DEERLIJK

5 JUNI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 29 mei 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 29 mei 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 29 mei 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.2. Beslissingen algemeen directeur - mei 2024 - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.3. Tetterplek - inrichting - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om kennis te nemen van de inrichting van de Tetterplek.

 

Motivering

 

Het vast bureau heeft beslist in zitting van 9 augustus 2023 om deel te nemen aan de projectoproep "Kinderarmoedebestrijding" van de Nationale Loterij.

 

Het projectdossier werd opgemaakt om op die manier outreachende werking van de Tettercamionette te verduurzamen in een Tetterplek, op de locatie waar ook de voedselbedeling plaatsvindt.

 

Het project "Tetterplek, de plek voor ontmoeting, creatie en verbinding" werd weerhouden door de Nationale Loterij. De jury heeft op 9 november 2023 58 projecten geselecteerd. De jury stelt voor om het maximumbedrag van 25.000 euro toe te kennen.

 

Er werd een werkgroep opgericht met het hoofd van burger en welzijn, een expert sociale dienstverlening, een verantwoordelijke administratief medewerker en de twee buurtzorgcoördinatoren.

 

De sociale kruidenier is toegankelijk op donderdag van 15.00 uur tot 18.00 uur. De Tetterplek is éénmaal per maand toegankelijk tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier. Daarnaast is het de bedoeling om te starten met één namiddag per week waarbij de Tetterplek openen is voor diegene die behoefte hebben aan een babbel of een vraag. Eveneens zal de Tetterplek gebruikt worden als flexwerkplek door de brugfiguur, als Digipunt, om te vergaderen en het organiseren van workshops.

 

Op 11 januari 2024 werd opnieuw samengezeten om de locatie in te delen met de sociale kruidenier van VZW 't Netje en de Tetterplek. Op 19 februari 2024 werd het 3D ontwerp van Riek Ryckoort voorgesteld tot inrichting.

 

Na overleg wordt bepaald dat de sociale kruidenier het eerste deel van de locatie ter beschikking krijgt en de rest in te richten als Tetterplek. De Tetterplek is een plaats met tafels en stoelen, een zetelhoek, een plaats met computers, een kinderhoek en een keuken.

De sociale kruidenier wordt voorzien van vele rekken maar dit binnen het financieel kader van VZW 't Netje. De aankopen voor de Tetterplek gebeuren binnen het financieel kader van de subsidie van de Nationale Loterij.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inrichting van de Tetterplek.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.4. Poetsmedewerker sociaal huis & aan huis - vermindering uren - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.5. EthiasCo cvba - gewone jaarlijkse algemene vergadering 13 juni 2024 - agenda - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

EthiasCo bv nodigt het OCMW uit voor hun gewone jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 13 juni 2024 om 10.00 uur.

 

Motivering

 

Het OCMW is lid van EthiasCo bv met 1 deelbewijs/stem en wordt bijgevolg, bij schrijven van 8 april 2024, uitgenodigd tot het stemmen op afstand, aangaande volgende punten van de algemene jaarvergadering.

 

Het vast bureau overloopt de agenda met volgende punten:

  1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023;
  2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat;
  3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
  4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
  5. statutaire benoemingen - Client Board;
  6. mandaat van commissaris - boekjaren 2026-2027-2028.

 

In de gemeenteraadszitting van 6 juni 2019 werd de heer Bert Schelfhout aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van EthiasCo bv voor de legislatuur 2019-2024.

 

Arne Desmet is aangeduid als administratief beheerder voor de algemene vergaderingen van EthiasCo bv.

 

Op 6 mei 2024 is de administratieve beheerder gevraagd geweest om vóór 26 mei 2024 het profiel van onze vertegenwoordiger op de algemene vergadering te verifiëren op het digitale platform.

 

Vanaf 27 mei 2024 is de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering gevraagd om zijn stem uit te brengen, ofwel vooraf tussen 27 mei 2024 en 12 juni 2024, ofwel tijdens de algemene vergadering op 13 juni 2024 om 10:00 uur

 

De financieel directeur heeft hieromtrent geen opmerkingen om reden dat er geen financiële link is.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de agenda goed te keuren en verzoekt de heer Bert Schelfhout zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.6. Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - aanstellen advocaat - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.