Deerlijk

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

1. Gemeenteraad - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 32 Decreet Lokaal Bestuur

Andere:

Art. 277 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 8 juli 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 8 juli 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

2. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering aangaande de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, voor het eerste semester van 2021.

 

Motivering

 

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

 

Het rapport over het eerste semester van 2021 bevindt zich in bijlage.  Er zijn geen wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van de laatste aanpassing van het meerjarenplan, noch in de financiële risico's.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 263, 2e lid Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport betreffende de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

3. Ververijstraat 8 - aankoop woning - principiële goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de principiële goedkeuring voor de aankoop van het pand gelegen in de Ververijstraat 8, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2° afdeling, sectie C, perceelnummer 17Z6 goed te keuren.

 

Motivering

 

Het pand in de Ververijstraat 8, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2° afdeling, sectie C, perceelnummer 17Z6, wordt te koop aangeboden.

 

De aankoop van deze woning, gelegen naast de parking van het gemeentehuis, is een opportuniteit. Het biedt mogelijke kansen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van deze woning als noodwoning.

 

Binnen zowel de sociale dienst als het woonloket van de gemeente wordt in concrete dossiers de noodzaak naar een noodwoning met meerdere slaapkamers regelmatig vastgesteld. Op vandaag behoren hoofdzakelijk woningen met 1 slaapkamer tot het beschikbare noodpatrimonium. De aankoop van een ruimere noodwoning komt dus tegemoet aan deze noodzaak.

 

Daarnaast maakt Deerlijk ook deel uit van de regionale samenwerking Kracht.wonen. Een bijkomende noodwoning zou ook in dit kader een meerwaarde kunnen betekenen.

 

Momenteel loopt een projectoproep voor noodwoningen in Vlaanderen, gelanceerd door de Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Met deze projectoproep stimuleert Vlaanderen het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen.

 

Volgende bijkomende voorwaarden zijn gekoppeld aan de subsidie:

          Bij aankoop van een noodwoning is er sprake van een realisatietermijn van 6 maanden. Dit te rekenen vanaf de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin de minister het besluit neemt tot subsidiëring van het project.

          De woning dient over een geldig conformiteitsattest te beschikken op het ogenblik dat het saldo van de subsidie wordt opgevraagd.

          De woning dient voor een termijn van minimum 18 jaar als noodwoning gebruikt te worden.

          De uiterlijke datum om een aanvraag in te dienen is 30 september 2021, waarbij alle vereiste stavingsstukken (o.a. een ondertekende compromis of eenzijdige verkoopsbelofte van de eigenaar en een beslissing tot aankoop door gemeenteraad) dienen toegevoegd te zijn.

 

Indien de subsidie wordt goedgekeurd neemt het Vlaamse Gewest 50 % van de kosten voor haar rekening, met een maximum van 145.000,00 euro per gerealiseerde noodwoning.

 

Op 30 augustus 2021 werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Bart Degezelle. In het schattingsverslag wordt het pand geschat op 257.000,00 euro.

 

De gevraagde verkoopprijs van de woning bedraagt 269.000,00 euro.

 

Met de eigenaars werd tot een akkoord gekomen om het pand te verkopen aan het bedrag zoals bepaald door landmeter-expert Bart Degezelle, nl. 257.000,00 euro.

 

Voor de aankoop van dit pand is krediet voorzien op jaarbudgetrekening 2021/GBB/0900-00/22100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

 

Juridische gronden

 

Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, 11° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

Deze principiële beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de principiële goedkeuring met betrekking tot de aankoop van het pand gelegen in de Ververijstraat 8 te 8540 Deerlijk, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2°afdeling, sectie C, perceelnummer 17Z6, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het gebruik van deze woning als noodwoning.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het indienen van een subsidie-aanvraagdossier naar aanleiding van de projectoproep noodwoningen.

 

Artikel 4

 

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt aangesteld om een ontwerp van akte op te maken en de akte te verlijden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

4. Gemeentewegen binnen provinciaal domein de Gavers - opheffing en desaffectatie van gemeentewegen en latere eigendomsoverdracht - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de opheffing van Deerlijkse gemeentewegenis, gesitueerd binnen het provinciaal domein De Gavers, voorlopig vast te stellen.

 

Motivering

 

Bij mail van 10 februari 2021 vraagt de provincie West-Vlaanderen om bepaalde wegenis in De Gavers over te dragen van de gemeente naar de provincie.

De stad Harelbeke ontving een gelijkaardige brief van 3 december 2019.

De provincie wenst geen openbare, gemeentelijke verbindingswegen meer doorheen het domein De Gavers toe te laten. De toegangen voor gemotoriseerd verkeer moeten vooral aan de kant sportsite-De Mol (nl. de parking aan de Stasegemsesteenweg te Harelbeke) en aan de nieuwe parking/dienstgebouw/zeilclub in de Eikenstraat worden gesitueerd. Bijgevolg zouden/zullen de huidige, verharde gemeentewegen (grotendeels op Harelbeeks - bijv. de volledige Meersstraat - en ook beperkter op Deerlijks grondgebied) hun publieke verbindingsfunctie verliezen en worden die eerder wandel- en fietswegen doorheen De Gavers, die alsdan onder het beheer en eigendom van het provinciaal domein vallen.

 

In het kader van de mobiliteitsvisie gekoppeld aan het PRUP Openruimtekamers Gavers en Esser is de parking Noord (kant Deerlijk) al verdwenen en werd er ook al een verkeersfilter (paaltjes) geplaatst in de Meersstraat zodat doorgaand gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk is.

 

Bijgevolg vraagt de provincie aan de gemeente om volgende gemeentewegenis (ook aan de stad Harelbeke voor wat betreft hun wegenis) formeel op te heffen ingevolge de bepalingen van het Gemeentewegendecreet:

          de wegenis zoals aangeduid als lot 1 op het provinciaal plan 1.3 van juni 2021 van landmeter Declerck van de provinciale dienst COOP (contracten, overheidsopdrachten & patrimonium) met een oppervlakte van 520 m²;

          de wegenis zoals aangeduid als lot 3 op het provinciaal plan 1.3 van juni 2021 van landmeter Declerck van de provinciale dienst COOP (contracten, overheidsopdrachten & patrimonium) met een oppervlakte van 1.517m².

Bovenvermeld plan is in bijlage gevoegd.

Beide loten zijn deel van buurtweg nr. 31.

 

Gelijklopend aan de opheffingsprocedure zoals voorzien in het Gemeentewegendecreet, wordt enerzijds ook de desaffectatie (d.i. uit het openbaar domein halen en overhevelen naar het privaat domein van de gemeente, wat een raadsbeslissing-desaffectatie veronderstelt) van voormelde wegenis voorgesteld en anderzijds en daarop aansluitend de eigendoms- en beheersoverdracht van de gemeente naar de provincie (d.i. via een authentieke akte van het gemeente- naar het provinciedomein overhevelen, wat eveneens een raadsbeslissing impliceert).

Gelijklopend aan voormelde opheffingsprocedure voor de Deerlijkse wegenis loopt er op heden eenzelfde procedure bij de stad Harelbeke om uiteindelijk tot een éénduidige gemeentegrensoverschrijdende situatie te komen.

 

Voorliggend dossier betreft een eerste stap in de procedure, namelijk de 'voorlopige vaststelling door de gemeenteraad van het voormeld plan (1.3) tot opheffing van de gemeentewegen op Deerlijks grondgebied'.

 

De voorgestelde opheffing van wegenis is verantwoord want kadert binnen het - via het Gemeentewegendecreet opgelegde - beleid om een fijnmazig netwerk van trage (o.a. recreatieve) wegen op te waarderen en te beschermen. Door deze wegen binnen het recreatiedomein de Gavers gemeentegrensoverschrijdend op te heffen en in eigendom en beheer over te hevelen naar de provincie, komen deze in het fijnmazig wandel- en fietsnetwerk van het domein. Bovendien wordt de gemeente vrijgesteld van verder onderhoud en beheer dat door de provinciale diensten van het recreatiedomein wordt overgenomen en veilig gesteld.

De opheffing én overheveling is verantwoord vanuit het algemeen belang aangezien de trage weggebruiker er baat bij heeft dat er geen gemeentelijk gemotoriseerd verkeer op die wegen meer zit. De toegankelijkheid, de veiligheid en het gebruikscomfort van de domeinbezoekers blijft verzekerd en de toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit worden gewaarborgd.

 

Het clusterhoofd ruimte geeft positief advies.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 9° en 11° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (Gemeentewegendecreet), waaronder 'Afdeling 3. Procedurele bepalingen over de opheffing van gemeentewegen - artikelen 20 tot en met 23'

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de opheffing van de gemeentewegenis zoals voorzien op plan 1.3 aangeleverd eind juni 2021 door de provinciale dienst COOP (contracten, overheidsopdrachten & patrimonium), gesitueerd binnen het provinciaal domein De Gavers - grondgebied Deerlijk, voorlopig vast te stellen.

 

Artikel 2

 

De voorlopige vaststelling van vooromschreven opheffing van gemeentewegenis zal worden onderworpen aan het openbaar onderzoek zoals beschreven in het Gemeentewegendecreet.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

5. Gemeentewegen - nieuwe gemeenteweg en op te heffen gemeentewegen - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd:

          het ontwerp van akte (met bijlagen) in verband met de aankoop van grond voor de aanleg van een nieuwe trage weg goed te keuren;

          de aanleg van de nieuwe trage weg goed te keuren en het ontwerp van rooilijnplan betreffende de nieuwe trage weg voorlopig vast te stellen;

          verschillende (delen van) gemeentewegen in dezelfde omgeving op te heffen;

          het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van deze gemeentewegen voorlopig vast te stellen.

 

Motivering

 

1)      Nieuwe gemeenteweg

 

Aankoop grond

 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 3 juni 2020 principieel geïnteresseerd te zijn in de aankoop van een strook grond van 5 meter breed voor het aanleggen van de trage weg Oliebergstraat - Kappaert.

 

In zitting van 3 februari 2021 besloot het college van burgemeester en schepenen

          kennis te nemen van het opmetingsplan van 3 december 2020, opgesteld door landmeter Bart Degezelle;

          akkoord te gaan met de aankoop van de loten 1 en 3 conform het bovenvermelde opmetingsplan;

          akkoord te gaan met het schattingsverslag van 26 oktober 2020, opgesteld door Lieven Vanheuverzwijn (Vastgoedtransacties) omtrent diezelfde aankoop, waarin de aan te kopen grond op 7,90 euro / m² wordt geschat.

 

Een ontwerp van akte (met bijlagen) werd opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties en ligt voor aan de gemeenteraad.

 

De OCMW-raad van Harelbeke besloot in zitting van 19 april 2021 in te stemmen met de onderhandse verkoop van 11a 70ca, zijnde 499 m² of lot 3 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 18) en 671 m² of lot 1 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 24a) van het landmeterplan Degezelle nabij de Oliebergstraat te Deerlijk aan de gemeente Deerlijk ter realisatie van een trage weg tegen de som van 9.243 euro, hetzij tegen de schattingsprijs, gebaseerd op de grondkwaliteit van voormelde percelen, van 7,90 euro / m². De OCMW-raad keurde de voorgelegde ontwerpakte goed.

 

Aanleg nieuwe gemeenteweg

 

De aanleg van een nieuwe gemeenteweg moet steeds via een rooilijnplan gebeuren.

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de opmaak ervan.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast.

 

Het rooilijnplan bevat minstens:

1° de actuele en toekomstige rooilijn van de gemeenteweg;

2° de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen;

3° de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn (art. 16 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen - hierna verkort 'Gemeentewegendecreet').

 

Het hoger vermelde opmetingsplan van 3 december 2020 dat werd opgemaakt voor de aankoop van de grond geldt als rooilijnplan voor de nieuwe gemeenteweg en ligt voor aan de gemeenteraad.

 

Een aanleg van een gemeenteweg moet vervolgens worden afgetoetst aan enkele algemene principes, zoals bepaald in art. 4 van het Gemeentewegendecreet:

1)      wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2)      een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3)      de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4)      wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5)      bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

 

Als we deze algemene principes aftoetsen aan de concrete situatie, komen we tot de volgende conclusies:

1)      De aanleg van de nieuwe gemeenteweg staat ten dienste van het algemeen belang, gezien deze als een trage verbinding zal dienen tussen Deerlijk en Zwevegem. Deze nieuwe trage weg zal een veilig en aangenaam alternatief vormen voor verplaatsingen van voetgangers en fietsers tussen Deerlijk (in het bijzonder de kern van Sint-Lodewijk) en Zwevegem.

2)      Het tweede algemeen principe is hier niet van toepassing, gezien het de aanleg van een nieuwe gemeenteweg betreft.

3)      De nieuwe trage weg komt ten goede van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zal de ontsluiting van de aangrenzende percelen bij de aanleg van de nieuwe trage weg in acht genomen worden.

4)      De nieuwe gemeenteweg is een belangrijke schakel in het intergemeentelijk fiets- en voetgangersnetwerk. Dit stuk weg vormt het sluitstuk in een nieuwe gemeentegrensoverschrijdende trage weg en maakt de verbinding tussen de Oliebergstraat in Deerlijk en een nieuw aangelegde trage weg in de groenzone bij de nieuwe verkaveling in de wijk De Kappaert (Zwevegem) via een brug over de Slijpbeek, gerealiseerd door de provincie.

5)      De nieuwe gemeenteweg helpt mee in het realiseren van een fijnmaziger fiets- en voetgangersnetwerk en draagt op die manier bij in het stimuleren van meer duurzame verplaatsingen en verminderen van de negatieve impact op het klimaat. De huidige landbouwactiviteiten kunnen op de omliggende percelen verder uitgeoefend worden en komen door de aanleg van de nieuwe gemeenteweg niet in het gedrang.

 

Na vaststelling van het rooilijnplan wordt de procedure doorlopen zoals voorgeschreven door art. 17 - 19 van het Gemeentewegendecreet.

 

 

2)      Op te heffen gemeentewegen

 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 30 september 2020 landmeter bvba Bart Degezelle aan te stellen voor het opmaken van een opmetingsplan in het kader van het afschaffen van volgende trage wegen:

          een deel van buurtweg 66;

          een deel van buurtweg 64;

          een deel van buurtweg 70;

          buurtweg 86.

Dit plan werd opgemaakt op 3 december 2020 en bestaat uit 2 delen. Het geldt als grafisch plan zoals vermeld in art. 20 van het Gemeentewegendecreet en ligt voor aan de gemeenteraad. Kavel 1 van dit plan wordt verder niet meegenomen in dit besluit gezien dit op grondgebied Zwevegem ligt.

De gemeenteraad dient het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg - voor wat Deerlijk betreft - voorlopig vast te stellen.

 

In zitting van 17 maart 2021 besloot het college van burgemeester en schepenen een waardebepaling te laten maken door landmeter Bart Degezelle in het kader van het opheffen van deze (delen van) trage wegen.

Door landmeter Degezelle werd een verslag opgemaakt op 4 juni 2021.

 

De waardevermeerdering op de percelen waar de gemeentewegen worden afgeschaft werd door landmeter-expert Bart Degezelle, aangesteld door de gemeente, berekend rekening houdend met volgende elementen:

"De waardevermindering ten gevolge van een erfdienstbaarheid bedraagt 90 %. De vergoeding die betaald moet worden voor het afschaffen van de erfdienstbaarheid (voetweg) bedraagt dus ook ongeveer 90 % van de grondwaarde.

De waarde van tuingrond in woongebied mag geschat worden op 50,00 euro/m², de grond gelegen in agrarisch gebied op 7 à 8 euro/m² naargelang de grond gelegen is in overstromingsgevoelig gebied of niet. De waardevermeerdering bedraagt dus 90 % van 50,00 euro= 45 euro/m² voor de tuingrond gelegen in het woongebied en 90 % van 7 euro/m² of 8 euro/m²= 6,30 euro à 7,20 euro/m² voor de grond die gelegen is in het agrarisch gebied.

Waar de voetweg gesitueerd is in een private toegangsweg en waar er doorgang moet verleend worden aan derden wordt er geen waardevermeerdering aangerekend aangezien er geen voordeel gehaald wordt uit de afschaffing van de voetweg."

 

De waardevermeerdering werd bijgevolg als volgt berekend (op basis van gemeten oppervlakten):

          Kavel 2= 5a52ca à 6,30 euro/m²= 3.477,60 euro;

          Kavel 3= 1a45ca à 7,20 euro/m²= 1.044,00 euro;

          Kavel 4= 86ca à 7,20 euro/m²= 619,20 euro;

          Kavel 5A= 81ca à 7,20 euro/m²= 583,20 euro;

          Kavel 5B= geen waardevermeerdering omwille van erfdienstbaarheid van uitweg;

          Kavel 6= 85ca (enkel op deel gelegen in akkerland) à 7,20 euro/m²= 612,00 euro;

          Kavel 7= 2a57ca à 7,20 euro/m²= 1.850,40 euro;

          Kavel 8= 58ca à 45 euro/m²= 2.610,00 euro;

          Kavel 9= 75ca à 45€/m² en 78ca à 7,20 euro/m²= 3.936,60 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 8 september 2021 de gemeenteraad voor te stellen bovenvermelde (delen van) gemeentewegen op te heffen.

 

Elke opheffing van een gemeenteweg moet worden afgetoetst aan algemene principes, zoals geformuleerd in art. 4 van het Gemeentewegendecreet:

1)      wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2)      een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3)      de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4)      wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5)      bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

 

Als we deze algemene principes aftoetsen aan de concrete situatie, komen we tot de volgende conclusies:

1)      De betreffende trage wegen zijn in onbruik geraakt of kennen een puur privaat gebruik (ontsluiting private percelen). In dezelfde omgeving wordt een nieuwe goed uitgeruste trage verbinding richting Zwevegem aangelegd, zoals hierboven aangegeven. Tijdens het traject voor de opmaak van een DNA-masterplan voor Sint-Lodewijk werd een wandelverbinding langs de Slijpbeek - te realiseren op lange termijn - gesuggereerd.

2)      De afschaffing van deze gemeentewegen kadert binnen het onbruik van de gemeentewegen zodoende de gemeenteweg geen feitelijk nut of functie meer heeft als gemeenteweg. Het is niet gewenst deze situatie, die niet overeenstemt met de realiteit, te bestendigen zodoende duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden aan de betreffende eigenaars.

3)      De afschaffing brengt de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen niet in het gedrang.

4)      De afschaffing van een deel van voetweg nummer 66 overschrijdt slechts voor een beperkt deeltje de gemeentegrens met Zwevegem (cf. kavel 1). Deze voetweg is in realiteit niet meer zichtbaar op het terrein. De impact op het wegennet van de naburige gemeente is bijgevolg beperkt.

5)      De af te schaffen gemeentewegen zijn in onbruik geraakt en vormen geen missing links in het bestaande tragewegennet waardoor er bijgevolg door het afschaffen van deze gemeentewegen geen behoeften van toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden.

 

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp van grafisch plan zal de procedure zoals omschreven in art. 20-23 van het Gemeentewegendecreet doorlopen worden.

 

Het clusterhoofd ruimte gaf positief advies.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 9) Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen - hierna verkort 'Gemeentewegendecreet', in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 4, 15, 16, 17-19, 20-23

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

De vergoeding voor de waardevermeerdering is verschuldigd door de eigenaars van de betrokken percelen en komt ten goede aan de gemeente.

 

Raming of bedrag

Voor de nieuwe gemeenteweg

          9.243,00 euro uitgave

 

Voor de op te heffen wegen, inkomst van:

          kavel 2: 3.477,60 euro

          kavel 3: 1.044,00 euro

          kavel 4: 619,20 euro

          kavel 5A: 583,20 euro

          kavel 6: 612,00 euro

          kavel 7: 1.850,40 euro

          kavel 8: 2.610,00 euro

          kavel 9: 3.936,60 euro

Actie

1.02.4 structureel verbeteren van het trage

wegennet

Jaarbudgetrekening

2021/A-1.02.4/0200-00/22000000/GEMEENTE/CBS/IP-3

Visum

G-2021-32

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit

 

          het ontwerp aankoopakte en bijlagen goed te keuren met betrekking tot de onderhandse aankoop van 11a 70ca, zijnde 499 m² of lot 3 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 18) en 671 m² of lot 1 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 24a) van het landmeterplan Degezelle van 3 december 2020 nabij de Oliebergstraat te Deerlijk aan OCMW Harelbeke ter realisatie van een trage weg tegen de som van 9.243 euro, hetzij tegen de schattingsprijs, gebaseerd op de grondkwaliteit van voormelde percelen, van 7,90 euro / m²;

          het ontwerp van rooilijnplan van 3 december 2020 van landmeter Bart Degezelle betreffende de aanleg van een nieuwe trage weg, dat voorligt aan de gemeenteraad, voorlopig vast te stellen.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit:

 

          volgende (delen van) gemeentewegen op te heffen, zoals aangeduid in het grafisch plan (delen 1 en 2) opgemaakt op 3 december 2020 - met bijhorende wijziging op 27 januari 2021 - door landmeter Degezelle, dat voorligt aan de gemeenteraad:

          kavel 2, met een oppervlakte van 5 a 52 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummers 22, 23 en 98;

          kavel 3, met een oppervlakte van 1 a 45 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 84A;

          kavel 4, met een oppervlakte van 86 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 82A;

          kavel 5A, met een oppervlakte van 81 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, perceelnummer 82C en deel perceelnummer 82B;

          kavel 5B, met een oppervlakte van 66 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 78L;

          kavel 6, met een oppervlakte van 1 a 29 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 74A;

          kavel 7, met een oppervlakte van 2 a 57 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummers 72M en 73B;

          kavel 8, met een oppervlakte van 58 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 72S;

          kavel 9, met een oppervlakte van 1 a 53 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 68A.

 

          het ontwerp van grafisch plan (delen 1 en 2) tot opheffing van bovenvermelde (delen van) gemeentewegen van 3 december 2020 - met bijhorende wijziging van 27 januari 2021 - van landmeter Degezelle - voor wat betreft Deerlijk -, dat voorligt aan de gemeenteraad, voorlopig vast te stellen.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen om het voorlopig vastgestelde rooilijnplan betreffende de aanleg van een nieuwe trage weg (cf. artikel 1) en het grafisch plan tot opheffing van bovenvermelde gemeentewegen (cf. artikel 2) te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

6. Gemeenteraadscommissie financiën - vernieuwde samenstelling - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vernieuwde samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën, op basis van de ontvangen voordrachtakte.

 

Motivering

 

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.  Deze commissies kunnen besprekingen in de gemeenteraadszittingen voorbereiden en advies verlenen. 

 

In de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 werd een gemeenteraadscommissie financiën opgericht voor de legislatuur 2019-2024.

 

In de gemeenteraadszitting van 20 februari 2020 werd de vernieuwde samenstelling, op basis van de ontvangen voordrachtakte, als volgt goedgekeurd:

 

Stemgerechtigde leden:

 

          voor CD&V:

          Louis Haerinck

          Marleen Prat

          Carl De Donder

          Jurgen Beke (aangesteld als voorzitter in de gemeenteraad van 24 januari 2020)

 

          voor Open VLD:

          Philip Ghekiere

          Rolande Libert

 

          voor N-VA:

          Filip Terryn

 

          voor Deerlijk²:

          Frans Kemseke

 

Niet-stemgerechtigde leden:

          het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens bevoegdheid de materie financiën behoort, zijnde mevrouw Sandra De Leeuw - Goussey;

          de financieel directeur, secretaris van de commissie, zijnde de heer Arne Desmet.

 

Bij mail van 27 mei 2021 brengt de heer Philip Ghekiere de voorzitter van de gemeenteraad op de hoogte van het feit dat mevrouw Rolande Libert gedurende een langere periode afwezig zal zijn wegens ziekte. Bijgevolg dient een nieuwe vertegenwoordiger te worden aangesteld voor de duur van de afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

De gemeenteraadsleden die kandidaat-commissieleden zijn, dienen voorgedragen te worden door hun onderscheiden fracties. 

 

Open VLD draagt de heer Wim Vermeulen, gemeenteraadslid Open VLD, voor als vervanger bij voordrachtakte van 30 augustus 2021. Deze akte voldoet aan de voorgeschreven ontvankelijkheidsvoorwaarden.

 

Het college van burgemeester en schepenen nam hiervan akte in zitting van 25 augustus 2021 en verzocht de voorzitter van de gemeenteraad deze vervanging te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, 1° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Art. 37 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De vernieuwde samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën wordt, op basis van de ontvangen voordrachtakte, goedgekeurd als volgt:

 

Stemgerechtigde leden:

 

          voor CD&V:

          Louis Haerinck

          Marleen Prat

          Carl De Donder

          Jurgen Beke (aangesteld als voorzitter in de gemeenteraad van 24 januari 2020)

 

          voor Open VLD:

          Philip Ghekiere

          Wim Vermeulen

 

          voor N-VA:

          Filip Terryn

 

          voor Deerlijk²:

          Frans Kemseke

 

Niet-stemgerechtigde leden:

 

          het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens bevoegdheid de materie financiën behoort, zijnde mevrouw Sandra De Leeuw - Goussey.

          de financieel directeur, secretaris van de commissie, zijnde de heer Arne Desmet.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

7. Elk zijn huis nv - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vervanger aan te duiden voor mevrouw Rolande Libert, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Elk zijn huis nv, voor de legislatuur 2019-2024.

 

Motivering

 

De gemeente is aandeelhouder bij Elk zijn huis nv.

 

In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werd mevrouw Rolande Libert aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Elk zijn huis nv voor de legislatuur 2019-2024.

 

Gezien mevrouw Rolande Libert voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn, is het aangewezen om in haar vervanging te voorzien en een ander plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden die kan terugkoppelen naar de verantwoordelijken binnen de gemeente indien de effectief vertegenwoordiger verhinderd is. Dit betreft een onbezoldigd mandaat. Enkel de verplaatsingskosten worden terugbetaald.

 

Conform artikel 34 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt, over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, geheim gestemd.

 

Conform artikel 41, § 2, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur behoort de deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 18 augustus 2021, de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om onderhavige materie te agenderen op de gemeenteraadszitting van 16 september 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 4° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 34, 285, 287, 330 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

bij geheime stemming

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de heer/mevrouw NAAM aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Elk zijn huis nv die plaatsvinden tijdens de legislatuur 2019-2024 en voor de periode van afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Elk zijn huis nv, Broelkaai 1/g, 8500 Kortrijk.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

8. Feestelijkheden - Reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen goed te keuren.

 

Motivering

 

Op vandaag is er geen reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen van toepassing in Deerlijk. Wanneer een vereniging een jubileum viert, beslist het college van burgemeester en schepenen naargelang de vraag en wens van de vereniging om deze te ontvangen op het gemeentehuis. In uitzonderlijke gevallen en op vraag van de vereniging wordt in plaats van een ontvangst op het gemeentehuis een financiële tegemoetkoming goedgekeurd voor de organisatie van een ontvangst of receptie door die vereniging zelf.

 

In uitvoering van de beleidsactie 'Ondersteunen van verenigingen en initiatieven door middel van een doelgericht en transparant subsidiebeleid', zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, is het wenselijk om de ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen te verankeren in een reglement waarbij het duidelijk is van welke gemeentelijke ondersteuning een jubilerende Deerlijkse vereniging kan genieten, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke (aanvraag)procedure daarbij doorlopen moet worden.

 

Naast een ontvangst door het gemeentebestuur wordt in het reglement ook een forfaitaire subsidie (naargelang de vereniging 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat) naar voor geschoven, alsook een ondersteuning in de vorm van gratis gebruik van materialen uit de uitleendienst bij de (eventuele) organisatie van een feestelijke leden- of publieksactiviteit ter gelegenheid van het betreffende jubileum.

 

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 1 september 2021 kennis van het reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen en verzocht de voorzitter van de gemeenteraad om dit reglement ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 3 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen. De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

Er is onvoldoende budget beschikbaar. Budget dient voorzien te worden in aanpassing meerjarenplan.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit volgend reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen goed te keuren:

 

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN JUBILERENDE DEERLIJKSE

VERENIGINGEN

 

Artikel 1. – Dit reglement heeft de ondersteuning tot doel van Deerlijkse verenigingen die een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan vieren.

 

Artikel 2. – Voorwaarden om als jubilerende Deerlijkse vereniging in aanmerking te komen voor de ondersteuning zoals voorzien in dit reglement:

 

          De vereniging is structureel en duurzaam opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk.

          De zetel of het secretariaat van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van Deerlijk.

          De vereniging heeft sedert ten minste 10 jaar een actieve en aantoonbare werking in en voor Deerlijk.

          De vereniging kan aantonen dat deze 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat zonder dat de werking binnen deze periode op eigen initiatief van de vereniging werd stopgezet.

 

Levensbeschouwelijke verenigingen en verenigingen rond religieuze thema’s, mutualiteiten, beroepsorganisaties en vakbonden, politieke partijen, en verenigingen van jaartallen of geboortejaren komen niet in aanmerking voor de ondersteuning zoals voorzien in dit reglement.

 

Artikel 3. – Vormen van ondersteuning

 

3.1. - Subsidie

 

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, kunnen een extra subsidie ontvangen wanneer de vereniging tijdens het jubileumjaar een feestelijke leden- of  publieksactiviteit organiseert ter gelegenheid van het betreffende jubileum. Deze subsidie wordt als volgt vastgelegd:

 

          25-jarig bestaan: 250 euro

          50-jarig bestaan: 500 euro

          75-jarig bestaan: 750 euro

          100-jarig bestaan: 1.500 euro

 

Verenigingen die meer dan 100 jaar bestaan kunnen bij elk veelvoud van 25 jaar opnieuw een subsidie van 750 euro ontvangen. Bij elk veelvoud van 100 jaar bedraagt de subsidie 1.500 euro.

 

3.2. –