DEERLIJK

25 FEBRUARI 2021

 

AANWEZIG

 

Voorzitter: Jo Tijtgat

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Raadsleden: Carl De Donder, Louis Haerinck, Frans Kemseke, Tundie D'hont, Jurgen Beke, Filip Terryn, Rolande Libert, Marleen Prat, Philip Ghekiere, Lies De Witte, Marc Coppens, Maurice Bekaert, Sophie Mespreuve, Dirk Demeurie

 

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Burgemeesterbesluit ivm virtuele zittingen gemeenteraad, OCMW-raad en bijzonder comité voor de sociale dienst - bekrachtiging - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 19 januari 2021om de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst, voortaan virtueel te laten doorgaan en dit voor de duur van de federale crisisfase of tot de burgemeester anders beslist. Dit in het kader van de heersende coronapandemie.

 

Motivering

 

Momenteel heerst een globale corona-epidemie (COVID-19 virus). De Wereldgezondheidsorganisatie heeft deze epidemie op 11 maart 2020 tot een pandemie verklaard.

 

Sinds 16 oktober 2020 bevindt het land zich op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) en heeft het Overlegcomité op 30 oktober beslist om vanaf 2 november 2020 strengere maatregelen in te voeren.

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een kader gecreëerd voor vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat het lokaal bestuur tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom beslist over de wijze van vergaderen van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

De gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen digitaal doorgaan als het lokaal bestuur dit, gelet op de gezondheidssituatie, de aangewezen vergadervorm acht.

Daaraan zijn 3 voorwaarden verbonden:

1)      De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt vastgelegd in een burgemeesterbesluit (politieverordening) op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

2)      De digitale gemeenteraad en OCMW-raad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream. Een audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de livestream.

3)      De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische voorwaarden voldoen.

 

Artikel 134, § 1 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt:

§ 1. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)] Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

 

De burgemeester is van oordeel dat de aangehaalde corona-epidemie en het huidige alarmniveau een ernstige stoornis vormen van de openbare rust (waartoe de openbare veiligheid en de openbare gezondheid behoren).

 

Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, is een onvoorziene gebeurtenis.

 

In redelijkheid valt het ook niet te ontkennen dat een zitting van de raden in een gesloten plaats en in aanwezigheid van de raadsleden, het risico op besmetting doet toenemen en aldus de verdere verspreiding van het virus in de hand werkt of kan werken, zelfs al zouden de vergaderingen doorgaan zonder publiek.

 

De door de aanwezigheid van het coronavirus in het leven geroepen situatie is ook urgent.

 

De burgemeester nam in deze context de beslissing om de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst, voortaan virtueel te laten doorgaan, voor de duur van de federale crisisfase of tot de burgemeester anders beslist.

 

Het komt aan de gemeenteraad toe om deze beslissing te bekrachtigen.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 134, § 1 Nieuwe Gemeentewet

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om het besluit van de burgemeester van 19 januari 2021 om de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst, voortaan virtueel te laten doorgaan, voor de duur van de federale crisisfase of tot de burgemeester anders beslist.

 

Artikel 2

 

Om tegemoet te komen aan de vereiste openbaarheid van zowel gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn zullen deze zittingen gepubliceerd worden via live-stream.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Gemeenteraad - 28 januari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en de audiovisuele opname van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 32 Decreet Lokaal Bestuur

Andere:

Art. 277 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2021 goed te keuren.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Punt bijlagen/links Audiovisuele opname GR 2021.01.28
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Burgemeesterbesluit ivm het beperken van het aantal personen bij activiteiten van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot kennisname van het besluit van de burgemeester van 5 februari 2021om samenscholingen in het kader van activiteiten die toegelaten worden volgens artikel 15, § 5 van het 'Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' te beperken tot 10 personen - begeleiders niet meegeteld - voor activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, die plaatsvinden van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 voor kinderen tot en met 12 jaar.

 

Motivering

 

Het coronavirus brengt een urgent en ernstig risico voor de volksgezondheid met zich mee. Het virus lijkt zich via de lucht over te dragen van mens tot mens, via alle mogelijke emissies via de mond en de neus. Om die reden vormen de bijeenkomsten van personen een bedreiging voor de volksgezondheid.

 

Het aantal deelnemers, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking zijn relevante factoren om al dan niet te beslissen over maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus. De federale overheid legt diverse maatregelen op in het kader van 'social distancing' als middel om het contact tussen besmette personen en niet-besmette personen te verminderen. 

 

Artikel 15, § 5 van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt op heden het volgende:

 "Een maximum van 10 personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet meegeteld, mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels voorzien in artikel 18.

In afwijking van het eerste lid, mag een maximum van 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld, activiteiten in georganiseerd verband bijwonen, in het bijzonder door een club of vereniging, die plaatsvinden van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels voorzien in artikel 18."

 

Er werd op 5 februari 2021 een verhoogd aantal besmettingen vastgesteld in een basisschool binnen de gemeente. Om de verdere verspreiding van het virus naar onder meer andere scholen tegen te gaan, was het noodzakelijk bijkomende maatregelen te nemen. Des te meer gelet ook op het feit dat bij buitenschoolse activiteiten kinderen vanuit verschillende scholen samen komen. Om het ook beheersbaar en snel onder controle te krijgen bij eventuele besmettingen tijdens deze buitenschoolse activiteiten moest de versoepeling voor de krokusvakantie (13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021) tot 25 personen voor kinderen tot en met 12 jaar buiten toepassing gelaten worden voor de gemeente Deerlijk. Voor deze leeftijdsgroep was er namelijk een circulatie van het coronavirus binnen de gemeente. Het maximum aantal deelnemers werd dus ook voor deze leeftijdscategorie 10 personen, zoals bij de leeftijdsgroep van 12 tot en met 18 jaar.

 

De burgemeester zag zich genoodzaakt om in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid, bovenop de federale en Vlaamse maatregelen, dringend aanvullende maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt.

 

De maatregel was redelijk gelet op de bovenstaande motivering inzake de volksgezondheid en hield ook in de mate van het mogelijke rekening met ouders die in problemen kwamen met de opvang van hun kinderen, gezien de activiteiten wel nog door gingen, maar met een beperkter aantal personen.

 

Er restte onvoldoende tijd om de goedkeuring van deze politieverordening te laten goedkeuren door de gemeenteraad.

 

De burgemeester was bijgevolg bevoegd om een politieverordening goed te keuren ingeval van hoogdringendheid, op basis van artikel 134, § 1 van de Nieuwe Gemeentewet, gelet op het gegeven dat het geringste uitstel schade had kunnen opleveren voor de inwoners. Het niet nemen van dergelijke maatregel had het aantal besmettingen snel kunnen doen stijgen.

Indien de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik maakt, moet hij de redenen opgeven op grond waarvan hij heeft gemeend zich niet tot de gemeenteraad te moeten wenden. Deze redenen werden hierboven beschreven.

Dergelijke verordeningen van de burgemeester vervallen indien ze niet in eerstvolgende gemeenteraad worden bekrachtigd tenzij de situatie, wanneer de gemeenteraad samenkomt, voorbij zou zijn.  In dit laatste geval moet de burgemeester kennis geven van de politieverordening aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting. Gezien de situatie waarop de politieverordening betrekking heeft voorbij is, wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van deze verordening.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 134, § 1 Nieuwe Gemeentewet

Andere:

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals thans van kracht

Wet van 15 mei 2007 op de civiele veiligheid, in het bijzonder art. 187

Wet op het politieambt van 5 augustus 1992

Art. 133, 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet

 

Adviezen

 

Het overleg zoals bedoeld in art. 27, § 1 van het aangehaalde ministerieel besluit had plaats.

 

Op 5 februari 2021 om 14.03 uur gaf de juridische dienst van de provincie positief advies. Er werd bevestigd dat dit besluit correct gemotiveerd en proportioneel is.

 

Ook de regionale gezondheidsinspecteur gaf positief advies bij mail van 5 februari 2021 om 14.14 uur en bevestigde het bestaan van een buitengewone epidemiologische situatie in Deerlijk, zeker voor betreft de leeftijdsgroepen < 20 jaar een meer specifiek tot en met 12 jaar. Ook wordt in dit advies onder andere het volgende gesteld:

 

"In dit kader kunnen de voorgestelde maatregelen - het tijdelijk beperken tot 10 personen (begeleiders niet meegeteld) voor activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, die plaatsvinden van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021, ook voor kinderen tot en met 12 jaar - momenteel epidemiologisch / infectiologisch nuttig zijn.

 

Nb: Gezien sport en andere activiteiten georganiseerd in groepsverband goed zijn voor het mentale en fysieke welzijn van de kinderen en jongeren, kan eventueel overwogen worden om deze tijdelijke maatregel (max. 10 deelnemers tijdens de krokusvakantie) te beperken tot de indoor activiteiten en om strikt / volledig outdoor georganiseerde activiteiten evt. wel toe te staan, weliswaar binnen het kader van de bestaande nationale richtlijnen en beperkingen.  [...]"

 

Het advies om deze tijdelijke maatregel (max. 10 deelnemers tijdens de krokusvakantie) te beperken tot de indoor activiteiten en om strikt / volledig outdoor georganiseerde activiteiten evt. wel toe te staan werd niet gevolgd. Strikt / volledig outdoor georganiseerde activiteiten konden namelijk niet georganiseerd worden tijdens de krokusvakantie, gelet op het seizoen. Als deze toch konden georganiseerd / gepland worden, dan was er vooraf geen garantie dat deze effectief strikt / volledig outdoor konden doorgaan gelet op de weersomstandigheden.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 5 februari 2021 om om samenscholingen in het kader van activiteiten die toegelaten worden volgens artikel 15, § 5 van het 'Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' te beperken tot 10 personen - begeleiders niet meegeteld - voor activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, die plaatsvinden van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 voor kinderen tot en met 12 jaar.

  •                   

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Punt bijlagen/links BB 05-02-2021 Politieverordening_activiteiten_krokus_2021 202100312.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Vinkenlaan - onderhandse verkoop perceel grond - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de onderhandse verkoop van het perceel grond gelegen in de Vinkenlaan, kadastraal bekend volgens sectie A, deel van nummer 350T P0000, met gereserveerd kadastraal perceelnummer sectie A 350 V P0000, met een oppervlakte van 102 m² goed te keuren.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 12 juni 2019 de verkoop van een stuk grond palend aan de woning gelegen in de Vinkenlaan 7 te Deerlijk principieel goed.

 

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten stelt dat bij elke onroerende vervreemding de openbare verkoop de regel moet zijn.  Onderhandse verkopen met voldoende publiciteit, transparantie en mededinging voldoen ook aan de criteria, net als de notariële openbare verkopen, zoals die zijn geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.

 

Dezelfde omzendbrief bepaalt dat alleen om redenen van algemeen belang kan worden afgeweken van een openbare verkoop en een verkoop kan geschieden zonder concurrentie.

 

Rekening houdende met het voorgaande wordt voorgesteld dit perceel grond onderhands te verkopen om volgende redenen:

          Bij een (beperkte) openbare verkoop wegen de kosten niet op tegen de verwachte opbrengst.

          In dit dossier heeft dit perceel grond enkel een meerwaarde voor het aanpalende huis. De kans is dus miniem dat zich andere geïnteresseerden aanbieden.

 

De dienst ruimte verleent positief advies voor de verkoop van het perceel.  Het perceel is  voor de gemeente niet dienstig.  De verkoop kan enkel iets opleveren voor de gemeente en heeft geen nadelen.

 

Het opmetingsplan en schattingsverslag werden opgemaakt door gezworen landmeter-expert Bart Degezelle.  Deze liggen voor aan de gemeenteraad.

 

Het perceel met een oppervlakte van 102 m² werd geschat op 11.220,00 euro.

 

Na onderhandeling werd tot een akkoord gekomen voor een prijs van 12.342,00 euro.

 

Stéphane Saey, Wim Taelman, Lucas Degandt geassocieerde notarissen, Harpstraat 17 te 8540 Deerlijk werden aangesteld om het ontwerp van akte op te maken.  Dit ontwerp ligt voor aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 11° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Verkoopprijs

12.342,00 euro

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte, opgesteld door Stéphane Saey, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen, Harpstraat 17 te 8540 Deerlijk, voor de verkoop van het perceel gelegen in de Vinkenlaan, kadastraal bekend volgens sectie A, deel van nummer 350T P0000, met gereserveerd kadastraal perceelnummer sectie A 350 V P0000, goed.

 

Artikel 2

 

De verkoop gebeurt onderhands tegen de prijs van 12.342,00 euro.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Personeel - aanpassing organogram- goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt verzocht het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW Deerlijk goed te keuren.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de halftijdse betrekking van mobiliteitsdeskundige (B1-B3) te herbekijken en anders in te vullen.

 

Enerzijds is het de opzet om de functie aantrekkelijker te maken en een meer kwalitatieve instroom te kunnen realiseren. Anderzijds wordt gemikt op een meer geïntegreerd verhaal, waarbij de luiken omgeving en mobiliteit samen worden bekeken.

Met die filosofie wordt de functie van halftijdse mobiliteitsdeskundige verruimd naar een voltijdse functie 'deskundige omgeving en mobiliteit' (B1-B3).

 

Het opschalen van deze functie heeft bovendien het bijkomend voordeel dat de externe ondersteuning door Leiedal wegens ontbreken van bepaalde expertise inzake mobiliteitsvraagstukken enerzijds, en opvangen van capaciteitsdruk op de dienst omgeving anderzijds, niet langer noodzakelijk zal zijn. Deze externe ondersteuning is op zich ook een stuk duurder en biedt slechts een oplossing op korte termijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

Meerkost van +/- 24.000 euro totale loonkost op jaarbasis t.o.v. 0,5 VTE (B1-B3).

Compensatie op termijn door het wegvallen van externe ondersteuning door Leiedal t.b.v. 47.600 euro op jaarbasis

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de voorgestelde wijziging aan het organogram goed te keuren.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Punt bijlagen/links Organogram 2021 - definitief.xlsx
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Personeel - aanpassing rechtspositieregeling - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de rechtspositieregeling.

 

Motivering

 

Het geïntegreerd organogram van gemeente en OCMW Deerlijk werd in zitting van heden aangepast door het uitbreiden van de halftijdse functie van 'mobiliteitsdeskundige' (B1-B3) naar een voltijdse functie van 'deskundige omgeving en mobiliteit' (B1-B3).

 

Deze nieuwe functie wordt toegevoegd in de rechtspositieregeling, alsook in de bijlage 4 bij deze rechtspositieregeling die de algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene en specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden vastlegt.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de voorgestelde wijziging aan de rechtspositieregeling goed te keuren.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Punt bijlagen/links B1. Diplomavoorwaarden.pdf
B2. Uitgewerkte salarisschalen.pdf
B3. Overzicht verloven - afwezigheden.pdf
B4. Aanwervingsvoorwaarden.pdf
B5. Kaderreglement tweede pensioenpijler.pdf
RPR GEMEENTE Deerlijk.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Heraanleg Kleine Brandstraat-Gravenstraat-Deerlijkstraat - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst tussen Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem voor de heraanleg van de toplaag van de Kleine Brandstraat, Gravenstraat (Harelbeke) en Deerlijkstraat (Zwevegem) goed te keuren.

 

Motivering

 

In de Kleine Brandstraat is de toplaag aan vernieuwing toe. Deze verbindingsweg van Deerlijk naar Zwevegem overschrijdt willekeurig de gemeentelijke grenzen tussen Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem. Daarom is het wenselijk om de heraanleg van de asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing van de fundering van deze weg gezamenlijk aan te pakken met Harelbeke en Zwevegem.

 

Aan de gemeenteraad wordt 'de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem voor de heraanleg van de Kleine Brandstraat, Gravenstraat en Deerlijkstraat' voorgelegd waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen bepaald worden.

 

De gemeente Deerlijk wordt aangeduid om, in gezamenlijke naam, op te treden als aanbestedende overheid.

 

De totaalkost voor de heraanleg van de verbindingsweg wordt als volgt verdeeld:

          Deerlijk 64 %

          Harelbeke 28 %

          Zwevegem 8 %.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art 40, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

 

          gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk vertegenwoordigd door de heer Jo Tijtgat, voorzitter gemeenteraad en de heer Hans Piepers, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Deerlijk’

 

          gemeentebestuur Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke vertegenwoordigd door mevrouw Rita Beyaert, voorzitter gemeenteraad en de heer Carlo Daelman, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Harelbeke’

 

          gemeentebestuur Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, vertegenwoordigd door de heer Dirk Desmet, voorzitter gemeenteraad en de heer Jan Vanlangenhove, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Zwevegem’

 

 

Art. 1 Doel

 

De Kleine Brandstraat/Gravenstraat is een verbindingsweg tussen Deerlijk en Zwevegem waarbij de gemeentegrens tussen Deerlijk en Harelbeke willekeurig over deze weg loopt. De Deerlijkstraat sluit dan aan in Zwevegem. De samenwerking bundelt de gemeenschappelijke belangen in de heraanleg van de asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing van de fundering van deze weg.

 

Art. 2 Aanbestedende overheid

 

Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem beslissen de in het bestek beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en Deerlijk aan te duiden als aanbestedende overheid om in gezamenlijke naam op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Art. 3 Opdracht

 

3.1 Toewijzing van de opdracht

Deerlijk zal de toewijzing van de opdracht slechts betekenen aan de gekozen inschrijver nadat Harelbeke en Zwevegem hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en met het gedeelte van de kosten ten hunner laste en nadat hiervoor de nodige middelen werden voorzien.

 

3.2 Uitvoeringsperiode

In onderling overleg met de aannemer en met Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem wordt een uitvoeringsperiode vastgelegd.

 

3.3 Ontwerp

De opdracht omvat enkel de heraanleg van de bestaande asfaltverharding en plaatselijke heraanleg van de fundering en wordt uitgevoerd binnen het tracé van de bestaande weg. Deze werken gebeuren in eigen beheer zonder studiebureau.

 

3.4 Onderzoek op de aanwezigheid van PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) met technisch verslag

 

Voorafgaand aan de werken werden op elk grondgebied kernen geboord en onderworpen aan een gecertificeerd onderzoek op de aanwezigheid van PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) of teerhoudend asfalt. De resultaten werden opgenomen in een technisch verslag. Dit verslag wordt overgemaakt aan Harelbeke en Zwevegem. Tijdens de werken kunnen in situ  en op elk moment door de afgevaardigden van elke gemeente stalen worden genomen en gecontroleerd worden met een PAK marker test. In de technische bepalingen van het bestek wordt hier extra aandacht aan besteed.

 

3.5 Aanstellen van een afgevaardigde

Naast de leidend ambtenaar van Deerlijk, stelt elke gemeente een afgevaardigde aan die aanwezig is op de werfvergaderingen. De frequentie van deze werfvergaderingen wordt in onderling overleg bepaald. Individuele bezoeken door de afgevaardigden zijn ten allen tijde mogelijk.

 

3.6 Werfverslag

De leidend ambtenaar van Deerlijk maakt het werfverslag op aan de hand van de besproken items op de werfvergaderingen. Indien tijdens de individuele werfbezoeken opmerkingen of afspraken een impact hebben op de uitvoering van de opdracht, worden die doorgegeven aan de leidend ambtenaar en toegevoegd aan het werfverslag.

 

3.7 Controles op de werf

Voor een goede uitvoering van de werken is elke afgevaardigde gemachtigd, ongeacht het grondgebied en ten allen tijde, nazicht, controles, opmerkingen, etc. aan de leidend ambtenaar over te maken. De opmerkingen worden dan overgemaakt aan de aannemer en toegevoegd aan het werfverslag.

 

3.8 Onderlinge communicatie

De nodige gegevens zoals mailadressen, telefoonnummers, etc.  van de afgevaardigden of hun plaatsvervangers worden aan de leidend ambtenaar doorgegeven en vermeld in het werfverslag. Van elke gemeente is een noodnummer beschikbaar die enkel gebruikt wordt in uitzonderlijke omstandigheden. Alle opmerkingen aan de aannemer worden ook overgemaakt aan de leidend ambtenaar.

 

3.9 Communicatie omwonenden/ondernemingen

Deerlijk doet per brief de vooraankondiging van de werken aan de aan de werken aanpalende bewoners en ondernemingen op zijn grondgebied. Een voorstel wordt overgemaakt aan Harelbeke en Zwevegem. De communicatie naar de bewoners en ondernemingen wordt onderling maximaal op elkaar afgestemd en er wordt een gezamenlijke uniforme communicatiestrategie uitgewerkt.

 

3.10 Meerwerken

Onvoorziene werken die niet opgenomen zijn in het bestek maar toch noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering ervan, worden opgenomen in het geheel van de werken en verdeeld volgens elk hun overeengekomen deel, zoals bepaald in punt 4.6.

 

3.11 Werken buiten de opdracht

Werken die geen deel uitmaken van de opdracht of die niet toedragen tot een goede uitvoering ervan, worden niet opgenomen in de initiële opdracht. De kosten daaraan verbonden worden dan ook niet opgenomen in de samenwerking.

 

Art. 4 Vorderingsstaten – betalingsaanvragen – factureren werken

 

4.1 Verloop

De aannemer stelt een gezamenlijke vorderingsstaat op die overgemaakt wordt aan Deerlijk, met Harelbeke en Zwevegem in kopie. Opmerkingen worden doorgegeven aan de leidend ambtenaar van Deerlijk die deze op zijn beurt doorgeeft aan de aannemer. Na goedkeuring van de vorderingsstaten worden de betalingsaanvragen en facturen voor elk van hun deel, zoals bepaald in punt 4.6, aan de betrokken gemeenten overgemaakt. In de administratieve bepalingen van het bestek wordt hier extra aandacht aan besteed.

 

4.2 Borgstelling

Deerlijk verzoekt de aannemer de borgtocht op te stellen ten aanzien van Deerlijk. Deze heeft betrekking op de totaliteit van de werken.

 

4.3 Voorlopige en definitieve oplevering

De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden opgesteld door Deerlijk die belast is met  de leiding van de werken. Er wordt een afschrift bezorgd aan Harelbeke en Zwevegem.

Voor het plaatsbezoek met de hoofdaannemer nodigt Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem uit. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om haar opmerkingen te formuleren en desnoods op te laten nemen in het proces-verbaal van de oplevering.

Indien Deerlijk en/of Harelbeke en/of Zwevegem oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, dient hiervoor een duidelijke verantwoording gegeven te worden.

 

4.4 Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes en kortingen wegens minwaarde worden verdeeld over Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem volgens de kostenverdeling bepaald in punt 4.6.

 

4.5 Geschillen

Behoudens in geval van een fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid, verbinden Harelbeke en Zwevegem zich ertoe om de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren voor haar deel en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure.

 

4.6 Kostenverdeling

De totaalkost voor de heraanleg van de verbindingsweg wordt als volgt verdeeld:

          Deerlijk 64 %

          Harelbeke 28 %

          Zwevegem 8 %

Ieders aandeel maakt het voorwerp uit van afzonderlijke betalingsaanvragen, facturen en betalingen. Zij voorzien elk de nodige financiële middelen op hun budget.

 

Opgemaakt in drievoud op ……………….2021, waarvan elke partij erkent een voldoende ondertekend exemplaar te hebben ontvangen

 

 

Namens de gemeente Deerlijk

Hans Piepers      Jo Tijtgat

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad

 

 

Namens de stad Harelbeke

Carlo Daelman     Rita Beyaert

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad

 

 

Namens de gemeente Zwevegem

Jan Vanlangenhove     Dirk Desmet

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Afkoppeling en scheiding hemelwater en afvalwater op privaat domein - premiereglement - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het premiereglement voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein,goed te keuren voor de periode vanaf 1 juni 2021 en eindigend op 31 december 2025.

 

Motivering

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2013 het premiereglement voor de afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein goedgekeurd en dit eindigde op 31 december 2019.

 

Bij de aanleg en heraanleg van openbare riolering dient een gescheiden stelsel aangelegd te worden.

 

Overeenkomstig de VLAREM-reglementering worden gebouwen, die via een gemengde afvoer aansluiten op de openbare riolering, verplicht tot afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein op het ogenblik dat er een gescheiden riolering in de openbare weg wordt aangelegd. De kosten voor de particulier kunnen soms oplopen, in het bijzonder als de werken gepaard gaan met de opbraak van bestaande verharding (terras, oprit).

 

Bij de aanleg of heraanleg van openbare riolering is de optimale afkoppeling van bestaande gebouwen langsheen het tracé een voorwaarde voor subsidiëring.

 

In het kader van de realisatie van het zoneringsplan moeten nog tal van projecten inzake aanleg en heraanleg van openbare riolering uitgevoerd worden en het blijft wenselijk om bij dergelijke projecten de nodige financiële stimuli te voorzien voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein.

 

Omdat er niet direct rioleringswerken gepland waren, werd het vorige premiereglement niet onmiddellijk verlengd, maar eerst geactualiseerd.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 februari 2021 voorgesteld om het premiereglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad mits het aanbrengen van volgende aanpassingen ten opzichte van het vorige reglement:

          Wanneer de werken uitgevoerd worden door een aannemer, wordt de subsidie vastgesteld op 50 % van de bewezen aannemingskost in plaats van 25 % in het vorige premiereglement.

          Indien de particulier de werken zelf uitvoert, wordt de premie vastgesteld op 75 % van de bewezen materiaalkost in plaats van 50 % in het vorige premiereglement.

          Het maximale bedrag wordt opgetrokken tot 1.000 euro. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gesloten bebouwing enerzijds en halfopen of open bebouwing anderzijds. 

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 3 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De financiële gevolgen van deze beslissing zijn nog niet gekend.

 

Voor deze premie is nog geen krediet beschikbaar. Bij een eerstvolgende budgetwijziging zal hiervoor het nodige krediet voorzien moeten worden.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit volgend reglement goed te keuren met ingang van 1 juni 2021 voor een periode eindigend op 31 december 2025:

 

PREMIEREGLEMENT VOOR AFKOPPELING EN SCHEIDING VAN HEMELWATER EN AFVALWATER OP PRIVAAT DOMEIN

 

Art. 1. - Voor de toepassing van dit premiereglement gelden volgende definities: 

          gescheiden openbaar rioleringsstelsel: een dubbel stelsel van leidingen waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere voor het opvangen en transporteren van hemelwater en dat gelegen is op het openbaar domein

          DWA-leiding (Droog Weer Afvoerleiding): het onderdeel van het gescheiden openbaar rioleringsstelsel dat bestemd is voor het ontvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater

          RWA-leiding (Regen Weer Afvoerleiding): het onderdeel van het gescheiden openbaar rioleringsstelsel dat bestemd is voor het ontvangen en transporteren van het hemelwater

          bestaande woning: woning die werd opgericht ingevolge een niet-vervallen bouwvergunning, afgeleverd vóór 7 september 1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de Algemene Bouwverordening inzake hemelwaterputten

          afkoppelingsadviseur: een door de gemeente of rioolbeheerder aangestelde adviseur die technisch advies geeft aan de particulier voor het optimaal afkoppelen van hemelwater en helpt bij de subsidieaanvraag. Hij/zij doet tevens controle van de afkoppelingswerken.

          eigenaar: hij die het gebouw in volle eigendom heeft of hij die bewijst er een ander zakelijk recht op te hebben

 

Art. 2. - De gemeente voorziet, binnen de perken van de kredieten voorzien op het budget, een premie voor het scheiden van het bestaande afvoersysteem op privaat domein, wanneer een nieuw gescheiden openbaar rioleringsstelsel wordt aangelegd.

 

Art. 3. - Enkel bestaande (meergezins)woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Deerlijk komen in aanmerking voor de gemeentelijke premie.

 

De premie wordt enkel toegekend indien de aanleg van een gescheiden privaat afvoersysteem niet verplicht wordt gesteld door een goedgekeurde verordening of een afgeleverde verkavelings- of omgevingsvergunning.

 

De premie wordt toegekend aan de eigenaar of aan de bewoner (mits schriftelijk akkoord van de eigenaar) van de woning.

 

Om in aanmerking te komen voor de premie moeten de afkoppelingswerken uitgevoerd worden:

          overeenkomstig de VLAREM-wetgeving;

          conform de plannen en afspraken met de afkoppelingsadviseur, aangesteld door het gemeentebestuur of de rioolbeheerder;

          uiterlijk voor de voorlopige oplevering van de rioleringswerken in de openbare weg.

 

Art. 4. - Het premiebedrag wordt als volgt samengesteld:

          Indien de particulier voor de uitvoering van de afkoppelingswerken een aannemer aanstelt, wordt het premiebedrag vastgesteld op 50 % van de bewezen aannemingskosten.

          Indien de particulier de werken zelf uitvoert, wordt het premiebedrag vastgesteld op 75 % van de bewezen materiaalkosten.

          Indien de afkoppelingswerken gedeeltelijk door de particulier zelf en gedeeltelijk door een aannemer worden uitgevoerd, wordt voor het vaststellen van het premiebedrag de som genomen van 50 % van de bewezen aannemingskosten en 75 % van de bewezen materiaalkosten.

De premie is éénmalig per bestaande woning en bedraagt maximaal 1.000 euro.

De kosten die in aanmerking komen voor de premie zijn de kosten voor de rioleringswerken en de hiermee gepaard gaande opbraak- en verhardingswerken. Beplanting komt niet in aanmerking.

 

Art. 5. -De aanvraag tot het bekomen van de premie moet ingediend worden bij het gemeentebestuur, op het door de gemeente ter beschikking gestelde formulier. De aanvraag dient te worden ingediend maximaal 6 maanden na de voorlopige oplevering van de rioleringswerken in de openbare weg, met vermelding van:

          naam en adres van de aanvrager;

          adres van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd;

          percentage afkoppeling hemelwater.

 

Aan het aanvraagformulier moeten volgende documenten toegevoegd worden:

          het schriftelijk akkoord van de eigenaar indien de aanvraag gebeurt door de bewoner;

          ontwerpplan en kostenraming van de uit te voeren werken, opgesteld door de aangestelde afkoppelingsdeskundige;

          een ondertekende toelating aan de afkoppelingsadviseur aangesteld door de gemeente of rioolbeheerder om controle ter plaatse uit te voeren;

          een kopie van de facturen in verband met de door een aannemer uitgevoerde afkoppelingswerken en bijbehorende betalingsbewijzen of een kopie van de kasticketten of facturen van de aangekochte materialen en bijbehorende betalingsbewijzen indien de werken eigenhandig werden uitgevoerd;

          een kopie van het attest van keuring van het private rioleringsstelsel van een erkend keurder, na uitvoering van de afkoppelingswerken;

          een verklaring op eer dat de afkoppelingswerken uitgevoerd werden, conform de plannen en afspraken opgemaakt door de afkoppelingsadviseur aangesteld door de gemeente of de rioolbeheerder.

 

Art. 6. - De aanvraag wordt door de gemeente technisch en administratief onderzocht en op basis van dit onderzoek wordt beslist over de toekenning van de premie en het bedrag ervan.

 

Art. 7. - Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen worden teruggevorderd. Deze terugvordering sluit de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging niet uit.

 

Art. 8. - Het gescheiden afvoersysteem moet in stand gehouden worden, zo niet zal van de premie-ontvanger de premie worden teruggevorderd, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging vanwege het niet naleven van de VLAREM wetgeving.

 

Artikel 2

 

Het premiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Nieuwbouw en renovatie De Kim & De Beuk - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen voor de opdracht "Nieuwbouw en renovatie De Kim & De Beuk" goed te keuren.

 

Motivering

 

De gebouwen, speelplaatsen, fietsenstalling,... van De Kim en De Beuk zijn aan een grondige renovatie toe en moeten aangepast worden aan de huidige normen en technologieën. Voor De Kim is het ook heel belangrijk om de schoolinfrastructuur aan te passen in functie van de specifieke doelgroepen waarmee zij werken.

Daarnaast moeten de chalets en de conciërgewoning, die nu ook in gebruik is door De Kim,

gesloopt worden en worden vervangen door een nieuwbouw.

 

Het college van burgemeester en schepenen diende voor de nieuwbouw en renovatie van De Kim en De Beuk een aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst voor subsidie voor infrastructuurprojecten in bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

 

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 24 oktober 2018  TV Sweco Belgium nv - Arteum Architects, Arenbergstraat 13/1 te Brussel, aan als ontwerper voor de nieuwbouw en renovatie van De Kim & De Beuk.

 

In het kader van de opdracht "Nieuwbouw en renovatie De Kim en De Beuk" werd een bestek opgesteld door TV Sweco Belgium nv - Arteum Architects.

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 4 juli 2019 de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed met betrekking tot bovenvermelde opdracht.

 

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 16 december 2020 kennis van het principieel akkoord van Agion voor de toekenning van 3.413.828,51 euro subsidie voor het project 'Nieuwbouw en renovatie De Kim en De Beuk'.

 

Sinds deze goedkeuring werd het bestek geactualiseerd. De grond tussen De Beuk en de begraafplaats werd niet aangekocht, zodat de plannen en het bestek moesten worden aangepast voor wat betreft de speelplaats en de fietsenstallingen die daar waren voorzien.

 

In de principiële goedkeuring van de subsidies vestigde Agion de aandacht op de regels rond het ventileren van de lokalen. Omwille van de verstrengde interpretatie van de regels sinds de coronapandemie, werd de voorziene ventilatie aangepast.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.915.353,79 euro excl. btw of 6.270.275,02 euro incl. 6 % btw (btw medecontractant).

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 10° dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip ‘dagelijks bestuur’. Huidige opdracht is niet nominatief in het budget opgenomen en valt niet onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2020.

          Andere:

          Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

          Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

          De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

          De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,leveringen  en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

          De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

          Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

          Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming of bedrag

5.915.353,79 euro excl. btw of 6.270.275,02 euro incl. 6 % btw

Actie

Renovatie woning St-Amandusstraat 24 voor BBO Kim en SAM

BBO Kim - LO beuk: nieuwbouw en renovatie

Jaarbudgetrekening

8-1-3-14/0801-00/22102000

8-1-3-15/0800-00/22102007

8-1-3-15/0801-00/22102007

Visum

vereist

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Nieuwbouw en renovatie De Kim & de beuk”, opgesteld door de ontwerper, TV Sweco Belgium nv - Arteum Architects, Arenbergstraat 13/1 te 1000 Brussel worden goedgekeurd.

 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

De raming bedraagt 5.915.353,79 euro excl. btw of 6.270.275,02 euro incl. 6 % btw (btw medecontractant).

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.

  •                   

STEMMINGEN

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van GR van 25 FEBRUARI 2021

Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd kennis te nemen van de vragen gesteld door raadsleden.

 

Motivering

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de gemeenteraadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan in het punt 'Vragen gesteld door raadsleden'.

 

Op deze mondelinge vragen wordt, ofwel mondeling ter zitting, ofwel schriftelijk (elektronisch), ten laatste binnen de maand na de vraagstelling geantwoord.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 31 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

  •                   

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021