Deerlijk

Zitting van 29 MEI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een toelichting plaats met betrekking tot het hemelwater- en droogteplan Deerlijk door Mieke Pessemier van Aquafin.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 22 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 22 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.2. Kennisname rapport organisatiebeheersing 2023 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2023.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.3. Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van ACOD Lokale en Regionale Besturen, waarbij ze laten weten dat er op 3 juni 2024 een actiedag wordt georganiseerd.

Personeelsleden die deelnemen aan deze actie zijn met deze stakingsaanzegging ingedekt.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.4. Coördinator groen & proper - vaste aanstelling in statutair verband - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.5. Jobstudenten zomer 2024 - kennisname van kandidaturen en aanstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.6. Jobstudent burgerzaken - bijkomende aanstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.7. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.8. WM Elan bv - algemene vergadering van 4 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda goed te keuren en beslist een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing, alsook een blanco volmachtformulier, over te maken aan WM Elan bv.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.9. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.10. Secretariaat - vrijwilligersvergoeding hostessen - mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de hostessen te vergoeden voor de geleverde prestaties in mei 2024, volgens het overzicht in bijlage.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.11. Aankoop AvePoint als back-up en hersteloplossing - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aankoop van de AvePoint back-up oplossing goed te keuren met als doel de gegevensbeveiliging en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

 

Artikel 2

 

Deze opdracht  vindt plaats binnen het aankoopplatform BuyIT van V-ICT-OR en wordt gegund aan Wortell nv, Sluisweg 1 te 9000 Gent, tegen het maandelijkse huurbedrag van 206,25 euro excl. btw of 249,56 euro incl. btw.  Dit bedrag werd berekend op basis van 125 gebruikers.  De éénmalige setup-kost bedraagt 3.808,00 euro excl. btw of 4.607,68 euro incl. btw.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.12. Jeugdhuis - tussenkomst werkingsuitgaven - voorschot - uitbetaling tweede schijf - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de tweede schijf van het voorschot op de tussenkomst in de werkingskosten, ten bedrage van 2.547,37 euro, te storten op rekeningnummer BE28 7512 0929 4920 van jeugdhuis De Caravanne.

 

Na afloop van de activiteiten en stopzetting van de werking van het jeugdhuis, dient een globale afrekening met de nodige verantwoordingsstukken bezorgd te worden. Eventueel niet besteed voorschot op de tussenkomst in de werkingskosten, zal teruggevorderd worden.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.13. Cultuur en Erfgoed - Herdenkingstentoonstelling voor de 125ste geboortedag van Leon Defraeye van 21 juni tot 23 juni 2024 - gemeentelijke ondersteuning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de herdenking van Leon Defraeye, van 21 juni tot 23 juni 2024.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie van het herdenkingsprogramma als volgt goed te keuren:

 

        Gemeentelijke receptie op vrijdag 21 juni 2024, waarbij 4 hostessen worden voorzien.

        Gratis gebruik van OC d'Iefte tijdens het herdenkingsweekend.

        Technische ondersteuning bij de opbouw van de tentoonstelling .

        Tijdelijke verhuis van de burgemeesterportretten uit de raadzaal naar OC d'Iefte, in functie van de tentoonstelling.

        Ondersteuning bij communicatie over het herdenkingsprogramma.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.14. Vrije tijd - projectpremie René De Clercqgenootschap - nieuwe infoborden voor het museum - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de jury te volgen en de premie-aanvraag van het René Declercqgenootschap voor de nieuwe infoborden in het museum, goed te keuren.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.15. Feestelijkheden - JIN/scouts Deerlijk - dagdisco - 8 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

Vuurvergunning: zie besluit van de burgemeester op datum 29 mei 2024.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.16. Feestelijkheden - Lijst ten lasteneming UNISONO voor feest- en gemeentelijke activiteiten - juni en juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de lijst van feest- en gemeentelijke activiteiten waarvoor de gemeente de UNISONO-vergoeding op zich neemt, goed te keuren.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.17. Feestelijkheden - Kleuterschool Molenhoek - schoolfeest - 14 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

vrijdag 14 juni 2024 om 17.00 uur

Einde

vrijdag 14 juni 2024 om 20.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: vrijdag 14 juni 2024 om 20.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op vrijdag 14 juni 2024, van 12.00 uur tot en met 21.00 uur, de Desselgemstraat (tussen de Waregemstraat en het einde van de school).

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.18. Feestelijkheden - schoolfeest kleuterschool Molenhoek - 14 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op vrijdag 14 juni 2024, tussen 12.00 uur en 21.00 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in de Desselgemstraat (tussen de Waregemstraat en het einde van de school).

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op vrijdag 14 juni 2024 tussen 12.00 uur en 21.00 uur verboden, langs beide zijden van de rijbaan, in de in artikel 1 opgesomde straten of straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Waregemstraat, Weverijstraat, Merellaan, Driesknoklaan en Desselgemstraat (en omgekeerd).

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.19. Feestelijkheden - Gaverkasteel - EK voetbal 2024 - 14 juni tot en met 14 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

vrijdag 14 juni 2024 om 21.00 uur

Einde

zaterdag 15 juli 2024 om 01.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: op de nog nader te bepalen speeldata van de Rode Duivels, tijdens het EK voetbal 2024 van 14 juni tot en met 14 juli 2024, telkens tot maximaal 01.00 uur 's nachts (na het uitzenden van de match).

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein tussen 14 juni 2024 en 15 juli 2024: grasveld grenzend aan terras bistro Gaverkasteel.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.20. Feestelijkheden - KSA Tijlsbond - Heemfeesten 2024 - plaatsen sjorconstructie ter promotie - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit KSA Tijlsbond Deerlijk toelating te verlenen ter promotie van hun heemfeesten 2024, voor het plaatsen van een sjorconstructie op volgende locatie, en dit vanaf 17 juni 2024 tot en met 15 juli 2024:

 

        kerk centrum (kant Hoogstraat)

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.21. OMV 2024_41 - Pontstraat 106 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Chelsea Waelkens wonende Pontstraat 106 te 8540 Deerlijk, voor het isoleren van de voorgevel en aanbrengen crepi, op een perceel gelegen Pontstraat 106 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 157 L4, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De crepi wordt uitgesloten van vergunning. De gevel moet uitgevoerd worden met rood-bruine steenstrips.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.22. Vichtesteenweg 65 - inplantings- en uitbreidingsmogelijkheden kinderboerderij - opmaak RUP - opstart procedure - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Leiedal te vragen een afsprakennota op te maken voor de opstart van een RUP voor de site Vichtesteenweg 65 en omgeving, in functie van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderboerderij Bokkeslot.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.23. OMV 2024_51 - Kapelstraat 49 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Jordy Dewaele wonende Kapelstraat 49 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een tuinhuis en carport, op een perceel gelegen Kapelstraat 49 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 913 D, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De afstand tussen de achterste perceelsgrens en het begin van de carport moet verplicht 6 m bedragen.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.24. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.25. Premie zwerfvuilactie - Scouts Deerlijk - niet toekennen van premie - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de premie niet uit te betalen.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.26. Beperkte mobiliteitscommissie - 17 april 2024 en 2 mei 2024 - kennisname verslagen en beslissingen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van 17 april 2024 en 5 mei 2024 en beslist de adviezen van de beperkte mobiliteitscommissie te volgen mits afstemmen met de leverancier voor de campagne van MyBike wegens de lange levertermijn.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.27. Deerlijkbon - Rapportage 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Deerlijkbon-rapportage voor het jaar 2023.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.28. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.29. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.30. Ingebruikname niet-geconcedeerd graf - kennisname

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 29 MEI 2024

C.31. Belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - aanpassing - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de aanpassing van onderstaand belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen te agenderen op de gemeenteraad van 4 juli 2024:

 

BELASTINGREGLEMENT OP LIJKBEZORGING VAN AAN DE GEMEENTE VREEMDE PERSONEN EN OP DE ONTGRAVINGEN

 

Enig artikel - Er wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden geheven:

 

A. – Een belasting op de begraving en op de plaatsing van de urne in een columbarium of urnenkelder, van de personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 300,00 euro.

 

B. – Een belasting op de asverstrooiing, van de personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 50,00 euro.

 

De belasting is niet verschuldigd voor lijkbezorging van:

  1. personen, die op het ogenblik van hun overlijden het voorwerp uitmaken van een grafconcessie;
  2. oorlogsslachtoffers, die in dienst van het vaderland gestorven zijn;
  3. personen die in een buiten de gemeente gelegen woonzorgcentrum of erkende voorziening/instelling voor personen met beperkingen verbleven en die hun woonplaats onmiddellijk voorafgaand aan deze opname in de gemeente hadden.

 

C. – Een belasting op de ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 130,00 euro.

 

De belasting is niet verschuldigd voor:

  1. de ontgravingen, die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;
  2. de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof, van lijken begraven in een als eeuwigdurende concessie vergunde begraafplaats;
  3. de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen.
Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.