Deerlijk

Zitting van 04 JULI 2024

 

Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

1. Gemeenteraad - 30 mei 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audio-opname van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Punt bijlagen/links GR 30 mei 2024.mp3 Download
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

2. Rapport organisatiebeheersing 2023 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2023.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

3. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om toe te treden tot de aankoopcentrale Cipal dv aangaande “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving”.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

4. Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk - toetreding - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de toetreding tot de raamovereenkomst voor levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 04 JULI 2024

5. Feestelijkheden - Fancy Fair 2024 - Tijdelijke politieverordening - Tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein bij een evenement - Vaststelling

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend tijdelijk politiereglement ter privatisering van een gedeelte van het openbaar domein, in het kader van de organisatie van de Fancy Fair 2024, als volgt goed te keuren:

 

Tijdelijk politiereglement ter privatisering van openbaar domein naar aanleiding van Fancy Fair 2024

 

Overeenkomstig artikel 115-2° en artikel 117 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt een deel van de evenementenzone op het openbare domein geprivatiseerd om private bewakingsactiviteiten gedurende het evenement toe te laten met het oog op het verzekeren van de algemene veiligheid van de bezoekers van het evenement.

 

De gemeente Deerlijk stelt bij wijze van een tijdelijke politieverordening de evenementen- zone(s) vast waarbinnen de organisatoren private bewaking kunnen inzetten.

 

Het precieze werkdomein van de betrokken firma's (private beveiliging) werd bepaald op het veiligheidsoverleg tussen ordediensten en organisatoren, zoals aangeduid op het plan in bijlage, op woensdag 3 april 2024: het Gaverdomein.

 

De organisator duidt het begin en het einde van de evenementenzone aan volgens de wijze bepaald door het Ministerieel besluit van 10 november 2017.

 

De data omvatten louter de evenementdagen van het meerdaagse evenement waarop effectief private bewakingsagenten zullen worden ingezet. Er is bovendien geen sprake van nachtbewaking.

 

De organisator kan enkel beroep doen op een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende bewakingsonderneming.

 

Naam evenement:

Fancy Fair 2024

Periode:

vrijdag 6 september 2024

zaterdag 7 september 2024

Locatie:

Gaverdomein,

Vercruysse De Solarstraat, 8540 Deerlijk

Evenementzone(s):

zoals aangeduid op het plan in bijlage

        groot grasplein naast de scoutslokalen;

        het middenplein tussen het Sociaal Huis en de scoutslokalen;

        de parkeerzone ter hoogte van de torentjes (inrit Gaverdomein);

        de parkeerzone in de Vercruysse de Solartstraat langs de tennisvelden;

        de groenzone rondom en achter de wal, tot aan bistro Gaverkasteel;

        de groenzone tussen het jeugdhuis en bistro Gaverkasteel en de sporthal, inclusief het speelpleintje.

 

 

 

Artikel 2

 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 286, § 1 decreet lokaal bestuur, via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 3

 

Deze tijdelijke politieverordening is van toepassing tijdens de Fancy Fair 2024, op vrijdag 6 september 2024 en zaterdag 7 september 2024 in de evenementenzone(s) zoals bepaald in de evenemententoelating, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juni 2024.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Punt bijlagen/links 04-08.09.2024 - Fancy Fair 2024 - aanduiding evenementenzone.pdf Download
04-08.09.2024 - Fancy Fair 2024 - orthofoto grondplan evenementenzone.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

6. LO - lestijdenpakket 2024-2025 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het lestijdenpakket voor het schooljaar 2024-2025 van de gemeentelijke lagere school goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

7. Jaarrekening 2023 - goedkeuring gouverneur - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur omtrent de goedkeuring van de jaarrekening 2023.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

8. Politiezone Gavers - wijziging gemeentelijke dotatie 2024 - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de dotatie aan de politiezone Gavers lastens de gemeente Deerlijk te bepalen op 1.494.121 euro voor de exploitatie en op 76.377 euro voor de investeringen.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van 04 JULI 2024

9. Belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - aanpassing - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaand belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen goed te keuren met ingang van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026:

 

BELASTINGREGLEMENT OP LIJKBEZORGING VAN AAN DE GEMEENTE VREEMDE PERSONEN EN OP DE ONTGRAVINGEN

 

Enig artikel - Er wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden geheven:

 

A. – Een belasting op de begraving en op de plaatsing van de urne in een columbarium of urnenkelder, van de personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 300,00 euro.

 

B. – Een belasting op de asverstrooiing, van de personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 50,00 euro.

 

De belasting is niet verschuldigd voor lijkbezorging van:

  1. personen, die op het ogenblik van hun overlijden het voorwerp uitmaken van een grafconcessie;
  2. oorlogsslachtoffers, die in dienst van het vaderland gestorven zijn;
  3. personen die in een buiten de gemeente gelegen woonzorgcentrum of erkende voorziening / instelling voor personen met beperkingen verbleven en die hun woonplaats onmiddellijk voorafgaand aan deze opname in de gemeente hadden;
  4. kind in co-ouderschap waarvan één van de ouders gedomicilieerd is in de gemeente Deerlijk.

 

C. – Een belasting op de ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 130,00 euro.

 

De belasting is niet verschuldigd voor:

  1. de ontgravingen, die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;
  2. de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof, van lijken begraven in een als eeuwigdurende concessie vergunde begraafplaats;
  3. de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen.

 

Artikel 2

 

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt.

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van 04 JULI 2024

10. Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

Publicatiedatum: 05/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.