Deerlijk

Zitting van 22 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 15 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 15 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.2. Kapel ter Rustestraat 38 - recht van overgang - principiële goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met het verlenen van een recht van overgang over de percelen kadastraal bekend als, Deerlijk, afdeling 2, sectie C, perceelnummers 17 T7 en 17TS, zijnde de parking aan het gemeentehuis ten voordele van woning in de Kapel ter Rustestraat 38, kadastraal bekend als, Deerlijk, afdeling 2, sectie C, perceelnummer 21 N2.

 

Artikel 2

 

Het recht van overgang wordt toegestaan overeenkomstig het inrichtingsplan ‘BA_DEKA_I_N_01_Inplanting nieuwe toestand', welke aan de akte zal worden gehecht als bijlage.

 

Artikel 3

 

Het recht van overgang wordt toegestaan tegen de prijs van 4.000,00 euro.

 

Artikel 4

 

De dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt aangesteld voor de opmaak en het verlijden van de akte.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.3. Sportdagen Deerlijkse scholen - aanstelling bijkomende lesgevers - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.4. Onmiddellijke beëindiging arbeidsovereenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.5. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.6. Nieuwe internetaansluiting Cassinastraat 10E

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de internetaansluiting in de Cassinastraat 10 E goed te keuren en deze te gunnen aan de firma Telenet BV - Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.7. Jeugd - Erkenning Cokido als vakantieopvanginitiatief- goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Cokido (met hoofdzetel te Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk) te erkennen als vakantieopvanginitiatief in Deerlijk voor kalenderjaar 2024.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.8. Feestelijkheden - chiro Sellewie - minivoetbaltornooi - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 12.00 uur

Einde

zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        de inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein van vrijdag 21 juni 2024 om 14.00 uur tot en met maandag 24 juni 2024 om 18.00 uur (inclusief op- en afbouw): polyvalent plein achter chiroheem, Pladijsstraat 282.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.9. Feestelijkheden - Straatfeest - Pontstraat - 24 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zaterdag 24 augustus 2024: Dammeke.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de diensten te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.10. OMV 2024.73 - Olekenbosstraat 29 - melding - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door mevrouw Tine De Praetere wonende Olekenbosstraat 29 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen, zijnde het wijzigen van raamopeningen en het uitvoeren van binnenverbouwingen aan de woning gelegen Olekenbosstraat 29 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.  De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding. De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

     de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

     de naam en het adres van de verweerder;

     het voorwerp van het beroep of bezwaar;

     een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

     een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.11. OMV 2024_38 - Oliebergstraat 126 en 128 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Audrey Steeland en de heer Jonas Vandecasteele wonende Oliebergstraat 126 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van twee woningen tot een woning met praktijkruimte en plaatsen publiciteitsbord, op een perceel gelegen Oliebergstraat 126 en 128 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 684 D en (afd. 2) sectie E 684 H, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Gezien een deel van de woning publiek toegankelijk is, dient rekening te worden gehouden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

        De oefentuin dient aangelegd te worden met een maximale oppervlakte van 16 m² (de oppervlakte van de oefenzaal).

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.12. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.13. BOC - verslag van 24 april 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de punten die besproken zijn in het BOC van 24 april 2024.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.14. Kerkfabrieken Sint-Columba en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - verslag van 15 mei 2024 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.15. Asverstrooiing - kennisname

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.16. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.17. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.18. Zomerschool Deerlijk 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in te tekenen op de subsidieoproep van 'Zomerschool Vlaanderen' om een zomerschool in Deerlijk te organiseren.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

C.19. Renovatiedossier (Chiro Sellewie) - (Afwerking binnenin gebouw) - definitieve goedkeuring - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

D.1. De Watergroep - algemene vergadering van 14 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda van De Watergroep goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Gezien de door de gemeente aangestelde vertegenwoordigers verontschuldigd zijn voor voormelde algemene vergadering, beslist het college van burgemeester en schepenen om een blanco volmachtformulier over te maken aan De Watergroep samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om De Watergroep op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 22 MEI 2024

D.2. Waregemstraat - aanpassen aanplanting bij rioleringsproject Evangelieboom - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.