DEERLIJK

24 MAART 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 17 maart 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 17 maart 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 17 maart 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

C.2. Doorgangswoning - Paanderstraat 53D - in tijd beperkte ingebruikgeving - goedkeuring

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

C.3. Bejaardenwoning - Burgemeester Hector Isebaertstraat 8 - huurovereenkomst - goedkeuring

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

C.4. Kracht.Wonen - Paanderstraat 53E - tijdelijke bezettingsovereenkomst - éénzijdige beëindiging - goedkeuring

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

C.5. OverKophuis - engagement - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd om het engagement van het lokaal bestuur in het kader van  het OverKophuis goed te keuren.

 

Motivering

 

Vanuit het Agentschap Opgroeien en de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding verscheen eind december de vooraankondiging rond “OverKophuis”. Momenteel zijn er 5 OverKophuizen in Vlaanderen (Oostende, Genk, Mechelen, Tienen en Gent). Het is de bedoeling om naast de 5 bestaande nog 11 extra OverKophuizen te financieren.

 

In de regio Zuid-West-Vlaanderen werd een participatief proces opgestart in ruim partnerschap en samen met de jongeren, en dit om vanuit de regio ons inhoudelijk voor te bereiden op deze oproep.

 

Op 1 maart 2021 verschenen de modaliteiten rond de oproep en het aanvraagdossier.  Er moet een businessplan worden opgemaakt voor de komende drie jaar, samen met een omgevingsanalyse.

 

          Start oproep: 1 maart 2021.

          Deadline indienen aanvraag: tot en met 7 april 2021.

          Budget: jaarlijkse subsidie van 100.000 euro voor de periode van 3 jaar.

          Indien de werking positief wordt geëvalueerd kan er structurele financiering worden voorzien.

          Er wordt verwacht om tegen eind 2021 minstens 1 fysieke locatie op te starten (vanaf mei 2021 te starten).

          Er kan slechts 1 aanvraag per werkingsgebied 1G1Plan goedgekeurd worden.

 

De partners in het OverKopverhaal zijn: de lokale besturen, de partners binnen het samenwerkingsverband 1Gezin1Plan (Konekti), het CAW Zuid-West-Vlaanderen, partners geestelijke gezondheidsbevordering en -zorg (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), onderwijs (CLB, scholen,…). In samenspraak met alle partners neemt W13 het penhouderschap op. W13 laat de  partners binnen JUMP het inhoudelijk verhaal mee vorm geven omwille van hun expertise. Deze partners zijn samen met de jongeren aan zet. Dit wordt nog, indien het dossier is goedgekeurd, in een samenwerkingsprotocol geformaliseerd.

 

Een OverKophuis?

 

“Een OverKophuis is een fijne plek waar jongeren elkaar ontmoeten. Het is een laagdrempelige, toegankelijke plaats waar ze terecht kunnen om te babbelen over kleine of grote zorgen. Zo wil OverKop meer dan ooit aandacht schenken aan het mentaal welzijn van jongeren. Want het is oké om je even niet oké te voelen. Samen met een OverKopmedewerker kunnen jongeren op zoek gaan naar wat hen kan helpen. Zonder gedoe en op basis van de vraag: “Hoe gaat het met je?” of “Je zit precies ergens mee?” en “Kunnen we samen eens kijken of we er iets aan kunnen doen?”.

 

Een OverKophuis is dus een toegankelijke ontmoetingsplek voor jongeren, met bijzondere aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie. Het OverKophuis biedt een geïntegreerd aanbod aan met aandacht voor:

          ontmoeting en vrije tijd;

          een luisterend oor;

          het aanbieden van directe en gepaste ondersteuning rond welbevinden en mentaal welzijn, geestelijke gezondheidsbevordering;

          hulp op andere levensdomeinen en het inschakelen van (gespecialiseerde) dienstverlening.

 

De hulp en de dienstverlening is op maat van de jongere en op vraag van de jongere en kan direct worden ingeschakeld. De dienstverlening is bruikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bekend, begrijpbaar, betrouwbaar voor jongeren,…

 

In het OverKophuis staat participatie van de jongeren centraal. Zij zijn actief betrokken in de werking, geven zelf mee vorm aan de dienstverlening (peer-to-peer) en bieden ook vindplaatsgerichte ondersteuning (bv. mee aan boord trekken nieuwe jongeren,…).

 

Waar gaan we voor in de regio?

 

Er werd een omgevingsanalyse gemaakt in ruim partnerschap en met inspraak van alle partners. De noden werden zo ruim mogelijk in kaart gebracht en de analyse werd opgebouwd uit drie luiken:

1)      de statistische analyse met focus op armoede en kwetsbaarheid en mentaal welbevinden bij jongeren en jongvolwassen;

2)      de kwalitatieve analyse: bevraging van een representatieve groep jongeren in de regio, vanuit het principe jongeren zijn aan zet en beschikken over dé expertise als het gaat over het OverKopverhaal;

3)      de bevraging en de resultaten van de 13 lokale besturen in de regio.

 

Er is veel enthousiasme in de regio om aan de slag te gaan met een OverKopverhaal, dit vanuit de concrete noden.

 

De ambitie is dan ook om in de regio Zuid-West-Vlaanderen voor iedere jongere (in een kwetsbare situatie) in iedere gemeente de gepaste hulp op vraag van de jongere is voorzien. Men wil een regionaal OverKopnetwerk uitrollen, waarbij we als flankerende diensten werken voor de jongeren, de dienstverlening dichtbij de jongeren brengen en maximaal het netwerk van diensten inschakelen. De jongeren, de OverKoplopers, zijn hier aan zet, ondersteund door de OverKopmedewerkers.

 

11 lokale besturen willen starten met een OverKophuis of antennepunt gedurende de periode van 3 jaar.

          Kortrijk en Menen starten in 2021 met de concrete uitrol van een OverKophuis.

          Volgende lokale besturen willen in het driejarenplan opgenomen worden om een antennepunt uit te bouwen: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Wervik, Wielsbeke en Zwevegem.

 

Om deze regionale focus te kunnen realiseren wordt de 100.000 euro ingezet op 2 VTE regionale OverKopmedewerkers, de “OverKopmogelijkmakers” die met aandacht voor de lokale realiteit en dynamieken de lokale besturen zullen ondersteunen in de uitbouw van 2 OverKophuizen en 9 antennepunten. De ondersteuning start op in Kortrijk en in Menen voor de periode 2021, vanaf midden 2021-2022-2023 wordt de regionale uitrol naar de andere lokale besturen gerealiseerd (de uitbouw van de antennepunten). In 2021 starten de regionale OverKopmedewerkers samen met de jongeren rond proevertjes OverKop in samenwerking met de lokale besturen en de lokale partners waar er wordt samengewerkt (voorbeelden van proevertjes: jongeren sensibiliseren om naar het antennepunt te komen, spreken over taboes,…).

 

Lokale besturen hebben nu reeds diverse tools in handen op het terrein (bijvoorbeeld aanwezigheid jeugd- en welzijnsdienst, samenwerking met het CAW, jeugdopbouwwerk, sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod voor jongeren,…). In het OverKopverhaal gaan we samen in ruim partnerschap op zoek naar wat er nog nodig is om de jongere op maat te ondersteunen.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit dat het lokaal bestuur Deerlijk helpt mee zoeken met de regionale OverKopmedewerkers/OverKopmogelijkmakers en de jongeren waar er extra moet op ingezet worden (bv. welke hulp moet nog binnengebracht worden).

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit dat het lokaal bestuur Deerlijk zich engageert om een (bestaande) locatie ter  beschikking te stellen.

 

Artikel 3

 

Het vast bureau besluit dat het lokaal bestuur Deerlijk zich engageert om (bestaand) personeel te poolen om de werking van een antennepunt mogelijk te maken.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

C.6. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan.

Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/23 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 MAART 2021

D.1. Engagement partners samenwerkingsverband Konekti - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de engagementsverklaring voor partners in het kader van het samenwerkingsverband Konekti goed te keuren.

 

Motivering

 

Het aanvraagdossier voor de uitbreiding van het samenwerkingsverband Konekti, in het kader van 1Gezin1Plan, dat door W13 werd ingediend, is door de Vlaamse Overheid goedgekeurd.

 

Dit betekent dat er vanaf 2021 jaarlijks een extra budget zal worden ontvangen van 126.490,67 euro. Hierdoor kunnen drie extra personen voor Konekti worden ingezet, namelijk 1 extra eerstelijnspsycholoog (0,5 VTE) en twee verbinders (1,5 VTE) vanuit de dienst Ondersteuningsplan en vanuit de lokale besturen.

 

Om de doelstellingen uit zowel het aanvraagdossier en het actieplan te realiseren wordt gevraagd dat iedere partner zich engageert.

In dit engagement wordt gewerkt met een getrapt systeem, waarbij de organisatie de grootte van het engagement bepaalt. De engagementen bouwen verder op elkaar. Je kan geen trap kiezen zonder de voorgaande trappen te nemen.

 

Trap 1 - sponsorship

 

De organisatie onderschrijft de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en engageert zich zowel tot het mee uitdragen van die doelstellingen als tot het blijven zoeken naar mogelijkheden in de eigen werking om ze mee te realiseren. Actieve participatie aan klankbordgroepen en zo mogelijk thematische werkgroepen wordt verwacht.

 

Trap 2 - Met z'n allen krachtgericht werken

 

De organisatie engageert zich tot een traject naar meer krachtgericht werken in de eigen organisatie. Een traject dat start in 2021 en waarvoor vanuit de organisatie ambassadeurs worden afgevaardigd die geïnspireerd zijn vanuit het samenwerkingsverband. Ze worden ondersteund om de organisatie en de medewerkers te begeleiden, naar meer krachtgericht werken. Hierbij kan pragmatisch rekening gehouden worden met praktische of organisatorische drempels.

 

Trap 3 - Deelnemen aan BIRTH e.a.

 

Om het initiële engagement van het samenwerkingsverband waar te maken - om binnen de maand een perspectiefbiedend voorstel te kunnen voorleggen aan alle kinderen, jongeren en gezinnen - zetten we in op platformen waarbinnen partners op een creatieve en voluntaristische manier op zoek gaan naar concrete en tastbare oplossingen voor kinderen, jongeren en/of hun gezinnen, zoals bijvoorbeeld BIRTH, JUMP,...

 

Trap 4 - Verbinder(s) detacheren naar het regionaal verbindingsteam

 

De organisatie is bereid om een of meerdere verbinder(s) te detacheren naar het regionaal intersectoraal verbindingsteam en eventueel, naargelang de afspraken binnen de sector, te zetelen in het Werkgeversoverleg (en het Projectteam +). Verbinders komen 2 tot hoogstens 4 jaar, minstens halftijds, naar het verbindingsteam. Na de afgesproken periode keren zij, verrijkt met een unieke intersectorale ervaring, terug aan boord binnen de eigen organisatie.

 

Na overleg met de brugfiguur rond bovenvermelde trappen wordt geadviseerd om het engagement aan te gaan voor trap 1 en trap 2 aangezien deze de basis vormen van het samenwerkingsverband met Konekti.

Wat het engagement betreft voor trap 3 is er expertise in huis dat aanvullend kan zijn bij het Birth verhaal. Indien dit wenselijk is willen we die expertise naar voor schuiven.

Wat het engagement betreft voor trap 4 wil het lokaal bestuur vandaag inzetten op een beleid rond kinderen, jongeren en gezinnen. Bijgevolg is er momenteel geen ruimte om iemand vrij te stellen voor detachering, tegelijkertijd staan we echter open om deze mogelijkheid in de toekomst verder te verkennen.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Omzendbrief van 20 juli 2017 betreffende meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om zich te engageren voor volgende trappen in de engagementsverklaring partners in het kader van het samenwerkingsverband met Konekti:

 

Trap 1 - sponsorship

 

De organisatie onderschrijft de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en engageert zich zowel tot het mee uitdragen van die doelstellingen als tot het blijven zoeken naar mogelijkheden in de eigen werking om ze mee te realiseren. Actieve participatie aan klankbordgroepen en zo mogelijk thematische werkgroepen wordt verwacht.

 

Trap 2 - Met z'n allen krachtgericht werken

 

De organisatie engageert zich tot een traject naar meer krachtgericht werken in de eigen organisatie. Een traject dat start in 2021 en waarvoor vanuit de organisatie ambassadeurs worden afgevaardigd die geïnspireerd zijn vanuit het samenwerkingsverband. Ze worden ondersteund om de organisatie en de medewerkers te begeleiden, naar meer krachtgericht werken. Hierbij kan pragmatisch rekening gehouden worden met praktische of organisatorische drempels.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit als volgt met betrekking tot de trappen 3 en 4 van de engagementsverklaring partners in het kader van het samenwerkingsverband met Konekti:

 

Trap 3 - Deelnemen aan BIRTH e.a.

 

Er is expertise in huis die aanvullend kan zijn bij het Birth verhaal. Indien dit wenselijk is kan deze expertise naar voor geschoven worden.

 

Trap 4 - Verbinder(s) detacheren naar het regionaal verbindingsteam

 

Het lokaal bestuur wil vandaag inzetten op een beleid rond kinderen, jongeren en gezinnen. Bijgevolg is er momenteel geen ruimte om iemand vrij te stellen voor detachering, tegelijkertijd staan we open om deze mogelijkheid in de toekomst verder te verkennen.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021