DEERLIJK

8 SEPTEMBER 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 1 september 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 1 september 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 1 september 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.2. Fiabilis Consulting Group Belgium bv - dienstverleningscontract - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van Fiabilis Consulting Group Belgium bv voor een optimalisatie van het loonbeheer voor een periode van 3 jaar.

 

Motivering

 

Het OCMW Deerlijk wenst een contract af te sluiten voor consultancydiensten inzake arbeidskosten, met als doel eventuele besparingen van werkgeverslasten die ze moeten dragen te identificeren, en om de toepassing van sociale en fiscale wetten veilig te stellen.

 

Fiabilis Consulting Group Belgium bv oefent consultancy-activiteiten uit inzake arbeidskosten en voert meer bepaald audits uit die betrekking hebben op steunmaatregelen voor ondernemingen. Fiabilis Consulting Group Belgium bv is geen belastingconsulent.

 

Fiabilis Consulting Group Belgium bv werd uitgenodigd om hun werkwijze voor te stellen.

 

De door Fiabilis Consulting Group Belgium bv gefactureerde honoraria zullen 50 %, inclusief btw, vertegenwoordigen van de besparingen en terugbetalingen verkregen door het OCMW als gevolg van een aanbeveling voorgesteld in een rapport of een actie uitgevoerd door Fiabilis Consulting Group Belgium bv.

 

De honoraria met betrekking tot de vrijstellingen van de bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2 van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (Corona III) of als bedoeld in een andere bepaling indien een gelijkaardige vrijstelling zou worden gestemd in het kader van de coronacrisis, zullen 18 % (incl. btw) vertegenwoordigen van de besparingen en terugbetalingen verkregen door het OCMW als gevolg van een aanbeveling voorgesteld in een rapport of een actie uitgevoerd door Fiabilis Consulting Group Belgium bv.

 

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van minimum 3 jaar.  Na 3 jaar kan elke partij het contract stopzetten via een aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van 3 maanden.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 4° betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Andere:

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2020 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit een dienstverleningscontract af te sluiten met Fiabilis Consulting Group Belgium bv voor consultancydiensten inzake arbeidskosten, met als doel eventuele besparingen van werkgeverslasten die ze moeten dragen te identificeren, en om de toepassing van sociale en fiscale wetten veilig te stellen.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.3. Beslissingen algemeen directeur - augustus 2021 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur van de maand augustus 2021.

 

Motivering

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

 

De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 170 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand augustus 2021.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.4. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering aangaande de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, voor het eerste semester van 2021.

 

Motivering

 

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

 

Het rapport over het eerste semester van 2021 bevindt zich in bijlage.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 263, 2e lid Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het opvolgingsrapport uitvoering meerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.5. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan. De lijst met bestelbonnen bevindt zich in bijlage. Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/22 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/58 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2021