Deerlijk

Zitting van 30 MEI 2024

 

Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

1. Agendapunt C.2. - verhindering en vervanging voorzitter gemeenteraad - aktename

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de voorzitter van de gemeenteraad de heer Jo Tijtgat, voor de behandeling van punt C.2. van huidige gemeenteraadszitting en diens vervanging door de heer Claude Croes, in diens hoedanigheid van voorzitter.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

2. Aankoop buurthuis Sint-Lodewijk - ontwerpakte - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de ontwerpakte (dossiernummer 16396-001) opgesteld door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de aankoop van het onroerend goed gelegen Pladijsstraat 278 te Deerlijk met kadastrale gegevens Deerlijk, 2° afdeling, sectie E, perceelnummer 155K3, goed te keuren.

 

Artikel 3

 

De aankoopprijs van de grond bedraagt 250.000,00 euro.

 

Artikel 4

 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, zijnde het verwerven van een multifunctioneel buurthuis met plaats voor gedeeld gebruik onder de vorm van gemeenschapsvormende activiteiten, verenigingsactiviteiten, activiteiten in het kader van deeltijds kunstonderwijs, gemeentelijk vrijetijdsaanbod en schoolactiviteiten.

 

Artikel 5

 

Voor de aankoop van het onroerend goed is krediet voorzien op het investeringsbudget van 2024, jaarbudgetrekening 0705-00/22100000/GEMEENTE/CBS/IP-39 (actie A-3.03.10).

 

Artikel 6

 

Mevrouw Lieve Verfaillie, Vlaams commissaris bij de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, wordt machtiging verleend om de akte te ondertekenen.

 

Artikel 7

 

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte.

 

Artikel 8

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

3. Gemeenteraad - 25 april 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 25 april 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audio-opname van de gemeenteraadszitting van 25 april 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Punt bijlagen/links gr 25 april 2024.mp3 Download
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

4. Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken - bekrachtiging

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het nieuwe ontwerp van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken, in bijlage bij huidig besluit gevoegd, te bekrachtigen.

 

Artikel 2

 

Het nieuwe protocol treedt in werking op 1 juni 2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 30 MEI 2024

5. Algemene politieverordening - aanpassing sluitingsuur evenementen en opheffing bepalingen lachgas - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit een extra onderafdeling ‘sluitingsuur evenementen’ onder ‘hoofdstuk 1 geluidsoverlast – afdeling 1 specifieke bepalingen inzake geluidsoverlast in het openbaar’ in het bijzonder deel toe te voegen aan de algemene politieverordening, met volgende tekst:

 

"Voor outdoor evenementen, zijnde evenementen die plaatsvinden in openlucht (inclusief tent), geldt volgende regeling inzake sluitingsuur:

        op week- en zondagen om 2.00 uur;

        op vrijdag- en zaterdagavond om 4.00 uur;

        op de avond voorafgaand aan een feestdag en de avond van de feestdag om 4.00 uur;

mits het in acht nemen van het opgelegde afbouwscenario, het stopzetten van de catering een half uur voor het einduur en het vrijmaken van het evenemententerrein (publiek) een half uur na het sluitingsuur.

 

Voor indoor evenementen, zijnde evenementen die plaatsvinden in een gebouw, geldt volgende regeling inzake sluitingsuur:

        op week- en zondagen om 2.00 uur;

        op vrijdag- en zaterdagavond om 5.00 uur;

        op de avond voorafgaand aan een feestdag en de avond van de feestdag om 5.00 uur;

mits het in acht nemen van het opgelegde afbouwscenario, het stopzetten van de catering een half uur voor het einduur en het vrijmaken van het evenemententerrein (publiek) een half uur na het sluitingsuur.

 

Indien een organisator voor diens evenement een einduur vooropstelt dat vroeger valt dan het maximale einduur én buiten het afbouwscenario valt, is het afbouwscenario niet van toepassing met dien verstande dat op het door de organisator vooropgestelde einduur alle geluidsactiviteit wordt stopgezet.

 

Bovenstaande regeling geldt als minimumnorm. Dit wil zeggen dat er steeds, om gemotiveerde redenen, kan beslist worden om een vroeger sluitingsuur toe te passen."

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit art. 193 bis uit het bijzonder deel 3, titel 1 'Openbare orde in het algemeen', 'Hoofdstuk 3. Schadelijke stoffen' vanaf heden op te heffen, namelijk:

 

"Art. 193bis

Het is verboden om schadelijke stoffen zoals lachgas, klaviergas en aanstekergas te verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect.

Het is verboden om op openbare plaatsen, private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen en in openbare en publieke inrichtingen lachgas, klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een roeseffect.

Voormelde goederen waarvan de handel, het bezit of de inhalering is verboden kunnen door de verbalisanten – onverminderd de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen – bij vaststelling van de feiten in beslag worden genomen."

Artikel 3

 

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de tekst van de algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk te coördineren met de tekst van deze wijzigingsbeslissing.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggende aangepaste APV bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur treedt onderhavige aangepaste APV in werking op de 5de werkdag na de bekendmaking ervan.

 

Artikel 6

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in voorgaand artikel van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Artikel 7

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in voorgaand artikel van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

 

Artikel 8

 

Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie van de provincieraad, de procureur des Konings van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, de afdelingsgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, de afdelingsgriffier van de politierechtbank van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, de sanctionerend ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de politiezone GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) en aan de voorzitter van het politiecollege.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

6. Protocol bestuurlijke handhaving - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het ontwerp van 'protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid' goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Net zoals het politiecollege en het college van burgemeester en schepenen, uit de gemeenteraad echter haar bezorgdheid omtrent bestuurlijke handhaving in het algemeen. Er komt namelijk veel op de gemeenten af, terwijl er noch capaciteit, noch middelen, noch voldoende kennis aanwezig zijn hieromtrent.

De gemeenteraad besluit om zelf middelen te voorzien in het meerjarenplan, hoewel het de mening is toegedaan dat deze middelen door de hogere overheid dienen aangereikt te worden.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit om onderstaande vragen te richten aan de werkgroep van algemeen directeurs en vervolgens te laten terugkoppelen naar het college van burgemeester en schepenen:

        Kunnen gemeenten onderling informatie uitwisselen?

        Kan er, omwille van de verschillende raakvlakken, een toelichting georganiseerd worden voor alle betrokken diensten van de steden / gemeenten in de regio?

        Inzake het lokaal overleg bestuurlijke aanpak of eventueel een GIEC (Gemeentelijk Informatie- en Expertise Centrum): wie zal hier telkens bij zijn / de trekker zijn? Hoe organiseren we dit? Dit is te overleggen met de directeur-coördinator van de federale politie van het arrondissement West-Vlaanderen en de gouverneur van West-Vlaanderen.

        Hoe geven we de databank, vermeld onder ‘onderafdeling 2.4.’, vorm? Deze databank zal moeten aangegeven worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en het voorwerp uitmaken van een register van verwerkingsactiviteiten. Hierbij is er advies te vragen aan de DPO’s.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Punt bijlagen/links Model protocol West-Vlaanderen (200522) - ontwerp .pdf Download
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

7. Vichtesteenweg 12 - online openbare verkoop via Biddit - principieel akkoord - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit principieel akkoord te gaan met de verkoop van de woning in de Vichtesteenweg 12, kadastraal bekend onder Deerlijk, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer 455N3 via het online verkoopplatform Biddit.

 

Artikel 2

 

Notarissen Deerlijk, Harpstraat 17 te 8540 Deerlijk wordt aangesteld om de verkoop te organiseren.

 

Artikel 3

 

Voor de uitgave van deze opdracht wordt krediet voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0190-00/61310000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

8. Lisstraat 13 - aankoop woning met 2 overdekte autostaanplaatsen - ontwerpakte - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de ontwerpakte (dossiernummer 16397-001), opgesteld door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de aankoop van de woning met 2 overdekte autostaanplaatsen gelegen in de Lisstraat 13, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2° afdeling, sectie C, perceelnummer 608 P4 P0000 (woonhuis) en perceelnummers 608 G6 P0000 en 608 H6 P0000, (staanplaatsen) goed te keuren.

 

Artikel 3

 

De aankoopprijs van de grond bedraagt 341.425,42 euro incl. btw, exclusief notariskosten, verkavelingskosten en meetkosten.

 

De toegekende subsidie voor dit project bedraagt het maximale subsidiebedrag - zijnde 159.500,00 euro.

 

Artikel 4

 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer bepaald om deze in te zetten als noodwoning.

 

Artikel 5

 

Voor de aankoop van deze woning is krediet voorzien op het investeringsbudget van 2024, jaarbudgetrekening 0930-00/22100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 6

 

Mevrouw Lieve Verfaillie, Vlaams commissaris bij de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, wordt machtiging verleend om de akte te ondertekenen.

 

Artikel 7

 

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte.

 

Artikel 8

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

9. Aankoop hakselaar op aanhangwagen - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

Het bestek met nr. 2024-21 en de raming voor de opdracht “Aankoop hakselaar op aanhangwagen”, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen worden goedgekeurd.

 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

De raming bedraagt 47.500,00 euro excl. btw of 57.475,00 euro incl. 21 % btw.

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

10. Gaselwest - syntheseverslag activiteiten 2023 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het syntheseverslag activiteiten 2023 van Gaselwest.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Punt bijlagen/links Gaselwest_-_syntheseverslag_activiteiten_2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

11. Creat Services dv - algemene vergadering van 18 juni 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan alle agendapunten van de algemene vergadering van Creat Services dv van dinsdag 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie, nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

 

 1. Wijziging van vermogen
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
 4. Verslag van de commissaris
 5. Goedkeuring van:
  1. de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
  2. de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
 9. Varia

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van Creat Services dv van 18 juni 2024, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal verstuurd worden:

        hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent;

        hetzij bij voorkeur per elektronische post aan het e-mailadres 20240618AV@farys.be, verzonden worden alsook de persoonlijke gegevens zodat Creat Services dv respectievelijk de vertegenwoordiger kan contacteren in verband met dit mandaat.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

12. GASELWEST - algemene vergadering van 18 juni 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan volgende agendapunten van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 18 juni 2024:

 

 1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, Strategische Participaties (Publi-T en Publigas), openbare verlichting en openbare elektronische-communicatienetwerken van de gemeente Nazareth, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):
  1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijds-bepaling.
  2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025. De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Gaselwest kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
  3. Goedkeuring van:
   1. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, Strategische Participaties (Publi-T en Publigas), openbare verlichting en openbare elektronische-communicatienetwerken van de gemeente Nazareth, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2023, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2023 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
   2. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
   3. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
  4. Aanvaarding van de uittreding van de gemeente Nazareth voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, Strategische Participaties (Publi-T en Publigas), openbare verlichting en openbare elektronische-communicatienetwerken vanaf 1 januari 2025.
  5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
   1. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1 vast te stellen;
   2. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
   3. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
   4. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actiefwaarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
   5. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
   6. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
 2. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 4. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV .
 5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2023.
 6. Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas.
 7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
 8. Statutaire benoemingen.
 9. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1, 6 en 8 en desgevallend 7 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 6 en 8 en desgevallend 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
 10. Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de fysieke algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18 juni 2024 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

 

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten, aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, uiterlijk 7 juni 2024, t.a.v. het secretariaat van Gaselwest, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

13. PSILON - algemene jaarvergadering van 19 juni 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te geven aan de volgende agendapunten van de algemene jaarvergadering van Psilon die door gaat op 19 juni 2024:

 

 1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2023:

 1.1. Verslag van de raad van bestuur

 1.2. Verslag van de commissaris

 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023
 2. Kwijting van bestuurders en commissaris

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in artikel 1.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en Psilon, p/a Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk, hiervan op de hoogte te brengen voor 14 juni 2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

14. Farys ov (vroeger TMVW ov) - algemene jaarvergadering van 21 juni 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van Farys ov van vrijdag 21 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

 

 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
 4. Verslagen van de commissaris
 5.  
  1.   Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
  2.   Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
 9. Varia

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van Farys ov, vastgesteld op 21 juni 2024, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Farys ov, hetzij per post t.a.v. Farys ov, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post aan 20240621AV@farys.be.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 30 MEI 2024

15. Premiereglement investeringspremie voor kinderboerderij Bokkeslot - aanpassing - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de aanpassing van het premiereglement investeringspremie voor vzw kinderboerderij Bokkeslot als volgt goed te keuren:

 

Premiereglement investeringspremie voor vzw kinderboerderij Bokkeslot

 

Art.1. - Aan vzw kinderboerderij Bokkeslot wordt een premie toegekend voor structurele investeringen aan de gebouwen en bijbehorende grond gelegen langs de Tapuitstraat 57 te Deerlijk (gekadastreerd sectie D, nummers 372B en 376D) en aan gebouwen en bijhorende grond gelegen langs de Vichtesteenweg 65 te Deerlijk (gekadastreerd sectie B, nummers 594E, 595H, 637H, 651F, 640D, 649E, 587E en 644P) die vzw kinderboerderij Bokkeslot gebruikt voor het voeren van hun dagelijkse werking onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden.

 

Art.2. - Om voor betoelaging in aanmerking te komen dient bij de voorbereiding van de investeringswerken rekening gehouden te worden met werken die vallen onder volgende thema’s:

        veiligheid (brandveiligheid, stevigheid, elektrische installatie, inbraak- en vandalismebeveiliging etc.);

        toegankelijkheid;

        nutsvoorzieningen (met aandacht voor sanitair en hygiëne);

        duurzaamheid;

        structurele instandhoudingswerken.

 

De bovenstaande rangorde is niet prioriteitsbepalend.

 

Er wordt aangetoond wat het ruimer kader is van de investeringswerken en wat de meerwaarde ervan is. Vzw kinderboerderij Bokkeslot kan door het aanvragen van deze investeringspremie geen aanspraak maken op andere premies van de gemeente Deerlijk die betrekking hebben op structurele investeringen aan gebouwen.

 

Art.3. - Kosten die niet in aanmerking komen voor betoelaging zijn:

        gewone onderhoudskosten;

        kosten voor los meubilair;

        kosten voor deskundigen (vb. architect, vergunning, administratieve kosten,…);

        luxe-uitvoeringen.

 

Deze opsomming is niet limitatief.

 

Art.4. - Een eventuele goedkeuring van deze investeringspremie staat niet gelijk aan het verkrijgen van een vergunning voor bepaalde werken. Vergunningen dienen nog altijd via de gangbare weg aangevraagd te worden bij de bevoegde instanties.

 

Art.5. - De premie bedraagt 100 % van de kostprijs van de uitgevoerde investeringswerken met een maximum van 30.000 euro per beleidsperiode.

Hierbij moet vzw kinderboerderij Bokkeslot ook inspanningen doen om voor de ingediende investeringswerken ook subsidies van een overheid aan te vragen. Hierover wordt open gecommuniceerd en deze inspanningen moeten ook aangetoond worden bij het indienen van het aanvraagformulier.

Indien er van een overheid een subsidie voor dezelfde investeringswerken bekomen wordt, dan wordt deze in mindering gebracht van deze premie. Het is niet de bedoeling dat een investeringsproject dubbel gefinancierd wordt.

 

Art.6. - De aanvraag tot principiële toekenning van de investeringspremie dient vóór 1 juni van het desbetreffende jaar gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Bij de aanvraag dient toegevoegd te worden:

        een beschrijving van de geplande werken met een timing van uitvoering;

        een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken;

        een overzicht van eventuele andere subsidies die voor dit project aangevraagd worden.

 

Art.7. - Uiterlijk twee maanden na de indiening van het volledige principe-aanvraagdossier brengt het college van burgemeester en schepenen, na advies ingewonnen te hebben bij het omgevingsloket, de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier.

 

Art. 8. - Indien de aanvrager niet over voldoende middelen beschikt, kan de aanvrager na de principiële goedkeuring van het voorgestelde dossier, een voorschot op de premie aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Art.9. - Na het einde van de investeringswerken dient de aanvraag, voor definitieve toekenning van de premie, aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

        de voor echt verklaarde facturen;

        het betalingsbewijs van deze facturen;

        het eventuele toekenningsbewijs van een subsidie voor dit project van andere overheden.

 

Indien de aanvrager overeenkomstig artikel 8 reeds een voorschot op de premie heeft ontvangen, wordt het saldo van de premie berekend in functie van een terugvordering of nastorting.

 

De bevoegde diensten kunnen in functie van de definitieve toekenning van de premie een plaatsbezoek doen om vast te stellen of de werken effectief werden uitgevoerd.

 

Art. 10. - Het college van burgemeester en schepenen beslist over mogelijke betwistingen bij de toepassing van dit reglement. Het heeft daarenboven het recht aanvullende inlichtingen of bewijsstukken te vragen indien de voorgelegde documenten niet als staving zouden volstaan.

 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de premie geheel of gedeeltelijk weigeren of de toegekende premie geheel of gedeeltelijk terugvorderen voor het bedrag waarop vzw kinderboerderij Bokkeslot geen recht heeft conform dit reglement.

 

Art. 11. - Dit reglement treedt in werking vanaf 15 juni 2024 en is geldig tot en met 31 december 2025.

 

Art. 12. - Het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020 houdende het premiereglement investeringspremie kinderboerderij Bokkeslot wordt opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig reglement.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 3

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 30 MEI 2024

16. Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs (DKO) - schooljaar 2024-2025 - inrichting en retributie - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de inrichting en retributie voor de gemeentelijke kunstacademie als volgt goed te keuren:

 

        Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2024-2025 bedraagt 50 euro. Op dit inschrijvingsgeld is een MIA-tarief binnen UiTPAS van toepassing.

        Het inschrijvingsgeld is ondeelbaar en kan dus niet worden terugbetaald als een leerling stopt met de lessen.

        Kinderen van het eerste en tweede leerjaar worden toegelaten in de groep op zaterdag van 09.00 uur tot 10.40 uur. Daarnaast worden, zoals andere schooljaren, kinderen van het tweede tot zesde leerjaar en eerste tot en met derde middelbaar toegelaten.

        Er worden in totaal 10 lesuren kunstacademie gegeven per week.

        De lessen (twee lesuren per week) per leeftijdsgraad vinden als volgt plaats:

        in Sint-Lodewijk

        Woensdag van 16.50 uur tot 18.30 uur in buurthuis Sint-Lodewijk

        In Deerlijk centrum

        Woensdag van 13.15 uur tot 14.55 uur in 't Atelier (Hoogstraat 46C)

        Woensdag van 14.55 uur tot 16.30 uur in 't Atelier (Hoogstraat 46C)

        Zaterdag van 09.00 uur tot 10.40 uur in 't Atelier (Hoogstraat 46C)

        Zaterdag van 10.40 uur tot 12.20 uur in 't Atelier (Hoogstraat 46C)

 

        De inschrijvingen starten op zaterdag 08 juni om 09.00 uur via het vrijetijdspunt.

        Er worden maximum 18 leerlingen toegelaten per groep.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de inrichting en retributie voor het gemeentelijk keramiekatelier Terra als volgt goed te keuren:

 

        Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2024-2025 bedraagt:

        voor de basislessenreeks op donderdagavond: 350 euro

        voor de open ateliermomenten op maandagnamiddag, dinsdag- en donderdagnamiddag en dinsdag- en donderdagavond: 150 euro (excl. glazuren)

        voor de workshops: 20 euro per workshopsessie. Materiaal wordt doorgerekend aan de cursisten aan aankoopprijs.

        Het inschrijvingsgeld is ondeelbaar en kan niet worden terugbetaald wanneer een cursist stopt met de lessen. Op de inschrijvingsprijzen is een MIA-tarief binnen UiTPAS van toepassing.

        Cursisten die materiaal thuis maken en willen laten bakken in het atelier, betalen een kost voor de bakservice:

        5 euro per kilo voor een biscuitbak

        7 euro per kilo voor een glazuurbak

        De lessen vinden plaats in het keramiekatelier in de Hoogstraat 46C.

        De inschrijvingen starten op zaterdag 08 juni om 09.00 uur via het vrijetijdspunt.

 

Artikel 3

 

Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 juni 2024 en is geldig tot 30 juni 2025.

 

Artikel 4

 

Het gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2021 houdende de vaststelling van de inrichting en retributie van het kunstonderwijs 2024-2025, wordt opgeheven vanaf 30 juni 2025.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 6

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 5 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Artikel 7

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 30 MEI 2024

17. Premiereglement - aanvullende premie Vlaanderen Feest! - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend reglement als volgt goed te keuren:

 

Premiereglement - aanvullende premie Vlaanderen Feest!

 

Art. 1 - Doel van het reglement

 

Dit reglement heeft tot doel een aanvullende premie toe te kennen aan organisatoren van een initiatief in het kader van de Vlaamse campagne Vlaanderen Feest! naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Met deze aanvullende premie wil de gemeente Deerlijk de promotie van de Vlaamse cultuur mee faciliteren en stimuleren.

 

Art. 2 - Premiegerechtigde

 

De aanvullende premie kan aangevraagd worden door verenigingen en individuele organisatoren.

 

Art. 3 - Ontvankelijkheidscriteria

 

        het initiatief beantwoordt aan de criteria dewelke gesteld worden door Vlaanderen Feest! om in aanmerking te komen voor een feestcheque van Vlaanderen Feest!. (Deze criteria zijn terug te vinden op de website van Vlaanderen Feest!);

        het initiatief wordt ook als dusdanig aanvaard door Vlaanderen Feest!;

        het initiatief promoot de Vlaamse cultuur met een maatschappelijk verbindend karakter;

        het initiatief vindt plaats In Deerlijk.

 

Art. 4 - Bepaling van het premiebedrag

 

Het premiebedrag bedraagt maximum 150 euro per initiatief. Het totaal jaarlijks budget voor deze aanvullende premie wordt vastgelegd door het gemeentebestuur. Indien er voor een groter bedrag premies worden aangevraagd, worden deze proportioneel verdeeld volgens het beschikbare budget.

 

Art. 5 - Beoordeling

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de premie-aanvragen, na een gemotiveerd advies van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Er kan voorafgaand aan de beslissing een gesprek gevraagd worden, waar de aanvrager het initiatief nog verder kan toelichten.

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gegeven aan de cultuurraad.

 

Art. 6 - Promotie en publiciteit

 

Naast de vereisten met betrekking tot communicatie en presentatie die gesteld worden door Vlaanderen Feest! dient de organisator bij alle communicatie en promotie van het initiatief:

 

        duidelijk te vermelden dat deze georganiseerd wordt ‘met steun van de gemeente Deerlijk’;

        het logo van de gemeente Deerlijk op te nemen in dezelfde verhoudingen als het op te nemen logo van Vlaanderen Feest!.

 

Art. 7 - Aanvraagprocedure

 

De aanvraag voor de aanvullende premie moet ten laatste op 25 juni ingediend worden via het e-loket van de gemeente.

 

Bij de aanvraag dient het bewijs van aanvaarding van het initiatief door Vlaanderen Feest! gevoegd te worden.

 

Er kan jaarlijks een aanvraag ingediend worden.

 

Art. 8 - Uitbetaling

 

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de aanvullende premie uitbetaald.

 

Art.9 - Controle op het premiebedrag

 

Overeenkomstig de procedure van Vlaanderen Feest! dient de organisator na afloop van het initiatief een bewijsdossier in te dienen bij Vlaanderen Feest!

 

Op basis van dit bewijsdossier deelt Vlaanderen Feest! het verworven bedrag van de feestcheque mee aan de organisator. Een kopie van deze mededeling wordt aan de gemeente bezorgd om de daadwerkelijke organisatie en de gemaakte kosten van het initiatief te staven.

 

Indien op basis van bovenvermelde mededeling van Vlaanderen Feest! blijkt dat het initiatief niet heeft plaatsgevonden en/of het verworven bedrag van de feestcheque nihil is, dient de aanvullende premie van de gemeente door de organisator terugbetaald te worden aan de gemeente.

 

Art. 10 - Betwistingen

 

Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement worden in eerste instantie behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 11 - Inwerkingtreding en beëindiging

 

Dit reglement treedt in werking op 15 juni 2024 en is geldig tot en met 31 december 2025.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 3

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in  artikel 2 van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 30 MEI 2024

18. Reglement voor het toekennen van een premie voor het inzaaien van groenbemesters - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het reglement voor het toekennen van een premie voor het inzaaien van groenbemesters goed te keuren:

 

Gemeentelijk reglement voor het toekennen van een premie voor het inzaaien van groenbemesters in de gemeente Deerlijk

 

Artikel 1

 

De premie moet de landbouwer stimuleren tot het inzaaien van groenbemesters. Het doel is de natuurlijke structuur en de humustoestand van de landbouwgronden te verbeteren en de erosie te bestrijden. Een groenbedekker moet ervoor zorgen dat de bodem bedekt blijft na de oogst van de hoofdteelt tot aan de volgende werkzaamheden.

 

Artikel 2

 

De premie, bepaald op 25 euro/ha, wordt toegekend aan alle land- en/of tuinbouwers die akkerland verbouwen op grondgebied Deerlijk, ongeacht de ligging van hun bedrijfszetel. Blijvend grasland komt bijgevolg niet in aanmerking.

 

Artikel 3

 

De premie, jaarlijks hernieuwbaar, heeft betrekking op 100 % van de ingezaaide oppervlakte akkerland in Deerlijk.

 

Artikel 4

 

De premie wordt toegekend aan alle land- en of tuinbouwers die de volgende bewijsstukken voorleggen bij hun aanvraag:

        een kopie van de digitale verzamelaanvraag ingediend bij het departement landbouw & visserij;

        een kopie van de orthofoto of een plan met aanduiding van de percelen die op grondgebied Deerlijk met groenbedekker werden ingezaaid, inclusief de oppervlakte per perceel;

        een kopie van de factuur van de zaadlevering voor de aangegeven percelen op grondgebied Deerlijk.

 

Artikel 5

 

De groenbemesters moeten steeds een mengsel zijn van tenminste twee gewassen die opgesomd staan op de lijst van het departement Landbouw & Visserij. Op deze jaarlijks aangepaste lijst wordt tevens de minimale zaaidichtheid of de hoeveelheid per hectare akkerland meegegeven.

 

Artikel 6

 

De aanvraag dient via een aanvraagformulier te gebeuren voor 30 november van elk zaaiseizoen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7

 

In de periode na de aangifte kan een afgevaardigde van de gemeente Deerlijk, al dan niet in aanwezigheid van de landbouwer, ter plaatste controleren of het inzaaien werd uitgevoerd.

 

Artikel 8

 

De premie wordt verleend binnen de perken van de beschikbare budgetten die ingeschreven zijn in de respectievelijke begrotingspost. Indien het budget ontoereikend is, heeft het bestuur het recht om bepaalde premies later uit te betalen.

 

Artikel 9

 

Het niet naleven van de bovenstaande maatregelen betekent dat de gemeente Deerlijk kan beslissen om de premie niet toe te kennen.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 3

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur treedt onderhavig reglement in werking op de 5de werkdag na de bekendmaking ervan.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in voormeld artikel van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in voormeld artikel van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

19. OMV_2023141932 - Kapel ter Rustestraat 3 - het nieuw bouwen van de basisschool De Driesprong met omgevingsaanleg en bijhorende infrastructuur, het slopen van de bestaande bebouwing en de melding van de ingedeelde inrichting - gemeentelijk rooilijnplan - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk rooilijnplan voor het creëren van een nieuwe publieke erfdienstbaarheid van doorgang via de nieuw aan te leggen private verharding, in functie van de realisatie van een trage voetgangers- en fietsersverbinding tussen de Kapel ter Rustestraat en de Generaal Deprezstraat, zoals aangeduid op plan Deerlijk_PlanErfdienstbaarheidszone), opgemaakt door Landmeters-experten Filip Vlaeminck en Sander Veyt, handelend voor landmeetbureau FS Topo, gelegen in het plangebied van de omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van de basisschool De Driesprong met omgevingsaanleg en bijhorende infrastructuur (OMV_2023141932), goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal met de overige documenten bij het aanvraagdossier gevoegd worden.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

20. Opwaardering Gaverdomein - masterplan - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het masterplan voor de opwaardering van het Gaverdomein, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad draagt op om volgende zaken verder te onderzoeken/op te nemen bij de realisatie van het masterplan Gaverdomein:

 

       de locatie fietsenstalling scouts te behouden;

       parkeerplaats(-en) voor mindervaliden te voorzien dicht bij het Sociaal Huis, restaurant ’t Gaverkasteel;

       de herinrichting van de parkeerhaven uitgevend op de Vercruysse de Solartstraat is niet prioritair, de haakse parkeerplaatsen kunnen behouden blijven, echter dient dit bij een herinrichting afgestemd te worden met de andere ontwikkelingen op de site;

       de herinrichting van de tennisvelden is niet prioritair. Bij een herinrichting dient nagegaan te worden of de verwachtingen nog dezelfde zijn als op vandaag. Bij een herinrichting moet de oriëntering van de speelvelden afgestemd worden met de speeluren.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

21. Natuurpunt Gaverstreke - nominatieve toelage - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt een nominatieve toelage aan vzw Natuurpunt Gaverstreke van 119.902,30 euro goed.

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 30 MEI 2024

22. Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

 

Er wordt overgegaan tot de besloten zitting van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 31/05/2024