DEERLIJK

12 JUNI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 5 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen overloopt het verslag van de zitting van 5 juni 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 50 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 5 juni 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.2. Aankoop watergeefgroep - gunning - goedkeuring

 

Aanleiding en context

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de gunning van de opdracht “Aankoop watergeefgroep” goed te keuren.

 

Motivering

Voor het bewateren van bomen en grote plantvakken is er binnen de groendienst nood aan een grote watergeefgroep. De aankoop van een watergeefgroep zal er voor zorgen dat er efficiënter kan gewerkt worden.

 

In het kader van de opdracht “Aankoop watergeefgroep” werd een offertevraag uitgestuurd door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.500,00 euro excl. btw of 29.645,00 euro incl. 21% btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht:

        Agrix bv, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke;

        Masschelein bv, Pluim 21 te 8550 Zwevegem;

        Pivabo bv, Kampstraat 20 te 8500 Kortrijk.

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 mei 2024 om 10.00 uur te bereiken.

 

Er werden 2 offertes ontvangen :

        Pivabo bv, Kampstraat 20 te 8500 Kortrijk (34.660,00 euro excl. btw of 41.938,60 euro incl. 21% btw);

        Agrix bv, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke (24.450,00 euro excl. btw of 29.584,50 euro incl. 21% btw);

 

De deskundige aankoop, contracten & verzekeringen stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de prijs), zijnde Agrix bv, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende offertebedrag van 24.450,00 euro excl. btw of 29.584,50 euro incl. 21% btw.

 

Juridische gronden

   Algemene basisbevoegdheid: Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56,  3, 4° betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

   Andere:

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet).

        Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

        Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2020 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;

 

Adviezen

De coördinator groen en proper verleent positief advies.

 

Financiën

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Bestelbedrag

24.450,00 euro excl. btw of 29.584,50 euro incl. btw

Actie

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Jaarbudgetrekening

0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN

Visum

G-2024-33 dd 30/05/2024

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Artikel 2

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

Artikel 3

 

De opdracht “Aankoop watergeefgroep” wordt gegund aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de prijs), zijnde Agrix bv, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende offertebedrag van 24.450,00 euro excl. btw of 29.584,50 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 4

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.3. Planner & magazijnbeheerder (D4-D5) - uitslag bevorderingsprocedure en aanstelling - goedkeuring

 

STEMMINGEN

bij geheime stemming

Het college van burgemeester en schepenen besluit met 6 ja-stemmen

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.4. Diverse verslagen - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht kennis te nemen van de aan de gemeente overgemaakte verslagen.

 

Motivering

 

Volgend verslag werd overgemaakt aan de gemeente:

 

        Centraal feestcomité - verslag van de vergadering van 6 juni 2024

        Regionaal Landschap Leie en Schelde - verslag van de algemene vergadering van 21 december 2023

        Leiedal - verslag van de raad van bestuur van 24 mei 2024

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontvangen verslag.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.5. Regionaal Landschap Leie en Schelde - algemene vergadering van 11 juni 2024 - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Regionaal Landschap Leie en Schelde nodigde de gemeente uit tot het bijwonen van haar algemene vergadering die plaatsvond op dinsdag 11 juni 2024 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Kuurne. Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda en de daartoe behorende bijlagen.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen overloopt de agenda met volgende agendapunten:

 

        Welkom en inleiding

        Goedkeuring verslag AV 21/12/2023

        Kwijting aan bestuurders

        Afsluiting boekjaar 2023

        Statuten: Michel Vereenooghe wordt vervangen door Stefaan Vandromme (AV) en Johan Paret (BO) - Goedkeuring

 

In de gemeenteraadszitting van 14 september 2023 werd de heer Bert Schelfhout aangesteld als effectief vertegenwoordiger en de heer Matthias Vanneste als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Leie en Schelde.

 

De financieel directeur heeft hieromtrent geen opmerkingen om reden dat er geen financiële link is.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda en de bijlagen van dealgemene vergadering van 11 juni 2024 van Regionaal Landschap Leie en Schelde.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.6. Gaverhall - branddetectie - onderhoudscontract - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het ontwerp van onderhoudscontract  tussen de gemeente Deerlijk en Jadec NV, met betrekking tot het onderhoud van de gasdetectiecentrale van de Gaverhal, goed te keuren.

 

Motivering

 

De gasdetectiecentrale van de Gaverhal was stuk en diende vervangen te worden. Om het goed functioneren te garanderen, is een onderhoudscontract aanbevolen. Dit houdt een jaarlijks onderhoud in, volgens de wettelijke verplichtingen.

 

In bijlage is het voorstel van onderhoudscontract toegevoegd.

 

De sportfunctionaris en de facility manager gaven een positief advies.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft  financiële gevolgen. Hiervoor is krediet voorzien op de post 0742-00 - 61030000 onderhoud gebouwen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het ontwerp van onderhoudscontract tussen de gemeente Deerlijk en Jadec NV, Kaarderlaan 10 te 9160 Lokeren, met betrekking tot "onderhoud gasdetectiecentrale sporthal"  goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.7. Feestelijkheden - wijkbestuur Sellewie Beneden - boerepeirdfeesten - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Op 22 mei 2024 werd een aanvraag ingediend door wijkbestuur Sellewie Beneden voor volgend evenement:

 

Naam evenement

Boerepeirdfeesten 2024

Organisator

wijkbestuur Sellewie Beneden

Datum

zaterdag 22 juni 2024

Plaats

buurthuis Sint- Lodewijk, Pladijsstraat 278

 

Motivering

 

1. Het college van burgemeester en schepenen overloopt volgende onderdelen van de aanvraag:

 

        aanvraag geluidsactiviteit als volgt:

 

Contactpersoon

Naam

Thijs Delerue

 

Adres

Oudenaardse Heerweg 35

 

Postcode en gemeente

8540 Deerlijk

 

Activiteit

Benaming activiteit

Boerepeirdfeesten 2024

Locatie

Gebouw

X

 

Tent

 

 

Open lucht

X

Adres

Naam gebouw

buurthuis Sint- Lodewijk

 

Adres

Pladijsstraat 278

 

Postcode en gemeente

8540 Deerlijk

 

95 dB(A)

 

Maximaal geluidsniveau

>85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

 

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 18.00 uur

Einde

zaterdag 22 juni 2024 om 24.00 uur

 

De aangevraagde muziekactiviteit vindt plaats in een woonomgeving of in de nabijheid van een bewoonde omgeving. Het gaat hier om een muziekactiviteit naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid en de aangevraagde activiteit is beperkt in duur.

 

De aangevraagde muziekactiviteit kan toegestaan worden maar het is evenwel noodzakelijk om het toegelaten geluidsniveau en de toegelaten periode nauwkeurig vast te leggen conform de toepassing van het sluitingsuur, gekoppeld aan een afbouwscenario voor indoor evenementen.

 

Indien een organisator voor diens evenement een einduur vooropstelt dat vroeger valt dan het maximale einduur én buiten het afbouwscenario valt, is het afbouwscenario niet van toepassing, met die verstande dat op het door de organisator vooropgestelde einduur alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zaterdag 22 juni 2024.

 

Deze toelating betekent in geen geval een vrijgeleide om onbeperkt hinder te veroorzaken.

 

        aanvraag politionele medewerking

 

Parkeerverbod op volgende plaats: parking buurthuis Sint- lodewijk, Pladijsstraat 278, op zaterdag 22 juni 2024 van 12.00 uur tot en met zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur.

 

PZ Gavers verleende op 26 mei 2024 positief advies en heeft de nodige verkeersmaatregelen opgesteld conform het signalisatieplan ingetekend in Eagle.be met uniek nummer 2155083.

 

        aanvraag tijdelijke inname openbaar domein

 

Wijkbestuur Sellewie Beneden wenst hun Boerepeirdfeesten 2024 te organiseren op zaterdag 22 juni 2024 en vraagt toelating voor de inname van de parking van het buurthuis Sint- Lodewijk.

 

2. De evenementencel verleent volgend advies voor dit evenement:

 

Men moet rekening houden met de algemene voorschriften van de hulpverleningszone Fluvia inzake brandpreventie. Deze voorschriften kan men terugvinden op de website via https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig.

 

Alsook moet de organisator een risico-analyse (lijst met de mogelijke risico’s en maatregelen om deze te verhelpen / op te lossen) en plan met aanduiding opstelling, evacuatiewegen, ... opmaken.

 

Alle cateringstanden dienen te beschikken over geldige en blanco keuringsverslagen (conformiteit installatie en gasdichtheid beiden uitgevoerd door een EDTC).

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Toelating geluidsactiviteit

        Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

        Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, verder aangeduid als Vlarem II, waaronder, en zonder zich hiertoe te willen beperken, art. 6.7.3.

        De algemene gemeentelijke politieverordening, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 april 2010 en latere wijzigingen, meer specifiek en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 37, 38 en 47.

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2024

        Plaatsing verkeerssignalisatie

        Beslissing van het politiecollege van 27 november 2008

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het vrijetijdspunt op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan vrijetijd@deerlijk.be.

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 18.00 uur

Einde

zaterdag 22 juni 2024 om 24.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zaterdag 22 juni 2024 om 24.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein van zaterdag 22 juni 2024 om 12.00 uur tot zondag 23 juni 2024 om 2.00 uur, parking buurthuis Sint- Lodewijk.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.8. Feestelijkheden - aanstelling belleman Deerlijk - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.9. OMV 2023149189 - Kerkstraat 90 - beroep - hoorzitting en advies

 

Aanleiding en context

 

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2024, betreffende het afleveren van een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een hobbystal, op een perceel gelegen Kerkstraat 90 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 432 S, (afd. 2) sectie E 440 A en (afd. 2) sectie E 444 G, werd beroep ingesteld.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 februari 2024 de omgevingsvergunning op naam van Rudy Beyaert, voor het verplaatsen van een hobbystal, op een perceel gelegen Kerkstraat 90, afgeleverd onder voorwaarden.

 

De aanvrager heeft op 15 april 2024 tegen deze weigeringsbeslissing beroep aangetekend bij de deputatie.

In het beroepschrift wordt aangegeven dat de voorgestelde inplanting hinder teweeg brengt (impact op zicht en op geluid) en neemt een tweetal nieuwe inplantingsvoorstellen op.

 

De deputatie heeft op 15 april 2024 het beroep van de aanvrager ontvankelijk en volledig verklaard.

 

De beroepindieners hebben gevraagd om gehoord te worden. De hoorzitting zal vermoedelijk doorgaan op 25 juni 2024. Ook het college van burgemeester en schepenen zal uitgenodigd worden op de hoorzitting.

 

Overeenkomstig artikel 60 lid 2 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 89 van het omgevingsbesluit beschikt het college van burgemeester en schepenen over een termijn van 30 dagen om advies uit te brengen over dit beroep.

 

De omgevingsambtenaar adviseert de motivering uit de vergunningsbeslissing te behouden.

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst van deze adviesvraag gebruik te maken om aan te geven dat, indien een consensus verkregen kan worden tussen beide betrokkenen (aanvrager en beroeper), ook het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen een gewijzigde inplanting.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur.

        Andere:

        Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

        Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingestelde beroep.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet gehoord te willen worden in deze zaak.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst van deze adviesvraag gebruik te maken om aan te geven dat, indien een consensus verkregen kan worden tussen beide betrokkenen (aanvrager en beroeper), ook het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen een gewijzigde inplanting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.10. OMV 2024_58 - Windhalmlaan 5 - beslissing

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning te verlenen voor het bekleden van de gevel met composietplaten, op een perceel gelegen Windhalmlaan 5 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 171 K, aangevraagd door Carine Vierstraete wonende Windhalmlaan 5 te 8540 Deerlijk.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de vermelde aanvraag, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen en heeft betreffende de aanvraag het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar ingewonnen.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar zoals uitgebracht op  4 juni 2024.

Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig. Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarde(n):

        De composiet wordt beperkt tot de oppervlakte tussen de achtergevel en de uitsprong van de schouw, met een breedte van 4,5 m en een hoogte van 2,55 m.

 

Het advies wordt als volgt gemotiveerd:

 

 1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gewestplan

De bepalingen van het gewestplan Kortrijk (goedgekeurd 4 november 1977) zijn niet meer van toepassing en werden vervangen door de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 7.4.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

     De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

     De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium, zoals vastgesteld door de deputatie op 25 juni 2015.

     De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Sint-Lodewijk centrum, goedgekeurd door de deputatie op 1 september 2011 met als bestemming zone voor wonen met beperkte nevenfunctie.

 

Bijzonder plan van aanleg

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

 

Verkaveling

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 
Het RUP is van toepassing op de aanvraag.

 

Overeenstemming met dit plan

De aanvraag is in overeenstemming met de vigerende voorschriften.

 

Stedenbouwkundige verordeningen

Voor het perceel zijn de volgende stedenbouwkundige verordeningen relevant:

     Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997.

     Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (en latere wijzigingen).

     Gewestelijke verordening inzake hemelwater, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023.

     Gemeentelijke algemene bouwverordening inzake vellen van hoogstammige bomen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 1974 en goedgekeurd bij KB op 4 juli 1974.

 

 1. Historiek

 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen

Volgende stedenbouwkundige vergunningen en/of weigeringen zijn relevant:

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 17 september 1992 door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van 5 bejaardenwoningen.

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 30 juni 1993 door het college van burgemeester en schepenen voor het vellen van twee hoogstammige bomen.

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 5 juli 1995 door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een tuinhuis (2,40vm x 1,68 m) bij het woonhuis.

 

Relevante milieuvergunningen

Er zijn geen voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

Relevante omgevingsvergunningen

Er zijn geen voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

 1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

 

3.1 Beschrijving van de omgeving

De eigendom is een perceel met een oppervlakte van 181 m² en is gelegen langs de Windhalmlaan op ongeveer 200 m ten westen van de kern van Sint-Lodewijk. De Windhalmlaan is een voldoende uitgeruste gemeenteweg. Het perceel is bebouwd met een gekoppelde bebouwing met één bouwlaag en een hellend dak. De woning is ingeplant tot op de rooilijn. De zijgevel van de woning bevindt zich langs de straatzijde. Deze gevel heeft een breedte van 8,7 m, een kroonlijsthoogte van 2,55 m en een nokhoogte van 5,7 m.
De omgeving heeft een residentieel karakter en wordt bepaald door de aanwezigheid van eengezinswoningen.

 

3.2 Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvrager wenst de straatgevel te bekleden met donkerbruine composietplaten. De bekleding komt over de volledige eerste bouwlaag van de straatgevel. De composiet zal een hoogte hebben van 2,55 m en een breedte van 8,7 m. Deze zal niet hoger komen dan de bovenste rand van het rechter raam. De platen hebben een dikte van 3 cm en worden op de bestaande gevel aangebracht.

 

3.3 Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft geen betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

 1. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

 

 1. Adviezen

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.

 

 1. Project-MER of OVR (ingeval van toepassing)

De aanvraag valt niet onder de bijlage I of II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004. Project-MER of OVR is niet van toepassing op voorliggende aanvraag.

 

 1. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen wordt tot de volgende beoordeling van het dossier gekomen.

 

7.1 Planologische toets

De aanvraag dient getoetst te worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Sint-Lodewijk centrum.
Het gevraagde is in overeenstemming met de voorzieningen van het RUP gezien de bestemming, afmetingen en terreinbezetting niet wijzigen en conform de voorschriften zijn.

 

7.2 Wegenis

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Windhalmlaan een voldoende uitgeruste openbare weg is.

De aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning.

De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Het goed is niet getroffen door een rooilijn.

 

7.3 Watertoets (decreet integraal waterbeleid)

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen wordt ingeschat.
De omzendbrief OMG/2022/1 ‘Richtlijnen voor de toepassing van een klimaatbestendige watertoets en de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden’ reikt richtlijnen aan voor het toepassen van het nieuwe watertoetsbesluit, alsook voor het vrijwaren van watergevoelige gebieden.

 

Het betrokken goed is volgens de fluviale en de pluviale overstromingskaart niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone.
De voorliggende aanvraag heeft geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte. De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt zal zijn.

 

7.4 Mer-screening

De aanvraag valt niet onder de bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004.
 

7.5 Natuurtoets

Volgens de natuurtoets blijkt dat geen onvermijdbare schade aan belangrijke natuurwaarden wordt veroorzaakt.

 

7.6 Erfgoed-/archeologietoets

Niet van toepassing.

 

7.7 Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid)

Niet van toepassing.

 

7.8 Decreet grond- en pandenbeleid

Gezien de beperkte omvang/aard van het project zijn geen normen of percentages betreffende de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod van toepassing.

 

7.9 Milieuaspecten

Niet van toepassing.

 

7.10 Goede ruimtelijke ordening

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de hand van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor zover noodzakelijk en relevant.

 

Functie:

De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van composietbekleding op de straatgevel. De functie van de woning blijft ongewijzigd waardoor dit functioneel inpasbaar is in deze residentiële omgeving.

 

Inplanting, ruimtegebruik, bouwvolume en verschijningsvorm:

De inplanting van de woning op de rooilijn blijft ongewijzigd. Daarnaast blijft het gabarit van de woning ook ongewijzigd. De zijgevel van deze woning fungeert ook als voorgevel. De aanvraag voorziet composiet tegen deze gevel over de volledige gelijkvloerse verdieping van de woning. De woning maakt deel uit van een groepswoningbouw. Door de zijgevel over de volledige lengte te beslaan met een donkerbruine composiet zal dit  voor een visuele breuk zorgen en het gevoel van samenhang en uniformiteit doorbreken. Om die reden dient de composiet beperkt te worden in oppervlakte en kan deze niet de volledige gelijkvloerse verdieping van deze gevel innemen. De composiet moet beperkt blijven tot de oppervlakte op het gelijkvloerse verdiep tussen de achtergevel en de uitsprong voor de schouw. Dit wordt dan ook als voorwaarde opgelegd.

 

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

De functie van eengezinswoning blijft behouden, bijgevolg wordt geen wijziging van de verkeersaantrek verwacht.

 

Groen- en omgevingsaanleg:

De aanvraag voorziet geen aanpassingen in groen- en omgevingsaanleg.  

 

Conclusie

Het ontwerp kan mits het naleven van de voorwaarden verenigbaar gemaakt worden met zijn onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke aanleg.

 

7.11 Resultaten openbaar onderzoek

Niet van toepassing.

 

7.12 Scheidingsmuren

Niet van toepassing.

 

7.13 Bespreking adviezen

Niet van toepassing.

 

Juridische gronden

 

     Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

     Andere:

     Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

     Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en zijn wijzigingen

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Carine Vierstraete wonende Windhalmlaan 5 te 8540 Deerlijk, voor het bekleden van de gevel met composietplaten, op een perceel gelegen Windhalmlaan 5 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 171 K, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De composiet wordt beperkt tot de oppervlakte tussen de achtergevel en de uitsprong van de schouw, met een breedte van 4,5 m en een hoogte van 2,55 m.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.11. Inname openbaar domein - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.12. OMV 2021.145 - Harelbekestraat 66 - Raad voor Vergunningsbetwistingen - verzoek tot tussenkomst - beslissing

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid om tussen te komen in een procedure met betrekking tot de vordering tot vernietiging van de beslissing van de deputatie van 25 januari 2024, inzake de vergunning afgeleverd voor de eigendom gelegen Harelbekestraat 66 te Deerlijk

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 november 2021 de omgevingsvergunning op naam van Geert Parmentier namens NV Twenthe Group, voor het afbreken van de bestaande woning en het uitbreiden van de bestaande winkelruimte met een loods voor opslagruimte, op een perceel gelegen Harelbekestraat 66 onder voorwaarden afgeleverd. 

 

Er werd beroep aangetekend tegen de vergunning.  De deputatie heeft in zitting van 2 juni 2022 beslist de vergunning te verlenen met specifieke voorwaarden:

        De ontsluiting via de garageweg kan enkel bestemd zijn voor de hulpdiensten en in noodsituaties en mag niet aangewend worden als ontsluiting van de zaak.

        De uitvoering van de groenaanplant dient gerealiseerd te worden binnen het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken.  Indien er sprake is van plantsterfte of ziekte, staat de aanvrager in voor vervangende planten/bomen.

        Minstens de rechter zijgevel (zijgevel uitgevend naar de oostelijk gelegen tuinzones) van de nieuwe loods moet afgewerkt worden met betonpanelen met baksteenmotief.

        De voorwaarden geformuleerd in het brandvoorkomingsadvies dienen stipt nageleefd te worden.

 

Bonus Advocaten BV, namens Joseph Dewaele, wonende Vrijputstraat 1F, 8540 Deerlijk,  heeft bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoek ingediend strekkende tot de vernietiging van de beslissing van 2 juni 2022 van de deputatie.

Bij arrest van 29 juni 2023 werd de beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Op 24 november 2023 adviseerde de provinciaal omgevingsambtenaar om het beroep gegrond te verklaren en de vergunning te weigeren.  In navolging van het vernietigingsattest werd het beroep door de deputatie op 25 januari 2024 opnieuw ongegrond verklaard.

Bonus Advocaten heeft betreffende de omgevingsvergunning opnieuw een beroep tot vernietiging ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Het college van burgemeester en schepen kan op dit ogenblik in de procedure met betrekking tot de vordering tot vernietiging, tussenkomen. Dit verzoekschrift tot tussenkomst moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na de dag van de betekening van de kennismakingsbrief.  De brief werd betekend op 16 mei 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 56, § 2 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

        Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en zijn wijzigingen

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in deze zaak geen verzoek tot tussenkomst in te dienen omdat geen algemeen belang te motiveren is.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 12 JUNI 2024

C.13. OMV 2024_55 - Vichtestraat 135 - beslissing

 

Aanleiding en context

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning te verlenen voor het regulariseren van verharding en het bouwen van een zwembad, op een perceel gelegen Vichtestraat 135 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 247 L, aangevraagd door Jan Dujardin - Bénédicte Berton wonende Vichtestraat 135 te 8540 Deerlijk.

 

Motivering

 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de vermelde aanvraag, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen en heeft betreffende de aanvraag het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar ingewonnen.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar zoals uitgebracht op 4 juni 2024.

Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig. Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarde(n):

        Het terras ten noorden van gebouw C en een deel van het terras ten noorden van gebouw D, dat gelegen is in het gedeelte landschappelijk waardevol agrarisch gebied, wordt uit de vergunning gesloten.

        De afwatering van het gechloreerd water van het zwembad moet afgevoerd worden als afvalwater (aan te sluiten op de bestaande DWA-afvoer).

 

Het advies wordt als volgt gemotiveerd:

 

 1. Stedenbouwkundige basisgegevens

 

Gewestplan

De eigendom situeert zich in het bij koninklijk besluit van 4 november 1977 vastgestelde origineel gewestplan Kortrijk met als bestemming deels woongebied met landelijk karakter en deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

     De aanvraag ligt in een gebied waarvoor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Grens afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ door de Vlaamse Regering werd vastgesteld op 20 januari 2006.

     De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium, zoals vastgesteld door de deputatie op 25 juni 2015.

     De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Bijzonder plan van aanleg

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

 

Verkaveling

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

Het gewestplan is van toepassing op de aanvraag.

 

Overeenstemming met dit plan

De aanvraag is grotendeels in overeenstemming met de vigerende voorschriften.

 

Stedenbouwkundige verordeningen

Voor het perceel zijn de volgende stedenbouwkundige verordeningen relevant:

     Gewestelijke verordening inzake hemelwater, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023.

     Provinciale verordening inzake het overwelven van baangrachten, vastgesteld door de provincieraad in zitting van 23 juli 2008.

     Gemeentelijke algemene bouwverordening inzake vellen van hoogstammige bomen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 1974 en goedgekeurd bij KB op 4 juli 1974.

 

 1. Historiek

 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen

Volgende stedenbouwkundige vergunningen en/of weigeringen zijn relevant:

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 4 mei 1951 door het college van burgemeester en schepenen voor het optrekken van een oogsthangaar achter de woning.

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 28 maart 1969 door het college van burgemeester en schepenen voor het vernieuwen van een bestaand hok.

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 28 maart 1974 door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een woning in vervanging van de oude woning.

        Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 19 maart 1975 door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een woning in vervanging van de oude woning (wijziging).

 

Relevante milieuvergunningen

Volgende milieuvergunningen en/of weigeringen zijn gekend:

        Milieuvergunning afgeleverd op 9 november 1977 voor het uitbaten van een landbouwbedrijf (kalveren).

        Milieuvergunning afgeleverd op 10 oktober 1990 voor het exploiteren van een rundveebedrijf.

        Melding overname runderen bij beslissing van 26 mei 2004.

 

Relevante omgevingsvergunningen

Volgende omgevingsvergunningen en/of weigeringen zijn relevant:

        Omgevingsvergunning afgeleverd op 26 september 2018 door het college van burgemeester en schepenen voor het herbouwen van een woning en verbouwen van een bijgebouw in verbinding met de herbouwde woning.

 

 1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

 

3.1 Beschrijving van de omgeving

De eigendom is gelegen langs de Vichtestraat, een voldoende uitgeruste gemeenteweg. De omgeving wordt gekenmerkt door in hoofdzaak eengezinswoningen, van het open, halfopen of gesloten bebouwingstype en landbouwgronden. Op het terrein van de aanvraag staan 5 gebouwen waarvan 4 in vierkantsformatie en 1 voormalige veldschuur dieper op het perceel. De 4 gebouwen betreffen de huidige woning (verbinding van 2 gebouwen), een woningbijgebouw en een grote schuur van de gedesaffecteerde hoeve. 

De aanvraag heeft betrekking op de tuinuitrusting (zwembad) en verhardingen (oprit/pad/terras) op het terrein.

 

3.2 Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvrager wenst de gewijzigde uitvoering van verharde delen te regulariseren en een zwembad met terras aan te leggen.  De gewijzigde verharding bevindt zich op dezelfde plaats als de eerder vergunde verharding.  Enkel de vorm en afmetingen werden aangepast.

 

De oppervlakte van de vergunde verharding bedraagt 737,10 m².  De som van de te regulariseren verharding, de nieuwe verharding en het zwembad bedraagt 741,66 m².  Als materiaalgebruik werd gekozen voor kleinschalige materialen (kleiklinkers, kasseien en blauwe hardsteen). Het hemelwater dat op de verhardingen valt kan op een natuurlijke manier in de omliggende tuin afvloeien.  Het zwembad wordt ingeplant in de oksel tussen de schuur en het woningbijgebouw. 

De aanvraag heeft geen betrekking op de gebouwen, enkel op de omgevingsaanleg. 

 

3.3 Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft geen betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

 1. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

 

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

De aanpalende eigenaars werden niet om advies gevraagd aangezien de aanvraag geen betrekking heeft op werken aan scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom.

 

 1. Adviezen

 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.

 

 1. Project-MER of OVR (ingeval van toepassing)

 

De aanvraag valt niet onder de bijlage I of II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004. Project-MER of OVR is niet van toepassing op voorliggende aanvraag.

 

 1. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen wordt tot de volgende beoordeling van het dossier gekomen.

 

7.1 Planologische toets

De aanvraag dient hoofdzakelijk getoetst te worden aan de stedenbouwkundige voorschrift