DEERLIJK

11 AUGUSTUS 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Wnd. algemeen directeur: Sarah Barbe

 

VERONTSCHULDIGD

 

Schepen: Sandra De Leeuw-Goussey

 

AFWEZIG

 

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 20 juli 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 20 juli 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 20 juli 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.2. Beslissingen algemeen directeur - juli 2021 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.

 

Motivering

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

 

De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 170 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.3. Kwartaalrapportering financiën - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van het kwartaalrapport financiën.

 

Motivering

 

In bijlage bevindt zich het kwartaalrapport 2021/Q2. Het toont de uitvoering van de kredieten sinds het begin van het jaar tot en met het voorliggende kwartaal. Het toont eveneens de thesaurietoestand op het einde van het kwartaal. Tenslotte toont het de inningen en de betalingen.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 177, 6e alinea, 2° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het kwartaalrapport financiën.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.4. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan. De lijst met bestelbonnen bevindt zich in bijlage. Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/20 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/55 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021