DEERLIJK

24 FEBRUARI 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

Vast bureau - verslag van de zitting van 10 februari 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 10 februari 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 10 februari 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

Wagenpark OCMW - aankoop brandstoffen met tankkaarten - gunning - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de gunning van de opdracht "Wagenpark OCMW - aankoop brandstoffen met tankkaarten" goed te keuren.

 

Motivering

 

De huidige overeenkomst voor de aankoop van brandstoffen met tankkaarten voor de maaltijddienst en karweidienst eindigt op 31 maart 2021.

 

In die optiek werd een nieuwe prijsvraag gehouden om zo een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van brandstoffen met tankkaarten.  Dit opnieuw voor een periode van 4 jaar.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt op jaarbasis geraamd op 2.479,34 euro excl. btw of 3.000,00 euro incl. 21% btw. Voor de volledige looptijd van 4 jaar komt dit op 9.917,36 euro excl. btw of 12.000,00 euro incl. btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Volgende ondernemingen werden uitgenodigd om een offerte in te dienen:

          Gabriëls & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade

          G&V Energy Group, Harelbeeksestraat 120 te 8520 Kuurne

          Belgian Shell nv, Kantersteen 47 te 1000 Brussel

          Texaco, Spoorstraat 200 te NL-4811 BH Breda

          Kuwait Petroleum nv, Brusselstraat 59, bus 1 te 2018 Antwerpen

          Total Belgium nv, Nijverheidsstraat 52 te 1040 Brussel

          Exxonmobil Petroleum & Chemical bvba, Polderdijkweg te 2030 Antwerpen 3

 

Er werden 2 offertes ontvangen:

          Gabriëls & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade (korting van 0,1366 euro per liter excl. btw of 0,1653 euro per liter incl. 21% btw)

          G&V Energy Group, Harelbeeksestraat 120 te 8520 Kuurne (korting van 0,1335 euro per liter excl. btw of 0,1615 euro per liter incl. 21% btw)

 

De verantwoordelijke aankopen en contractbeheer stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de hoogste korting), zijnde Gabriëls & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade, tegen het offertebedrag van 0,1366 euro per liter excl. btw of 0,1653 euro per liter incl. 21% btw.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84, § 3, 4° betreffende de bevoegdheden van het vast bureau.

          Andere:

          Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen

          Bestuursdecreet van 7 december 2018

          Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht

          Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen

          Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet)

          Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen

          Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

          Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Korting per liter

0,1366 euro per liter excl. btw of 0,1653 euro per liter incl. 21% btw

Actie

verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Jaarbudgetrekening

0946-00/61130001/OCMW/VB/IP-GEEN

0947-00/61130001/OCMW/VB/IP-GEEN

Visum

O-2021-2 dd 18 februari 2021

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

 

Artikel 2

 

De opdracht “Wagenpark OCMW - aankoop brandstoffen met tankkaarten” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de hoogste korting), zijnde Gabriëls & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade, tegen het offertebedrag van 0,1366 euro per liter excl. btw of 0,1653 euro per liter incl. 21% btw.

 

Artikel 3

 

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021 en volgende jaren, op jaarbudgetrekening:

          0946-00/61130001/OCMW/VB/IP-GEEN

          0947-00/61130001/OCMW/VB/IP-GEEN

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

LOI-woning - Harelbekestraat 47 - tijdelijke bezettingsovereenkomst - goedkeuring

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

Sneeuwtelefoon - retributiereglement - verzoek agendering OCMW-raad - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken de goedkeuring van het retributiereglement 'sneeuwtelefoon' te agenderen op de OCMW-raad van 25 maart 2021.

 

Motivering

 

Elke burger is verantwoordelijk om het voetpad voor zijn/haar woning sneeuw- en ijsvrij te maken zodat er een veilige doorgang is voor voetgangers. Deze verplichting geldt zowel voor eigenaars als huurders. Niet iedereen is echter goed te been of omwille van psychische, fysieke of sociale moeilijkheden in staat dit zelf te doen. Bovendien heeft niet iedereen een inwonend gezinslid die dit kan doen.

 

Daarom is het passend om de mogelijkheid aan te bieden dat er, tegen betaling, sneeuw geruimd wordt via onze diensten. Deze opdracht kan, zoals vroeger reeds gedaan werd, uitgevoerd worden door de reguliere karweidienst. Gezien het feit dat OCMW Deerlijk een samenwerking heeft met W13 in het kader van wijkwerken, kan het OCMW een beroep doen op wijkwerkers om bepaalde taken te laten uitvoeren.

Gezien de urgentie waarmee dergelijke aanvragen dienen uitgevoerd te worden, om de karweimannen niet te moeten onthouden van de uitvoering van een andere opdracht en in uitvoering van het meerjarenplan, kan voor de aanvragen om sneeuw te ruimen ook een beroep gedaan worden op wijkwerkers.

Wanneer een wijkwerker ingezet zou worden om sneeuw te ruimen, dient er 7,45 euro per begonnen uur betaald te worden in de vorm van een wijk-werkcheque, aangekocht door OCMW Deerlijk.

Wanneer particulieren rechtstreeks beroep doen op een wijkwerker betalen zij eveneens 7,45 euro per begonnen uur, maar hebben zij een fiscaal voordeel van 20% waardoor zij uiteindelijk 5,96 euro per uur betalen.

Het is passend, om bij de tariefbepaling van deze dienstverlening, hiermee rekening te houden waarbij bij benadering 2/3 van de kostprijs van een wijk-werkcheque, nl. 5 euro aangerekend wordt aan de aanvrager en bij benadering 1/3 van de kostprijs van een wijk-werkcheque, nl. 2,45 euro ten laste wordt genomen door het bestuur.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1, Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend doch zal gering zijn gezien het beperkt aantal aanvragen dat jaarlijks hiervoor ingediend wordt.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de goedkeuring van volgend retributiereglement 'sneeuwtelefoon' te agenderen op de OCMW-raad van 25 maart 2021.

 

Retributiereglement 'sneeuwtelefoon'

 

Art. 1 OCMW Deerlijk biedt aan bepaalde inwoners van Deerlijk en onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid aan om beroep te doen op "sneeuwruimers".

 

Deze dienstverlening is bedoeld voor:

1)      Alle inwoners van Deerlijk vanaf 65 jaar

2)      Hulpbehoevende inwoners van Deerlijk jonger dan 65 jaar die niet zelf in staat zijn sneeuw te ruimen.

Noch de aanvrager, noch een inwonend gezinslid is omwille van psychische, fysieke of sociale moeilijkheden in staat om zelf sneeuw te ruimen.

 

Art. 2 Volgende activiteiten worden hiermee bedoeld:

Sneeuw ruimen van het voetpad en andere paden aan en rond de woning, bijvoorbeeld toegangspad tot de woning, pad naar de garage,…

 

Art. 3 Voor het sneeuwruimen wordt er een tarief aangerekend van 5 euro per begonnen uur.

De prijs is inclusief werkuren, materiaal en verplaatsing. Het sneeuwruimen wordt gefactureerd; er wordt geen cash geld aanvaard.

 

Art. 4 De sneeuwtelefoon wordt voorzien op het algemeen telefoonnummer van het Sociaal Huis, nl. 056 73 63 30 en is telefonisch te bereiken tijdens de openingsuren.

 

Artikel 2

 

Dit reglement treedt in werking volgens artikel 288 Decreet Lokaal Bestuur.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

Zorg - Vaccinatiecentrum Waregem - vergoedingen MMC - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd om de vergoedingen van de Minder Mobielen Centrale voor het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Waregem vast te leggen.

 

Motivering

 

De inwoners van Deerlijk worden gevaccineerd tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum Waregem Expo. Voor minder mobiele inwoners die niet over een uitgebreid netwerk beschikken om hen ter plaatse te brengen, kan de Minder Mobielen Centrale ingezet worden.

 

Het vaccinatiecentrum Waregem Expo is er voor de inwoners van Deerlijk, Waregem, Anzegem en Wielsbeke. Deze gemeenten beschikken elk over een eigen vervoerdienst al dan niet onder de naam Minder Mobielen Centrale.

 

Na onderling overleg tussen de verschillende gemeenten, wordt voorgesteld om in alle gemeenten dezelfde vergoedingen te hanteren voor het vervoer door de Minder Mobielen Centrale van en naar het vaccinatiecentrum:

          vergoeding te betalen door de gebruiker voor de rit van en naar het vaccinatiecentrum : 5 euro

          vergoeding te betalen aan de vrijwilliger-chauffeur: gebruikelijke kilometervergoeding

 

Alle betalingen voor Deerlijk gebeuren op basis van overschrijving.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84 § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit volgende vergoedingen vast te leggen voor het vervoer door de Minder Mobielen Centrale van en naar het vaccinatiecentrum Waregem Expo:

          vergoeding te betalen door de gebruiker voor de rit van en naar het vaccinatiecentrum : 5 euro

          vergoeding te betalen aan de vrijwilliger-chauffeur: gebruikelijke kilometervergoeding

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan. De lijst met bestelbonnen bevindt zich in bijlage. Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/7 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/13 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021