Deerlijk

Zitting van 04 JULI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

1. Gemeenteraad - 30 mei 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en de audio-opname van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 32 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 277 en 278 Decreet Lokaal Bestuur

          Art. 32 en 33 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de notulen van de zitting van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit de audio-opname van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

2. Rapport organisatiebeheersing 2023 - kennisname

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2023.

 

Motivering

 

Voor het Decreet Lokaal Bestuur is organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

 

1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;

2° wetgeving en procedures naleeft;

3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;

4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

 

Onze organisatie wil haar doelstellingen op een zo kwaliteitsvolle, efficiënte en effectieve manier nastreven. Daarom werd een kader omtrent organisatiebeheersing goedgekeurd tijdens de gemeente- en OCMW-raadszitting van respectievelijk 13 juli 2017 en 3 juli 2017.

Het kader werd aangepast tijdens de gemeente- en OCMW-raad van 19 december 2019.

Het opmaken en laten goedkeuren van dergelijk kader is bovendien verplicht volgens artikel 219, eerste lid van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Ons kader bepaalt dat we werken volgens de PDCA-cyclus:

        In de plan-fase brengen we in kaart aan welke aspecten van onze organisatie we willen werken. Dit doen we aan de hand van een zelfevaluatie waarbij we onze risico’s in kaart brengen en de daaraan gekoppelde verbeteracties vastleggen. Dit kan geïntegreerd worden in het meerjarenplan.

        Op het moment dat de plannen effectief worden uitgevoerd, bevindt onze organisatie zich in de do-fase. De verbeterprojecten worden gerealiseerd.

        De check-fase is de fase waarin door monitoring, evaluatie en rapportering de stand van zaken wordt opgemaakt. In die fase wordt nagezien wat is verwezenlijkt en waar we het plan moeten bijsturen.

        Het is mogelijk dat naar aanleiding van deze ‘check’ een bijsturing van het plan noodzakelijk is. De act-fase zorgt voor deze bijsturing.

 

Met huidig rapport, in bijlage gevoegd, zitten we in de check-fase. We denken na waarover we willen rapporteren. De gegevens die we vervolgens verzamelen moeten ons nuttige info opleveren om daarna al dan niet actie te ondernemen. Het is mogelijk dat hierbij geoordeeld wordt dat het meerjarenplan moet aangepast worden (act-fase).

 

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat dit rapport een ‘work in progress' is. Het is een levendig document dat verfijnd wordt en aangepast aan de huidige omstandigheden.

Het managementteam merkte op heden op dat de rapporten organisatiebeheersing van de vorige jaren te zwaarlijvig waren. Er werd te weinig nagedacht of we wel de juiste gegevens verzamelden. Bijgevolg gebeurde er weinig met de verzamelde gegevens. Daarentegen werden echter gebreken in bepaalde processen ontdekt die eerder niet in de rapportering naar boven kwamen.

Er wordt bijgevolg voorgesteld bondig te rapporteren over de lopende acties rond organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2023. Vervolgens kan er in 2024-2025 een zelfevaluatie gebeuren, waaruit acties zullen vloeien die op hun beurt zullen moeten opgevolgd worden. De opvolging van deze acties kan geïntegreerd worden in de flow van de opvolging van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031, dat zal opgemaakt worden in 2025.

Daarnaast zal nagedacht worden welke data we (consequent) willen bijhouden om de opvolging van de acties in het meerjarenplan enerzijds en de acties omtrent organisatiebeheersing anderzijds goed te kunnen opvolgen.

 

Artikel 219, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing.

 

Het rapport organisatiebeheersing 2023 werd besproken door het managementteam op 8 mei 2024 en werd positief geadviseerd.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 219, tweede lid Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 217-220 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

3. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' en de afname van InTouch via deze raamovereenkomst goed te keuren.

 

Motivering

 

De raad van bestuur van Cipal dv heeft op 24 oktober 2019, bijgesteld op 30 januari 2020, beslist om via een openbare procedure een overheidsopdracht te plaatsen waarvan het voorwerp bestaat uit "Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving" met bestek nr. CSMRTIOH20.

 

De raad van bestuur van Cipal dv keurde op 20 februari 2020 de plaatsing van de opdracht, bepaling van de selectievoorwaarden en keuze van de Europese mededingingsprocedure met onderhandeling als plaatsingsprocedure goed.

 

Verwijzend naar de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:

        Het bestek waar het stelt (punt 3.4): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle entiteiten die in het selectiedocument - onder de hoofding ‘Bereik van de opdracht’ - bij de oproep tot kandidaatstelling voor onderhavige opdracht werden vermeld. Deze entiteiten worden samen met de opdrachtgever en alle leden van de dienstverlenende vereniging verder de “afnemer” genoemd.

        Verwijzend naar het selectiedocument (punt 3.5): “Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de aankoopcentrale kunnen beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst.

 

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als

aankoopcentrale (opdrachtencentrale) voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst):

        alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en

verzelfstandigde entiteiten;

        alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest .

 

        Het bestek waar het stelt (punt 3.3): “Cipal dv is, net als de afnemers van de aankoopcentrale, na toewijzing vrij om eender welk product of dienst te bestellen zoals die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt aangeboden en dit in de aantallen die de opdrachtgever of afnemer nodig acht.
Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als elke andere afnemer - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd.”.

        Het bestek waar het stelt (punt 3.5): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent”.

 

De raad van bestuur van Cipal dv besliste op 23 december 2020 om voornoemde opdracht te gunnen aan de maatschap Smartville, met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.

 

De voornoemde opdracht van Cipal dv is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016.

 

De gemeente die een beroep doet op een aankoopcentrale is krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

 

Het is aangewezen dat de gemeente toetreedt tot de aankoopcentrale aangaande “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20) om volgende redenen:

        de in de aankoopcentrale voorziene smart city oplossingen voldoen aan de behoefte van het bestuur;

        het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;

        Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden.

 

De gemeente is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting) en de raamovereenkomst is ook niet-exclusief (een afname via een andere leverancier is mogelijk).

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 10 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald art. 2, 6°, 7°, 8° en 47.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om toe te treden tot de aankoopcentrale Cipal dv aangaande “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving”.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

4. Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk - toetreding - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding tot de raamovereenkomst voor levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk goed te keuren.

 

Motivering

 

De gemeente kan intekenen op de overheidsopdracht voor leveringen, zijnde ‘Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten.’ waarbij stad Kortrijk optreedt als aankoopcentrale voor andere besturen. Het betreft een raamovereenkomst voor een periode van vier jaar voor het leveren, installeren en onderhouden van camera’s met bijhorende data-gerelateerde dienstverlening aan de deelnemende instanties, waarbij gedacht wordt aan bijkomende ANPR functionaliteiten, snelheidsmeting, beeldanalyse, tellingen (real-time en ex post) en andere nieuwe technieken die mogelijk worden.

 

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. 2022/2589 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

 

Het gebruik van deze raamovereenkomst is vrij, met andere woorden, ze zijn niet-exclusief.

 

Door gebruik te maken van de raamovereenkomst wordt 1% op de omzet aangerekend als bijdrage in de werking van deze dienstverlening. Het doel is om deze kosten terug te investeren in kennisdeling tussen de verschillende deelnemende besturen.

 

Stad Kortrijk treed op als aankoopcentrale in de zin van titel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (overheidsopdrachten in klassieke sectoren) en is een aanbesteder die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in de bepalingen onder respectievelijk artikel 2, 7° en 8° van voornoemde wet.

 

Stad Kortrijk staat als aankoopcentrale in voor de beslissing in verband met de keuze van de wijze van gunning, de redactie van het bestek, voor de publicatie van de opdracht, voor het onderzoek van de offertes en voor de gunning van de opdracht.

 

Door de omvang van overheidsopdrachten te vergroten via de techniek van een aankoopcentrale wordt het mogelijk de mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te plaatsen.

 

Conform artikel 47 § 2 Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 is een aanbesteder die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. De betrokken aanbesteder is evenwel verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de delen die hij zelf verricht.

 

De gemeente Deerlijk wenst, gelet op de hogergenoemde overwegingen, aan te sluiten bij genoemde raamovereenkomst.

 

Het college van burgemeester en schepenen van stad Kortrijk gunde in zitting van 19 september 2022 de opdracht “Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten” aan R.T.S. bv, Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper. Polis-Service bv, Kempenlaan 59 te 2300 Turnhout en Jacops nv, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk werden geselecteerd als onderaannemers.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 10° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de toetreding tot de raamovereenkomst voor levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

5. Feestelijkheden - Fancy Fair 2024 - Tijdelijke politieverordening - Tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein bij een evenement - Vaststelling

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de privatisering van het Gaverdomein voor een evenement, Fancy Fair 2024, goed te keuren.

 

Motivering

 

Van woensdag 4 september 2024 tot en met zondag 8 september 2024 wensen Scouts & Gidsen Deerlijk hun jaarlijkse evenement, Fancy Fair, te organiseren in het Gaverdomein te Deerlijk.

 

Om de algemene veiligheid van bezoekers en de openbare orde tijdens het evenement te kunnen garanderen wordt de organisator verzocht, op advies van de evenementencel, om private bewakingsagenten in te schakelen. Deze kunnen pas ingeschakeld worden na het privatiseren van het openbaar domein en het opstellen van een overeenkomstige tijdelijke politieverordening cfr. de wet van 2 oktober 2017.

 

Het goedkeuren van politieverordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

  

Het college van burgemeester en schepenen verzocht in zitting van 5 juni 2024 de voorzitter van de gemeenteraad om het tijdelijk privatiseren van een gedeelte van het openbaar domein en de overeenkomstige tijdelijke politieverordening, naar aanleiding van de Fancy Fair 2024 die plaatsvindt op het openbaar domein het Gaverdomein, ter goedkeuring te agenderen.

 

Advies

 

De evenementencel verleende positief advies in zitting van 13 maart 2024: "een tijdelijke politieverordening tot privatiseren van een (gedeelte) openbaar domein leidt tot de mogelijkheid tot het inzetten van private bewakingsagenten en bijgevolg een duidelijke afbakening van hun taken en bevoegdheden in het kader van het waarborgen van de algemene veiligheid van bezoekers en het naleven van de openbare orde."

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: art. 41, 2e lid, 9° Decreet Lokaal Bestuur en artikel 119, §1, NGW

 

        Andere:

        Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

        Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 115 – 2° en artikel 117, van de wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en latere wijzigingen.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit voorliggend tijdelijk politiereglement ter privatisering van een gedeelte van het openbaar domein, in het kader van de organisatie van de Fancy Fair 2024, als volgt goed te keuren:

 

Tijdelijk politiereglement ter privatisering van openbaar domein naar aanleiding van Fancy Fair 2024

 

Overeenkomstig artikel 115-2° en artikel 117 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt een deel van de evenementenzone op het openbare domein geprivatiseerd om private bewakingsactiviteiten gedurende het evenement toe te laten met het oog op het verzekeren van de algemene veiligheid van de bezoekers van het evenement.

 

De gemeente Deerlijk stelt bij wijze van een tijdelijke politieverordening de evenementen- zone(s) vast waarbinnen de organisatoren private bewaking kunnen inzetten.

 

Het precieze werkdomein van de betrokken firma's (private beveiliging) werd bepaald op het veiligheidsoverleg tussen ordediensten en organisatoren, zoals aangeduid op het plan in bijlage, op woensdag 3 april 2024: het Gaverdomein.

 

De organisator duidt het begin en het einde van de evenementenzone aan volgens de wijze bepaald door het Ministerieel besluit van 10 november 2017.

 

De data omvatten louter de evenementdagen van het meerdaagse evenement waarop effectief private bewakingsagenten zullen worden ingezet. Er is bovendien geen sprake van nachtbewaking.

 

De organisator kan enkel beroep doen op een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende bewakingsonderneming.

 

Naam evenement:

Fancy Fair 2024

Periode:

vrijdag 6 september 2024

zaterdag 7 september 2024

Locatie:

Gaverdomein,

Vercruysse De Solarstraat, 8540 Deerlijk

Evenementzone(s):

zoals aangeduid op het plan in bijlage

        groot grasplein naast de scoutslokalen;

        het middenplein tussen het Sociaal Huis en de scoutslokalen;

        de parkeerzone ter hoogte van de torentjes (inrit Gaverdomein);

        de parkeerzone in de Vercruysse de Solartstraat langs de tennisvelden;

        de groenzone rondom en achter de wal, tot aan bistro Gaverkasteel;

        de groenzone tussen het jeugdhuis en bistro Gaverkasteel en de sporthal, inclusief het speelpleintje.

 

 

 

Artikel 2

 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 286, § 1 decreet lokaal bestuur, via de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 3

 

Deze tijdelijke politieverordening is van toepassing tijdens de Fancy Fair 2024, op vrijdag 6 september 2024 en zaterdag 7 september 2024 in de evenementenzone(s) zoals bepaald in de evenemententoelating, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juni 2024.

 

Artikel 4

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

6. LO - lestijdenpakket 2024-2025 - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het lestijdenpakket voor het schooljaar 2024-2025 van de gemeentelijke lagere school goed te keuren.

 

Motivering

 

Het lestijdenpakket voor een nieuw schooljaar wordt bepaald volgens het aantal leerlingen van 1 februari van het voorgaande schooljaar. Voor LO waren dit 201 leerlingen.

 

Volgens de aanwending van de lestijden betekent dit 250 lestijden.

 

Daaruit moeten genomen worden:

        onderwijzers-klastitularissen

        eventueel leermeester lichamelijke opvoeding

        eventueel ambulante leerkracht

 

Daarnaast krijgt de school het ambt van directeur en de lestijden levensbeschouwelijke vakken.

 

Ook 29 SES- lestijden zijn toegekend .

 

Zorgbeleid: 54 punten. Dit betekent 18/36 in de functie van beleidsmedewerker (zorgcoördinator) en 5/36 zorguren.

 

Voor ICT krijgt de school 16 punten en dit is goed voor 6/36 in de functie van beleidsmedewerker met een diploma hoger onderwijs korte type (HOKT);
voor administratie 72 punten, goed voor 27/36 HSO en 11/36 HOKT.

 

Bovenop dit alles kreeg de school 3 lestijden voor ondersteuning kerntaak (ter ondersteuning van de klasleerkracht), 3 lestijden aanvangsbegeleiding (ter ondersteuning van nieuwe leerkrachten en stagiairs) en 1 lestijd samen school maken (lestijd voor de vakorganisatie).

 

VOORSTELLEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025:

 

Voor het bepalen van het aantal ambten wordt het aantal lestijden gedeeld door 24. Dit betekent 250:24= 10 voltijdse ambten en 10 restlestijden.

 

Voorstel van principes:

Omkadering door turnleerkracht, SES-leerkracht en ambulante leerkracht zorg.

 

Voorstel voor de verdeling:

9 voltijdse ambten (9 klastitularissen)

 + leermeester lichamelijke opvoeding (18 u.)

 + 16 lestijden ambulant

29 SES-lestijden

3 lestijden voor ondersteuning kerntaak

3 lestijden aanvangsbegeleiding

1 lestijd samen school maken

 

Met goedkeuring van het schoolbestuur:

Er worden tien lestijden beleidsondersteuning toegekend om de pedagogische ondersteuning te waarborgen en uit te breiden alsook 7 lestijden beleidsondersteuning ICT.

 

Er wordt zoveel als haalbaar, geopteerd voor het invullen van de functie van zorgcoördinator, administratief medewerker en van ICT-coördinator door dezelfde personen voor de scholen

van de scholengemeenschap waartoe de centrumscholen behoren.

 

Voor de functies van beleidsmedewerker wordt bepaald dat, in afspraak met de directie, thuiswerk als een deel van de prestatieregeling kan opgenomen worden.

 

Positief advies wordt gegeven op de schoolraad en het ABOC.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41 Decreet lokaal bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit het lestijdenpakket voor het schooljaar 2024-2025 van de gemeentelijke lagere school goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

7. Jaarrekening 2023 - goedkeuring gouverneur - kennisname

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van de gouverneur om de jaarrekening 2023 van de gemeente goed te keuren.

 

Motivering

 

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 de jaarrekening 2023 vastgesteld.

Op 5 juni 2024 werd de jaarrekening goedgekeurd door de gouverneur. Dit besluit bevindt zich in bijlage.

De gemeenteraad dient hier kennis van te nemen.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 332, § 1, 3e lid Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur omtrent de goedkeuring van de jaarrekening 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

8. Politiezone Gavers - wijziging gemeentelijke dotatie 2024 - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van de dotatie 2024 aan de politiezone, ten laste van de gemeente Deerlijk, goed te keuren.

 

Motivering

 

De ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de politiezone Gavers bevindt zich in bijlage.  Het betreft een technische wijziging waarbij vooral een overboeking gebeurt van de gewone naar de buitengewone dienst, en er kredieten worden voorzien voor de aankoop en inrichting van een gebouw in de Marktstraat te Harelbeke.  Aan deze aankoop is een subsidie gekoppeld die pro rata leidt tot een verlaging van de dotatie van de gemeente aan de politiezone.

 

Op 7 juni 2024 heeft het politiecollege van de zone Gavers de ontwerpbegrotingswijziging 2024 aanvaard en de politieraad van 18 juni 2024 heeft de begrotingswijziging goedgekeurd.

 

De gemeenteraad dient nu de gewijzigde dotatie aan de politiezone Gavers goed te keuren voor 1.494.121 euro voor de exploitatie (voorheen 1.567.443 euro) en 76.377 euro voor de investeringen (ongewijzigd). De gemeenteraad moet de dotatie aan de politiezone Gavers, ten laste van de gemeente Deerlijk, jaarlijks goedkeuren.

 

Juridische gronden

 

● Algemene basisbevoegdheid : Art. 40, 71, 72, 75 en 76 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

● Andere:  KB van 16 november 2001 houdende nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een politie-meergemeentezone

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming of bedrag

1.494.121 euro

Actie

gelijkblijvend beleid

Jaarbudgetrekening

GBB/0400-00/64940000

Visum

n.v.t.

 

Raming of bedrag

76.377 euro

Actie

gelijkblijvend beleid

Jaarbudgetrekening

GBB/0400-00/66400001

Visum

n.v.t.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de dotatie aan de politiezone Gavers lastens de gemeente Deerlijk te bepalen op 1.494.121 euro voor de exploitatie en op 76.377 euro voor de investeringen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

9. Belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - aanpassing - goedkeuring

 

 

 

Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing aan het belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen goed te keuren. 

 

Motivering

 

Het huidig belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019. Dit reglement eindigt op 31 december 2026.

 

De grondslag van het reglement is dat de ruimte op de begraafplaatsen niet onuitputtelijk is en er relatief veel vraag is om niet-inwoners te begraven. Het is dan ook wenselijk om de belasting die in dit kader wordt aangerekend, te behouden, mits aanpassing van het bedrag voor een asverstrooiing van de personen die buiten de gemeente overleden zijn. Het huidige bedrag van 300,00 euro staat niet in verhouding met de gevraagde arbeid van het gemeentelijk personeel. Het voorstel wordt gedaan om het bedrag te wijzigen naar 50,00 euro. De datum van inwerkingtreding wordt met terugwerkende kracht geplaatst op 1 januari 2024.

 

In zitting van 29 mei 2024 verzocht het college van burgemeester en schepenen de voorzitter van de gemeenteraad de aanpassing van het belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen te agenderen op de gemeenteraad van 4 juli 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, tweede lid, 14° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

BESLUIT

 

De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaand belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen goed te keuren met ingang van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026:

 

BELASTINGREGLEMENT OP LIJKBEZORGING VAN AAN DE GEMEENTE VREEMDE PERSONEN EN OP DE ONTGRAVINGEN

 

Enig artikel - Er wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden geheven:

 

A. – Een belasting op de begraving en op de plaatsing van de urne in een columbarium of urnenkelder, van de personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 300,00 euro.

 

B. – Een belasting op de asverstrooiing, van de personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 50,00 euro.

 

De belasting is niet verschuldigd voor lijkbezorging van:

  1. personen, die op het ogenblik van hun overlijden het voorwerp uitmaken van een grafconcessie;
  2. oorlogsslachtoffers, die in dienst van het vaderland gestorven zijn;
  3. personen die in een buiten de gemeente gelegen woonzorgcentrum of erkende voorziening / instelling voor personen met beperkingen verbleven en die hun woonplaats onmiddellijk voorafgaand aan deze opname in de gemeente hadden.

 

C. – Een belasting op de ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 130,00 euro.

 

De belasting is niet verschuldigd voor:

  1. de ontgravingen, die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;
  2. de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof, van lijken begraven in een als eeuwigdurende concessie vergunde begraafplaats;
  3. de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen.

 

Artikel 2

 

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt.

 

 

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 JULI 2024

10. Vragen gesteld door raadsleden - kennisname

 

 

 

Aanleiding en context

 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd kennis te nemen van de vragen gesteld door raadsleden.

 

Motivering

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de gemeenteraadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan in het punt 'Vragen gesteld door raadsleden'.

 

Op deze mondelinge vragen wordt, ofwel mondeling ter zitting, ofwel schriftelijk (elektronisch), ten laatste binnen de maand na de vraagstelling geantwoord.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 31 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2024