Deerlijk

Zitting van 14 JULI 2021

 

Aan het begin van deze zitting vindt een overleg plaats met de heer Stefaan Verreu en mevrouw Nele Vandaele van Leiedal omtrent de bestemming van aangekochte landbouwgrond.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 7 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 7 juli 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.2. MAT - verslag 23 juni 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.3. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.4. Verslag politiecollege - kennisname

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.5. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.6. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.7. Gemeentelijke hostess - kennisname kandidatuurstelling - opname in hostessenbestand - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.8. Zwembad - offertes en raamcontracten - 2021 - week 28 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de offertes voor de bestellingen en nieuwe raamcontracten, zoals hierboven aangegeven, goed te keuren in functie van de exploitatie van het zwembad Anzegem-Deerlijk.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.9. Jeugd - Aanvraag speelstraat - Broelstraat/Sint-Pietersabdijstraat - tijdelijk politiereglement op het wegverkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Naar aanleiding van de inrichting van een speelstraat in de Broelstraat nummer 1 tot 7 en Sint-Pietersabdijstraat nummer 1 tot 15 besluit het college van burgemeester en schepenen:

 

          voornoemde straten worden van 24 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021 telkens van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor iedere bestuurder, met uitzondering van het plaatselijk verkeer en prioritaire voertuigen.

 

Artikel 2

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit voorgaand artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

De speelstraat wordt afgezet aan de hand van 6 nadarhekkens en een verkeersbord C3 met bord ‘speelstraat’ met vermelding van de uren.

 

Artikel 3

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 4

 

Een afschrift van onderhavig besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie volgende extra preventieve maatregelen op te leggen, namelijk:

 

          Het respecteren van de 6 gouden regels, zoals hieronder weergegeven, blijft centraal staan:

          De hygiënemaatregelen (handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.

          Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur.

          Extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot de risicogroep behoren.

          De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren moet een mondmasker dragen.

          Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zoveel mogelijk beperkt.

          Samenscholingen zijn beperkt tot maximum 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend).

          Momenteel zijn georganiseerde activiteiten niet toegelaten. Daarom kunnen speelstraten enkel georganiseerd worden om kinderen vrij te laten spelen op straat maar kunnen er geen groepsactiviteiten georganiseerd worden of iets om te eten of te drinken aangeboden worden.

          Het samenscholingsverbod is van toepassing voor ouders/begeleiders en voor kinderen ouder dan 12 jaar.

          Het is aan te raden om ouders/begeleiders een mondmasker te laten dragen.

          Bij een grote groep kinderen is het aan te raden om voldoende speelruimte te voorzien en om de groep eventueel op te splitsen in kleinere groepjes en de speelstraat dan ook op te splitsen in aparte zones.

 

Artikel 6

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Punt bijlagen/links Signalisatieplan speelstraat Broelstraat en Sint-Pietersabdijstraat - 24.06.21-06.08.21.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.10. Vrije Tijd - Kunstendag voor kinderen 2021 - deelname en programma

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de deelname aan en het programma voor de Kunstendag voor Kinderen op zondag 21 november 2021.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.11. Toerisme - samenwerkingsovereenkomst en traject fietsroute - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorgestelde route en de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie ervan, goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.12. Gaverkasteel Deerlijk - 1 jarig bestaan - 16-17-18 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de Covid-coördinator zorgt voor het stipt opvolgen van alle genomen maatregelen om het evenement Covid-veilig te maken.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

16 juli 2021 om 22.00 uur

17 juli 2021 om 12.00 uur

18 juli 2021 om 12.00 uur

Einde

16 juli 2021 om 24.00 uur

17 juli 2021 om 24.00 uur

18 juli 2021 om 22.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op vrijdag 16 juli 2021 tot en met 18 juli 2021, op het grasplein op het Gaverdomein dat dient als uitbreiding van het terras van het Gaverkasteel.

 

Artikel 4

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.13. Straatfeest - Merellaan- aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.14. Moeder Deerlijkse - feestweekend - 23-24-25 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de Covid-coördinator zorgt voor het stipt opvolgen van alle genomen maatregelen om het evenement Covid-veilig te maken.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

vrijdag 23 juli om 18.00 uur

zaterdag 24 juli om 10.00 uur

zondag 25 juli om 10.00 uur

Einde

vrijdag 23 juli om 23.30 uur

zaterdag  24 juli om 23.30 uur

zondag 25 juli om 23.30 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.15. Wielerwedstrijd Lendedreef Koerse - 22 augustus 2021- vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op zondag 22 augustus 2021, tussen 13:30 uur en 18:00 uur, de Olekenbosstraat (tussen de Lendedreef en de Wafelstraat) en de Oude Vichtestraat, enkel verkeer toe te laten in de rijrichting van de renners, zijnde de richting van de opsomming van voornoemde straten. In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de hand leiden, toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg is op zondag 22 augustus 2021 verboden op de plaatselijke omloop van de wielerwedstrijd, tussen 12.00 uur en 18.00 uur in de art. 1 vermelde straten en straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Het verkeer naar de in art. 1 opgesomde straten wordt omgelegd.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.16. LO - vaste benoeming - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.17. OMV 2021_131 - Oude Heerweg 122 - melding bronbemaling - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Geert Eggermont en Julie Levrau wonende Oude Heerweg 122 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde een bronbemaling in functie van de bouw van een zwembad gelegen Oude Heerweg 122 te Deerlijk.

 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

53.1.

Bronbemaling voor aanleg van een vergund zwembad (nieuw)

2.112 m3

3

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

De bestaande perceelsgracht aan de rand van de eigendom moet prioritair gebruikt worden voor de afvloei van het opgepompte grondwater.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden met betrekking tot de aangevraagde rubrieken staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopieën of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

  • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.18. OMV 2021_100 - Guido Gezellelaan 68 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jurgen Beke met als contactadres Guido Gezellelaan 68 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een bijgebouw bij de woning, op een perceel gelegen Guido Gezellelaan 68 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 250 G.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.19. OMV 2021_85 - Waregemstraat 271 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Vera Descamps wonende Waregemstraat 271 te 8540 Deerlijk, voor het aanpassen van de oprit, op een perceel gelegen Waregemstraat 271 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 304 M, mits te voldoen aan volgende voorwaarde:

        De verharde oppervlakte in de voortuin moet beperkt worden tot 50% van de totale oppervlakte van de voortuin. De resterende, niet verharde oppervlakte moet met levend groen ingericht worden.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.20. OMV 2021_57 - Kruisputstraat 13 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Sammy Maes wonende Kruisputstraat 13 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een carport, op een perceel gelegen Kruisputstraat 13 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 118 F, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De constructie tegen de perceelsgrens moet afgewerkt worden met een duurzame en onderhoudsvrije houtsoort.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.21. OMV 2021_38 - Sint-Elooistraat 2 - advies aan POVC - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de vraag tot verlenging van de behandelingstermijn en besluit om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit bij de motivering van de voorwaardelijke advies, uitgebracht in de zitting van 14 april 2021, te blijven.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.22. OMV 2021_91 - Beekstraat 11 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jolien Vanovervelt wonende Beekstraat 11 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van een woning, op een perceel gelegen Beekstraat 11 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 277 H6 en (afd. 1) sectie A 277 L6.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.23. OMV 2021_90 - Elfde Julilaan 9 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Anne Sophie Tanghe namens A.T. INVEST BV gevestigd Schernaai 25 te 8573 Anzegem, voor het slopen van een bijgebouw, op een perceel gelegen Elfde Julilaan 9 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 153 S, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Bij het slopen moeten zowel de bovengrondse als ondergrondse constructies verwijderd worden.

        Het sloopafval moet onmiddellijk van het terrein verwijderd worden naar een daartoe bestemde plaats.

        Indien asbesthoudend afval aanwezig is moet dit met de nodige omzichtigheid en volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.24. OMV 2021_92 - Oude Heerweg 89 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan ECOBO BVBA met als contactadres Otegemstraat 180 te 8550 Zwevegem voor het bouwen van een halfopen woning met carport en tuinberging, op een perceel gelegen Oude Heerweg 89 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 192 N, (afd. 2) sectie D 192 P en (afd. 2) sectie D 192 R, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De toegang tot de voordeur dient te worden beperkt tot een breedte van maximum 1 m.

        De oprit naar de carport toe moet herleid worden tot een karrenspoor.

        Het pad ter hoogte van de voorgevel tussen carport en voordeur dient te worden herleid tot een maximale breedte van 0,90 m.

        Het terras kan niet aangesloten worden op de regenwaterput maar moet rechtstreeks afwateren in het naastliggende gazon.

        De afsluiting langs de private weg dient te bestaan uit een haagafsluiting eventueel versterkt met palen en draad.

        Het plat dak kan niet ingericht of aangewend worden als dakterras.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.25. OMV 2021.134 - Oliebergstraat 46 - melding - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Bruno Cooman en Geertrui Deslee wonende Oliebergstraat 46 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen, zijnde het verbouwen van de bestaande eengezinswoning gelegen Oliebergstraat 46 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding. De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopieën of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

-       de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres

-       de naam en het adres van de verweerder

-       het voorwerp van het beroep of bezwaar

-       een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen

-       een inventaris van de overtuigingsstukken

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.26. OMV 2021_83 - Pladijsstraat 103 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Steven Dedeken wonende Weldenstraat 51 te 9700 Oudenaarde, voor het verbouwen van een woning, op een perceel gelegen Pladijsstraat 103 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 185 E3.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.27. Attest van verdeling - Kapelstraat 39 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen bij de splitsing.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.28. Inname openbaar domein - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst in bijlage voor de gevraagde inname(s) van het openbaar domein.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.29. BMC - verslag van 1 juli 2021 - kennisname en beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 1 juli 2021 en beslist de adviezen van de beperkte mobiliteitscommissie te volgen.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.30. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.31. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.32. Afvoering van ambtswege - intrekking beslissing - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.33. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.34. Project Zomerschool - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de zomerschool te organiseren volgens goedgekeurde projectdossier en dossier in bijlage.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.35. Gemeentelijke gebouwen - vergroten openbaarheid en toegankelijkheid van de toiletten - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het publiekelijk openstellen van de toiletten in gemeentelijke gebouwen binnen de openingsuren principieel goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aanpassingen om de toiletten in de gemeentelijke gebouwen toegankelijker te maken principieel goed te keuren.

 

Artikel 3

 

De verdere uitwerking gebeurt door samenwerking van de verschillende betrokken diensten.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

C.36. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/27 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/35 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

D.1. Desselgemstraat - herwerkt verkavelingsvoorstel - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te kunnen gaan met het herwerkte verkavelingsontwerp voor de percelen langs de Desselgemstraat en met de in het overwegend gedeelte geformuleerde opmerkingen.

 

Artikel 2

 

Aanvullend beslist het college van burgemeester en schepenen dat er in de verkaveling enkele (geclusterde) laadpalen voorzien moeten worden ter hoogte van de parkeerplaatsen die overgedragen zullen worden naar het openbaar domein om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren en initiatieven inzake deelmobiliteit mogelijk te maken.

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 14 JULI 2021

D.2. Mobiliteit - laadkabels over het voetpad - standpunt - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota betreffende laadkabels over voetpaden.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het voorstel van de dienst te volgen en het leggen van laadkabels over het openbaar domein niet toe te staan in het centrum van Deerlijk en de kern van Sint-Lodewijk en in de andere gebieden te overwegen op basis van de strikte voorwaarden zoals opgenomen in bovenstaande motivatie.

Publicatiedatum: 15/07/2021