Deerlijk

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

 

Bij aanvang van deze zitting licht Thibault Moerkerke van Leiedal, de belangrijkste conclusies toe rond de gemaakte studie omtrent het éénrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat.

 

Vervolgens wordt door Delphine Decock de BOA-subsidie toegelicht.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 25 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 25 augustus 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.2. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontvangen verslag.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.3. Scouts Deerlijk - Fancy Fair 2021 - besluit 11 augustus 2021 - artikel 5 - geluidsactiviteit - intrekking en herneming - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde muziekactiviteit op de Fancy Fair, van woensdag 1 september 2021 tot en met maandag 6 september 2021, toe te laten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

woensdag 1 september 2021 om 19.00 uur

vrijdag 3 september 2021 om 19.00 uur

zaterdag 4 september 2021 om 14.00 uur

zondag 5 september 2021 om 10.00 uur

Einde

donderdag 2 september 2021 om 2.00 uur

zaterdag 4 september 2021 om 2.00 uur

zondag 5 september 2021 om 2.00 uur

maandag 6 september 2021 om 2.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.4. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.5. Jubileum - bezoek feestzaal - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.6. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.7. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.8. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.9. Erfgoed - Open Monumentendag 2021 - programma en deerlijkbonnen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de activiteit die zal plaatsvinden naar aanleiding van Open Monumentendag 2021, en keurt de opmaak van drie Deerlijkbonnen ter waarde van 50 euro als prijzenpot voor de winnende deelnemers goed.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.10. Jeugd - premie kadervorming - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.11. Speelpleinwerking - animatorenvergoedingen gemeentelijk speelplein - augustus 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.12. Tijdelijke invulling kazerne - verlenging - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verlenging van de tijdelijke invulling van de oude brandweerkazerne goed te keuren tot en met 31 december 2022.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.13. Cultuur - oude vleugelpiano OC d'Iefte - schenking - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de oude Pleyel-vleugelpiano van OC d'Iefte gratis weg te schenken aan muziekorganisatie Respiro dell'Arte.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.14. Feestelijkheden - huur werfhekkens - handhaving Covid Safe Zone - principiële goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om, in functie van het handhaven van de Covid Safe Zone en de Covid Safe Ticket-controle bij evenementen van Deerlijkse verenigingen, extra werfhekkens in te huren indien de eigen voorraad van de uitleendienst ontoereikend is en geen voorraad van naburige gemeenten kan aangesproken worden.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.15. Chiro Joeki - instuif - 11-12 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan cultuur@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 4

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 11 september 2021 om 19.00 uur

Einde

zondag 12 september 2021 om 2.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein, het plein naast het chiroheem ter hoogte van Kardinaal Cardijnlaan 8 op 11 en 12 september 2021 van 6.00 uur tot en met 24.00 uur.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 7

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.16. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.17. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling busbegeleidster - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.18. Onderwijs - BBO - lestijdenpakket 2021-2022 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022 van de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De KIM & De SAM en verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit lestijdenpakket ter goedkeuring voor te leggen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.19. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - aanstelling personeel schooljaar 2021-2022 - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.20. OMV 2021.38 - Sint-Elooistraat 2 - aktename beslissing deputatie

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.21. OMV 2021_118 - Vichtestraat 117 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jonathan en Evy Vandervale - Demuynck wonende Vichtestraat 117 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van een woning, op een perceel gelegen Vichtestraat 117 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 254 L.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.22. OMV 2021_119 - Nijverheidslaan 31 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Dominique Vandewalle, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een reclametotem bij een aannemersbedrijf gespecialiseerd in telecomtoepassingen, op een perceel gelegen Nijverheidslaan 31 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 100 K.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.23. OMV 2021_128 - Klijtstraat 50 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Paul en Lieve Sulmon - Vander Meulen wonende Klijtstraat 50 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, op een perceel gelegen Klijtstraat 50 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 461 K, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De opmerkingen geformuleerd in het advies van de Provinciaal technische dienst waterlopen dienen strikt nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.24. OMV 2021_129 - Hazewindstraat 54 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jorn en Lies Sabbe - De Mey wonende Hazewindstraat 54 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van een woning, op een perceel gelegen Hazewindstraat 54 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 560 M2.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.25. OMV 2021_133 - Harelbekestraat 102 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Bram en Joke Van Wambeke - Deseck wonende Harelbekestraat 102 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van een woning, op een perceel gelegen Harelbekestraat 102 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 35 P2 en (afd. 1) sectie A 35 K4, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De verharding in de voortuin moet beperkt worden tot maximaal 51 m².

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.26. OMV 2021_135 - Keizelbergstraat 8 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Orlando Jonckheere wonende Keizelbergstraat 8 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een bijgebouw na sloping van de bestaande garage, op een perceel gelegen Keizelbergstraat 8 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 830 V2.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.27. Beverenstraat - verhaalbelasting voetpaden

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt  de verhaalbare uitgaven voor het aanleggen van nieuwe voetpaden in de Beverenstraat vast.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.28. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.29. Sint-Rochusstraat - éénrichtingsverkeer - beslissing

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.30. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.31. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.32. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.33. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

C.34. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/32 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/46 goed te keuren.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

D.1. Feestelijkheden - reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen en verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit reglement ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

 

 

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN JUBILERENDE DEERLIJKSE VERENIGINGEN

 

Artikel 1. – Dit reglement heeft de ondersteuning tot doel van Deerlijkse verenigingen die een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan vieren.

 

Artikel 2. – Voorwaarden om als jubilerende Deerlijkse vereniging in aanmerking te komen voor de ondersteuning zoals voorzien in dit reglement:

 

          De vereniging is structureel en duurzaam opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk.

          De zetel of het secretariaat van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van Deerlijk.

          De vereniging heeft sedert ten minste 10 jaar een actieve en aantoonbare werking in en voor Deerlijk.

          De vereniging kan aantonen dat deze 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat zonder dat de werking binnen deze periode op eigen initiatief van de vereniging werd stopgezet.

 

Levensbeschouwelijke verenigingen en verenigingen rond religieuze thema’s, mutualiteiten, beroepsorganisaties en vakbonden, politieke partijen, en verenigingen van jaartallen of geboortejaren komen niet in aanmerking voor de ondersteuning zoals voorzien in dit reglement.

 

Artikel 3. – Vormen van ondersteuning

 

3.1. - Subsidie

 

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, kunnen een extra subsidie ontvangen wanneer de vereniging tijdens het jubileumjaar een feestelijke leden- of publieksactiviteit organiseert ter gelegenheid van het betreffende jubileum. Deze subsidie wordt als volgt vastgelegd:

 

          25-jarig bestaan: 250 euro

          50-jarig bestaan: 500 euro

          75-jarig bestaan: 750 euro

          100-jarig bestaan: 1.500 euro

 

Verenigingen die meer dan 100 jaar bestaan kunnen bij elk veelvoud van 25 jaar opnieuw een subsidie van 750 euro ontvangen. Bij elk veelvoud van 100 jaar bedraagt de subsidie 1.500 euro.

 

3.2. – Ontvangst door het gemeentebestuur en gepersonaliseerd aandenken

 

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, kunnen in het jubileumjaar ontvangen worden door het gemeentebestuur.

 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt daarbij de leden van de vereniging op het gemeentehuis of in het gemeenschapscentrum. De jubilerende vereniging krijgt bij ontvangst een receptie aangeboden voor maximaal 150 personen.

 

Verenigingen kunnen er ook voor kiezen om de ontvangst te laten doorgaan op een zelf gekozen locatie, zoals bijvoorbeeld een eigen clublokaal. In dit geval staat de vereniging zelf in voor de volledige organisatie van de receptie. Hiervoor krijgt de vereniging een tegemoetkoming van 3 euro per aanwezige persoon, met een maximum van 500 euro.

 

De jubilerende vereniging krijgt ook een gepersonaliseerd aandenken aan het jubileum.

 

3.3. – Gebruik materialen uitleendienst

 

Verenigingen die 50 jaar of een hoger veelvoud van 25 jaar bestaan, kunnen tijdens het jubileumjaar voor de organisatie van een feestelijke leden- of publieksactiviteit ter gelegenheid van het betreffende jubileum gratis gebruik maken van de materialen van de uitleendienst, voor zover dat:

 

          deze materialen beschikbaar zijn op het moment van de activiteit;

          deze materialen behoren tot een uitleencategorie waarvoor de vereniging volgens het retributiereglement ook in normale omstandigheden in aanmerking komt en de voorwaarden en modaliteiten van het retributiereglement van de uitleendienst worden gevolgd, met uitzondering van de retributietarieven die in dit geval niet worden aangerekend.

 

Indien tijdens het jubileumjaar meerdere feestelijke leden- of publieksactiviteiten ter gelegenheid van het betreffende jubileum worden georganiseerd, wordt het gratis gebruik van de materialen van de uitleendienst zoals hierboven omschreven beperkt tot 1 activiteit van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. 

 

Artikel 4. – Aanvraagprocedure

 

De aanvraagformulieren voor gemeentelijke ondersteuning van jubilerende verenigingen dienen ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 30 april van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt. Indien het jubileum nog in 2021 plaatsvindt, dient het aanvraagformulier uiterlijk op 15 oktober 2021 ingediend te worden.

 

Bij de aanvraag wordt vermeld van welke vorm of vormen van ondersteuning, zoals opgelijst in artikel 3 van dit reglement, de vereniging gebruik wenst te maken.  

 

Bij het aanvraagformulier dient een bewijs van de oprichtingsdatum van de vereniging toegevoegd te worden, waaruit blijkt dat de vereniging 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat, zonder dat de werking binnen deze periode op eigen initiatief van de vereniging werd stopgezet.

 

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

 

Artikel 5. – Toekenning ondersteuning en uitbetaling subsidie

 

De gevraagde ondersteuning wordt toegekend bij goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en dit voor zover aan alle voorwaarden werd voldaan.

 

De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.

 

De tegemoetkoming voor de organisatie van een receptie op een zelf gekozen locatie wordt op basis van het aantal geschatte aanwezige personen uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. Na afloop van de receptie dient het aantal effectief aanwezige personen gestaafd te worden in functie van een eventuele afrekening met terugvordering of nastorting.

 

Artikel 6. – Controle

 

Op elk moment kan het gemeentebestuur bijkomende informatie opvragen of controles verrichten. Op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur moet de aanvrager de gevraagde informatie meedelen en/of, indien nodig, daarover verantwoording afleggen. Indien zou blijken dat de jubilerende vereniging bewust valse gegevens heeft verstrekt, kan het college van burgemeester en schepenen de via dit reglement verkeerdelijk toegekende ondersteuning, subsidie of tegemoetkoming terugvorderen.

 

Artikel 7. – Betwistingen

 

Betwistingen in verband met de uitvoering van dit reglement worden in eerste instantie voorgelegd aan en beslist door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 8. – Geldigheid

 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2021 en loopt af op 31 december 2025.

 

Artikel 9. – Uitzonderingsbepaling COVID-pandemie

 

Verenigingen die tussen 1 januari 2020 en 30 september 2021 hun 25 jarig bestaan of een veelvoud daarvan niet hebben kunnen vieren omwille van de geldende COVID-maatregelen en er voor kiezen om hun jubileum alsnog te vieren in de periode tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022, kunnen uitzonderlijk de ondersteuning nog aanvragen zoals voorzien in dit reglement.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

D.2. Gemeenschapscentrum - gebruik Koetsiershuis door vzw De Living - principiële goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het gebruik van het Koetsiershuis door de (op te richten) vzw De Living principieel goed te keuren, onder volgende voorwaarden:

 

          de vzw kan gebruik maken van het gebouw en moet daarbij, zoals elke andere vereniging, de bepalingen van het retributiereglement van het gemeenschapscentrum in acht nemen;

          een multifunctioneel gebruik moet mogelijk blijven voor andere Deerlijkse verenigingen, kunstenaars en andere organisatoren;

          de gemeente kan niet instaan voor kosten aan het gebouw en inrichting die enkel en alleen noodzakelijk zijn in functie van de activiteiten van de vzw;

          de vzw kan geen interieurelementen of andere inrichting permanent verankeren aan of verbinden met het gebouw teneinde het multifunctioneel gebruik niet te hypothekeren.

 

Artikel 2

 

Een uitgewerkt afsprakenkader, opgemaakt in overleg tussen vzw De Living en het diensthoofd cultuur, wordt tijdig ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

D.3. Bisitierland - evaluatie verkeersfilter en voorstellen circulatie - verdere aanpak - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluatie van de verkeersfilter in Bistierland, de voorstellen i.v.m. de aanpassing van de circulatie in de ganse wijk en de flankerende maatregelen en beslist dit voor advies voor te leggen aan de mobiliteitscommissie op 7 september 2021.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het advies van de mobiliteitscommissie een definitief standpunt in te nemen. Daarna wordt in overleg met Harelbeke een definitief voorstel uitgewerkt dat in een gezamenlijk infomoment zal toegelicht worden aan de betrokken bewoners.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

D.4. Veemeersstraat 44 - nota LEIEDAL - overleg - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de nota met betrekking tot de analyse van de situatie in de Veemeersstraat 44 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in overleg met betrokkene om na te gaan wat eventuele oplossingen zouden kunnen zijn.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

D.5. Kerkstraat 90 - opstart handhavingstraject - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de nota met betrekking tot de analyse van de situatie in de Kerkstraat 82-90 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit goedkeuring te verlenen voor de opstart van een handhavingstraject met als doel de situatie volgens de vigerende wetgeving aan te passen.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 01 SEPTEMBER 2021

D.6. Gemeenteraad van 16 september 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021:

 

OPENBARE ZITTING

 

1)      Gemeenteraad - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

2)      Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

3)      Ververijstraat 8 - aankoop woning - principiële goedkeuring

4)      Gemeentewegen binnen provinciaal domein De Gavers - opheffing en desaffectatie van gemeentewegen en latere eigendomsoverdracht - goedkeuring

5)      Gemeentewegen - nieuwe gemeenteweg en op te heffen gemeentewegen - goedkeuring

6)      Gemeenteraadscommissie financiën - vernieuwde samenstelling - goedkeuring

7)      Elk zijn Huis nv - vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen - goedkeuring

8)      Feestelijkheden - reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen - goedkeuring

9)      Onderwijs - BBO - lestijdenpakket 2021-2022 - goedkeuring

10)Onderwijs - LO - lestijdenpakket 2021-2022 - extra uren - goedkeuring

11)OMV_2021018633 - Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg, Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat, Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat - gemeentelijke rooilijnplannen - goedkeuring

12)Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring

13)Lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse Regering en de gemeente Deerlijk - goedkeuring

14)W13 - lokale bronopsporing - samenwerkingsovereenkomst afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken - goedkeuring

15)Vragen gesteld door raadsleden

Publicatiedatum: 07/09/2021