DEERLIJK

25 AUGUSTUS 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 25 AUGUSTUS 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 18 augustus 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 18 augustus 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 18 augustus 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 25 AUGUSTUS 2021

C.2. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan. De lijst met bestelbonnen bevindt zich in bijlage. Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/21 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/57 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 25 AUGUSTUS 2021

C.3. W13 - project 'Gele Doos' - deelname - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de deelname aan het project 'Gele Doos', die wordt uitgerold via W13, goed te keuren.

 

Motivering

 

Vanuit W13 neemt men het voortouw om het project 'Gele Doos' uit te rollen in Zuid-West-Vlaanderen. De Gele Doos is een instrument om cruciale gezondheidsinformatie op een centrale plaats in de woning samen te brengen. Op die manier kan deze info in het kader van een hulpverleningsinterventie gemakkelijk teruggevonden worden.

 

Het is de bedoeling om aan alle thuiswonende 80-plussers van de gemeente een doos te bezorgen. Voor Deerlijk gaat dit om ruim 700 dozen.

 

Bij de lokale besturen is er een brede interesse om hieraan mee te werken. Uiteraard zal de uitrol slechts slagen mits goede afspraken met de interventiediensten en de partners in het thuiszorgveld (thuisverpleegkundigen, huisartsen, apothekers, thuiszorgdiensten, ...).

 

De bekendmaking van het project en de effectieve uitrol is voorzien in het najaar 2021.

 

Gedurende de afwezigheid van de thuiszorgcoördinator, wordt dit project tijdelijk en in de mate van het mogelijke opgevolgd door andere collega's binnen de cluster Burger en Welzijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Artikel 84 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming of bedrag

2.160 euro

 

Er is geen budget voorzien. Dit budget wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de deelname aan het project 'Gele Doos', dat wordt uitgerold via W13, goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021