Deerlijk

Zitting van 03 JULI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 26 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 26 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.2. Aankoop container - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Artikel 2

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

Artikel 3

 

De opdracht “Aankoop container” wordt gegund aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de prijs), zijnde Valvan Containers & Milieutechniek nv, Moorselestraat 121B te 8930 Menen tegen het nagerekende offertebedrag van 12.000,00 euro excl. btw of 14.520,00 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 4

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.3. Leveren en plaatsen raamdecoratie buurthuis De Statie - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Artikel 2

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

Artikel 3

 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de prijs), zijnde C&D Interiors bv, Jacques Picquartstraat 1 te 8500 Kortrijk tegen het nagerekende offertebedrag van 13.437,97 euro excl. btw of 16.259,94 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 4

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0705-00/23000000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.4. Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 juni 2024, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

Artikel 2

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Artikel 3

 

De opdracht “Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Garage Cortina bvba, Zwevegemstraat 104 te 8553 Zwevegem-Otegem tegen het nagerekende offertebedrag van 60.600,00 euro excl. btw of 64.236,00 euro incl. 6 % btw.

 

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024-20.

 

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0879-00/61330000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB) en in het budget van de volgende jaren.

 

Artikel 6

 

Bijkomend krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.5. Technisch assistent facility -  oppensioenstelling - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.6. Verslag politiecollege 24 mei 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.7. Verslag politiecollege 7 juni 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.8. Verslag politieraad 16 april 2024 - kennisname

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.9. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.10. Beslissingen algemeen directeur - juni 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.11. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.12. Secretariaat - vrijwilligersvergoeding hostessen - juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de hostessen te vergoeden voor de geleverde prestaties in juni 2024, volgens het overzicht in bijlage.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.13. 97e Bedevaart naar de graven aan de IJzer - bloemenhulde - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet in te gaan op de uitnodiging voor deelname aan de 97ste editie van de IJzerbedevaart, noch om bloemen neer te leggen tijdens de bloemenhulde.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.14. Vrije Tijd - Aanvullende gemeentelijke premie Vlaanderen Feest - aanvragen - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.15. Jeugd - Renovatiedossier Chiro Sellewie - buitendeuren - principiële goedkeuring - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.16. Animatorenvergoedingen - Roefeldag 2024 - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.17. Feestelijkheden - Raad van bestuur Chiro Sellewie - heemfeesten - 30 en 31 augustus, 1 september 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant / organisator worden ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant / organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator / exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

vrijdag 30 augustus 2024 om 17.00 uur

zaterdag 31 augustus 2024 om 13.00 uur

zondag 1 september 2024 om 11.00 uur

Einde

zaterdag 31 augustus 2024 om 2.00 uur

zondag 1 september 2024 om 4.00 uur

zondag 1 september 2024 om 20.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet:

        zaterdag 31 augustus 2024 om 2.00 uur;

        zondag 1 september 2024 om 4.00 uur, mits toepassing afbouwscenario;

        zondag 1 september 2024 om 20.00 uur.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit middels een briefje in de bus.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein van maandag 26 augustus 2024 tot en met maandag 2 september 2024, polyvalent plein chiroheem Sellewie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen inzake veiligheid van de verschillende disciplines te volgen.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.18. Feestelijkheden - RvB chiro Sellewie - plaatsen werfhekkkens ter promotie van heemfeesten 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de raad van bestuur van Chiro Sellewie toelating / medewerking te verlenen ter promotie van hun jaarlijkse heemfeesten, door heras-opstellingen te voorzien op volgende locatie, vanaf 1 augustus 2024 tot en met 1september 2024:

        recht tegenover kerk Sint-Lodewijk.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.19. Feestelijkheden - bloemenverkoop ten voordele van Kom Op Tegen Kanker - 14 september 2024 - inname openbaar domein/verkeersvrij houden/parkeerverbod - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor:

 

        tijdelijke inname openbaar domein: Kerkplein ter hoogte van huisnummer 7-9, op zaterdag 14 september 2024 van 7.30 uur t.e.m. 13.00 uur;

        het invoeren van parkeerverbod op de volgende plaats: Kerkplein ter hoogte van huisnummer 7-9, op zaterdag 14 september 2024 van 7.30 uur t.e.m. 13.00 uur.

 

Artikel 2

 

Naar aanleiding van de beslissing van het politiecollege van 27 november 2008 dient de organisatie / vereniging zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

Het plaatsen van het parkeerverbod wordt als volgt geregeld : het aanbrengen en wegnemen van parkeerverbodsborden gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 3

 

De organisatoren moeten rekening houden met de algemene voorschriften van de hulpverleningszone Fluvia inzake brandpreventie. Deze voorschriften kan men terugvinden op de website via volgende link: https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.20. Feestelijkheden - installeren stopcontacten in functie van kerstverlichting - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de offerte van Fluvius voor het plaatsen van 5 stopcontactkasten, goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.21. Feestelijkheden - Congé Passé - 14 augustus 2024 - toelating geluidsactiviteit - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te verlenen voor volgende geluidsactiviteit:

 

Naam evenement

Congé Passé

Organisator

Stijn Vanhoorelbeke

Datum

woensdag 14 augustus 2024

Plaats

zomerbar Il Castello

Kleine Brandstraat, 8540 Deerlijk

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

1. Het toegelaten (maximale) geluidsniveau bedraagt:

 

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

2. Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

woensdag 14 augustus 2024 om 16.00 uur

Einde

donderdag 15 augustus 2024 om 1.00 uur

 

3. Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

 

        De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: donderdag 15 augustus 2024 om 1.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Deze toelating betekent in geen geval een vrijgeleide om onbeperkt hinder te veroorzaken.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.22. LO/BBO aanstelling voor- en naschoolse opvang - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.23. LO - Aanstelling onderhoudspersoneel - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.24. OMV 2024_66 - Oudstrijderslaan 3 - beslissing - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich niet volledig aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Bogusia Six wonende Oudstrijderslaan 3 te 8540 Deerlijk, voor het isoleren van de gevel en aanbrengen van crepi, op een perceel gelegen Oudstrijderslaan 3 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 153 E.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.25. OMV 2024_60 - Oudenaardse heerweg - beslissing - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Conrad Everaerdt namens Fluvius System Operator CV met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, voor het plaatsen van een elektriciteitscabine ter vervanging van de bestaande cabine, op een perceel gelegen Oudenaardse heerweg  en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 578 E, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De anti-worteldoek wordt uit vergunning geschrapt.

        Enkel de strikt noodzakelijke waterdoorlatende verharding is toegestaan. De overige ruimte dient aangeplant te worden.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.26. Hof van Brabantpad - herwaardering principiële goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel het gedeelte gekend als lot 1 te verleggen (en bijgevolg op te heffen) en het gedeelte gekend als lot 2 van het hof van Brabantpad aan te kopen.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel het gedeelte gekend onder lot 3 op te heffen en het gedeelte gekend als lot 4 aan te kopen.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het Hof van Brabantpad over zijn volledige lengte op te waarderen en aan te leggen in een 1,00 m brede betonverharding.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.27. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.28. OMV 2024_72 - Andrieslaan 19 - beslissing - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Matthijs Termote wonende Andrieslaan 19 te 8540 Deerlijk, voor het regulariseren van een afsluiting, parkeerplaats en bijgebouw, op een perceel gelegen Andrieslaan 19 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 156 M, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        de afsluiting, 1 m inspringend vanaf de rooilijn met de Berglaan en de afsluiting tussen de woning en Berglaan (vast gedeelte) moeten met levend groene beplanting voorzien worden (haag of klimplant) aan de straatzijde;

        het pad naast de oprit (breedte 1,54 m en lengte 7,34 m) en het pad vanaf de Berglaan (breedte 0,60 m en lengte 4,74 m) moeten onthard worden om vervolgens in te richten als bijkomende groenzone met levend groene beplanting;

        aangezien de aanvraag betrekking heeft op een regularisatie dienen de beide voorwaarden uitgevoerd te zijn binnen het jaar na het van kracht worden van de omgevingsvergunning.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.29. Bijkomende prestatie mobiliteitsplan - nota antwoorden na gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bijkomende prestatie van Leiedal in het kader van het mobiliteitsplan goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.30. Kwartaalrapport delegaties overheidsopdrachten, betaling goedgekeurde bedragen, meer/minwerken en zwembad Aquandé - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.31. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.32. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.33. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.34. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.35. Kosten foutief opgemaakte verblijfskaart - ten lastename - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.36. Kosten identiteitsdocument in spoedprocedure - ten lastename - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

C.37. Verkiezingen 13 oktober 2024 - vastleggen kostprijs kiezerslijst - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kostprijs voor het verkrijgen van een digitale kiezerslijst vast te leggen op 25 euro.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

D.1. Renovatie en nieuwbouw De Kim-De Beuk - meerprijzen en meerwerken - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit verrekeningsvoorstel 49 van de firma Himpe voor de bijkomende deuren in de Kim voor een bedrag van 13.640,12 euro incl. btw, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 51 van de firma Himpe voor wilvolt in de klassen voor kinderen met gehoorproblemen niet goed.

Enkel de voorziene 12m² kunnen worden uitgevoerd. Er moet worden nagegaan of er geen technisch betere oplossingen zijn.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit verrekeningsvoorstel 39 van de firma EDF smartboards en geluidssystemen voor een bedrag van 21.686,17 euro incl. btw, goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

D.2. Veemeersstraat - Desaffectatie besluit

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet over te gaan tot desaffectatie van het gedeelte Veemeersstraat vanaf de bocht met de aansluiting van de trage weg tot aan het veevoederbedrijf Veemeersstraat 44 maar een overeenkomst op te maken met het  veevoederbedrijf Vanhaecke over de op te nemen beheerstaken en over de verdeling van de kosten in de wegeniswerken.

Publicatiedatum: 09/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 JULI 2024

D.3. Cultuur - Kunstwerk BED - antwoord op het schrijven met betrekking tot stopzetting mededeling aan het publiek - kennisname

Publicatiedatum: 09/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.