Deerlijk

Zitting van 08 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 24 april 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 24 april 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.2. Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken - goedkeuring + verzoek tot agendering gemeenteraad

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het nieuwe ontwerp van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken, in bijlage bij huidig besluit gevoegd, goed te keuren, en de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit punt ter bekrachtiging voor te leggen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

 

Artikel

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij de bedenkingen van het politiecollege die het in een schrijven aan het parket zal richten.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.3. Fietstelling Harelbekestraat en Kortrijkse heerweg - afname via raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het leveren en plaatsen van

verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek (perceel 1) - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De fietstelling in de Harelbekestraat en Kortrijkse heerweg via de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek – perceel 1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De opdracht wordt via cascadesysteem toegewezen aan Signco bv, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek tegen het nagerekende offertebedrag van 3.000,00 euro excl. btw of 3.630,00 euro incl. 21 % btw.

 

Artikel 3

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/21400000/BESTUUR/CBS/0/IP-1 (actie A-1.02.2).

 

Artikel 4

 

De provincie Antwerpen wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.4. Technieker gemeenschapscentrum (C1-C3) - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.5. Sportdagen Deerlijkse scholen - aanstelling lesgevers - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.6. Poetsmedewerker gemeentelijke scholen - beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.7. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.8. Beslissingen algemeen directeur - april 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.9. Verslag politiecollege - 12 april 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.10. Gaselwest - syntheseverslag activiteiten 2023 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om het 'syntheseverslag activiteiten 2023' van Gaselwest, ter kennisname te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.11. Secretariaat - vrijwilligersvergoeding hostessen - april 2024 - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.12. OVSG - algemene vergadering van 4 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda van OVSG goed te keuren en verzoekt de aangeduide vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om OVSG op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.13. De Lijn - 33e algemene vergadering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agenda van de 33e algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn goed.

 

Artikel 2

 

Gezien de door de gemeente aangestelde vertegenwoordiger en plaatsvervanger verontschuldigd zijn voor deze algemene vergadering, beslist het college van burgemeester en schepenen om een blanco volmachtformulier over te maken aan De Lijn samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.14. Creat Services dv - algemene vergadering van 18 juni 2024 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit punt op de agenda van de gemeenteraad van 30 mei 2024 te plaatsen.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.15. MAT - verslag van 3 april 2024 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.16. Buitenspeeldag 17 april 2024 - vrijwilligersvergoedingen - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.17. Jeugd - aanpassing premiereglement investeringspremie voor kinderboerderij Bokkeslot - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de aanpassing van het premiereglement investeringspremie voor vzw kinderboerderij Bokkeslot ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.18. Premie kadervorming - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.19. Cultuur - inrichting en retributie van het deeltijds kunstonderwijs - Keramiekatelier Terra en Kunstacademie voor het schooljaar 2024-2025 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de jaarwerking van keramiekatelier Terra voor het schooljaar 2024-2025 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om de inrichting van keramiekatelier Terra en de bijhorende retributies, ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van donderdag 30 mei 2024.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van onderhavig voorstel met betrekking tot het inrichten van lesuren voor de kunstacademie en het vaststellen van de retributies voor schooljaar 2024-2025.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om de retributie en inrichting van lesuren voor de kunstacademie ter goedkeuring voor te agenderen op de gemeenteraad van donderdag 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.20. Cultuurvoorstelling 'Goe Genoeg' van Amelie Albrecht - uitbetaling barvrijwilligers - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de uitbetaling van de barvrijwilligers voor de culturele voorstelling 'Goe Genoeg' als volgt goed te keuren:

 

Naam

Adres

Rekeningnummer

Vergoeding

Scouts & Gidsen Deerlijk

Vercruysse de Solartstraat 28 te 8540 Deerlijk

BE19 7380 1316 1912

4 vrijwilligers x 35,00 euro

= 140,00 euro

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.21. Cultuur - premiereglement aanvullende premie Vlaanderen Feest! - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om het premiereglement aanvullende premie Vlaanderen Feest! ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.22. Feestelijkheden - Chiro Joeki - Viking Kubb toernooi en streekbieren - 30 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 30 juni 2024 om 14.00 uur

Einde

zondag 30 juni 2024 om 23.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het bovengenoemde einduur om de muziek volledig stop te zetten: zondag 30 juni 2024 om 23.00 uur.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein, grasplein chiroheem Joeki, van zaterdag 29 juni 2024 om 09.00 uur tot en met maandag 1 juli 2024 om 20.00 uur (op- en afbouw inbegrepen).

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.23. Feestelijkheden - Straatfeest - Engelstraat - 7 juli 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.24. Feestelijkheden - feestcomité Statiewijk - BBQ - 2 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau:

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 2 juni 2024 om 11.30 uur

Einde

zondag 2 juni 2024 om 18.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd;

        de inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit;

        de inrichters houden zich aan het bovengenoemde einduur om de muziek volledig stop te zetten: zondag 2 juni 2024 om 18.00 uur.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zondag 2 juni 2024, van 6.00 uur tot en met 20.00 uur, parking buurthuis de Statie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.25. Feestelijkheden - DSK Bouw - openwervendag - 26 mei 2024- goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.26. Feestelijkheden - feestbestuur Molenhoek Deerlijk - gebruik gemeentelijke roosters - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan feestbestuur Molenhoek Deerlijk toelating te verlenen voor het gebruik van de gemeentelijke roosters.

 

Artikel 2

 

Voor de praktische afhandeling dient contact opgenomen te worden met het vrijetijdspunt op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan vrijetijd@deerlijk.be.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.27. Vrijwilligersovereenkomst peuterkampen - zomervakantie 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vrijwilligersovereenkomst goed voor de vrijwilligers van de peuterkampen tijdens de zomervakantie 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.28. Omgevingsvergunning - 2024.64 - Weverijstraat 46 - melding stopzetting IIOA - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Joâo de Jesus Almeida namens Pol-Mar-Plast BV gevestigd Groenbek 20 te 8790 Waregem voor de in het meldingsdossier opgenomen volledige stopzetting van een bedrijf voor de productie van rolluiken en zonnewering gelegen Weverijstraat 46 te Deerlijk.

 

De volgende ingedeelde Vlaremrubrieken zijn niet langer van toepassing:

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

4.3.c)1°i)

spuitinstallatie van 20 kW

20 kW

3

15.1.1°

parkeren van bedrijfsvoertuigen (1 vrachtwagen, 1 bestelwagen en 1 heftruck)

3

3

16.3.2°a)

compressor van 5,5 kW met een luchtvat van 200 liter en een max. bedrijfsdruk van 10 bar

5,5 kW

3

17.1.2.1.1°

opslag gasflessen (propaan en menggas)

304 liter

3

17.3.2.1.1.1

°b)

bovengrondse dubbelwandige

mazouttank van 5.000 liter

4,25 ton

3

17.3.2.2.1°

opslag van solventen

655 kg

3

17.3.6.1°a)

opslag van solventen

655 kg

3

17.3.7.1°a)

opslag van solventen

655 kg

3

17.4

opslag van diverse verven en onderhoudsproducten

1600 liter

3

23.2.1°a)

kunststofbewerkingstoestellen

17,6 kW

3

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen

16 ton

3

29.5.2.1°a)

metaalbewerkingstoestellen

24 kW

3

43.1.1°a)

droogoven en mazoutstookinstallaties

903 kW

3

 

Aanplakking

De meldingsakte moet bekend gemaakt worden door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 Raad voor Vergunningsbetwistingen

 p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

 Koning Albert II laan 15 bus 130

 1210 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift wordt een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij verstuurd. (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

        het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

        het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

        het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.29. Intergemeentelijke inzamelactie landbouwfolies - voorstel IMOG - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de deelname aan de intergemeentelijke inzamelactie voor landbouwfolies goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.30. Opwaardering Gaverdomein - goedkeuring masterplan - agendering GR - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om de goedkeuring van het masterplan voor de opwaardering van het Gaverdomein te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.31. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.32. LEKP - brief Vlaamse Regering - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen brief vanuit het ABB.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.33. Woonwijs - dagelijks bestuur - verslag van 23 april 2024 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.34. Nominatieve toelage - agendering GR - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om een nominatieve toelage aan vzw Natuurpunt Gaverstreke van 119.902,30 euro voor te leggen aan de gemeenteraad van 30 mei 2024 ter goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.35. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.36. Verkiezingen 9 juni 2024 - Vaststellen kiezerslijst

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt op 8 mei 2024 de kiezerslijst vast

voor de verkiezingen van het Europees, het federaal en het Vlaams Parlement op zondag 9 juni 2024. De kiezerslijst bevat 10.040 kiezers.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.37. Schruitersstraat en Schaakstraat - toekenning huisnummers - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit volgende huisnummers toe te kennen aan de nog te bebouwen loten grond, gelegen in de Schruitersstraat en de Schaaksstraat.

 

Schruitersstraat

Schruitersstraat 1

Lot 1

Schruitersstraat 2

Lot 2

Schruitersstraat 3

Lot 3

Schruitersstraat 4

Lot 4

Schruitersstraat 5

Lot 5

Schruitersstraat 6

Lot 6

Schruitersstraat 7

Lot 7

Schruitersstraat 8

Lot 8

Schruitersstraat 9

Lot 9

Schruitersstraat 10

Lot 10

Schruitersstraat 11

Lot 11

Schruitersstraat 12

Lot 12

Schruitersstraat 13

Lot 13

Schruitersstraat 14

Lot 14

Schruitersstraat 15

Lot 15

Schruitersstraat 16

Lot 16

Schruitersstraat 17

Lot 17

Schruitersstraat 18

Lot 18

Schruitersstraat 19

Lot 19

Schruitersstraat 20

Lot 20

Schruitersstraat 21

Lot 21

Schruitersstraat 22

Lot 22

Schruitersstraat 23

Lot 23

Schruitersstraat 24

Lot 24

 

Schaaksstraat

Schaaksstraat 1

Lot 25

Schaaksstraat 2

Lot 26

Schaaksstraat 3

Lot 27

Schaaksstraat 4

Lot 28

Schaaksstraat 5

Lot 29

Schaaksstraat 6

Lot 30

Schaaksstraat 7

Lot 31

Schaaksstraat 8

Lot 32

Schaaksstraat 9

Lot 33

Schaaksstraat 10

Lot 34

Schaaksstraat 11

Lot 35

Schaaksstraat 12

Lot 36

Schaaksstraat 13

Lot 37

Schaaksstraat 14

Lot 38

Schaaksstraat 15

Lot 39

Schaaksstraat 16

Lot 40

 

Artikel 2

 

De toekenning gaat in vanaf de datum van deze beslissing.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.38. Premies voor seniorenverenigingen - werkjaar 2023 - verdeling - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verdeling van de premies voor de seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenraad, op basis van het werkjaar 2023, als volgt goed te keuren en de goedgekeurde bedragen over te maken op rekening van de desbetreffende seniorenverenigingen.

 

Seniorenvereniging

Premiebedrag

Rekeningnummer

Erebrandweer Belgiek

510,85 euro

BE75 9731 8813 3251

NEOS

889,59 euro

BE64 4635 1370 0152

Okra Deerlijk

1318,35 euro

BE17 7755 7932 2821

Okra Sint-Lodewijk

1028,94 euro

BE35 8508 1566 7237

Seniorenclub Belgiek

464,40 euro

BE20 3632 4178 3856

Senioren Sint-Anna Molenhoek

743,10 euro

BE95 7380 0370 9058

S-Plus

621,61 euro

BE13 6258 1615 3739

Vief

682,36 euro

BE17 3632 1593 9521

Vriendenkring 3de leeftijd Stationswijk

939,61 euro

BE64 7380 3429 2552

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.39. Seniorenraad - werkingsuitgaven 2023 - afrekening

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een tussenkomst in de werkingsuitgaven voor 2024, ten bedrage van 744,74 euro, goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

C.40. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

D.1. Protocol bestuurlijke handhaving - agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het ontwerp van 'protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid' ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2024.

 

Artikel 2

 

Net zoals het politiecollege, uit het college van burgemeester en schepenen echter haar bezorgdheid omtrent bestuurlijke handhaving in het algemeen. Er komt namelijk veel op de gemeenten af, terwijl er noch capaciteit, noch middelen, noch voldoende kennis, aanwezig is hieromtrent.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om zelf middelen te voorzien in het meerjarenplan, hoewel het de mening is toegedaan dat deze middelen door de hogere overheid dienen aangereikt te worden.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om onderstaande vragen te richten aan de werkgroep van algemeen directeurs en vervolgens te laten terugkoppelen aan het college van burgemeester en schepenen:

        Kunnen gemeenten onderling informatie uitwisselen?

        Kan er, omwille van de verschillende raakvlakken, een toelichting georganiseerd worden voor alle betrokken diensten van de steden / gemeenten in de regio?

        Inzake het lokaal overleg bestuurlijke aanpak of eventueel een GIEC (Gemeentelijk Informatie- en Expertise Centrum): wie zal hier telkens bij zijn / de trekker zijn? Hoe organiseren we dit? Dit is te overleggen met de directeur-coördinator van de federale politie van het arrondissement West-Vlaanderen en de gouverneur van West-Vlaanderen.

        Hoe geven we de databank, vermeld onder ‘onderafdeling 2.4.’, vorm? Deze databank zal moeten aangegeven worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en het voorwerp uitmaken van een register van verwerkingsactiviteiten. Hierbij is er advies te vragen aan de DPO’s.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

D.2. OMV_2023089432 - trage weg Kappaert-Oliebergstraat - beroep - hoorzitting en advies

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingestelde beroep.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit teneinde tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de beroepindiener en vooruit te kunnen met het dossier, akkoord te kunnen gaan met de gedeeltelijke uitvoering van de aanvraag en het bestaande geasfalteerde stuk zijstraat Oliebergstraat te behouden en niet her aan te leggen.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist gehoord te willen worden in deze zaak. Schepen Bert Schelfhout zal aanwezig zijn op de hoorzitting op 11 juni 2024.

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 MEI 2024

D.4. Belasting op gebouwen, woningen en kamers opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister - behandeling bezwaarschrift

Publicatiedatum: 15/05/2024