 05-02-2021 Politieverordening_activiteiten_krokus_2021 202100312.pdf
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Vinkenlaan - onderhandse verkoop perceel grond - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte, opgesteld door Stéphane Saey, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen, Harpstraat 17 te 8540 Deerlijk, voor de verkoop van het perceel gelegen in de Vinkenlaan, kadastraal bekend volgens sectie A, deel van nummer 350T P0000, met gereserveerd kadastraal perceelnummer sectie A 350 V P0000, goed.

 

Artikel 2

 

De verkoop gebeurt onderhands tegen de prijs van 12.342,00 euro.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Personeel - aanpassing organogram- goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de voorgestelde wijziging aan het organogram goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Punt bijlagen/links Organogram 2021 - definitief.xlsx
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Personeel - aanpassing rechtspositieregeling - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de voorgestelde wijziging aan de rechtspositieregeling goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Punt bijlagen/links B1. Diplomavoorwaarden.pdf
B2. Uitgewerkte salarisschalen.pdf
B3. Overzicht verloven - afwezigheden.pdf
B4. Aanwervingsvoorwaarden.pdf
B5. Kaderreglement tweede pensioenpijler.pdf
RPR GEMEENTE Deerlijk.pdf
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Heraanleg Kleine Brandstraat-Gravenstraat-Deerlijkstraat - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

 

          gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk vertegenwoordigd door de heer Jo Tijtgat, voorzitter gemeenteraad en de heer Hans Piepers, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Deerlijk’

 

          gemeentebestuur Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke vertegenwoordigd door mevrouw Rita Beyaert, voorzitter gemeenteraad en de heer Carlo Daelman, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Harelbeke’

 

          gemeentebestuur Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, vertegenwoordigd door de heer Dirk Desmet, voorzitter gemeenteraad en de heer Jan Vanlangenhove, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Zwevegem’

 

 

Art. 1 Doel

 

De Kleine Brandstraat/Gravenstraat is een verbindingsweg tussen Deerlijk en Zwevegem waarbij de gemeentegrens tussen Deerlijk en Harelbeke willekeurig over deze weg loopt. De Deerlijkstraat sluit dan aan in Zwevegem. De samenwerking bundelt de gemeenschappelijke belangen in de heraanleg van de asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing van de fundering van deze weg.

 

Art. 2 Aanbestedende overheid

 

Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem beslissen de in het bestek beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en Deerlijk aan te duiden als aanbestedende overheid om in gezamenlijke naam op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Art. 3 Opdracht

 

3.1 Toewijzing van de opdracht

Deerlijk zal de toewijzing van de opdracht slechts betekenen aan de gekozen inschrijver nadat Harelbeke en Zwevegem hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en met het gedeelte van de kosten ten hunner laste en nadat hiervoor de nodige middelen werden voorzien.

 

3.2 Uitvoeringsperiode

In onderling overleg met de aannemer en met Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem wordt een uitvoeringsperiode vastgelegd.

 

3.3 Ontwerp

De opdracht omvat enkel de heraanleg van de bestaande asfaltverharding en plaatselijke heraanleg van de fundering en wordt uitgevoerd binnen het tracé van de bestaande weg. Deze werken gebeuren in eigen beheer zonder studiebureau.

 

3.4 Onderzoek op de aanwezigheid van PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) met technisch verslag

 

Voorafgaand aan de werken werden op elk grondgebied kernen geboord en onderworpen aan een gecertificeerd onderzoek op de aanwezigheid van PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) of teerhoudend asfalt. De resultaten werden opgenomen in een technisch verslag. Dit verslag wordt overgemaakt aan Harelbeke en Zwevegem. Tijdens de werken kunnen in situ  en op elk moment door de afgevaardigden van elke gemeente stalen worden genomen en gecontroleerd worden met een PAK marker test. In de technische bepalingen van het bestek wordt hier extra aandacht aan besteed.

 

3.5 Aanstellen van een afgevaardigde

Naast de leidend ambtenaar van Deerlijk, stelt elke gemeente een afgevaardigde aan die aanwezig is op de werfvergaderingen. De frequentie van deze werfvergaderingen wordt in onderling overleg bepaald. Individuele bezoeken door de afgevaardigden zijn ten allen tijde mogelijk.

 

3.6 Werfverslag

De leidend ambtenaar van Deerlijk maakt het werfverslag op aan de hand van de besproken items op de werfvergaderingen. Indien tijdens de individuele werfbezoeken opmerkingen of afspraken een impact hebben op de uitvoering van de opdracht, worden die doorgegeven aan de leidend ambtenaar en toegevoegd aan het werfverslag.

 

3.7 Controles op de werf

Voor een goede uitvoering van de werken is elke afgevaardigde gemachtigd, ongeacht het grondgebied en ten allen tijde, nazicht, controles, opmerkingen, etc. aan de leidend ambtenaar over te maken. De opmerkingen worden dan overgemaakt aan de aannemer en toegevoegd aan het werfverslag.

 

3.8 Onderlinge communicatie

De nodige gegevens zoals mailadressen, telefoonnummers, etc.  van de afgevaardigden of hun plaatsvervangers worden aan de leidend ambtenaar doorgegeven en vermeld in het werfverslag. Van elke gemeente is een noodnummer beschikbaar die enkel gebruikt wordt in uitzonderlijke omstandigheden. Alle opmerkingen aan de aannemer worden ook overgemaakt aan de leidend ambtenaar.

 

3.9 Communicatie omwonenden/ondernemingen

Deerlijk doet per brief de vooraankondiging van de werken aan de aan de werken aanpalende bewoners en ondernemingen op zijn grondgebied. Een voorstel wordt overgemaakt aan Harelbeke en Zwevegem. De communicatie naar de bewoners en ondernemingen wordt onderling maximaal op elkaar afgestemd en er wordt een gezamenlijke uniforme communicatiestrategie uitgewerkt.

 

3.10 Meerwerken

Onvoorziene werken die niet opgenomen zijn in het bestek maar toch noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering ervan, worden opgenomen in het geheel van de werken en verdeeld volgens elk hun overeengekomen deel, zoals bepaald in punt 4.6.

 

3.11 Werken buiten de opdracht

Werken die geen deel uitmaken van de opdracht of die niet toedragen tot een goede uitvoering ervan, worden niet opgenomen in de initiële opdracht. De kosten daaraan verbonden worden dan ook niet opgenomen in de samenwerking.

 

Art. 4 Vorderingsstaten – betalingsaanvragen – factureren werken

 

4.1 Verloop

De aannemer stelt een gezamenlijke vorderingsstaat op die overgemaakt wordt aan Deerlijk, met Harelbeke en Zwevegem in kopie. Opmerkingen worden doorgegeven aan de leidend ambtenaar van Deerlijk die deze op zijn beurt doorgeeft aan de aannemer. Na goedkeuring van de vorderingsstaten worden de betalingsaanvragen en facturen voor elk van hun deel, zoals bepaald in punt 4.6, aan de betrokken gemeenten overgemaakt. In de administratieve bepalingen van het bestek wordt hier extra aandacht aan besteed.

 

4.2 Borgstelling

Deerlijk verzoekt de aannemer de borgtocht op te stellen ten aanzien van Deerlijk. Deze heeft betrekking op de totaliteit van de werken.

 

4.3 Voorlopige en definitieve oplevering

De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden opgesteld door Deerlijk die belast is met  de leiding van de werken. Er wordt een afschrift bezorgd aan Harelbeke en Zwevegem.

Voor het plaatsbezoek met de hoofdaannemer nodigt Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem uit. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om haar opmerkingen te formuleren en desnoods op te laten nemen in het proces-verbaal van de oplevering.

Indien Deerlijk en/of Harelbeke en/of Zwevegem oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, dient hiervoor een duidelijke verantwoording gegeven te worden.

 

4.4 Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes en kortingen wegens minwaarde worden verdeeld over Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem volgens de kostenverdeling bepaald in punt 4.6.

 

4.5 Geschillen

Behoudens in geval van een fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid, verbinden Harelbeke en Zwevegem zich ertoe om de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren voor haar deel en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure.

 

4.6 Kostenverdeling

De totaalkost voor de heraanleg van de verbindingsweg wordt als volgt verdeeld:

          Deerlijk 64 %

          Harelbeke 28 %

          Zwevegem 8 %

Ieders aandeel maakt het voorwerp uit van afzonderlijke betalingsaanvragen, facturen en betalingen. Zij voorzien elk de nodige financiële middelen op hun budget.

 

Opgemaakt in drievoud op ……………….2021, waarvan elke partij erkent een voldoende ondertekend exemplaar te hebben ontvangen

 

 

Namens de gemeente Deerlijk

Hans Piepers      Jo Tijtgat

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad

 

 

Namens de stad Harelbeke

Carlo Daelman     Rita Beyaert

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad

 

 

Namens de gemeente Zwevegem

Jan Vanlangenhove     Dirk Desmet

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Afkoppeling en scheiding hemelwater en afvalwater op privaat domein - premiereglement - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit volgend reglement goed te keuren met ingang van 1 juni 2021 voor een periode eindigend op 31 december 2025:

 

PREMIEREGLEMENT VOOR AFKOPPELING EN SCHEIDING VAN HEMELWATER EN AFVALWATER OP PRIVAAT DOMEIN

 

Art. 1. - Voor de toepassing van dit premiereglement gelden volgende definities: 

          gescheiden openbaar rioleringsstelsel: een dubbel stelsel van leidingen waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere voor het opvangen en transporteren van hemelwater en dat gelegen is op het openbaar domein

          DWA-leiding (Droog Weer Afvoerleiding): het onderdeel van het gescheiden openbaar rioleringsstelsel dat bestemd is voor het ontvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater

          RWA-leiding (Regen Weer Afvoerleiding): het onderdeel van het gescheiden openbaar rioleringsstelsel dat bestemd is voor het ontvangen en transporteren van het hemelwater

          bestaande woning: woning die werd opgericht ingevolge een niet-vervallen bouwvergunning, afgeleverd vóór 7 september 1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de Algemene Bouwverordening inzake hemelwaterputten

          afkoppelingsadviseur: een door de gemeente of rioolbeheerder aangestelde adviseur die technisch advies geeft aan de particulier voor het optimaal afkoppelen van hemelwater en helpt bij de subsidieaanvraag. Hij/zij doet tevens controle van de afkoppelingswerken.

          eigenaar: hij die het gebouw in volle eigendom heeft of hij die bewijst er een ander zakelijk recht op te hebben

 

Art. 2. - De gemeente voorziet, binnen de perken van de kredieten voorzien op het budget, een premie voor het scheiden van het bestaande afvoersysteem op privaat domein, wanneer een nieuw gescheiden openbaar rioleringsstelsel wordt aangelegd.

 

Art. 3. - Enkel bestaande (meergezins)woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Deerlijk komen in aanmerking voor de gemeentelijke premie.

 

De premie wordt enkel toegekend indien de aanleg van een gescheiden privaat afvoersysteem niet verplicht wordt gesteld door een goedgekeurde verordening of een afgeleverde verkavelings- of omgevingsvergunning.

 

De premie wordt toegekend aan de eigenaar of aan de bewoner (mits schriftelijk akkoord van de eigenaar) van de woning.

 

Om in aanmerking te komen voor de premie moeten de afkoppelingswerken uitgevoerd worden:

          overeenkomstig de VLAREM-wetgeving;

          conform de plannen en afspraken met de afkoppelingsadviseur, aangesteld door het gemeentebestuur of de rioolbeheerder;

          uiterlijk voor de voorlopige oplevering van de rioleringswerken in de openbare weg.

 

Art. 4. - Het premiebedrag wordt als volgt samengesteld:

          Indien de particulier voor de uitvoering van de afkoppelingswerken een aannemer aanstelt, wordt het premiebedrag vastgesteld op 50 % van de bewezen aannemingskosten.

          Indien de particulier de werken zelf uitvoert, wordt het premiebedrag vastgesteld op 75 % van de bewezen materiaalkosten.

          Indien de afkoppelingswerken gedeeltelijk door de particulier zelf en gedeeltelijk door een aannemer worden uitgevoerd, wordt voor het vaststellen van het premiebedrag de som genomen van 50 % van de bewezen aannemingskosten en 75 % van de bewezen materiaalkosten.

De premie is éénmalig per bestaande woning en bedraagt maximaal 1.000 euro.

De kosten die in aanmerking komen voor de premie zijn de kosten voor de rioleringswerken en de hiermee gepaard gaande opbraak- en verhardingswerken. Beplanting komt niet in aanmerking.

 

Art. 5. -De aanvraag tot het bekomen van de premie moet ingediend worden bij het gemeentebestuur, op het door de gemeente ter beschikking gestelde formulier. De aanvraag dient te worden ingediend maximaal 6 maanden na de voorlopige oplevering van de rioleringswerken in de openbare weg, met vermelding van:

          naam en adres van de aanvrager;

          adres van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd;

          percentage afkoppeling hemelwater.

 

Aan het aanvraagformulier moeten volgende documenten toegevoegd worden:

          het schriftelijk akkoord van de eigenaar indien de aanvraag gebeurt door de bewoner;

          ontwerpplan en kostenraming van de uit te voeren werken, opgesteld door de aangestelde afkoppelingsdeskundige;

          een ondertekende toelating aan de afkoppelingsadviseur aangesteld door de gemeente of rioolbeheerder om controle ter plaatse uit te voeren;

          een kopie van de facturen in verband met de door een aannemer uitgevoerde afkoppelingswerken en bijbehorende betalingsbewijzen of een kopie van de kasticketten of facturen van de aangekochte materialen en bijbehorende betalingsbewijzen indien de werken eigenhandig werden uitgevoerd;

          een kopie van het attest van keuring van het private rioleringsstelsel van een erkend keurder, na uitvoering van de afkoppelingswerken;

          een verklaring op eer dat de afkoppelingswerken uitgevoerd werden, conform de plannen en afspraken opgemaakt door de afkoppelingsadviseur aangesteld door de gemeente of de rioolbeheerder.

 

Art. 6. - De aanvraag wordt door de gemeente technisch en administratief onderzocht en op basis van dit onderzoek wordt beslist over de toekenning van de premie en het bedrag ervan.

 

Art. 7. - Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen worden teruggevorderd. Deze terugvordering sluit de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging niet uit.

 

Art. 8. - Het gescheiden afvoersysteem moet in stand gehouden worden, zo niet zal van de premie-ontvanger de premie worden teruggevorderd, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging vanwege het niet naleven van de VLAREM wetgeving.

 

Artikel 2

 

Het premiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Nieuwbouw en renovatie De Kim & De Beuk - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Nieuwbouw en renovatie De Kim & de beuk”, opgesteld door de ontwerper, TV Sweco Belgium nv - Arteum Architects, Arenbergstraat 13/1 te 1000 Brussel worden goedgekeurd.

 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

De raming bedraagt 5.915.353,79 euro excl. btw of 6.270.275,02 euro incl. 6 % btw (btw medecontractant).

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

Publicatiedatum: 26/02/2021