Deerlijk

Zitting van 05 JUNI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een presentatie plaats door Ine Soenen van de provincie en Stefaan Verreu van Leiedal waarbij het traject voor het afstromingsgebied van de Slijpbeek, 'Weerbaar Waterlandschap voor de Slijpbeek', wordt toegelicht.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 29 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 29 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.2. Beslissingen algemeen directeur - mei 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.3. Verslag politiecollege - kennisname

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.4. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.5. Aankoop pand Marktstraat 9-13 door stad Harelbeke en principieel besluit tot doorverkoop aan politiezone Gavers - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aankoop van het gebouw gelegen te Harelbeke, Marktstraat 9-13 door stad Harelbeke en van het principieel besluit van de stad tot doorverkoop van dit gebouw aan de politiezone Gavers.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.6. Aankoop hakselaar op aanhangwagen - uit te nodigen firma's en starten plaatsingsprocedure - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop hakselaar op aanhangwagen” wordt opgestart.

 

Artikel 2

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        Agrix bv, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke;

        Christiaens-Volcke bv, Nijverheidslaan 6 te 8580 Avelgem;

        Firma Beel nv, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem;

        Masschelein bv, Pluim 21 te 8550 Zwevegem;

        Eliet Europe nv, Zwevegemstraat 136 te 8553 Zwevegem;

        Tuinmachines Deblauwe bv, Kortrijkseweg 204 te 8791 Beveren-Leie.

 

Artikel 3

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 juni 2024 om 10.00 uur.

 

Artikel 4

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.7. Aankoop watergeefgroep - gunning - goedkeuring

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.8. EthiasCo bv - gewone jaarlijkse algemene vergadering - 13 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda goed te keuren en verzoekt de heer Bert Schelfhout zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren aan de hand van de hem overgemaakte identificatie- en toegangscode tot het onlineplatform van EthiasCo bv.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.9. Vereniging voor Openbaar Groen - jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van 14 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De aangeduide vertegenwoordiger wenst zich te verontschuldigen voor deze vergadering.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de VVOG op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.10. Kinderboerderij Bokkeslot - vragen en antwoorden voortvloeiend uit overleg van 10 januari 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vragen gesteld door Kinderboerderij Bokkeslot op het overleg van 10 januari 2024.

 

Op de vraag of men bereid is om een RUP op te starten voor de site Vichtesteenweg in functie van de ontwikkelingsmogelijkheden voor Kinderboerderij Bokkeslot verwijst het college van burgemeester naar haar eerdere beslissing in zitting van 29 mei 2024 om Leiedal een afsprakennota op te laten maken voor de opstart van een RUP voor de site Vichtesteenweg 65 en omgeving.

 

Op de vraag of het premiereglement investeringspremie Kinderboerderij Bokkeslot kan uitgebreid worden met de gebouwen en bijhorende gronden op de site Vichtesteenweg verwijst het college van burgemeester en schepenen naar de goedkeuring van deze uitbreiding van het reglement door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2024.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord dat de site Tapuitstraat en bijhorende landbouwgronden voorlopig nog verder gebruikt worden door Kinderboerderij Bokkeslot tot de gewenste werking volledig is uitgebouwd op de site Vichtesteenweg, maar dit dient in de volgende legislatuur verder (juridisch) onderzocht en beslist te worden. Het moet wel de ambitie blijven om tegen 2028 de werking op de site Tapuitstraat te kunnen afronden.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de betrokken diensten om een overleg in te plannen met Kinderboerderij Bokkeslot in functie van terugkoppeling over de gezette stappen, genomen beslissingen en het verdere verloop.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.11. Sport - stopzetting uitbating powerzaal - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de heer Dirk Warnez om te stoppen met de uitbating van de powerzaal vanaf 1 juni 2024.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat de technische dienst helpt met het leggen van vloerplaten en het gebruik van de manitoe om de toestellen naar beneden te halen.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.12. Cultuur - deeltijds kunstonderwijs - officiële opening en gemeentelijke receptie in functie van de jaarlijkse tentoonstelling van de Kunstacademie

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de officiële opening van de tentoonstelling van de kunstacademie met gemeentelijke receptie, goed te keuren en voorziet daarbij twee hostessen.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.13. Feestelijkheden - Piepjonge Bond - Terre De Feu - 31 augustus 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 31 augustus 2024 om 16.00 uur

Einde

zaterdag 31 augustus 2024 om 23.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zaterdag 31 augustus 2024 om 23.00 uur.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op vrijdag 30 augustus 2024 om 18.00 uur tot en met zondagmiddag 1 september 2024 om 11.00 uur, plein chiroheem in de Kardinaal Cardijnlaan.

 

Artikel 4

 

Vuurvergunning:  Zie burgemeester besluit van 5 juni 2024.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.14. Feestelijkheden - vaststelling tijdelijke politieverordening - tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein voor organisatie Fancy Fair 2024 - agendering gemeenteraad 4 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om de tijdelijke politieverordening ter privatisering van een gedeelte van het openbaar domein, in het kader van de organisatie van de Fancy Fair 2024, ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Artikel 2

 

De gemeente Deerlijk stelt bij wijze van een tijdelijke politieverordening de evenementenzone(s) vast, waarbinnen de organisatoren private bewaking kunnen inzetten.

 

Artikel 3

 

Overeenkomstig artikel 115-2° en artikel 117 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wordt een deel van de evenementenzone op het openbare domein geprivatiseerd om private bewakingsactiviteiten gedurende het evenement toe te laten, met het oog op het verzekeren van de algemene veiligheid van de bezoekers van het evenement.

 

Het precieze werkdomein van de betrokken firma's (private beveiliging) werd bepaald op het veiligheidsoverleg tussen ordediensten en organisatoren op woensdag 3 april 2024, zoals aangeduid op het plan in bijlage.

 

De organisator duidt het begin en het einde van de evenementenzone aan volgens de wijze bepaald door het Ministerieel besluit van 10 november 2017.

 

De data omvatten louter de evenementdagen van het meerdaagse evenement waarop effectief private bewakingsagenten zullen worden ingezet. Er is bovendien geen sprake van nachtbewaking.

 

De organisator kan enkel beroep doen op een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende bewakingsonderneming.

 

Naam evenement:

Fancy Fair 2024

Periode:

vrijdag 6 september 2024

zaterdag 7 september 2024

Locatie:

Gaverdomein,

Vercruysse De Solarstraat, 8540 Deerlijk

Evenementzone(s):

zoals aangeduid op het plan in bijlage

        groot grasplein naast de scoutslokalen;

        het middenplein tussen het Sociaal Huis en de scoutslokalen;

        de parkeerzone ter hoogte van de torentjes (inrit Gaverdomein);

        de parkeerzone in de Vercruysse de Solartstraat langs de tennisvelden;

        de groenzone rondom en achter de wal, tot aan bistro Gaverkasteel;

        de groenzone tussen het jeugdhuis en bistro Gaverkasteel en de sporthal, inclusief het speelpleintje.

 

Artikel 5

 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 286 §1 decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 6

 

Deze tijdelijke politieverordening is van toepassing tijdens de Fancy Fair 2024, op vrijdag 6 september 2024 en zaterdag 7 september 2024, in de evenementenzone(s) zoals bepaald in de evenemententoelating, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juni 2024, en toegevoegd in bijlage.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze politieverordening wordt aan de provinciegouverneur en aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen toegezonden.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.15. Feestelijkheden - Scouts & Gidsen Deerlijk - Fancy Fair - 4 september 2024 tot en met 8 september 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het vrijetijdspunt op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan vrijetijd@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de organisator in aanmerking kan komen voor het verkrijgen van een toelage voor security op fuiven op voorwaarde dat:

        het reglement voor security of fuiven door de verantwoordelijke van de Deerlijkse erkende vereniging ondertekend wordt;

        er een beroep wordt gedaan op de diensten van een door de gemeente aangestelde erkende securityfirma;

        er minimaal een beroep gedaan wordt op twee security agenten;

        er na het evenement een aanvraag tot betoelaging wordt ingediend, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier dat kan gedownload worden van de gemeentelijke website. Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan gevoegd te worden.

 

Artikel 5

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

1. Het toegelaten (maximale) geluidsniveau bedraagt:

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

        Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

 

2. Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

woensdag 4 september 2024 om 19.00 uur

vrijdag 6 september 2024 om 19.00 uur

zaterdag 7 september 2024 om 17.00 uur

zondag 8 september 2024 om 11.30 uur

Einde

donderdag 5 september 2024 om 2.00 uur

zaterdag 7 september 2024 om 4.00 uur

zondag 8 september 2024 om 4.00 uur

maandag 9 september 2024 om 2.00 uur

 

Met toepassing van het sluitingsuur voor outdoor evenementen als volgt bepaald:

 

 

Einduur:

Afbouwscenario geluidsnormen:

woensdagavond

2.00 uur

        Max 95 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 1.30 uur

        Max 85 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 2.00 uur

vrijdag-

en zaterdagavond

4.00 uur

        Max 95 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 3.30 uur

        Max 85 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 4.00 uur

zondagavond

2.00 uur

        Max 95 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 1.30 uur

        Max 85 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 2.00 uur

 

3. Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

 

        De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het bovengenoemde einduren en afbouwscenario's, waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Deze toelating betekent in geen geval een vrijgeleide om onbeperkt hinder te veroorzaken.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein, Gaverdomein, van zondag 18 augustus 2024 tot en met zondag 22 september 2024:

        het groot grasplein naast de scoutslokalen;

        het middenplein ter hoogte van het sociaal huis;

        het grasplein voor de jeugddienst,

        de groenzone rondom en achter de wal, tot aan bistro Gaverkasteel;

        de groenzone tussen het jeugdhuis en bistro Gaverkasteel en de sporthal, inclusief het speelpleintje.

 

Artikel 7

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 8

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde gemeentelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 9

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen: inzake veiligheid en openbare orde.De bijkomende beheersmaatregelen, conform collegebesluit van 8 juni 2022, dienen nageleefd te worden.

 

Bijkomend advies en aanbevelingen geformuleerd tijdens de veiligheidsrondgangen op maandag 2 september en woensdag 4 september 2024 dienen nauwkeurig opgevolgd te worden.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.16. Feestelijkheden - Ic Dien - 't Zomert in 't Gaverdomein - 14 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

1.Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau:

 

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

        Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

        Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. een meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

2. Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

zondag 14 juli 2024 om 11.30 uur

Einde

maandag 15 juli 2024 om 2.00 uur

 

Met toepassing van het sluitingsuur voor outdoor evenementen als volgt bepaald:

 

 

Einduur:

Afbouwscenario geluidsnormen:

Zondagavond:

2.00 uur

        Max 95 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 1.30 uur

        Max 85 dB(A) LAeq 15min, gemiddeld geluidsniveau tot 2.00 uur

 

 

3. Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur, en bijhorende afbouwscenario, waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: maandag 15 juli 2024 om 2.00 uur.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein, Gaverdomein, als volgt:

        het grasplein tussen bistro Gaverkasteel en de tennisvelden inclusief het speelpleintje vanaf zaterdag 13 juli 2024 om 8.00 uur tot en met maandag 15 juli 2024 om 20.00 uur (op- en afbouw);

        op zondag 14 juli 2024 van 09.00 tot 20.00 uur: de parking tussen de tennisvelden en de                sporthal Gaverhal, alsook de parkeerstrook langsheen het kinderdagverblijf.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.17. Feestelijkheden - vzw Belgasia - rommelmarkt - 15 augustus 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op donderdag 15 augustus 2024, tussen 5.00 uur en 18.00 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in de Desselgemstraat (tussen de Waregemstraat en de Desselgemknokstraat).

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op donderdag 15 augustus 2024 tussen 5.00 uur en 18.00 uur verboden langs beide zijden van de rijbaan in de Desselgemstraat (tussen de Waregemstraat en de Desselgemknokstraat).

 

Artikel 3

 

Er wordt geen omleiding voorzien.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.18. Feestelijkheden - vzw Belgasia - rommelmarkt - 15 augustus 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op donderdag 15 augustus 2024, van 5.00 uur tot en met 18.00 uur, Desselgemstraat (tussen de Waregemstraat en de Desselgemknokstraat).

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid:

        de bewoners van de Desselgemstraat per brief informere van de gewijzigde verkeerssituatie op donderdag 15 augustus 2024 naar aanleiding van de rommelmarkt;

        seingevers/ stewards voorzien:

        op de kruising van de Desselgemstraat met de Waregemstraat;

        op de kruising van de Desselgemstraat met de Driesknoklaan;

       op de kruising van de Desselgemstraat met de Desselgemknokstraat.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.19. BBO - overdracht toelage ondersteuningsmodel schooljaar 2022-2023 naar ILOV Leersteuncentrum BOOST - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de overdracht van de toelage ondersteuningsmodel schooljaar 2022-2023 naar het ILOV Leersteuncentrum BOOST goed te keuren. Het bedrag van 143.986,98 euro mag overgeschreven worden op rekeningnummer BE63 9734 6497 6608 van het ILOV Leersteuncentrum BOOST.

 

Bij de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan dient overeenkomstig het voorwaardelijk visum van de financieel directeur voldoende krediet bijvoorzien te worden op jaarbudgetrekening GBB/0801-00/61310000 (uitgaven ondersteuningsnetwerk).

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.20. Beslissing beroep tegen geweigerde bebossingsaanvraag - Lisbonnastraat - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.21. OMV 2024_63 - Beverenstraat 33 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Johan Vyncke wonende Beverenstraat 33 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een hoogspanningscabine, op een perceel gelegen Beverenstraat 33 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 95 G3.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.22. OMV 2024_40 - Kapelstraat 9 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Sander Verstaen namens VTT Renovations BV gevestigd Kerkstraat 199/B te 8540 Deerlijk, voor het regulariseren van verbouwen woning, op een perceel gelegen Kapelstraat 9 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 535 L, mits te voldoen aan volgende voorwaarde:

        Er moeten drie inheemse hoogstammige bomen met plantmaat 14/16 aangeplant worden. Eén boom wordt aangeplant in de vrije zijtuinstrook. De aanplant dient te gebeuren tijdens het eerstvolgend plantseizoen na het van kracht worden van de omgevingsvergunning.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.23. OMV 2024_32 - Beekstraat 2 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Daisy Loosveldt met als contactadres Beekstraat 2 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een bijgebouw, op een perceel gelegen Beekstraat 2 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 283 A2.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.24. OMV 2024_39 - Achterstraat 18 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jan Wattez wonende Achterstraat 18 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een carport, op een perceel gelegen Achterstraat 18 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 109 S.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.25. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.26. Renovatiepremie eigenaars-bewoners - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.27. Renovatiepremie eigenaars-bewoners - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.28. Mobiliteitsmaatregelen Bistierland i.s.m. Harelbeke - ontwerp definitieve opstelling - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorstel van stad Harelbeke tot opstelling in de wijk Bistierland met wegversmallingen, aangepaste rijrichtingen en fietszone goed te keuren.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.29. AED - Initiatief verkiezingsdebat - Kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verkiezingsdebat, een initiatief georganiseerd door de Adviesraad Economie Deerlijk (AED).

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.30. Uitvoerbaarverklaring visum dwangbevel - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.31. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.32. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.33. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

C.34. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

D.1. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering van 26 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, die plaatsvindt op 26 juni 2024, goed.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Gemeentelijke Holding NV op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing. Gezien zowel de effectief als plaatsvervangend vertegenwoordiger verontschuldigd zijn voor voormelde algemene vergadering, besluit het college van burgemeester en schepenen om een blanco volmachtformulier over te maken aan de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, Kunstlaan 56 B4C te 1000 Brussel, tegen uiterlijk 19 juni 2024.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

D.2. Schoolstraat – verzwaring erfdienstbaarheid - vervolgstappen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van brief naar Eribo, in bijlage bij dit besluit gevoegd, en nodigt Eribo uit op gesprek.

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 05 JUNI 2024

D.3. OMV 2024_25 - Stationsstraat 131 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het WEIGEREN van de omgevingsvergunning aan Asja Bech - Wouter Vanlerberghe wonende Schernaai 15 te 8573 Anzegem, voor het bouwen van een schakelwoning, op een perceel gelegen Stationsstraat 131 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 189 N2.

Publicatiedatum: 10/06/2024