DEERLIJK

3 MAART 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Vast bureau - verslag van de zitting van 24 februari 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 24 februari 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 24 februari 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Schadegeval op parking nabij werkplaats personeelslid - tussenkomst bestuur - standpunt - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd een besluit te nemen omtrent het al dan niet verlenen van een financiële tussenkomst vanuit het bestuur, als vergoeding voor geleden schade ten gevolge van een schadegeval dat zich voordeed op een parking nabij de werkplaats van een personeelslid.

 

Motivering

 

Naar aanleiding van een schadegeval waarbij de wagen van een personeelslid schade opliep terwijl deze geparkeerd stond op de parking nabij de werkplaats, wordt de vraag gesteld of het bestuur tussenkomt in de geleden schade.

 

De verzekering van het gemeentebestuur voorziet in dergelijke situaties geen tussenkomst.

 

Er wordt voorgesteld om te besluiten dat het bestuur in dergelijke gevallen niet tussenkomt.  Op die manier kan een lijn getrokken worden voor eventuele toekomstige, gelijkaardige schadegevallen.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit dat het bestuur niet tussenkomt bij incidenten die plaatsvinden op een parking nabij de werkplaats van een personeelslid, indien de verzekering niet tussenkomt.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van ACOD Lokale en Regionale Besturen van 17 februari 2021 waarbij ze stakingsacties aankondigen.

 

Motivering

 

ACOD Lokale en Regionale Besturen laat weten dat zij de acties onderschrijven die op 8 maart 2021 georganiseerd worden in het kader van de internationale dag van de rechten van de vrouw.

De afwezigheid van werknemers wegens deelname aan de dag van 8 maart 2021 wordt erkend als een stakingsdag.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van ACOD Lokale en Regionale Besturen van 17 februari 2021 waarin ACOD de acties die op 8 maart 2021 georganiseerd worden in het kader van de internationale dag van de rechten van de vrouw, onderschrijft.

Personeelsleden die omwille van deelname aan deze actie afwezig zijn op het werk dienen als 'in staking' beschouwd te worden.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan. De lijst met bestelbonnen bevindt zich in bijlage. Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/8 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/16 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021