Deerlijk

Zitting van 26 JUNI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een overleg plaats met een afvaardiging van Kinderboerderij Bokkeslot.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 19 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.2. Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 - gunning - goedkeuring

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.3. Aanstellen ontwerper nieuwbouw polyvalent buurthuis Sint-Lodewijk - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 juni 2024, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen.

 

Artikel 2

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Artikel 3

 

De opdracht “Aanstellen ontwerper nieuwbouw polyvalent buurthuis Sint-Lodewijk” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Maf Architecten bv, Wagenmakersstraat 37 bus C te 8500 Kortrijk tegen de prijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver, zijnde:

        Volumestudie: 0,82 euro excl. btw of 1,00 euro incl. btw;

        Ereloonpercentage: 8,75 % excl. btw of 10,59 % incl. btw.

 

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024-11.

 

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0705-00/22100000/BESTUUR/CBS/0/IP-39 (actie A-3.03.10).

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.4. Technieker cultuur- en gemeenschapscentrum (C1-C3) - afsluiting kandidaturen - kennisname

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.5. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.6. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.7. Vrije Tijd - aanvraag ticketverkoop voor derden - Tuinhier Deerlijk, Velt Gavervalei, Natuurpunt Gaverstreke en Deerlijks Verlangen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag tot ticketverkoop voor derden via het vrijetijdspunt, voor de lezing Circulaire economie als belangrijk onderdeel van een klimaatstrategie, georganiseerd door Tuinhier Deerlijk, Velt Gavervalei, Natuurpunt Gaverstreke en Deerlijks Verlangen.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.8. Vrije Tijd - aanvraag ticketverkoop voor derden - Die Ghesellen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag tot ticketverkoop voor derden via het vrijetijdspunt, voor de voorstelling What the butler saw en een nog nader te bepalen voorstelling georganiseerd door Die Ghesellen.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.9. Vrijetijdsaanbod - inrichting en retributie vormingen Iedereen Digitaal - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de inrichting van en de retributie voor de Iedereen Digitaal-vormingen, die zullen plaatsvinden in het najaar 2024, goed te keuren.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Punt bijlagen/links GR 2023.05.25 - Retributieregl. VTaanbod - aanpassing.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.10. Feestelijkheden - Viering nationale feestdag - 21 juli 2024 - programma - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het programma van de nationale feestdag op 21 juli 2024 vast te stellen overeenkomstig bovenstaand voorstel.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.11. Cultuurraad - werkingskosten oktober 2023 tot juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de tussenkomst in de werkingskosten van de cultuurraad, voor de periode van oktober 2023 tot en met juni 2024, goed te keuren en het bedrag van 299,34 euro over te maken op de rekening van de cultuurraad.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.12. Feestelijkheden - feestcomité Molenhoek - Molenhoek kermis - 18-20 oktober 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het vrijetijdspunt op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan vrijetijd@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 19 oktober 2024 om 14.00 uur

zondag 20 oktober 2024 om 13.00 uur

Einde

zondag 20 oktober 2024 om 2.00 uur

zondag 20 oktober 2024 om 19.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet:

        zondag 20 oktober 2024 om 02.00 uur

        zondag 20 oktober 2024 om 19.00 uur

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van kermisattracties en/of foodtrucks:

        de parkeerzones in de Breestraat en de Waregemstraat, rondom de groenzone Sint-Anna en ter hoogte van het kruispunt De Prins;

        de parking aan café de Stuiver in de Breestraat;

        de parking van buurthuis de Wieke, Wiekeplein.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en het tijdelijke politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Molenhoek kermis 2024, vast te stellen en goed te keuren tijdens een zitting in augustus - september 2024.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 7

 

Inrichten paardenwedloop: zie attest (goedkeuring dd. 5 juni 2024).

 

Artikel 8

 

Toewijzing standplaatsen foorattracties: zie attest (goedkeuring dd. 19 juni 2024).

 

Artikel 9

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde gemeentelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 10

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.13. Feestelijkheden - Heemfeesten - KSA - 12-14 juli 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op zaterdag 13 juli 2024, tussen 15.00 uur en 21.00 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in de Vichtestraat (tussen de Bontestierstraat en de Vichtestraat 67), met uitzondering van fietsers en bromfietsen.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op zaterdag 13 juli 2024 van 12.00 uur tot en met 22.00 uur verboden langs beide zijden van de rijbaan in de Vichtestraat, tussen huisnummer 80 en 104.

 

Artikel 3

 

Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Breestraat, Waregemstraat en Vichtestraat (en omgekeerd).

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.14. Feestelijkheden - KSA Tijlsbond - Heemfeesten - 12-14 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het vrijetijdspunt op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan vrijetijd@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 4

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

zaterdag 13 juli 2024 om 22.00 uur

zondag 14 juli 2024 om 18.00 uur

Einde

zondag 14 juli 2024 om 04.00 uur

zondag 14 juli 2024 om 20.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines strikt te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.15. Feestelijkheden - Belgiek koerse - feestcomité Belgiek - 12 tot en met 14 oktober 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de organisator in aanmerking kan komen voor het verkrijgen van een toelage voor security op fuiven op voorwaarde dat:

        het reglement voor security of fuiven door de verantwoordelijke van de Deerlijkse erkende vereniging ondertekend wordt;

        er een beroep wordt gedaan op de diensten van een door de gemeente aangestelde erkende security-firma;

        er minimaal een beroep gedaan wordt op twee security-agenten;

        er na het evenement een aanvraag tot betoelaging wordt ingediend, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier dan kan gedownload worden van de gemeentelijke website. Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan gevoegd te worden.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

        De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

        De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

zaterdag 12 oktober 2024 om 18.00 uur

zondag 13 oktober 2024 om 14.00 uur

maandag 14 oktober 2024 om 11.30 uur

woensdag 16 oktober 2024 om 14.30 uur

Einde

zondag 13 oktober 2024 om 1.00 uur

maandag 14 oktober 2024 om 1.00 uur

dinsdag 15 oktober 2024 om 1.00 uur

woensdag 16 oktober 2024 om 17.30 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan de bovengenoemde einduren waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en het tijdelijke politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Belgiek Koerse kermisweekend 2024, vast te stellen en goed te keuren tijdens een zitting in augustus - september 2024.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde gemeentelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 7

 

Inrichten paardenwedloop: zie attest (goedkeuring dd. 05/06/2024).

 

Artikel 8

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.16. Feestelijkheden - vieringen nationale feestdag - 21 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 21 juli 2024 om 10.30 uur

zondag 21 juli 2024 om 11.30 uur

Einde

zondag 21 juli 2024 om 11.00 uur

zondag 21 juli 2024 om 12.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zondag 21 juli 2024: Kerkplein Deerlijk-centrum en het plein ter hoogte van de kerk van Sint-Lodewijk.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.17. Feestelijkheden - intercommunale Leiedal - slotfeest Oliebergwijk - 3 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op woensdag 3 juli 2024 van 12.00 uur tot 22.00 uur, nl. de asfaltverharding in de Vredelaan tussen huisnummers 1 en 5.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.18. BBO - ILOV LSC BOOST - arbeidsreglement - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit kennis te nemen van het arbeidsreglement met bijlagen van de ILOV LSC BOOST.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.19. Vrije Tijd - Vrijetijdspunt - omruilvoordelen UiTPAS - 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorgestelde omruilvoordelen goed te keuren.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.20. OMV 2024_59 - Pontstraat 81 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Johan Terras namens CLH invest BV gevestigd Krommestraat 4 te 8570 Anzegem, voor het bouwen van 4 aaneengesloten woningen, op een perceel gelegen Pontstraat 81 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 607 R, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        In de tuinzone van woning 4 worden, zoals op plan weergegeven, 3 inheemse hoogstammige bomen aangeplant tijdens het eerstvolgende plantseizoen volgend op het voltooien van de werken.

        Het talud voorzien rondom de wadi wordt uitgesloten van vergunning.

        De hellingsgraad van de randen van de wadi bedraagt max. 30°.

        De bodem van de wadi wordt ingezaaid met gras en/of andere beplanting. 

        De oppervlakte en het volume van de wadi worden aangepast aan bovenvermelde voorwaarden zodat die in overeenstemming zijn met de hemelwaterverordening.

        De hemelwaterput en septische put worden voorzien onder de oprit.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.21. OMV 2024_57 - Marie de Plothostraat 13 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jeffrey Pollet - Maxime Lefebvre wonende Marie de Plothostraat 13 te 8540 Deerlijk, voor het uitbreiden van een woning, op een perceel gelegen Marie de Plothostraat 13 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 310 P4.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.22. OMV VK 2024_2 - Vrijputstraat 55 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jonas Eggermont wonende Mosschaardstraat 8/A te 8790 Waregem, voor het verkavelen van een grond voor 1 lot voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, op een perceel gelegen Vrijputstraat 55 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 53 B , mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De diameter van de regenwateraansluiting moet 160 mm bedragen.

        Een septische put is verplicht.

        Alle voorwaarden en aanbevelingen uit het advies van Riopact en van Fluvia dienen nageleefd te worden.

        Het verkoopbaarheidsattest zal pas afgeleverd worden nadat de verkavelaar voldaan heeft aan alle financiële en contractuele verplichtingen opgelegd door Riopact en na voorlegging van een attest door de Watergroep.

        De nevenfunctie van kleinhandel wordt uitgesloten uit de vergunning.

        Lot 2 wordt uitgesloten uit de vergunning.

        De bouwdiepte op het verdiep bedraagt max. 12 m.

        De verwijzing naar een veranda als mogelijke uitbouw wordt geschrapt.

        De carport in de vrije zijtuinstrook wordt opgetrokken op minstens 3 m achter de voorgevelbouwlijn, de hoogte van de carport wordt beperkt tot max. 3 m en dient te worden opgetrokken met min. 3 open zijden.

        De maximale oppervlakte van terrassen en zwembad/(zwem)vijver bedraagt max. 80 m².

        De geplande verharding dient, in functie van de waterhuishouding te worden voorzien in waterdoorlatende verharding.

        De verharding in de voortuinstrook bedraagt max. 40 %.

        De eventuele oprit dient zo te worden voorzien dat beide straatbomen behouden blijven.

        De eventuele afsluitingen in de voortuinstrook bestaan uit hagen tot een hoogte van max. 1m.

        Betonplaten en houten afsluitingen op de achterste perceelsgrens zijn verboden.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.23. Afsprakennota 2023.44 - ondersteuning cluster ruimte op vlak van milieu - verlenging - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van volgende afsprakennota goed:

"2023.44 - Deerlijk - Ondersteuning van de gemeentelijke dienst op vlak van milieu en de ondersteuning/advisering/behandeling van vergunningsaanvragen".

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.24. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.25. Kapmachtiging in privé-bos - dossiernummer 24-002309 - Heestertstraat 81 - beslissing Vlaamse Overheid - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.26. OMV 2024_45 - Klokkestraat 14 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Thibaut Ketels wonende Klokkestraat 14 te 8540 Deerlijk, voor het aanleggen van een bijkomende oprit/parkeerplaats, op een perceel gelegen Klokkestraat 14 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 917 P, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De bijkomende parkeerplaats kan aangelegd worden onder de vorm van 2 karresporen met een breedte van telkens 0,60 m en tussen de sporen laagblijvende grassen of sedumplanten.

De eerder vergunde verharding moet beperkt worden, door met soortgelijke karresporen te werken, zodat de som van alle verhardingen in de voortuin niet meer dan 21 m² bedraagt, hierin moet ook het pad naar de voordeur meegerekend worden.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.27. OMV 2024_44 - Kapel ter Rustestraat 19 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Steven Vanassche wonende Kapel ter Rustestraat 19 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een tuinberging met serre, op een perceel gelegen Kapel ter Rustestraat 19 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 102 C2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De afwatering van het dak van het bijgebouw moet op een natuurlijke wijze rechtstreeks infiltreren in de naastliggende onverharde zone die minstens ¼ van de dakoppervlakte van de tuinberging bedraagt en er mag geen aansluiting zijn met de regenwaterput.

        De tijdelijke garagebox, achteraan op het perceel, moet uiterlijk verwijderd worden binnen het jaar na het realiseren van de vergunde werken.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.28. Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraine - protocol - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het protocol Vlaamse huisvestingstool (VHT) Oekraïne goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De ondertekende versie van het protocol wordt bezorgd via het Loket voor Lokale Besturen, in de module berichtencentrale.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.29. Berekening thesaurievoorschot door Belfius bank - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht te geven aan Belfius bank nv om het bedrag te berekenen van het thesaurievoorschot en de verdere uitvoering hiervan te delegeren aan de financieel directeur.

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.30. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.31. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.32. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 26 JUNI 2024

C.33. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/06/2024