DEERLIJK

22 MEI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 15 mei 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 15 mei 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 15 mei 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.2. Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn - verlenging - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de verlenging van de opdracht “Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn” goed te keuren.

 

Motivering

 

Binnen de cluster welzijn is er in de loop van 2022 een grondige doorlichting van de werking gebeurd. Er werd een visie voor de toekomst uitgewerkt en een transformatieplan voor de toekomst voorzien, dat nu wordt uitgerold. Het hoofd burger en welzijn is echter in januari 2024 uitgevallen wegens ziekte. Hierdoor komt de realisatie van het veranderingsproject in het gedrang. Nochtans is de realisatie essentieel om een kwalitatieve dienstverlening aan de burger te kunnen blijven aanbieden. Opdat de implementatie niet stil komt te vallen werd iemand gezocht die het project onmiddellijk kan oppikken.

 

Om de opdracht uit te voeren werd beroep gedaan op de “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diensten inzake organisatieontwikkeling” van Poolstok. Er werd een opdracht uitgestuurd voor twee dagen in de week gedurende 4 maanden, eventueel verlengbaar

afhankelijk van de evolutie van het ziekteverlof van het hoofd burger en welzijn.

 

De gemeenteraad besliste in zitting van 30 januari 2020 vennoot te worden van Poolstok. De gemeente oefent, samen met de andere vennoten van Poolstok, in-house-toezicht uit op Poolstok waarbij aan al de voorwaarden zoals gesteld in art. 30, § 3 van de wet van 17 juni 2016 is voldaan.

 

Bijgevolg kan de gemeente, overeenkomstig art. 30, § 3 van de wet van 17 juni 2016, een opdracht plaatsen bij Poolstok zonder die wet toe te passen.

 

Het lokaal bestuur Deerlijk kan als vennoot van Poolstok beroep doen op de raamcontracten die Poolstok heeft afgesloten.

 

Poolstok beschikt over raamcontracten op basis waarvan zij een onderaannemer kan aanstellen die de nodige expertise en ervaring heeft om dergelijke opdrachten uit te voeren.

 

Poolstok werkt voor de uitvoering van projecten inzake organisatieontwikkeling samen met externe organisaties waarmee een raamovereenkomst werd afgesloten op basis van een mededingingsprocedure met onderhandeling, gegund op 28 mei 2021 (overheidsopdracht voor het uitvoeren van diensten inzake organisatieontwikkeling (plstk-2020/6-oo).

 

Het vast bureau keurde in zitting van 27 maart 2024 het voorgestelde profiel voor de strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn van Poolstok goed.  De opdracht werd toegewezen aan Poolstok, die voor de uitvoering van de opdracht via haar raamcontract beroep doet op Mondea bv, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel.

 

Gelet op het feit dat de afwezigheid van het clusterhoofd burger en welzijn verder werd verlengd en haar terugkeer nog een tijd kan duren, wordt voorgesteld om de huidige opdracht met 4 maanden te verlengen en dit tot eind november. Indien er een extra halve dag vrijkomt gedurende deze periode wordt er een afname van 2,5 dagen per week opgenomen.

 

Voor de verlenging van de opdracht werd een nieuw samenwerkingsvoorstel gevraagd bij Mondea bv.

 

Het dagtarief blijft behouden en bedraagt 1.081,00 euro excl. btw en incl. kosten.

 

De totale kostprijs voor de verlenging van de opdracht bedraagt 43.240,00 euro excl. btw of 52.320,40 euro incl. 21% btw (4 maanden à 2,5 dagen per week).

 

De deskundige aankoop, contracten & verzekeringen stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de verlenging van de opdracht “Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn” te gunnen aan Poolstok, die voor de uitvoering van de opdracht via haar raamcontract beroep zal doen op Mondea bv, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel tegen het nagerekende offertebedrag van 43.240,00 euro excl. btw of 52.320,40 euro incl. 21% btw.

 

Juridische gronden

 

   Algemene basisbevoegdheid: Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84, § 3, 4° betreffende de bevoegdheden van het vast bureau.

   Andere:

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 143.000,00 euro niet), en meer bepaald artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.

        Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming (2,5 dagen/week)

43.240,00 euro excl. btw of 52.320,40 euro incl. btw

Actie

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Jaarbudgetrekening

0900-00/61310000/OCMW/VB/IP-GEEN

Visum

O-2024-9 dd 15/05/2024

 

Krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de verlenging van de opdracht “Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn” goed te keuren. De opdracht wordt verlengd met 4 maanden en loopt tot en met november 2024.

 

De begeleiding en ondersteuning bedraagt 2 dagen per week en kan uitgebreid worden tot 2,5 dagen per week.

 

Artikel 2

 

De verlenging van de opdracht “Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn ” wordt gegund aan Poolstok, die voor de uitvoering van de opdracht via haar raamcontract beroep zal doen op Mondea bv, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van 43.240,00 euro excl. btw of 52.320,40 euro incl. 21% btw.

 

De kostprijs per dag bedraagt 1.081,00 euro excl. btw en incl. kosten.

 

Artikel 3

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0900-00/61310000/OCMW/VB/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 4

 

Krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.3. Poetsmedewerker sociaal huis - bijkomende uren - goedkeuring

 

STEMMINGEN

bij geheime stemming

Het college van burgemeester en schepenen besluit met 6 ja-stemmen

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.4. Deskundige Financiën- beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

 

STEMMINGEN

bij geheime stemming

Het college van burgemeester en schepenen besluit met 6 ja-stemmen

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.5. Gebruikersovereenkomst Wijk-werken  - aanpassing - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de aangepaste gebruikersovereenkomst wijk-werken goed te keuren.

 

Motivering

 

Het addendum heeft betrekking op de gebruikersovereenkomst die partijen eerder hebben afgesloten met betrekking tot wijk-werken, en heeft tot doel deze oorspronkelijke overeenkomst aan te passen of aan te vullen, gezien onder meer een aantal wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot wijk-werken, en het feit dat VDAB vanaf 17 december 2023 instaat voor de uitgifte van de wijk-werkcheques.

 

De bepalingen van dit addendum hebben zodoende uitwerking vanaf 17 december 2023.

 

Er is geen advies vereist.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de aangepaste gebruikersovereenkomst, in bijlage, tussen het OCMW Deerlijk en OV wijk-werken met hoofdzetel W13, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

D.1. Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.