DEERLIJK

26 JUNI 2024

 

AANWEZIG

 

Wnd. burgemeester: Bert Schelfhout

Schepenen: Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

VERONTSCHULDIGD

 

Burgemeester: Claude Croes

Schepen: Louis Vanderbeken

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 26 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 19 juni 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 19 juni 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 26 JUNI 2024

C.2. Sociaal ondersteuner (C1-C3) - afsluiting kandidaturen, uitslag selectieprocedure en aanstelling - goedkeuring

 

STEMMINGEN

bij geheime stemming

Het college van burgemeester en schepenen besluit met 4 ja-stemmen

 

 

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 26 JUNI 2024

C.3. Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne - protocol - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne goed te keuren.

 

Motivering

 

Door middel van de Vlaamse huisvestingstool worden opvanglocaties voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne centraal beheerd en is het mogelijk om duurzame kwalitatieve slaapplekken aan te bieden.

 

Het protocol Vlaamse huisvestingstool (VHT) Oekraïne is een gevolg van de wederzijdse mededeling van persoonsgegevens in de VHT tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Agentschap Binnenlands Bestuur, Wonen in Vlaanderen en gemeente Deerlijk.

 

In het protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de wederzijdse elektronische mededeling van de persoonsgegevens, bestaande uit twee gegevensstromen (gegevensstroom 1 en 2) tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de gemeente Deerlijk, uiteengezet.

 

Dit protocol is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het protocol Vlaamse huisvestingstool (VHT) Oekraïne goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De ondertekende versie van het protocol wordt bezorgd via het Loket voor Lokale Besturen, in de module berichtencentrale.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 26 JUNI 2024

C.4. Tettercamionette - zomerplanning 2024 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de zomerplanning van de Tettercamionette in het kader van het project Buur(t)centraal.

 

Motivering

 

Binnen het project Buur(t)centraal werd er bij de opstart van het project in het centrum rondgetrokken met de Tettercamionette.

 

Vorige zomer werd er opnieuw rondgetrokken in het centrum met de Tettercamionette waarbij geconstateerd werd dat outreachend werken heel belangrijk is.

 

Op 31 mei 2024 werd een oproep uitgestuurd via de socials waarbij mensen, op diverse data, de Tettercamionette kunnen vragen in hun buurt.

 

Twee buurten hebben de Tettercamionette aangevraagd. Op de andere momenten zal de Tettercamionette in het centrum te zien zijn op de vaste plaatsen.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de zomerplanning van de Tettercamionette.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.