Deerlijk

Zitting van 24 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 17 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 17 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen bij snelheidsbeperkingen tot 30 en 50 km per uur) - standpunt van de raad van bestuur van VVSG en initiatief stad Kortrijk - inname standpunt - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit GAS 5 nog niet in te voeren en zich akkoord te verklaren met de beslissing van het politiecollege van 5 maart 2021, zeker nu er ook sprake is van een nog langer uitstel van het reparatiedecreet en een eventueel doorstortscenario.

 

De verdere evoluties worden afgewacht.

 

Onder het genoemde voorbehoud mag met de stad Kortrijk contact worden opgenomen.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Gemeentelijke school - vrijwilligerswerk - kennisname

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Verslagen politieraad en politiecollege - kennisname

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

UiTPAS aan kansentarief voor pleegkinderen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met het voorstel van UiTPAS Zuidwest en Pleegzorg Vlaanderen om een UiTPAS aan kansentarief te voorzien voor de pleegkinderen die in een gezin verblijven in de gemeente Deerlijk.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

DNA-masterplan van het Dorp Sint-Lodewijk - afsprakennota en startnota - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de afspraken- en startnota tussen de gemeente Deerlijk, de provincie West-Vlaanderen en het ontwerpteam Plusoffice (i.s.m. Voorland, Anyways, OMGEVING en ProFlow) goed te keuren.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Afsprakennota - ondersteuning cluster Ruimte bij behandeling omgevingsvergunningsaanvragen en dossiers mobiliteit - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota 2021-21: " Deerlijk ondersteuning cluster ruimte bij ondersteuning / advisering / behandeling van vergunningsaanvragen en de ondersteuning / advisering / behandeling bij mobiliteitsaspecten in het kader van de zelfstandige groepering Leiedal" goed.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV_2020075668 - Vichtesteenweg/Breestraat - herinrichting kruispunt - ministerieel besluit - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ministerieel besluit van 13 maart 2021 tot het verlenen van de omgevingsvergunning onder voorwaarden, voor de herinrichting van het kruispunt Belgiek.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV 2020_187 - Oliebergstraat 134-136 - beroep - hoorzitting en advies

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van het ingestelde beroep.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet gehoord te willen worden in deze zaak.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit bij de motivering van de vergunningsbeslissing te blijven.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV 2021_34 - Nijverheidslaan 38 - advies aan POVC

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een gunstig advies uit te brengen betreffende de aanvraag.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV 2020_252 - Keizelbergstraat 6 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Sven Hautekiet wonende Keizelbergstraat 6 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een carport met berging, op een perceel gelegen Keizelbergstraat 6 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 830 S2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        de afstand tot de zijkavelgrens moet minstens 0,50 m bedragen;

        de geplande verharding moet voorzien worden in waterdoorlatende materialen.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV 2020_231 - Pontstraat 63 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Inge Bulckaert wonende Vrijputstraat 56 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, rooien van bomen, aanleggen van zwembad en voorzien van een vloerplaat voor een later te bouwen bijgebouw, op een perceel gelegen Pontstraat 63 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 545 E2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid uit het advies van de VMM dienen stipt nageleefd te worden.

        De  nieuwe bomen moeten aangeplant worden ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV 2021_8 - Waregemstraat 533 - beslissing

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV 2021_4 - De Cassinastraat ZN - beslissing

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Brief OVAM - van een stortplaats naar een bos - vraag tot herbestemming - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de dienst omgeving en besluit dat de door de OVAM voorgestelde locaties niet in aanmerking komen voor een herbestemming als bos.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Vichtesteenweg 177 - machtiging werken openbaar domein - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit machtiging te verlenen voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein ter hoogte van de Vichtesteenweg nr 177.

De werken worden uitgevoerd volgens de afgeleverde vergunning en de algemene en bijzondere voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de aanvrager.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Kerkfabrieken Sint-Columba en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - verslagen van 3 maart 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Opstalrecht Fluvia - btw op brandweerkazerne - volmacht aan Deloitte - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit volmacht te verlenen aan Deloitte om de nodige handelingen uit te voeren, teneinde Fluvia in staat te stellen een deel van de btw op de bouw van de kazerne te recupereren bij het eigendomsoverdragende opstalrecht.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Verzoek om statistische gegevens - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de statistische gegevens uit de registers te verstrekken aan mevrouw Sylvie De Breuck.

 

Artikel 2

 

De gegevens zullen worden opgemaakt zodat identificatie van de in de registers ingeschreven personen niet mogelijk is.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/11 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/15 goed te keuren.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

IMOG - algemene vergadering van 18 mei 2021 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit punt op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad te plaatsen.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Zefier cvba - algemene vergadering van 10 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda goed te keuren en verzoekt de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren..

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Zefier cvba op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing via info@zefier.be, uiterlijk 7 juni 2021.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

OMV VK 2020_7 - Pladijsstraat tussen 213 en 221 - beroep - hoorzitting en advies

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van het ingestelde beroep.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet gehoord te willen worden in deze zaak.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit bij de motivering van de vergunningsbeslissing te blijven.

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 MAART 2021

Aanbod recht van voorkoop - Kerkstraat 220 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op het aanbod en het recht van voorkoop bijgevolg niet uit te oefenen.

Publicatiedatum: 25/03/2021