Deerlijk

Zitting van 24 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

Vast bureau - verslag van de zitting van 17 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 17 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

Doorgangswoning - Paanderstraat 53D - in tijd beperkte ingebruikgeving - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

Bejaardenwoning - Burgemeester Hector Isebaertstraat 8 - huurovereenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

Kracht.Wonen - Paanderstraat 53E - tijdelijke bezettingsovereenkomst - éénzijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

OverKophuis - engagement - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit dat het lokaal bestuur Deerlijk helpt mee zoeken met de regionale OverKopmedewerkers/OverKopmogelijkmakers en de jongeren waar er extra moet op ingezet worden (bv. welke hulp moet nog binnengebracht worden).

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit dat het lokaal bestuur Deerlijk zich engageert om een (bestaande) locatie ter  beschikking te stellen.

 

Artikel 3

 

Het vast bureau besluit dat het lokaal bestuur Deerlijk zich engageert om (bestaand) personeel te poolen om de werking van een antennepunt mogelijk te maken.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/23 goed te keuren.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

Engagement partners samenwerkingsverband Konekti - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om zich te engageren voor volgende trappen in de engagementsverklaring partners in het kader van het samenwerkingsverband met Konekti:

 

Trap 1 - sponsorship

 

De organisatie onderschrijft de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en engageert zich zowel tot het mee uitdragen van die doelstellingen als tot het blijven zoeken naar mogelijkheden in de eigen werking om ze mee te realiseren. Actieve participatie aan klankbordgroepen en zo mogelijk thematische werkgroepen wordt verwacht.

 

Trap 2 - Met z'n allen krachtgericht werken

 

De organisatie engageert zich tot een traject naar meer krachtgericht werken in de eigen organisatie. Een traject dat start in 2021 en waarvoor vanuit de organisatie ambassadeurs worden afgevaardigd die geïnspireerd zijn vanuit het samenwerkingsverband. Ze worden ondersteund om de organisatie en de medewerkers te begeleiden, naar meer krachtgericht werken. Hierbij kan pragmatisch rekening gehouden worden met praktische of organisatorische drempels.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit als volgt met betrekking tot de trappen 3 en 4 van de engagementsverklaring partners in het kader van het samenwerkingsverband met Konekti:

 

Trap 3 - Deelnemen aan BIRTH e.a.

 

Er is expertise in huis die aanvullend kan zijn bij het Birth verhaal. Indien dit wenselijk is kan deze expertise naar voor geschoven worden.

 

Trap 4 - Verbinder(s) detacheren naar het regionaal verbindingsteam

 

Het lokaal bestuur wil vandaag inzetten op een beleid rond kinderen, jongeren en gezinnen. Bijgevolg is er momenteel geen ruimte om iemand vrij te stellen voor detachering, tegelijkertijd staan we open om deze mogelijkheid in de toekomst verder te verkennen.

Publicatiedatum: 25/03/2021