DEERLIJK

17 FEBRUARI 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 FEBRUARI 2021

Vaccinatiecentrum - Waregem Expo - financiering - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de overeenkomst, het ontwerpbudget en het principe van saldoverdeling in het kader van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo goed te keuren.

 

Motivering

 

In de strijd tegen het covid-19-virus is het de bedoeling om via brede vaccinatie van de bevolking uiteindelijk te komen tot groepsimmuniteit. De organisatie van de vaccinatie wordt gecoördineerd door Vlaanderen.

 

In een eerste fase werden de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en andere voorzieningen gevaccineerd in hun eigen voorziening. Daarna volg(d)en de medewerkers van ziekenhuizen en andere zorgprofessionals in de eerste lijn om vervolgens verder te gaan naar de 65-plussers, risicopatiënten en essentiële functies om uiteindelijk verder uit te breiden naar de volgende te vaccineren doelgroepen.

 

In dat kader dienen door de Vlaamse lokale besturen, in samenwerking met de eerstelijnszones, vaccinatiecentra te worden opgezet. De lokale besturen dienen in te staan voor het infrastructurele en logistieke luik; de eerstelijnszones voor het medische luik.

 

Op zaterdag 9 januari 2021 kwam de officiële vraag vanuit Vlaanderen aan de burgemeesters om in overleg met de collega-burgemeesters en de eerstelijnszone af te stemmen over de locatie van het vaccinatiecentrum / de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone en deze tegen uiterlijk vrijdag 15 januari 2021 's middags door te geven. Er diende er minstens 1 en maximum 2 per eerstelijnszone te zijn.

 

Deerlijk maakt samen met Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem deel uit van de ELZ regio Waregem. Na verschillende overleggen tussen de eerstelijnszone en de burgemeesters van de verschillende lokale besturen werd, niettegenstaande dan alles dubbel diende te gebeuren, omwille van de grote uitgestrektheid van de zone, uiteindelijk geopteerd voor 2 vaccinatiecentra, meer bepaald:

          Waregem Expo: voor de inwoners van Anzegem, Deerlijk, Waregem en Wielsbeke

          Sint-Pauluszaal Zwevegem: voor de inwoners van Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem

 

De gemeente waar het vaccinatiecentrum gelegen is, treedt voor het infrastructurele en uitbatingsluik (niet-medische personele invulling) op als penvoerende organisatie. Voor Waregem Expo is dat dus stad Waregem.

 

In dat kader maakte stad Waregem op woensdag 10 februari 2021 het ontwerp van overeenkomst tot het ter beschikking stellen van de uitrustingen en diensten van Waregem Expo NV over met de de vraag deze ter goedkeuring voor te leggen op de eerstkomende zitting van het college van burgemeester en schepenen, zodat Waregem dit vervolgens kan agenderen op de gemeenteraad. In de overeenkomst zal nog toegevoegd worden dat ook de stad Waregem de overeenkomst kan stopzetten.

 

De overeenkomst betreft thans de periode van 1 februari tot en met 31 juli 2021 omdat de Vlaamse financiering momenteel ook die periode betreft. Volgende kosten, exclusief btw, zijn van toepassing:

          realisatiekost (naakte huur): 150.000 euro

          eindreiniging: 550 euro

          inrichting en materiaalkost: 76.654,86 euro

          IT materiaal en telefonie: 31.958,96 euro

          Alarminstallatie: 1.618 euro

 

Daarnaast zijn tarieven voor diensten en personeelsinbreng opgenomen.

 

Op basis hiervan werd, rekening houdend met een werking van 6 maanden (6 lijnen aan 8 uur / dag), een eerste ruwe raming opgemaakt die in bijlage te vinden is. De totale kostprijs wordt thans geraamd op 717.079,83 euro, inclusief btw.

 

Vanuit Vlaanderen wordt volgende financiering voorzien:

          eenmalig forfait voor de opbouw en inrichting: 30.000 euro per ELZ, dus 15.000 euro per vaccinatiecentrum;

          maandelijks bedrag: 1.533 euro x totaal aantal inwoners van de gemeenten die door het vaccinatiecentrum bediend worden.

Voor Waregem Expo komt dit neer op 245.200 euro voor de maanden februari en maart en telkens 230.200 euro voor de maanden april, mei, juni en juli, wat neerkomt op een totaal van 705.600 euro.

 

Het valt niet te ontkennen dat de huurkosten van Waregem Expo eerder aan de hoge kant zijn en het merendeel van de Vlaamse subsdisies hiervoor zullen moeten aangewend worden.

 

Omdat het de intentie is toch break-even te draaien, spraken de verschillende lokale besturen onderling af de personele inzet van het lokaal bestuur niet door te rekenen en dit voor rekening van het lokaal bestuur te laten.

 

De personele inbreng betreft momenteel enerzijds de medewerkers telefonie die ingeschakeld worden voor het call centrum (1VTE in totaal) en anderzijds de inzet van het clusterhoofd burger en welzijn / adjunct-algemeen directeur als centrumverantwoordelijke.

 

Aangezien de taken in het kader van het vaccinatiecentrum prioritair zijn, maar naast het gebruikelijke takenpakket moeten opgenomen worden, zal dit hoe dan ook zijn impact hebben op de werking binnen en voor het lokaal bestuur. De telefonie dient nog verder uitgewerkt te worden, maar zoals thans voorzien, zal op maximale capaciteit het vaccinatiecentrum 84 uur per week open zijn, wat nu verdeeld wordt onder 4 centrumverantwoordelijken en dus neerkomt op een inzet van 21 uur per week. Een langetermijn engagement hiervoor tot 31 oktober 2021 (= thans voorziene einddatum vaccinatiecampagne) is moeilijk tot niet haalbaar en de mogelijkheid van doublures is binnen een bestuur met de schaal van Deerlijk eerder beperkt. Periodieke evaluatie en bijsturing is dus aangewezen, maar het gebrek aan financiële middelen voor extra niet-medisch personeel zal hier een impact hebben.

 

Ten slotte is het ook aangewezen thans al af te spreken mocht er toch een saldo zijn. Voorstel is om dan het principe te hanteren om het saldo te verdelen onder de deelnemende gemeenten per gevaccineerde inwoner.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 56 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de overeenkomst tot het ter beschikking stellen van de uitrustingen en diensten van Waregem Expo NV en het ontwerpbudget, beide in bijlage bij deze beslissing gevoegd,  in het kader van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo, goed te keuren, rekening houdend met volgende opmerkingen:

1)      het vaccinatiecentrum blijft beschikbaar, ook in de maanden mei en juni;

2)      doel moet zijn om break-even rond te draaien, zijnde ontvangsten > of = uitgaven;

3)      de penhoudende overheid (= stad Waregem) bezorgt de gemeente Deerlijk op weekbasis een financieel overzicht.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met het principe om, in het geval er in het kader van het vaccinatiecentrum Waregem Expo, een saldo zou zijn, dit saldo te verdelen onder de deelnemende gemeenten per gevaccineerde inwoner.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen erkent dat de personele inzet van medewerkers van het lokaal bestuur in het kader van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo, een impact heeft op hun werking binnen en voor het lokaal bestuur.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021