DEERLIJK

12 JUNI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 5 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 5 juni 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 5 juni 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

C.2. Poetsmedewerker - ontslagname - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

C.3. W13 - jaarrekening 2023 - advies - verzoek agendering OCMW-raad

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van W13 en de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het advies over de jaarrekening 2023 van W13 te agenderen op de OCMW-raad van 4 juli 2024.

 

Motivering

 

De raad van bestuur van W13 keurde op 15 december 2023 het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

De algemene vergadering van W13 keurde op 15 december 2023 het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

Op de raad van bestuur van W13 werd op 19 april 2024 de draft van de jaarrekening 2023 toegelicht.

 

De algemene vergadering van W13 stelde op 17 mei 2024 de jaarrekening 2023 vast.

 

Artikel 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is voor de vaststelling van de jaarrekening.

 

Artikel 490 van het Decreet Lokaal Bestuur is van toepassing op de welzijnsvereniging W13.

 

Paragraaf 2 bepaalt dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen twintig dagen wordt bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Paragraaf 3 bepaalt dat de betrokken raden voor maatschappelijk welzijn advies kunnen uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging en dat als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hij geacht wordt een gunstig advies te hebben uitgebracht.

 

Paragraaf 4 bepaalt dat als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, ze wordt geacht de jaarrekening goed te keuren, waarbij die termijn ingaat op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, § 2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

 

De jaarrekening 2023 van W13 en bijbehorende stukken zijn te vinden als bijlage bij dit punt. Hierover kan een gunstig advies uitgebracht worden.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere: Art. 490 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2023 van W13 en besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het advies over de jaarrekening 2023 van W13 te agenderen op de OCMW raad van 4 juli 2024.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

D.1. Vaststelling lacunes procedure SD - update 4 juni 2024 - kennisname

 

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.