Deerlijk

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 18 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 18 augustus 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.2. Bijkomende aanstellingen jobstudenten - vervanging wegens ziekte - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.3. Administratief medewerker dienst vrije tijd - aanwervingsprocedure - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.4. Lesgeefster tekenen - aanstelling in contractueel verband voor bepaalde duur - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.5. Lesgeefster keramiekatelier - aanstelling in contractueel verband voor bepaalde duur - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.6. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.7. GRcommissie financiën - vervanging - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de vernieuwde samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën, te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.8. Ontvangst Deerlijkse deelnemers aan Olympische Spelen - 30 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Julie Vanloo en Lore Bruggeman te ontvangen in het gemeentehuis, op maandag 30 augustus 2021 om 21.30 uur, en hierbij de gemeenteraadsleden, alsook de leden van de sportraad uit te nodigen.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.9. Scouts en Gidsen Deerlijk - veiligheids- en Covidplan Fancy Fair - 1-5 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement. De veiligheidsverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving en richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Daarnaast dienen de maatregelen opgenomen in het Veiligheidsplan strikt toegepast te worden, onder voorbehoud van eventuele wijzigende wetgeving op het moment dat de vooropgestelde activiteiten plaatsvinden.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde gemeentelijke ondersteuning toe.

 

Alle kosten voor het waterverbruik zijn ten laste van de organisator en zullen worden doorgerekend.

 

Artikel 3

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.10. Straatfeest -Kleine Klijtstraat - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.11. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.12. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling refterpersoneel - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.13. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - aanstelling busbegeleiding -

goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.14. OMV 2021_74 - Breestraat 25 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Bernard Vercaemst namens BIO SERVICES INTERNATIONAL NV gevestigd Jagershoek 13 te 8570 Anzegem, voor het het uitbaten van een exploitatie voor het mengen, afvullen en stockeren van vloeibare biociden, op een perceel gelegen Breestraat 25 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 210 G, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Er wordt een afwijking verleend op artikel 5.5.1.2 §1. van de sectorale voorwaarden van Vlarem II betreffende de afstandsregels en meer bepaald op het verbod voor het exploiteren van een inrichting die biociden verwerkt, binnen een straal van 100 m van woongebied.

        Met uitzondering van de hierboven vermelde afwijking zijn de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, met betrekking tot de aangevraagde VLAREM rubrieken, van toepassing. Deze staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

        Het brandvoorkomingsverslag zoals gevoegd bij het advies van de brandweerzone Fluvia dient strikt nageleefd te worden.

 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

3.4.1°a)

Lozen van bedrijfsafvalwater (Nieuw)

0,5 m³/uur

3

5.2.

Verpakken van biociden (alsook reinigingsmiddelen) (Nieuw)

500 ton per jaar

2

5.4.1°

Productie van biociden (, reinigings- en poetsmiddel) (Nieuw)

500 ton/jaar

2

12.3.2°

Batterijladers heftrucks

5) 75 kW aan batterijladers

C6) 7 kW aan batterijladers (Nieuw)

82 kW

3

15.1.1°

Stallen van bedrijfsvoertuigen

5) 5 heftrucks

C6) 1 heftruck (Nieuw)

6 aantal voertuigen

3

16.3.2°a)

Compressor

11: compressor van 75 kW

C5: compressor van 5,5 kW (Nieuw)

80,5 kW

3

17.3.2.1.2.1°

Opslag ontvlambare vloeistoffen (cat. 3):

grondstoffen voor productie (Nieuw)

10 ton

3

17.3.2.2.2°b)

Opslag ontvlambare vloeistoffen (cat. 1 en/of 2): grondstoffen, hoofdzakelijk ethanol voor de

productie van handdesinfectiegel. (Nieuw)

20 ton

2

17.3.3.2°a)

Opslag oxiderende stoffen: voornamelijk zwembadproducten, in kleine verpakkingen

7) 45 ton

C11) 3 ton (Nieuw)

48 ton

2

17.3.4.2°a)

Opslag bijtende stoffen: tijdelijke opslag afgewerkte producten.

7) 65 ton

C11) 5 ton (Nieuw)

70 ton

2

17.3.5.1°a)

Opslag giftige stoffen: grondstoffen voor productie (Nieuw)

1000 kg

3

17.3.6.2°a)

Opslag schadelijke stoffen: tijdelijke opslag van afgewerkte producten

7) 77,4 ton

C11) 10 ton (Nieuw)

87,4 ton

2

17.3.7.1°a)

Opslag op lange termijn schadelijke stoffen: grondstoffen en tijdelijke opslag afgewerkte producten

7) 13,15 ton

C11) 2 ton (Nieuw)

15,15 ton

3

17.3.8.2°

Opslag milieugevaarlijke stoffen: tijdelijke opslag afgewerkte producten.

7) 140,05 ton

C11) 10 ton (Nieuw)

150,5 ton

2

23.3.1°a)

Opslag verpakkingen: bidons, flessen, emmers

8) 75 ton

C12) 10 ton (Nieuw)

85 ton

3

24.2.

Labo voor productontwikkeling en kwaliteitscontrole (Nieuw)

1 labo

3

33.4.1°a)

Opslag van kartonnen verpakkingen

10) 90 ton

C12) 10 ton (Nieuw)

100 ton

3

34.2.1°a)

Productie reinigingsmiddelen en poetsmiddel m.b.v. mengmotoren (Nieuw)

50 kW

3

43.1.1°a)

Stookinstallaties voor verwarming:

11) stookinstallatie op gas 450 kW

C9) vivox 300 kW (Nieuw)

750 kW

3

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.15. OMV 2021_109 - Harelbekestraat 23 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jean-Luc Raguet wonende Harelbekestraat 23 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een veranda en het verbouwen/uitbreiden van de berging, op een perceel gelegen Harelbekestraat 23 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 17 L7.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.16. OMV 2021_111 - Nieuwstraat 10 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Emiel Vanslambrouck wonende Nieuwstraat 10 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning, op een perceel gelegen Nieuwstraat 10 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 341 G2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Alle afwatering (zowel DWA als RWA) dient gerealiseerd te worden op eigen terrein

        De topgevel aan de rechterzijde moet afgewerkt worden in een gevelsteen of een steenstrip conform de kleur en afmetingen zoals het materiaal van de voorgevel.

        Het platte dak van de gelijkvloerse bouwlaag mag niet aangelegd noch gebruikt worden als dakterras. Het plat dak mag enkel toegankelijk zijn voor het gebruikelijke onderhoud.

        De raam- en deuropening in de linkergevel kan enkel voorzien worden indien hiervoor een overeenkomst bestaat met de aanpalende eigenaar, zo niet wordt zowel de raam- als deuropening uitgesloten van vergunning.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.17. OMV 2021_112 - Kapelstraat 31 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Kris Planckaert wonende Kapelstraat 31 te 8540 Deerlijk, voor het aanleggen van een zwemvijver, op een perceel gelegen Kapelstraat 31 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 618 V5

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.18. OMV 2021_114 - Kapelstraat 31 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Kris Planckaert wonende Kapelstraat 31 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van verharding, op een perceel gelegen Kapelstraat 31 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 618 V5

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.19. OMV 2021_116 - Tapuitstraat zn - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Conrad Alfons Everaerdt namens Fluvius System Operator CV met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut ten behoeve van de verkaveling, op een perceel  met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 333 A, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

-          Een aanplant met streekeigen planten/struiken moet voorzien worden in de bouwvrije zone rond de hoogspanningscabine. Deze aanplant moet ten laatste uitgevoerd worden in het eerst volgende plantseizoen na de plaatsing van de cabine.

-          De algemene en sectorale milieuvoorwaarden met betrekking tot de aangevraagde VLAREM rubrieken staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/.

 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

12.2.1°

Transformator voor een distributiecabine. (Nieuw)

630 kVA

3

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.20. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.21. Pop-up procedure/charter - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de procedure inclusief charter met betrekking tot het tijdelijk uitbaten van een pop-up horecazaak goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.22. Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen - verslag van 8 juli 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.23. W13 - lokale bronopsporing - samenwerkingsovereenkomst afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken, te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.24. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.25. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

C.26. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/31 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/45 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

D.1. Jeugd - renovatiedossier Chiro Sellewie - dakgoten - definitieve goedkeuring

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

D.2. Lijst UNISONO voor feest- en gemeentelijke activiteiten - ten lasteneming - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de lijst van feest- en gemeentelijke activiteiten waarvoor de gemeente de UNISONO- vergoeding op zich neemt goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

D.3. Ververijstraat 8 - aankoop - kennisname schattingsverslag + principiële goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schattingsverslag, opgesteld door Officium bvba, van de woning gelegen in de Ververijstraat 8 te 8540 Deerlijk, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer 17 Z6.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel de nodige stappen te ondernemen om de woning gelegen Ververijstraat 8 aan te kopen en stelt een vertegenwoordiger aan om de gesprekken met de zakelijk gerechtigde van deze woning op te starten.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

D.4. Leegstand - Hazewindstraat 7 - behandeling bezwaar - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren omwille van volgende reden:

          Geen van de aangehaalde argumenten toont aan dat de woning, de dag van de opmaak van de administratieve akte, in casu 1 juni 2021, gedurende 12 opeenvolgende maanden gebruikt werd conform de functie waardoor de woning als leegstaand kan beschouwd worden.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de akte 34009-21110 op te nemen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 25 AUGUSTUS 2021

D.5. Leegstand - Stationsstraat 228 bus 0101 - bezwaar - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren op basis van de aangetoonde huurovereenkomsten en geleverde betalingsbewijzen.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de akte 34009-21136 niet op te nemen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Publicatiedatum: 26/08/2021