DEERLIJK

25 APRIL 2024

 

AANWEZIG

 

Voorzitter: Jo Tijtgat

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Raadsleden: Carl De Donder, Louis Haerinck, Frans Kemseke, Tundie D'hont, Jurgen Beke, Filip Terryn, Sophie Mespreuve, Marleen Prat, Sandra De Leeuw-Goussey, Marc Coppens, Maurice Bekaert, Dirk Demeurie, Yves Vande Wiele, Wim Vermeulen

 

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

Voor het beluisteren van alle inhoudelijke tussenkomsten van raadsleden betreffende de agendapunten van de vorige zitting, wordt er verwezen naar de bijlage bij onderstaand agendapunt aangaande de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van OR van 25 APRIL 2024

1. Raad voor maatschappelijk welzijn - 28 maart 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en de audio-opname van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 74 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 32 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

        Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 28 maart 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de audio-opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2024 goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van OR van 25 APRIL 2024

2. Woonwijs - werkjaar 13 - jaarverslag/jaarrekening - kennisname

 

Aanleiding en context

 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van werkjaar 13 (van 1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023) van Woonwijs.

 

Motivering

 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn beslisten respectievelijk in zitting van 29 april 2010 en in zitting van 10 mei 2010 tot participatie in de 'Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede'. Naar aanleiding van de participatie van de gemeente Zwevegem op 1 januari 2020, werd de naam van deze vereniging omgevormd tot ‘Interlokale Vereniging Woonwijs’.

 

De samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Woonwijs bepaalt dat de rekening van de Interlokale Vereniging jaarlijks ter kennisname wordt voorgelegd aan de andere deelnemers en dat het jaarverslag gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking wordt gesteld van de andere deelnemers ter bespreking.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het jaarverslag en de jaarrekening van werkjaar 13 (van 1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023) voorgelegd.

 

Uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels behaald zijn.

 

Deze acties, zoals opgenomen in het strategische meerjarenplan, werden uitgevoerd:

        doorstart nieuwe acties en ‘toepassing van de nieuwe richtlijnen op reeds lopende acties’, zoals voorzien in het ‘subsidiedossier 2020-2025’;

        herbevestiging vlotte opstart in Zwevegem (verdere uitrol & uitvoering acties, wederom een sterke stijging van het aantal uitgereikte conformiteitsattesten, …);

        opstart EVC-trajecten woningonderzoekers;

        verdere uitrol conformiteitsattest-verplichting in Kuurne en Harelbeke (opmaak inventarissen, aanschrijven verhuurders, uitvoeren extra conformiteits-onderzoeken, ...);

        ‘infoavond huren & verhuren' op 05.06.2023, …

 

Wat betreft het financieel verslag voor werkingsjaar 13, bedroeg de totale uitgave 280.933 euro waarvan de verwachte subsidie van Wonen Vlaanderen 140.206 euro bedraagt.

Pas na goedkeuring van de jaar- en financiële verslagen door Wonen Vlaanderen en de raden kunnen de saldo’s effectief verrekend worden.

Het verschil met de reeds betaalde voorschotten zal, rekening houdend met de verdeelsleutel volgens het aantal huishoudens, nadien aan de Woonwijsgemeenten terugbetaald worden.

 

Het jaarverslag en de jaarrekening werden besproken op de stuurgroep van 29 februari 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 77 en Art. 78, § 1, 2° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere: Art. 393 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag en van de jaarrekening van het werkjaar 13 van Woonwijs.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van huidige beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Woonwijs, projectcoördinator Pieter Vandeweghe, p/a. Marktstraat 29, 8530 Harelbeke.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.