Deerlijk

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Raad voor maatschappelijk welzijn - 28 januari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en de audiovisuele opname van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 74 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 32 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

          Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 28 januari 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de audiovisuele opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Aanpassing organogram - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De OCMW-raad wordt verzocht het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW Deerlijk goed te keuren.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de halftijdse betrekking van mobiliteitsdeskundige (B1-B3) te herbekijken en anders in te vullen.

 

Enerzijds is het opzet om de functie aantrekkelijker te maken en een meer kwalitatieve instroom te kunnen realiseren. Anderzijds wordt gemikt op een meer geïntegreerd verhaal, waarbij de luiken omgeving en mobiliteit samen worden bekeken

Met die filosofie wordt de functie van halftijdse mobiliteitsdeskundige verruimd naar een voltijdse functie 'deskundige omgeving en mobiliteit' (B1-B3).

 

Het opschalen van deze functie heeft bovendien het bijkomend voordeel dat de externe

ondersteuning door Leiedal wegens ontbreken van bepaalde expertise inzake

mobiliteitsvraagstukken enerzijds, en opvangen van capaciteitsdruk op de dienst omgeving

anderzijds, niet langer noodzakelijk zal zijn. Deze externe ondersteuning is op zich ook een

stuk duurder en biedt slechts een oplossing op korte termijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 77 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

Meerkost van +/- 24.000 euro totale loonkost op jaarbasis t.o.v. 0,5 VTE (B1-B3).

Compensatie op termijn door het wegvallen van externe ondersteuning door Leiedal t.b.v.

47.600 euro op jaarbasis.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De OCMW-raad besluit de voorgestelde wijziging aan het organogram goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021