DEERLIJK

22 MEI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 15 mei 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen overloopt het verslag van de zitting van 15 mei 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 50 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 15 mei 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.2. Kapel ter Rustestraat 38 - recht van overgang - principiële goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met het verlenen van een recht van overgang over de parking aan het gemeentehuis ten voordele van de bewoners in de Kapel ter Rustestraat 38 te Deerlijk.

 

Motivering

 

Wij kregen de vraag van de eigenaars van de woning gelegen in de Kapel ter Rustestraat 38, kadastraal bekend als, Deerlijk, afdeling 2, sectie C, perceelnummer 21 N2, of er een recht van overgang verkregen kan worden over de percelen kadastraal bekend als, Deerlijk, afdeling 2, sectie C, perceelnummers 17 T7 en 17TS, zijnde de parking aan het gemeentehuis.

 

De dienst ruimte ziet hier geen bezwaar in en is van mening dat hiervoor een recht van overgang kan worden toegestaan.

 

In het verleden werd reeds een recht van overgang via de parking aan het gemeentehuis toegestaan voor de inwoners van de Harelbekestraat 13, 15 en Ververijstraat 6.

 

Naar analogie met de eerdere toekenningen van het recht van overgang wordt voorgesteld om dezelfde vergoeding te vragen voor het recht van overgang, zijnde 4.000,00 euro.

 

Er wordt voorgesteld om de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de akte.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met het verlenen van een recht van overgang over de percelen kadastraal bekend als, Deerlijk, afdeling 2, sectie C, perceelnummers 17 T7 en 17TS, zijnde de parking aan het gemeentehuis ten voordele van woning in de Kapel ter Rustestraat 38, kadastraal bekend als, Deerlijk, afdeling 2, sectie C, perceelnummer 21 N2.

 

Artikel 2

 

Het recht van overgang wordt toegestaan overeenkomstig het inrichtingsplan ‘BA_DEKA_I_N_01_Inplanting nieuwe toestand', welke aan de akte zal worden gehecht als bijlage.

 

Artikel 3

 

Het recht van overgang wordt toegestaan tegen de prijs van 4.000,00 euro.

 

Artikel 4

 

De dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt aangesteld voor de opmaak en het verlijden van de akte.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.3. Sportdagen Deerlijkse scholen - aanstelling bijkomende lesgevers - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.4. Onmiddellijke beëindiging arbeidsovereenkomst - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.5. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.6. Nieuwe internetaansluiting Cassinastraat 10E

 

Aanleiding en context

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd toelating te verlenen voor de afname van een nieuwe internetverbinding bij Telenet.

 

Motivering

 

Het Sociaal Huis beschikt over een unit binnen de fabriekshal UZIEN die zal gebruikt worden voor zowel de voedselbedeling als voor de Tetterplek.

 

Om deze activiteiten te kunnen organiseren is een internetverbinding noodzakelijk.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming of bedrag

2826,24€ excl. btw / 48 maanden

Actie

GBB

Jaarbudgetrekening

0900-00-61400000

Visum

/

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de internetaansluiting in de Cassinastraat 10 E goed te keuren en deze te gunnen aan de firma Telenet BV - Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.7. Jeugd - Erkenning Cokido als vakantieopvanginitiatief- goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om Cokido te erkennen als vakantieopvanginitiatief.

 

Motivering

 

Cokido is een unieke manier om de opvang van je kinderen te organiseren, gebaseerd op wederzijdse hulp en solidariteit. In plaats van te vertrouwen op vaak duurdere kinderopvangcentra en -initiatieven, werken ouders binnen Cokido samen om voor elkaars kinderen te zorgen. Dit zorgt voor een flexibele, betaalbare en leuke oplossing voor iedereen!

Hoe werkt het?

 

 1. Ouders starten een groep met ouders uit de school, wijk, vereniging of werkplek die interesse hebben in Cokido.
 2. Er worden samen afspraken gemaakt over waar, wanneer en hoe jullie willen bijspelen. Er wordt gekozen voor een kindvriendelijke locatie, zoals een buurthuis, school, gemeenschapsgebouw of zelfs thuis.
 3. Ouders ontvangen ondersteuning van Cokido door middel van een opstartgids, documenten en handige tools om de afspraken en overeenkomsten vast te leggen.

 

In Deerlijk wordt door Cokido vakantieopvang voorzien tijdens de zomervakantie waarbij gebruik gemaakt wordt van de infrastructuur van Deerlijkse scholen.

 

De hoofdzetel van Cokido bevindt zich op het adres Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk. Cokido in Deerlijk wordt vertegenwoordigd door Annelien Verhelst: 0474/65.70.61 annelies@cokido.org /hallo@cokido.org.

 

Cokido vraagt om erkend te worden als vakantieopvanginitiatief met het oog op het afleveren van fiscale attesten aan de ouders van de kinderen die zij opvangen.

 

Wanneer Cokido door het lokaal bestuur wordt erkend als vakantieopvanginitiatief, kan zij fiscale attesten afleveren aan ouders voor uitgaven die aan volgende criteria voldoen:

 

        de uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt;

        de uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderopvang in de Europese Economische Ruimte;

        de uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar voor kinderen met een zware handicap);

        de uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die te uwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend (co-ouderschap);

        ouders van de kinderen die zij opvangen moeten een beroepsinkomsten hebben;

        de kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn;

        ouders van de kinderen die zij opvangen moeten beschikken over een attest dat door de opvanginstelling wordt afgeleverd.

 

Het lokaal bestuur is autonoom bevoegd om jeugdinitiatieven, kinderateliers, sportclubs en sportorganisaties te erkennen als (vakantie)opvanginitiatief.

 

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Cokido (met hoofdzetel te Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk) te erkennen als vakantieopvanginitiatief in Deerlijk voor kalenderjaar 2024.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.8. Feestelijkheden - chiro Sellewie - minivoetbaltornooi - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Op 6 mei 2024 werd een aanvraag ingediend door Chiro Sellewie voor volgend evenement:

 

Naam evenement

minivoetbaltornooi 2024

Organisator

Chiro Sellewie

Datum

zaterdag 22 juni 2024

Plaats

plein chiroheem - Pladijsstraat 282

 

Motivering

 

1. Het college van burgemeester en schepenen overloopt volgende onderdelen van de aanvraag:

 

        aanvraag geluidsactiviteit als volgt:

 

85 – 95 dB

 

Contactpersoon

Naam

Niene Bulckaen

 

Adres

De Taeyelaan 8

 

Postcode en gemeente

8540 Deerlijk

 

Activiteit

Benaming activiteit

minivoetbaltornooi

Locatie

Gebouw

/

 

Tent

/

 

Open lucht

X

Adres

Naam gebouw

polyvalent plein chiroheem

 

Adres

Pladijsstraat 282

 

Postcode en gemeente

8540 Deerlijk

 

Maximaal geluidsniveau

>85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

 

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 12.00 uur

Einde

zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur

 

De aangevraagde muziekactiviteit vindt plaats in een woonomgeving of in de nabijheid van een bewoonde omgeving. Het gaat hier om een muziekactiviteit naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid en de aangevraagde activiteit is beperkt in duur.

 

De aangevraagde muziekactiviteit kan toegestaan worden maar het is evenwel noodzakelijk om het toegelaten geluidsniveau en de toegelaten periode nauwkeurig vast te leggen conform de toepassing van het sluitingsuur, gekoppeld aan een afbouwscenario voor outdoor evenementen.

 

 

Indien een organisator voor diens evenement een einduur vooropstelt dat vroeger valt dan het maximale einduur én buiten het afbouwscenario valt, is het afbouwscenario niet van toepassing, met dien verstande dat op het door de organisator vooropgestelde einduur alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur.

 

Deze toelating betekent in geen geval een vrijgeleide om onbeperkt hinder te veroorzaken.

 

        aanvraag politionele medewerking

 

Er worden geen verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

 

        aanvraag tijdelijke inname openbaar domein

 

Chiro Sellewie wenst een minivoetbaltornooi te organiseren op zaterdag 22 juni 2024 en vraagt toelating voor de inname van het polyvalente plein achter het chiroheem, Pladijsstraat 282.

 

2. De evenementencel verleent volgend advies voor dit evenement:

 

Men moet rekening houden met de algemene voorschriften van de hulpverleningszone Fluvia inzake brandpreventie. Deze voorschriften kan men terugvinden op de website via https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig.

 

Alsook moet de organisator een risico-analyse (lijst met de mogelijke risico’s en maatregelen om deze te verhelpen/op te lossen) en plan met aanduiding opstelling, evacuatiewegen ... opmaken.

 

Alle cateringstanden dienen te beschikken over geldige en blanco keuringsverslagen (conformiteit installatie en gasdichtheid beiden uitgevoerd door een EDTC).

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Toelating geluidsactiviteit

        Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

        Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, verder aangeduid als Vlarem II, waaronder, en zonder zich hiertoe te willen beperken, art. 6.7.3.

        De algemene gemeentelijke politieverordening, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 april 2010 en latere wijzigingen, meer specifiek en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 37, 38 en 47

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2024

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 12.00 uur

Einde

zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        de inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein van vrijdag 21 juni 2024 om 14.00 uur tot en met maandag 24 juni 2024 om 18.00 uur (inclusief op- en afbouw): polyvalent plein achter chiroheem, Pladijsstraat 282.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.9. Feestelijkheden - Straatfeest - Pontstraat - 24 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd toelating te verlenen voor de verschillende onderdelen van de aanvraag voor het houden van een straatfeest in de Pontstraat/Dammeke te Deerlijk.

 

Motivering

 

1. De bewoners vande Pontstraat wensen een straatfeest te organiseren op zaterdag 24 augustus 2024.

 

Zij vragen daarbij:

 

        politionele medewerking

 

Parkeerverbod op volgende plaats(en): Dammeke op zaterdag 24 augustus 2024 van 8.00 uur tot en met 20.00 uur.

 

PZ Gavers verleende op 15 mei 2024 positief advies en heeft de nodige verkeers- maatregelen opgesteld conform het signalisatieplan ingetekend in Eagle.be met uniek nummer 2139060.

 

        tijdelijke inname openbaar domein

 

De bewoners van de Pontstraat wensen een straatfeest te organiseren op zaterdag 24 augustus 2024 en vragen toelating voor de inname van parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen, in Dammeke.

 

2. De evenementencel verleent volgend advies voor dit evenement:

 

Men moet rekening houden met de algemene voorschriften van de hulpverleningszone Fluvia inzake brandpreventie. Deze voorschriften kan men terugvinden op de website via https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig.

 

Tijdelijke constructies, vb. springkasteel of tent, mogen enkel op de openbare weg geplaatst worden indien er minimaal een vrije doorgang blijft bestaan van 4 m breed en 4 m hoog. De vrije doorgang is specifiek bestemd voor hulpdiensten en moet vrij zijn van obstakels.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Plaatsing verkeerssignalisatie

        Beslissing van het politiecollege van 27 november 2008

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zaterdag 24 augustus 2024: Dammeke.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de diensten te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen te volgen inzake veiligheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.10. OMV 2024.73 - Olekenbosstraat 29 - melding - aktename

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd akte te nemen van de melding voor het wijzigen van raamopeningen en het uitvoeren van binnenverbouwingen aan de woning op een perceel gelegen Olekenbosstraat 29 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 1087 F2 ingediend door mevrouw Tine De Praetere wonende Olekenbosstraat 29 te 8540 Deerlijk, met OMV-referentie OMV_2024053311.

 

Motivering

 

De melding ingediend door mevrouw Tine De Praetere wonende Olekenbosstraat 29 te 8540 Deerlijk, werd per beveiligde zending verzonden op 6 mei 2024.

 

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens: 1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM; 2° artikel 4.2.2, § 1, en artikel 4.2.4 van de VCRO.

 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, neemt een beslissing over de melding binnen een termijn van:

1° twintig dagen als de melding louter betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse;

2° dertig dagen in alle andere gevallen.

 

Deze overheid stelt de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde termijn daarvan in kennis. De termijnen, vermeld in het tweede lid, gaan in op de dag na de datum van de melding.

 

Als geen beslissing is genomen en ter kennis gebracht aan de persoon die de melding heeft verricht binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, wordt de melding geacht te zijn geakteerd.”

 

VOORWERP VAN DE MELDING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

 

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te Olekenbosstraat 29, kadastraal bekend afdeling 1 sectie B nr. 1087F2.

 

De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: wijzigen van raamopeningen.

 

De werken kunnen als volgt beschreven worden:

De aanvrager wenst een raamopening in de achtergevel dicht te maken. Daarnaast zal een nieuwe raamopening worden gemaakt in de achtergevel voor een schuifraam. Dit nieuwe raam wordt geplaatst op 85 cm van de rechterzijgevel. Het raam zal een breedte hebben van 4,50 m en een hoogte van 2,15 m. Binnen in de woning worden enkele muren uitgebroken. De muren van het toilet in de garage zullen verdwijnen. Daarnaast zal de muur tussen de huidige keuken en zitplaats verdwijnen. De muur tussen de zitplaats en leefruimte zal ook gesloopt worden. Ook de muur tussen de keuken en trappenhal, en tussen de trappenhal en leefruimte zal verdwijnen. De ramen worden voorzien met een aluminium schrijnwerk.

 

Bevoegdheid

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project. Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

 

ONDERZOEK VAN HET MELDINGSPLICHTIG EN NIET-VERBODEN KARAKTER VAN DE GEMELDE STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

 

Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de melding.

 

Op de ingediende melding zijn volgende bestemmingsplannen en planologische voorschriften van toepassing:

De aanvraag dient getoetst te worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, meer bepaald aan de voorschriften van het woongebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt :

 

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag heeft betrekking op het aanpassen van raamopeningen en interne stabiliteitswerken bij een ééngezinswoning zodat de aanvraag in overeenstemming is met de voorzieningen van het gewestplan.

 

Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

 

Artikel 2. Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is :

1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;

2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd.

 

Artikel 3. Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;

2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;

3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlakte blijven ongewijzigd.

 

 

Bovendien voldoen de handelingen aan artikel 6 van hetzelfde besluit, aangezien ze:

 

        niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of vergunningen voor het verkavelen van gronden, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen;

        niet worden verricht op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde monumenten aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde cultuurhistorische landschappen, in voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief beschermde archeologische sites;

        niet worden uitgevoerd in een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, noch in de 5 meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen;

        niet worden uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook.

 

De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden.

 

Juridische gronden

 

     Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

     Andere:

     Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

     Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en zijn wijzigingen

     Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door mevrouw Tine De Praetere wonende Olekenbosstraat 29 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen, zijnde het wijzigen van raamopeningen en het uitvoeren van binnenverbouwingen aan de woning gelegen Olekenbosstraat 29 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.  De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding. De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

     de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

     de naam en het adres van de verweerder;

     het voorwerp van het beroep of bezwaar;

     een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

     een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.11. OMV 2024_38 - Oliebergstraat 126 en 128 - beslissing

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van twee woningen tot een woning met praktijkruimte en plaatsen publiciteitsbord, op een perceel gelegen Oliebergstraat 126 en 128 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 684 D en (afd. 2) sectie E 684 H aangevraagd door mevrouw Audrey Steeland en de heer Jonas Vandecasteele wonende Oliebergstraat 126 te 8540 Deerlijk.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de vermelde aanvraag, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen en heeft betreffende de aanvraag het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar ingewonnen.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar zoals uitgebracht op 16 mei 2024.

Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig. Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:

        gezien een deel van de woning publiek toegankelijk is, dient rekening te worden gehouden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid;

        de oefentuin dient aangelegd te worden met een maximale oppervlakte van 16 m² (de oppervlakte van de oefenzaal).

 

Het advies wordt als volgt gemotiveerd:

 

 1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gewestplan

De bepalingen van het gewestplan Kortrijk (goedgekeurd 4 november 1977) zijn niet meer van toepassing en werden vervangen door de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 7.4.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

     De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

     De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium, zoals vastgesteld door de deputatie op 25 juni 2015.

     De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, RUP Sint-Lodewijk centrum, op 1 september 2011 met als bestemming zone voor wonen met beperkte nevenfunctie.

 

Bijzonder plan van aanleg

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

 

Verkaveling

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

 

 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

Het RUP is van toepassing op de aanvraag.

 

Overeenstemming met dit plan

De aanvraag is in overeenstemming met de vigerende voorschriften.

 

Stedenbouwkundige verordeningen

Voor het perceel zijn de volgende stedenbouwkundige verordeningen relevant:

     algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997;

     gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (en latere wijzigingen);

     gewestelijke verordening inzake hemelwater, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023;

     gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023;

     provinciale verordening inzake het overwelven van baangrachten, vastgesteld door de provincieraad in zitting van 23 juli 2008;

     gemeentelijke algemene bouwverordening inzake vellen van hoogstammige bomen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 1974 en goedgekeurd bij KB op 4 juli 1974.

 

 1. Historiek

Relevante stedenbouwkundige vergunningen

Volgende stedenbouwkundige vergunningen en/of weigeringen zijn relevant:

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 17 juni 1968 door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een garage;

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 18 maart 1992 door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een woning en garage.

 

Relevante milieuvergunningen

Volgende milieuvergunningen en/of weigeringen zijn relevant:

        milieuvergunning afgeleverd op 18 maart 1992 door het college van burgemeester en schepenen voor het lozen van normaal huishoudelijk afvalwater.

 

Relevante omgevingsvergunningen

Er zijn geen voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

 1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

3.1 Beschrijving van de omgeving

De eigendom is een perceel met een oppervlakte van 811 m² en is gelegen langs de Oliebergstraatstraat op ongeveer 330 m ten zuidwesten van de kern van Sint-Lodewijk. De oliebergstraat is een voldoende uitgeruste gemeenteweg. De omgeving heeft een residentieel karakter en wordt bepaald door de aanwezigheid van eengezinswoningen.

Het perceel is bebouwd met twee gekoppelde ééngezinswoningen. De woningen bevinden zich op ongeveer 7 m van de rooilijn. De linkerwoning heeft een breedte van 6,64 m en een diepte van 8,89 m. De woning bestaat uit twee bouwlagen en een hellend dak en heeft een kroonlijsthoogte van 4,30 m en een nokhoogte van 8,91 m. Op het dak is een dakkapel gebouwd met een kroonlijsthoogte van 5,13 m en een nokhoogte van 8,33 m. Achteraan het hoofdvolume werd een uitbouw gebouwd met een diepte van 7,05 m en een breedte van 3,52 m. Het nevenvolume bestaat uit één bouwlaag en een hellend dak, heeft een kroonlijsthoogte van 3 m en een nokhoogte van 5 m. Links van de woning is een oprit aangebracht in grind van 4,22 m richting een garage met één bouwlaag en een hellend dak. De garage is ingeplant op 22,88 m van de rooilijn, heeft een breedte van 3,73 m, een diepte van 6 m en een oppervlakte van 23 m².

De rechtse woning heeft een breedte van 6,27 m en een diepte van 13,63 m. De woning bestaat uit twee bouwlagen en een hellend dak, heeft een kroonlijsthoogte van 4,95 m en een nokhoogte van 8,91 m. Rechts van de woning is een klinkeroprit aangebracht die een uitweg biedt naar de garage die zich op 23,51 m van de rooilijn bevindt. De garage bestaat uit één bouwlaag en een hellend dak. Daarnaast heeft de garage een breedte van 3,25 m en een diepte van 9,32 m.

 

3.2 Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het verbouwen van twee bestaande eengezinswoning naar één ééngezinswoning en een praktijkruimte.
De bestaande af te breken bebouwing heeft een oppervlakte van 24,43 m² en bevindt zich op 6,89 m van de linkerperceelsgrens en bevindt zich op de scheidingsgrens tussen de bestaande ééngezinswoningen.
In de voorgevel wordt het buitenschrijnwerk vervangen door aluminium schrijnwerk in een antracietkleur. De verschillende ramen in de achtergevel worden vervangen door nieuwe ramen in aluminium schrijnwerk in een antracietkleur. Alle gevels van de woning worden in een witte kleur gekaleid.
Op de voorgevel wordt een zaakgebonden publiciteitsbord aangebracht met een hoogte van 0,52 m, een breedte van 4,60 m en een oppervlakte van 2,50 m².

Het raam in de achtergevel, naast de schuifdeur van de rechtse woning, wordt vergroot naar een raam met een hoogte van 1,34 m en een breedte van 1,68 m. In de linkerzijgevel worden de ramen op het gelijkvloerse verdiep vervangen door een deur met een hoogte van 2,15 m en een breedte van 1,05 m. Daarnaast wordt nog een raam met een hoogte van 2,15 m en een breedte van 1,11 m in de zijgevel geplaatst.

Het bestaande hoofdvolume wordt intern verbouwd. Het gelijkvloers bestaat na verbouwing uit een twee inkomen, een wachtzaal, oefenzaal, kabinet, twee toiletten, keuken, eetruimte, zitruimte en een berging. Er wordt ook een nieuwe trap geplaatst. Op het verdiep worden vier slaapkamers, hobbykamer, badkamer, nachthal en een wasplaats ingericht. Onder het dak bevinden zich nog de twee zolderruimtes.

In de tuinzone wordt een bijgebouw gesloopt met een oppervlakte van 23 m². In de voortuinstrook wordt de oprit naar het bijgebouw verwijderd en vervangen door een parking aangelegd in grasdallen. De parking heeft een breedte van 2,9 m en een diepte van 6,96 m. Langs de woning wordt een grindpad aangelegd richting een verharde oefentuin. De oefentuin bevindt zich achter de woning en heeft een oppervlakte van 34 m².

 

3.3 Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft geen betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

 1. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

 

De aanpalende eigenaars werden niet om advies gevraagd aangezien de aanvraag geen betrekking heeft op werken aan scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom.

 

 

 1. Adviezen

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden. 

 

 1. Project-MER of OVR (ingeval van toepassing)

De aanvraag valt niet onder de bijlage I of II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004. Project-MER of OVR is niet van toepassing op voorliggende aanvraag.

 

 1. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen wordt tot de volgende beoordeling van het dossier gekomen.

 

7.1 Planologische toets

De aanvraag dient getoetst te worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Sint-Lodewijk centrum.

Het gevraagde is in overeenstemming met de voorzieningen van het RUP gezien de bestemmingsvoorschriften, afmetingen, terreinbezetting en parkeervoorschriften werden gerespecteerd.

 

7.2 Wegenis

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Oliebergstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is.

De aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning.

De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Het goed is niet getroffen door een rooilijn.

 

7.3 Watertoets (decreet integraal waterbeleid)

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat.
De omzendbrief OMG/2022/1 ‘Richtlijnen voor de toepassing van een klimaatbestendige watertoets en de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden’ reikt richtlijnen aan voor het toepassen van het nieuwe watertoetsbesluit, alsook voor het vrijwaren van watergevoelige gebieden.

 

Het voorliggend project heeft geen omvangrijke oppervlakte (<0,1 ha).
Het betrokken goed is volgens de fluviale en de pluviale overstromingskaart niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone.
Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.

 

Er is voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.
De bebouwde oppervlakte wordt niet uitgebreid. Het terras en de oprit worden aangelegd in waterdoorlatende verharding of wateren af in de naastliggende onverharde ruimte zodat het water van de verhardingen infiltreert in de bodem. Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt zal zijn.

 

7.4 Mer-screening

De aanvraag valt niet onder de bijlage I,II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004.

 

7.5 Natuurtoets

Volgens de natuurtoets blijkt dat geen onvermijdbare schade aan belangrijke natuurwaarden worden veroorzaakt.

 

7.6 Erfgoed-/archeologietoets

Niet van toepassing.

 

7.7 Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid)

Niet van toepassing.

 

7.8 Decreet grond- en pandenbeleid

Gezien de beperkte omvang/aard van het project zijn geen normen of percentages betreffende de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod van toepassing.

 

7.9 Milieuaspecten

Niet van toepassing.

 

7.10 Goede ruimtelijke ordening

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de hand van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor zover noodzakelijk en relevant.

 

Functie:

De aanvraag heeft betrekking op de verbouwing van twee eengezinswoningen tot één eengezinswoning in hoofdfunctie en een kinesitherapiepraktijk als nevenfunctie. De hoofdfunctie van de woning blijft wel behouden binnen de aanvraag. De bijkomende nevenfunctie is passend binnen deze residentiële omgeving.

 

Inplanting en ruimtegebruik:

De inplanting van de woning op de rooilijn blijft ongewijzigd. De afbraak van een van de bestaande uitbouwen en de garage van de linkse woning zorgt ervoor dat de bebouwing na de werken een compacter geheel vormen.

 

Bouwvolume en gabarit:

Het hoofdgebouw van de woning blijft qua gabarit ongewijzigd, er worden enkel interne verbouwingswerken uitgevoerd. Gezien het gebouw deels publiek toegankelijk wordt gemaakt, dient rekening te worden gehouden met de voorschriften voor toegankelijke gebouwen. Dit wordt dan ook als voorwaarde opgenomen.

Er wordt geen hinder verwacht voor de omringende percelen. De bouwdiepte na de werken is immers vergelijkbaar met deze van de buren.

 

Verschijningsvorm:

De voorgevel wijzigt minimaal. Er wordt een nieuwe voordeur geplaatst en publiciteit geplaatst. Gezien de kleine aanpassingen wordt er geen hinder verwacht naar de omliggende omgeving. Naast deze wijzigingen worden alle gevels ook in een witte kleur gekaleid. Door deze kalei aan te brengen zullen de twee woningen nog meer een geheel vormen en kaleien behoudt het kleinschalige karakter van de gevel.

 

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

De functie van eengezinswoning blijft deels behouden, maar door het onderbrengen van een praktijk wordt een extra functie toegevoegd. Deze functie zal voor een toename zorgen in verkeersaantrek. De bouwplaats is voldoende goed ontsloten om deze toename te kunnen opvangen. Daarnaast wordt een extra parkeerplaats voorzien in de voortuin.

 

Groen- en omgevingsaanleg:

Achter de praktijk wordt in de tuinzone een oefentuin voorzien. Deze oefentuin heeft een oppervlakte van 34m². Deze oefentuin is dubbel zo groot als de oefenzaal die binnen de woning wordt voorzien. Gezien dit bijdraagt tot een hoger verhardingspercentage van het perceel en geen motivatie toegevoegd werd om de oefentuin groter aan te leggen dan de oefenzaal, dient de oefentuin zich te beperken tot een maximale oppervlakte die overeenkomt met de oefenzaal in de woning. Dit wordt dan ook als voorwaarde opgenomen.

 

De voortuin van de woning wordt opnieuw aangelegd. Er wordt gekozen om een grindpad te voorzien die beide inkomen ontsluit. Daarnaast wordt de voortuin aangeplant met struikgewas en de parkeerplaats wordt aangelegd met grasdallen. Dit zal ervoor zorgen dat de woning een groen karakter krijgt.

De geplande verharding wordt voorzien in waterdoorlatende materialen en zullen op een natuurlijke wijze infiltreren, wat de waterhuishouding ten goede komt.

 

Conclusie

Het ontwerp kan mits het naleven van de voorwaarden verenigbaar gemaakt worden met zijn onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke aanleg.

 

7.11 Resultaten openbaar onderzoek

Niet van toepassing.

 

7.12 Scheidingsmuren

Niet van toepassing.

 

7.13 Bespreking adviezen

Niet van toepassing.

 

7.14 Toetsing verordening publiciteit

De aanvraag dient getoetst te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit.

De aangevraagde publiciteit omvat een niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit die op de voorgevel van het gebouw wordt bevestigd en een oppervlakte heeft de kleiner is dan 4 m². De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit. Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt zal zijn.

 

Juridische gronden

 

     Algemene basisbevoegdheden: Art.56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

     Andere:

     Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

     Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en zijn wijzigingen

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Audrey Steeland en de heer Jonas Vandecasteele wonende Oliebergstraat 126 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van twee woningen tot een woning met praktijkruimte en plaatsen publiciteitsbord, op een perceel gelegen Oliebergstraat 126 en 128 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 684 D en (afd. 2) sectie E 684 H, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Gezien een deel van de woning publiek toegankelijk is, dient rekening te worden gehouden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

        De oefentuin dient aangelegd te worden met een maximale oppervlakte van 16 m² (de oppervlakte van de oefenzaal).

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.12. Inname openbaar domein - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.13. BOC - verslag van 24 april 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het basisoverlegcomité (BOC) hield een vergadering op 24 april 2024. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en wordt gevraagd akkoord te gaan met de punten die besproken zijn in het BOC.

 

Motivering

 

De bijhorende toelichting is te vinden in het verslag in bijlage.

Het verslag werd goedgekeurd door de leden van het BOC.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

       De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Titel 7 betreffende comités voor preventie en bescherming op het werk van boek II van de codex over het welzijn op het werk.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de punten die besproken zijn in het BOC van 24 april 2024.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.14. Kerkfabrieken Sint-Columba en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - verslag van 15 mei 2024 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

De kerkfabrieken Sint-Columba en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen hielden een vergadering op 15 mei 2024. Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van deze vergadering.

 

Motivering

 

Het verslag bevindt zich in bijlage. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over een termijn van 30 dagen, die ingaat op de dag nadat de notulen zijn binnengekomen, om een besluit te schorsen indien het gemeentelijk (financieel) belang geschaad wordt.

 

Er is geen advies nodig.

 

Juridische gronden

 

        Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

        Art. 57 en 58, § 1 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.15. Asverstrooiing - kennisname

 

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.16. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.17. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.18. Zomerschool Deerlijk 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het intekenen op de subsidieoproep van 'Zomerschool Vlaanderen' goed te keuren, om een zomerschool in Deerlijk te organiseren.

 

Motivering

 

Een zomerschool is een plek waar kinderen tijdens de zomervakantie samen kunnen leren en zich amuseren om sterker te starten in het nieuwe schooljaar. Op het programma staat altijd een combinatie van lesactiviteiten en sport, spel of leerzame uitstappen.

 

Vlaanderen heeft een oproep gelanceerd om zomerscholen te organiseren in 2024. Als lokaal bestuur willen wij opnieuw deelnemen aan de subsidieoproep zodat er een zomerschool georganiseerd kan worden.

 

De uitgangspunten van de zomerschool zijn:

 

        Het gaat om leerlingen lager onderwijs en buitengewoon onderwijs, woonachtig in Deerlijk en/of die naar school gaan in Deerlijk. Inschrijven kan enkel op advies van de zorgcoördinator van de scholen.

        Het aanbod en de organisatie wordt uitgewerkt op basis van de richtlijnen van de subsidie van Zomerschool Vlaanderen. Die beschrijven dat er voor de helft moet voorzien worden in een leeraanbod en voor een aanvullende helft in de kennismaking met het lokale vrijetijdsaanbod. Hiervoor werken wij samen met verschillende lokale organisaties.

 

De zomerschool zou doorgaan van maandag 19 augustus 2024 tot en met vrijdag 30 augustus 2024.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur,

 

Financiën

 

De financiële impact is nog niet gekend. Indien wij voldoen aan alle criteria kunnen wij een maximaal budget ten bedrage van 14.100 euro ontvangen.

 

De subsidie wordt in twee keer uitbetaald. Na de goedkeuring van de aanvraag wordt een voorschot van 50% uitbetaald op basis van het geschatte deelnemersaantal. Na afloop van de zomerschool, wordt op basis van de effectieve deelnemersaantallen en de financiële verantwoording het eventuele saldo uitbetaald.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in te tekenen op de subsidieoproep van 'Zomerschool Vlaanderen' om een zomerschool in Deerlijk te organiseren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.19. Renovatiedossier (Chiro Sellewie) - (Afwerking binnenin gebouw) - definitieve goedkeuring - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

D.1. De Watergroep - algemene vergadering van 14 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De Watergroep nodigt de gemeente uit tot het bijwonen van haar algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 14 juni 2024 om 10.30 uur in De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen overloopt de agenda met volgende punten:

 1. Jaarverslag 2023 van de raad van bestuur
 2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2023
 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2023
 4. Kwijting aan de bestuurders
 5. Kwijting aan de commissaris

 

In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werd de heer Claude Croes aangesteld als effectief vertegenwoordiger en de heer Louis Vanderbeken als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van De Watergroep.

 

De financieel directeur heeft hieromtrent geen opmerkingen om reden dat er geen financiële link is.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda van De Watergroep goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Gezien de door de gemeente aangestelde vertegenwoordigers verontschuldigd zijn voor voormelde algemene vergadering, beslist het college van burgemeester en schepenen om een blanco volmachtformulier over te maken aan De Watergroep samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om De Watergroep op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

D.2. Waregemstraat - aanpassen aanplanting bij rioleringsproject Evangelieboom - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024