Deerlijk

Zitting van 12 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 5 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 5 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.2. Aankoop watergeefgroep - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Artikel 2

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

Artikel 3

 

De opdracht “Aankoop watergeefgroep” wordt gegund aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de prijs), zijnde Agrix bv, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende offertebedrag van 24.450,00 euro excl. btw of 29.584,50 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 4

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.3. Planner & magazijnbeheerder (D4-D5) - uitslag bevorderingsprocedure en aanstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.4. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontvangen verslag.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.5. Regionaal Landschap Leie en Schelde - algemene vergadering van 11 juni 2024 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda en de bijlagen van dealgemene vergadering van 11 juni 2024 van Regionaal Landschap Leie en Schelde.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.6. Gaverhall - branddetectie - onderhoudscontract - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het ontwerp van onderhoudscontract tussen de gemeente Deerlijk en Jadec NV, Kaarderlaan 10 te 9160 Lokeren, met betrekking tot "onderhoud gasdetectiecentrale sporthal"  goed te keuren.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.7. Feestelijkheden - wijkbestuur Sellewie Beneden - boerepeirdfeesten - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het vrijetijdspunt op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan vrijetijd@deerlijk.be.

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 18.00 uur

Einde

zaterdag 22 juni 2024 om 24.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zaterdag 22 juni 2024 om 24.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein van zaterdag 22 juni 2024 om 12.00 uur tot zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur, parking buurthuis Sint- Lodewijk.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.8. Feestelijkheden - aanstelling belleman Deerlijk - goedkeuring

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.9. OMV 2023149189 - Kerkstraat 90 - beroep - hoorzitting en advies

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingestelde beroep.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet gehoord te willen worden in deze zaak.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst van deze adviesvraag gebruik te maken om aan te geven dat, indien een consensus verkregen kan worden tussen beide betrokkenen (aanvrager en beroeper), ook het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen een gewijzigde inplanting.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.10. OMV 2024_58 - Windhalmlaan 5 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Carine Vierstraete wonende Windhalmlaan 5 te 8540 Deerlijk, voor het bekleden van de gevel met composietplaten, op een perceel gelegen Windhalmlaan 5 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 171 K, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De composiet wordt beperkt tot de oppervlakte tussen de achtergevel en de uitsprong van de schouw, met een breedte van 4,5 m en een hoogte van 2,55 m.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.11. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.12. OMV 2021.145 - Harelbekestraat 66 - Raad voor Vergunningsbetwistingen - verzoek tot tussenkomst - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in deze zaak geen verzoek tot tussenkomst in te dienen omdat geen algemeen belang te motiveren is.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.13. OMV 2024_55 - Vichtestraat 135 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jan Dujardin - Bénédicte Berton wonende Vichtestraat 135 te 8540 Deerlijk, voor het regulariseren van verharding en het bouwen van een zwembad, op een perceel gelegen Vichtestraat 135 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 247 L, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het terras ten noorden van gebouw C en een deel van het terras ten noorden van gebouw D, dat gelegen is in het gedeelte landschappelijk waardevol agrarisch gebied, worden uit de vergunning gesloten.

        De afwatering van het gechloreerd water van het zwembad moet afgevoerd worden als afvalwater (aan te sluiten op de bestaande DWA-afvoer).

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.14. Arbeidsinspectie 24 april 2024 (Gemeentehuis en Sociaal Huis) - actieplannen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de actieplannen, naar aanleiding van de arbeidsinspectie op 24 april 2024, op volgende locaties goed te keuren:

        Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk (Gemeentehuis) met referentie 01/2024/001480;

        Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk (Sociaal Huis) met referentie 01/2024/001481.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.15. Kohier van belasting op het aanleggen van voetpaden - uitvoerbaarverklaring - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het belastingkohier terzake voor aanslagjaar 2024 uitvoerbaar te verklaren. Het kohier bevat 1 artikel voor een totaal bedrag van 20,76 euro.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.16. Kohier van belasting op de indienststelling van een IBA, geplaatst in het kader van de collectieve aanpak - uitvoerbaarverklaring - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het belastingkohier terzake voor aanslagjaar 2023 uitvoerbaar te verklaren. Het kohier bevat 4 artikels voor een totaal bedrag van 358,78 euro.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.17. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.18. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.19. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.20. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

D.1. OMV VK2024_1 - Sint-Amandusstraat 31 en 33 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het WEIGEREN van de omgevingsvergunning aan de heer Peter Taelman wonende Oude Heerweg 92 te 8540 Deerlijk, voor het slopen van de bestaande bebouwing en het verkavelen van de grond voor een meergezinswoning, op een perceel gelegen Sint-Amandusstraat 31 en 33 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 213 C5 en (afd. 1) sectie A 213 M5.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.