Deerlijk

Zitting van 15 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 8 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 8 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.2. APV - aanpassingen sluitingsuur evenementen - opheffen bepalingen lachgas - verzoek tot agendering gemeenteraad 30 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de gemeenteraadszitting van 30 mei 2024:

 

       Toevoeging in het bijzonder deel van de algemene politieverordening, een extra onderafdeling ‘sluitingsuur evenementen’ onder ‘hoofdstuk 1 geluidsoverlast – afdeling 1 specifieke bepalingen inzake geluidsoverlast in het openbaar’, met volgende tekst:

 

"Voor outdoor evenementen, zijnde evenementen die plaatsvinden in openlucht (inclusief tent), geldt volgende regeling inzake sluitingsuur:

       op week- en zondagen om 2.00 uur;

       op vrijdag- en zaterdagavond om 4.00 uur;

       op de avond voorafgaand aan een feestdag en de avond van de feestdag om 4.00 uur;

mits het in acht nemen van het opgelegde afbouwscenario, het stopzetten van de catering een half uur voor het einduur en het vrijmaken van het evenemententerrein (publiek) een half uur na het sluitingsuur.

 

Voor indoor evenementen, zijnde evenementen die plaatsvinden in een gebouw, geldt volgende regeling inzake sluitingsuur:

       op week- en zondagen om 2.00 uur;

       op vrijdag- en zaterdagavond om 5.00 uur;

       op de avond voorafgaand aan een feestdag en de avond van de feestdag om 5.00 uur;

mits het in acht nemen van het opgelegde afbouwscenario, het stopzetten van de catering een half uur voor het einduur en het vrijmaken van het evenemententerrein (publiek) een half uur na het sluitingsuur.

 

Indien een organisator voor diens evenement een einduur vooropstelt dat vroeger valt dan het maximale einduur én buiten het afbouwscenario valt, is het afbouwscenario niet van toepassing met dien verstande dat op het door de organisator vooropgestelde einduur alle geluidsactiviteit wordt stopgezet.

 

Bovenstaande regeling als minimumnorm. Dit wil zeggen dat er steeds, om gemotiveerde redenen, kan beslist worden om een vroeger sluitingsuur toe te passen."

 

        Opheffing van art. 193 bis uit het bijzonder deel 3, titel 1 'Openbare orde in het algemeen', 'Hoofdstuk 3. Schadelijke stoffen' vanaf heden op te heffen, namelijk:

 

"Art. 193bis

Het is verboden om schadelijke stoffen zoals lachgas, klaviergas en aanstekergas te verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect.

Het is verboden om op openbare plaatsen, private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen en in openbare en publieke inrichtingen lachgas, klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een roeseffect.

Voormelde goederen waarvan de handel, het bezit of de inhalering is verboden kunnen door de verbalisanten – onverminderd de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen – bij vaststelling van de feiten in beslag worden genomen."

 

 

       Machtiging van het college van burgemeester en schepenen  om de tekst van de algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk te coördineren met de tekst van de wijzigingsbeslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.3. Aankoop hakselaar op aanhangwagen - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen van de opdracht “Aankoop hakselaar op aanhangwagen” te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.4. Vichtesteenweg 12 - online openbare verkoop via Biddit - principieel akkoord - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de principiële goedkeuring van de verkoop van de woning in de Vichtesteenweg 12, via het online verkoopplatform Biddit, te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.5. Lisstraat 13 - aankoop woning met 2 overdekte autostaanplaatsen - ontwerpakte - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de ontwerpakte voor de aankoop van de woning met 2 overdekte autostaanplaatsen gelegen in de Lisstraat 13, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2° afdeling, sectie C, perceelnummer 608 P4 P0000 (woonhuis) en perceelnummers 608 G6 P0000 en 608 H6 P0000, (staanplaatsen) te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.6. Aankoop buurthuis Sint-Lodewijk - ontwerpakte - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de ontwerpakte voor de aankoop van het buurthuis in Sint-Lodewijk te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.7. Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 - lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het bestek met nr. 2024-20 en de raming voor de opdracht “Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027”, opgesteld door de deskundige aankoop, contracten & verzekeringen, worden goedgekeurd.

 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

De raming bedraagt 38.429,75 euro excl. btw of 46.500,00 euro incl. 21 % btw.

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        Garage Cortina bvba, Zwevegemstraat 104 te 8553 Zwevegem-Otegem;

        M. Delmotte en Zoon bv, Jozef Duthoystraat 41 te 8790 Waregem;

        Noël Demuynck-De Rudder bv, Doorniksesteenweg 565 te 8583 Avelgem;

        Coach Partners West-Vlaanderen nv, Meensesteenweg 101 te 8500 Kortrijk.

 

Artikel 4

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 6 juni 2024 om 10.00 uur.

 

Artikel 5

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0879-00/61330000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB) en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.8. Gladheidsbestrijding - raamovereenkomst Creat - strooizout P1: Oost- en West-Vlaanderen - mei 2024 - toetreding - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de toetreding tot de raamovereenkomst 'Strooizout P1: Oost- en West-Vlaanderen - mei 2024' die de aankoopcentrale Creat heeft afgesloten met Zoutman nv, Schaapbruggestraat 50 te 8800 Roeselare, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Deze aansluiting verplicht de gemeente echter niet tot een effectieve plaatsing van een opdracht.

 

Artikel 3

 

Als aangeslotene bij de aankoopcentrale kan de gemeente rechtstreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer, aan wie de aankoopcentrale de opdracht heeft gegund.

 

Artikel 4

 

De gemeente staat zelf in voor de uitvoering van de geplaatste opdracht.

 

Artikel 5

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0200-00/61530000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB) en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.9. BBO De KIM - aanvraag verlenging verlof tijdelijk andere opdracht directeur - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.10. BBO De KIM - vaste benoeming directeur - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.11. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.12. Verslag politiecollege 26 april 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.13. Lidmaatschap netwerk Mayors for Peace - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het lidgeld van 50 euro te betalen aan Mayors for Peace.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om van 6 augustus 2024 tot 9 augustus 2024 de vlag van Mayors for Peace op te hangen aan het gemeentehuis en het secretariaat van Mayors for Peace in Ieper te verwittigen van onze deelname aan dit herdenkingsmoment.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.14. Sociaal Wonen bv (SW+) - algemene vergadering van 21 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda goed te keuren en verzoekt de aangeduide vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om bv SW+ op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.15. Jeugdraad - verslag van 7 april 2024 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.16. Feestelijkheden - Midzomermarkt en randactiviteiten - 22 & 23 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1 (verboden verkeer)

 

a) Het college van burgemeester en schepenen besluit op zondag 23 juni 2024, tussen 12.00 uur en 22.00 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in volgende straten en straatgedeelten:

        Harelbekestraat (tussen Stationsstraat en Kerkplein)

        Schoolstraat (tussen Kerkplein en Nieuwstraat)

        René De Clercqstraat

        Comm. Edm. Ameyestraat

 

Bovengenoemde straten of straatgedeelten worden verkeersvrij gehouden ten behoeve van de marktbezoekers en van de handelaars die er hun waren uitstallen.

 

Enkel de marktkramers of de deelnemende winkeliers mogen zich in bovenvermelde straten of straatgedeelten met hun wagens en winkelkramen begeven om er hun wagen of kraam tet stallen op de hen aangewezen plaats. Zij dienen, zowel bij het aankomen als verlaten van deze straten of straatgedeelten, stapvoets te rijden zonder de voetgangers in gevaar te brengen.

 

b) Het college van burgemeester en schepenen besluit op zondag 23 juni 2024, tussen 12:00 uur en 23:00 uur, geen verkeer toe te laten in beide richtingen op het Kerkplein in Deerlijk (Thé Dansant).

 

Artikel 2 (stilstaan - en parkeerverboden)

 

a) Het stilstaan en parkeren wordt op zondag 23 juni 2024, van 12:00 uur tot en met 22:00 uur, verboden in de in artikel 1.a. vernoemde straten en straatgedeeltes (Midzomermarkt).

 

b) Het stilstaan en parkeren wordt, vanaf zaterdag 22 juni 2024 om 09:00 uur tot en met maandag 24 juni 2024 om 10:00 uur, verboden op het Leon Defraeyeplein (EK Voetbal en Knaldrang).

 

c) Het stilstaan en parkeren wordt, op zondag 23 juni 2024 van 06:00 uur tot en met 23:00 uur, verboden op het Kerkplein (Thé Dansant).

 

Artikel 3

 

Er wordt een omleiding voorzien via de Stationsstraat, Kapel Ter Rustestraat, Pontstraat en De Taeyelaan.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.17. Feestelijkheden - Unizo Deerlijk - Midzomermarkt - 23 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 23 juni 2024 om 14.00 uur

Einde

zondag 23 juni 2024 om 22.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zondag 23 juni 2024 om 22.00 uur.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zondag 23 juni 2024, van 12.00 uur tot en met 22.00 uur, centrumstraten Deerlijk.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde gemeentelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.18. Feestelijkheden - Knaldrang Deerlijk vzw - midzomermarkt - 23 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

zondag 23 juni 2024 om 14.00 uur

Einde

zondag 23 juni 2024:

        Max 85 dB(A), gemiddeld geluidsniveau tot 18.00 uur

        Max 95 dB(A), gemiddeld geluidsniveau tussen 18.00 uur en 24.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zondag 23 juni 2024 om 24.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zondag 23 juni 2024: Leon Defraeyeplein.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.19. Feestelijkheden - Knaldrang vzw - zomerdrang EK voetbal - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 22 juni 2024 om 18.00 uur

Einde

zaterdag 22 juni 2024 om 24.00 uur

 

De inrichters houden zich aan het bovengenoemde einduur om de muziek volledig stop te zetten: 24.00 uur.

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zaterdag 22 juni 2024 van 09.00 uur tot en met 24.00 uur, Leon Defraeyeplein.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde gemeentelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 7

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.20. Feestelijkheden - Café 'T Oud Gemeentehuis - Thé Dansant midzomermarkt - 23 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 23 juni 2024 om 14.00 uur

Einde

zondag 23 juni 2024:

        Max 85 dB(A), gemiddeld geluidsniveau tot 18.00 uur

        Max 95 dB(A), gemiddeld geluidsniveau tussen 18.00 uur en 23.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: zondag 23 juni 2024 om 23.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein van zondag 23 juni 2024: Kerkplein.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.21. Feestelijkheden - herdenking René De Clercq - 12 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op woensdag 12 juni 2024, tussen 18.30 uur en 20.30 uur, geen verkeer toe te laten (uitgezonderd fietsers) op het Kerkplein.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op woensdag 12 juni 2024 tussen 17.00 uur en 20.30 uur verboden op het Kerkplein ter hoogte van het monument René De Clercq.

 

Artikel 3

 

Het verkeer, dat door het centrum van Deerlijk moet, wordt omgelegd. Er wordt een omleiding voorzien via de Hoogstraat, Commandant Edmond Ameyestraat, Harelbekestraat en via de Schoolstraat, Nieuwstraat en Hoogstraat.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.22. Feestelijkheden - Ic Dien - herdenking René De Clercq - 12 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een verantwoordelijke die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau:

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

        Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximaal geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau worden zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

        Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

        Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

        De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

woensdag 12 juni 2024 om 18.30 uur

Einde

woensdag 12 juni 2024 om 20.30 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: woensdag 12 juni 2024 om 20.30 uur

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op woensdag 12 juni 2024, van 18.30 uur tot en met 20.30 uur, parkeerplaatsen ter hoogte van het René De Clercq- monument.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de evenementencel te volgen en verzoekt de organisator deze richtlijnen van de verschillende disciplines te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.23. Feestelijkheden - straatfeest Braamakkerstraat - 29 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit vanaf zaterdag 29 juni 2024 om 12.00 uur tot en met zondag 30 juni 2024 om 2.00 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in de Braamakkerstraat (tussen de Kapel ter Rustestraat en de Generaal Deprezstraat), tussen huisnummer 42 en 60.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt vanaf zaterdag 29 juni 2024 om 9.00 uur tot en met zondag 30 juni 2024 om 2.00 uur verboden langs beide zijden van de rijbaan in de Braamakkerstraat ter hoogte van huisnummer 42 tot en met 60.

 

Artikel 3

 

Er wordt geen omleiding voorzien.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.24. Feestelijkheden - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 2e rit West-Vlaanderen cycling tour op 17 augustus 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op zaterdag 17 augustus 2024, tussen 14.30 uur en 17.30 uur, enkel verkeer toe te laten in de richting van de renners in de volgende straten en straatgedeelten:

        Kortrijkse heerweg (tussen de Heerbaan en de Ringlaan/N36)

        Ringlaan/N36 (tussen de Kortrijkse heerweg en de Stationsstraat)

        Stationsstraat (tussen de Ringlaan/N36 en de Stasegemstraat)

        Stasegemstraat

 

In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of een bromfiets aan de hand leiden toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken en/of achter de nadarafsluitingen blijven. Dit geldt eveneens voor leurders.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg wordt op zaterdag 17 augustus 2024 tussen 13.00 uur en 17.30 uur verboden in de in artikel 1 opgesomde straten of straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Er wordt geen omleiding voorzien. Het verkeer kan in de richting van de renners zijn weg vervolgen.

 

Artikel 4

 

De hiertoe nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden beteugeld met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.25. Vrijwilligersvergoeding fietsherstel - uitbetaling periode 30 januari - 28 april 2024 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.26. Omgevingsvergunning - OMV 2024.69 - OMV_2024062488 - Ververijstraat - melding bronbemaling - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Gunther Wielandt namens VERBRAEKEN INFRA NV gevestigd Haverheidelaan 10 te 9140 Temse voor de in het meldingsdossier opgenomen ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde het plaatsen van een bronbemaling voor rioolaansluiting gelegen Ververijstraat, openbaar domein thv nr 8 te Deerlijk.

 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

53.2.2°a)

bemaling tbv tijdelijke grondwaterverlaging rioolaansluiting (Nieuw)

480 m³/jaar

3

 

Bijzondere voorwaarden:

* Start en stop van de bemaling wordt gemeld via omgeving@deerlijk.be.

* Het bemalingswater kan enkel geloosd worden in de DWA-afvoer van het gescheiden stelsel, gelet op het risico op aanwezigheid van verontreiniging.

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekendmaken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II laan 15 bus 130

1210 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

        het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges;

        het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

        het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.27. OMV_2023141932 - Kapel ter Rustestraat 3 - het nieuw bouwen van de basisschool De Driesprong met omgevingsaanleg en bijhorende infrastructuur, het slopen van de bestaande bebouwing en de melding van de ingedeelde inrichting - sluiting openbaar onderzoek en goedkeuring rooilijnplan - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan voor het creëren van een nieuwe publieke erfdienstbaarheid van doorgang via de nieuw aan te leggen private verharding, in functie van de realisatie van een trage voetgangers- en fietsersverbinding tussen de Kapel ter Rustestraat en de Generaal Deprezstraat, zoals aangeduid op plan Deerlijk_PlanErfdienstbaarheidszone), opgemaakt door Landmeters-experten Filip Vlaeminck en Sander Veyt, handelend voor landmeetbureau FS Topo, gelegen in het plangebied van de omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van de basisschool De Driesprong met omgevingsaanleg en bijhorende infrastructuur (OMV_2023141932), te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.28. OMV 2024_10 - Desselgemse steenweg 2, 4 en Waregemstraat 441, 443 en 445 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Gorik Vandersanden namens Sparki BV gevestigd Fraterstraat 129/A te 9820 Merelbeke, voor het bouwen van een laadstation bestaande uit een middenspanningscabine voor snellaadpalen voor elektrische wagens, op een perceel gelegen Desselgemse steenweg 2, 4 en Waregemstraat 441, 443 en 445 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 488 A3 en (afd. 1) sectie A 488 B3, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De voorwaarden geformuleerd in het brandvoorkomingsadvies worden stipt nageleefd.

        De hoogstammige bomen dienen geplant te worden op 2 m van de rooilijn. Deze bomen zijn platanen.

        De aanplant van het groen dient te worden voorzien tijdens het eerstvolgende plantseizoen volgend op het voltooien van de werken.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.29. OMV 2023_192 - Harelbekestraat 97/Kortrijkse heerweg - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Yves Detollenaere namens YOUR HOME BVBA gevestigd Kortrijkseweg 154A te 8791 Waregem, voor het bouwen van 4 woningen, op een perceel gelegen Harelbekestraat 97-Kortrijkse heerweg en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 29 H3, (afd. 1) sectie A 29 H4 en (afd. 1) sectie A 29 G4, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Om voldoende ruimte te hebben voor het stallen van de auto, moet de binnendeur van de woning op lot 4 tussen de keuken en de garage opendraaien in de richting van de keuken.

        De voortuin van de loten 1 en 2 moet met beplanting worden aangeplant tijdens het eerstvolgende plantseizoen volgend op het voltooien van de werken.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.30. OMV 2024_24 - Vercruysse de Solartstraat 42 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Alexia Lecluyse - Edward Selis wonende Comm. Edm. Ameyestraat 3 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van een woning, op een perceel gelegen Vercruysse de Solartstraat 42 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 182 T, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De op het perceel ingetekende carport maakt geen deel uit van de vergunningsaanvraag.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.31. OMV 2024_3 - Lisbonnastraat 54 en 56 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het WEIGEREN van de omgevingsvergunning aan mevrouw Marie Taelman wonende Waregemstraat 260 te 8540 Deerlijk, voor het herbouwen van 2 woningen na afbraak van de bestaande bebouwing, op een perceel gelegen Lisbonnastraat 54 en 56 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 703 C, (afd. 1) sectie B 704 C en (afd. 1) sectie B 705 B.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.32. OMV 2024_29 - Nijverheidslaan 66 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Vicky Damman namens IMAGOPACKGROUP BV gevestigd Nijverheidslaan 66 te 8540 Deerlijk en Vicky Damman namens VDD Company BV met als contactadres Nijverheidslaan 66 te 8540 Deerlijk, voor het uitbreiden van een bestaand industriegebouw, op een perceel gelegen Nijverheidslaan 66 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 972 V.

 

Artikel 2

 

De ingedeelde inrichting omvat voortaan volgende rubrieken:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

Klasse

6.5.1°

Verdeelslang op mazouttank (Ongewijzigd)

1 verdeelslang

3

15.1.1°

Stallen van bedrijfsvoertuigen waaronder 6 heftrucks, 3 vrachtwagens en 4 bestelwagens (Ongewijzigd)

13 voertuigen

3

16.3.2°a)

Koelinstallatie en warmtepompen/airco’s

5a+5b) koelcellen: 2x 5,5 kW

6) Warmtepomp: 89 kW (Verandering)

100 kW

3

17.3.2.1.1.1°b)

Bovengrondse dubbelwandige tank mazout van 10.000 liter (= ca. 8.500 kg) (Verandering)

8,5 ton

3

17.4.

Opslag stoffen met gevarensymbool in kleine recipiënten (≤30 kg of ≤ 30 l)

Diverse: o.a. wasproducten, detergenten, onderhoudsproducten,… (Ongewijzigd)

4500 kg

3

23.3.1°a)

Opslag van 150 ton kunststoffen verpakkingen (Ongewijzigd)

150 ton

3

33.4.1°a)

Opslag van 150 ton kartonnen verpakkingen (Ongewijzigd)

150 ton

3

45.10.1°a)

Specerijen, inrichtingen voor het bereiden van voedingsextracten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 21,5 kW:

7a) Versnipperaar – 0,35 kW

7c) Strapmachine – 0,35 kW

7d) Shrinkmachine – 8 kW

7e) Stretchmachine – 0,35 kW

7f) Pressmachine – 0,35 kW

7g) Verpakkingsmachine – 5,5 kW

7h) Verpakkingsmachine – 4 kW

7i) Palletwikkelmachine – 1,1 kW

7j) Palletwikkelmachine – 1,5 kW (Ongewijzigd)

21,5 kW

3

 

Artikel 3

 

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het grasveld en de wadi’s dienen bijkomend te worden aangeplant met wadi-bestendige hoogstammige bomen en planten.

        De bomen dienen aangeplant te worden tijdens het eerstvolgende plantseizoen volgend op het voltooien van de werken.

        De douches mogen niet aangesloten worden op het hemelwatersysteem.

        De voorwaarden gesteld in de adviezen van de hulpverleningszone Fluvia, de FOD Binnenlandse zaken, De Watergroep - Riopact en de VMM dienen integraal nageleefd te worden.

        Ter hoogte van de tankpiste dient te allen tijde absorptiemateriaal aanwezig te zijn in geval van calamiteiten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.33. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.34. Premie zwerfvuilactie - Scouts Deerlijk - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de premie uit te betalen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

C.35. Kohier van belasting op tweede verblijven - uitvoerbaarverklaring - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het belastingkohier terzake voor aanslagjaar 2024 uitvoerbaar te verklaren. Het kohier bevat 27 artikels voor een totaal bedrag van 14.400,00 euro.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

D.1. Premiereglement groenbemester - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de goedkeuring van het reglement voor het toekennen van een premie voor het inzaaien van groenbemesters als volgt te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024:

 

Gemeentelijk reglement voor het toekennen van een premie voor het inzaaien van groenbemesters in de gemeente Deerlijk

 

Artikel 1

 

De premie moet de landbouwer stimuleren tot het inzaaien van groenbemesters. Het doel is de natuurlijke structuur en de humustoestand van de landbouwgronden te verbeteren en de erosie te bestrijden. Een groenbedekker moet ervoor zorgen dat de bodem bedekt blijft na de oogst van de hoofdteelt tot aan de volgende werkzaamheden.

 

Artikel 2

 

De premie, bepaald op 25 euro/ha, wordt toegekend aan alle land- en/of tuinbouwers die akkerland verbouwen op grondgebied Deerlijk, ongeacht de ligging van hun bedrijfszetel. Blijvend grasland komt bijgevolg niet in aanmerking.

 

Artikel 3

 

De premie, jaarlijks hernieuwbaar, heeft betrekking op 100 % van de ingezaaide oppervlakte akkerland in Deerlijk.

 

Artikel 4

 

De premie wordt toegekend aan alle land- en of tuinbouwers die de volgende bewijsstukken voorleggen bij hun aanvraag:

        een kopie van de digitale verzamelaanvraag ingediend bij het departement landbouw & visserij;

        een kopie van de orthofoto of een plan met aanduiding van de percelen die op grondgebied Deerlijk met groenbedekker werden ingezaaid, inclusief de oppervlakte per perceel;

        een kopie van de factuur van de zaadlevering voor de aangegeven percelen op grondgebied Deerlijk.

 

Artikel 5

 

De groenbemesters moeten steeds een mengsel zijn van tenminste twee gewassen die opgesomd staan op de lijst van het departement Landbouw & Visserij. Op deze jaarlijks aangepaste lijst wordt tevens de minimale zaaidichtheid of de hoeveelheid per hectare akkerland meegegeven.

 

Artikel 6

 

De aanvraag dient via een aanvraagformulier te gebeuren voor 30 november van elk zaaiseizoen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7

 

In de periode na de aangifte kan een afgevaardigde van de gemeente Deerlijk, al dan niet in aanwezigheid van de landbouwer, ter plaatste controleren of het inzaaien werd uitgevoerd.

 

Artikel 8

 

De premie wordt verleend binnen de perken van de beschikbare budgetten die ingeschreven zijn in de respectievelijke begrotingspost. Indien het budget ontoereikend is, heeft het bestuur het recht om bepaalde premies later uit te betalen.

 

Artikel 9

 

Het niet naleven van de bovenstaande maatregelen betekent dat de gemeente Deerlijk kan beslissen om de premie niet toe te kennen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

D.2. Rooien 7 straatbomen - Olekenbosstraat 164-168 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de 7 waardevolle straatbomen in de Olekenbosstraat 164-168 te behouden.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de snoeifrequentie van de platanen te verhogen en in overleg met de buren te onderzoeken hoe de zone waar schade is, kan worden hersteld.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 15 MEI 2024

D.3. Gemeenteraad van 30 mei 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 30 mei 2024:

 

OPENBARE ZITTING

 

        Agendapunt C.2. - verhindering en vervanging voorzitter gemeenteraad - aktename

        Aankoop buurthuis Sint-Lodewijk - ontwerpakte – goedkeuring

        Gemeenteraad - 25 april 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

        Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken - bekrachtiging - goedkeuring

        Protocol bestuurlijke handhaving - goedkeuring

        APV - aanpassingen sluitingsuur evenementen - opheffen bepalingen lachgas – goedkeuring

        Natuurpunt Gaverstreke - nominatieve toelage - goedkeuring

        GASELWEST - syntheseverslag activiteiten 2023 - kennisname

        GASELWEST - algemene vergadering van 18 juni 2024 - goedkeuring

        Creat Services dv (voorheen TMVS dv) - algemene vergadering van 18 juni 2024 - goedkeuring

        PSILON - algemene vergadering van 19 juni 2024 - goedkeuring

        Farys ov (voorheen TMVW ov) - algemene vergadering van 21 juni 2024 - goedkeuring

        Cultuur - inrichting en retributie van het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs - keramiekatelier Terra en kunstacademie voor het schooljaar 2024-2025 - goedkeuring

        Cultuur – premiereglement aanvullende premie Vlaanderen Feest! – goedkeuring

        Jeugd - aanpassing premiereglement investeringspremie voor kinderboerderij Bokkeslot - goedkeuring

        Opwaardering Gaverdomein - goedkeuring masterplan - goedkeuring

        Aankoop hakselaar op aanhangwagen - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

        Lisstraat 13 - aankoop woning met 2 overdekte autostaanplaatsen - ontwerpakte – goedkeuring

        Vichtesteenweg 12 - online openbare verkoop via Biddit - principieel akkoord – goedkeuring

        Gemeentelijk rooilijnplan voor het creëren van een publieke erfdienstbaarheid via het schooldomein tussen de Kapel ter Rustestraat en de Generaal Deprezstraat - definitieve vaststelling - goedkeuring

        Premiereglement voor het inzaaien van groenbemesters - goedkeuring

        Vragen gesteld door raadsleden

Publicatiedatum: 17/05/2024