Deerlijk

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

1. Raad voor maatschappelijk welzijn - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 74 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 32 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

          Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De OCMW-raad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 8 juli 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

2. Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de  raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een vervanger aan te duiden voor mevrouw Rolande Libert, als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw, voor de legislatuur 2019-2024.

 

Motivering

 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is aangesloten bij Logo Leieland vzw.

 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 werd mevrouw Rolande Libert aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw voor de legislatuur 2019-2024.

 

Gezien mevrouw Rolande Libert voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn, is het aangewezen om in haar vervanging te voorzien en een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden.

 

Conform artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt, over de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, geheim gestemd.

 

Conform artikel 78, § 2, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur behoort het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen in verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, tot de exclusieve bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Het vast bureau heeft, in zitting van 18 augustus 2021, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzocht om onderhavige materie te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 september 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 78, § 2, 5° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 74, 285, 287, 330 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

bij geheime stemming

De OCMW-raad besluit met 0 ja-stemmen

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer/mevrouw NAAM aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw die plaatsvinden tijdens de legislatuur 2019-2024 en voor de periode van afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Logo Leieland vzw, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

3. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de  raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een vervanger aan te duiden voor mevrouw Rolande Libert, als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw, voor de legislatuur 2019-2024.

 

Motivering

 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Deerlijk is lid van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw.

 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 werd mevrouw Rolande Libert aangeduid als één van de drie vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van het RSVK Waregem vzw.

 

Gezien mevrouw Rolande Libert voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn, is het aangewezen om in haar vervanging te voorzien en een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden.

 

Conform artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt, over de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, geheim gestemd.

 

Conform artikel 78, § 2, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur behoort het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen in verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, tot de exclusieve bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Het vast bureau heeft, in zitting van 18 augustus 2021, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzocht om onderhavige materie te agenderen op de raad van 16 september 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 78, § 2, 5° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 74, 285, 287, 330 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

bij geheime stemming

De OCMW-raad besluit met 0 ja-stemmen

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer/mevrouw  NAAM aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het RSVK Waregem vzw die plaatsvinden tijdens de legislatuur 2019-2024 en voor de periode van afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het RSVK Waregem vzw, Schakelstraat 41 te 8790 Waregem.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

4. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering aangaande de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, voor het eerste semester van 2021.

 

Motivering

 

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

 

Het rapport over het eerste semester van 2021 bevindt zich in bijlage. Er zijn geen wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van de laatste aanpassing van het meerjarenplan, noch in de financiële risico's.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 263, 2e lid Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De OCMW-raad neemt kennis van het opvolgingsrapport betreffende de uitvoering van het

 eerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021