Deerlijk

Zitting van 20 JULI 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 14 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 14 juli 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.2. Zomerschool 2021 - aanstelling diverse begeleiders - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.3. Administratief medewerker personeelsdienst (C1-C3) - vacantverklaring - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.4. Administratief medewerker vrijetijdsdiensten (C1-C3) - vacantverklaring - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.5. Beslissing college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2021 - mededeling kantmelding - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangebrachte kantmelding in de rand van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021 als volgt:

 

Bij punt C.34 'Afvoering van ambstwege - goedkeuring':

Intrekking CBS-beslissing: CBS 14 juli 2021

Mededeling kantmelding: CBS 20 juli 2021

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.6. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.7. Centraal Feestcomité - nominatieve subsidie 2021 - verdeling onder feestcomités - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de nominatieve toelage voor de feestcomités aangesloten bij het Centraal Feestcomité voor werkjaar 2021 als volgt uit te betalen:

 

Feestcomité Belgiek

3.600 euro

BE77 9611 8514 8642

Feestcomité Deerlijk Centrum

3.600 euro

BE30 7380 3392 9511

Feestcomité Molenhoek

3.600 euro

BE53 7380 0226 3253

Feestcomité Statiewijk

3.600 euro

BE16 7380 1511 7874

 

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.8. Animatorenvergoedingen gemeentelijk speelplein - juli 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.9. Animatorenvergoedingen speelplein Fladder - juli 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.10. Aanvraag speelstraat - Elfde Julilaan en Zalmstraat - tijdelijk politiereglement op het wegverkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Naar aanleiding van de inrichting van een speelstraat in de Elfde Julilaan en Zalmstraat besluit het college van burgemeester en schepenen:

 

          voornoemde straten worden van:

          zondag 25 juli 2021 tot en met zondag 8 augustus 2021;

          maandag 23 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021;

telkens van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor iedere bestuurder, met uitzondering van het plaatselijk verkeer en prioritaire voertuigen.

 

Artikel 2

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit voorgaand artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

De speelstraat wordt afgezet aan de hand van 6 nadarhekkens en een verkeersbord C3 met bord ‘speelstraat’ met vermelding van de uren.

 

Artikel 3

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 4

 

Een afschrift van onderhavig besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie volgende extra preventieve maatregelen op te leggen, namelijk:

 

          Het respecteren van de 5 gouden regels, zoals hieronder weergegeven, blijft centraal  staan:

          De hygiënemaatregelen (handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.

          Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur.

          Extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot de risicogroep behoren.

          De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren moet een mondmasker dragen.

          Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zoveel mogelijk beperkt.

          Het is aan te raden om ouders/begeleiders een mondmasker te laten dragen.

 

Artikel 6

 

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van voormelde bekendmaking.

 

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.11. Vrije tijd - goedkeuring projectpremie theaterwandeling Die Ghesellen

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de jury te volgen en de premie-aanvraag van theatergezelschap Die Ghesellen goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.12. Elfjulicomité - voorschot tussenkomst werkingskosten - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag tot het betalen van een voorschot op de tussenkomst in de werkingsuitgaven van het elfjulicomité goed te keuren.

Na afloop dienen de nodige verantwoordingsstukken bezorgd te worden om de gemaakte kosten te staven.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.13. Chiro Sellewie - Heemfeesten - 27-28-29 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit  evenement mits de aanstelling van een Covid-coördinator die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

95 - 100 dB

Maximaal geluidsniveau

>95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)

LAeq,60min

Duur

 

Begin

vrijdag 27 augustus 2021 om 17.00 uur

zaterdag 28 augustus 2021 om 14.00 uur

zondag 29 augustus om 11.00 uur

Einde

vrijdag 27 augustus 2021 om 1.00 uur

zaterdag 28 augustus 2021 om 1.00 uur

zondag 29 augustus om 1.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Vuurvergunning zie besluit van de burgemeester 20 juli 2021.

 

Artikel 5

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.14. JIN03 Scouts - bar terugkomst kamp - 31 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een Covid-coördinator die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 31 juli om 18.00 uur

Einde

zondag 1 augustus om 1.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.15. Chiro Joeki - tiptien aspi bar - 14 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits er twee verantwoordelijken aangesteld worden. De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein. De andere verantwoordelijke houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 14 augustus 2021 om 15.00 uur

Einde

zondag 15 augustus 2021 om 1.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.16. Zomerbar De Caravanne - zomer 2021 - toelating geluidsactiviteit - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.17. Wijkcomité De Trompe - Trompefeesten - 14-15 augustus 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.18. Wielerwedstrijd GP Marcel Kint - 20 augustus 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op vrijdag 20 augustus, tussen 11.00 uur en 14.00  uur, in de Otegemse steenweg, enkel verkeer toe te laten in de rijrichting van de renners, zijnde de richting van de opsomming van voornoemde straat. In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de hand leiden, toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg is op vrijdag 20 augustus 2021 verboden op de plaatselijke omloop van de wielerwedstrijd, tussen 11.00 uur en 14.00 uur in de art. 1 vermelde straat en straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Het verkeer naar de in art. 1 opgesomde straten wordt omgelegd.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.19. Gezinsbond - Terre De Feu - 28 augustus 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.20. Kinderboerderij Bokkeslot - Festival Bokal - 20-21 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een Covid-coördinator die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan cultuur@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 4

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

vrijdag 20 augustus om 18.30 uur

zaterdag 21 augustus om 10.30 uur

Einde

zaterdag 21 augustus om 1.00 uur

zondag 22 augustus om 1.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.21. LO - Lestijdenpakket 21-22 - extra uren - agendering GR - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de extra uren voor het schooljaar 2021-2022 van de gemeentelijke lagere school en verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit lestijdenpakket ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 16 september 2021.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.22. LO - dienstonderbreking en tijdelijke aanstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.23. Afsprakennota - ondersteuning cluster Ruimte bij behandeling omgevingsvergunningsaanvragen en dossiers mobiliteit - verlenging

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verlenging tot 31 december 2021 van de afsprakennota "2021-21 : Deerlijk ondersteuning van de cluster Ruimte bij de ondersteuning/advisering/behandeling van de vergunningsaanvragen en de ondersteuning/advisering/behandeling bij de mobiliteitsaspecten in het kader van de zelfstandige groepering Leiedal" goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeesters vraagt Leiedal om de mogelijkheden te bekijken om de ondersteuning bij het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen uit te breiden tot 2 dagen per week.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.24. Herinrichting kruispunt Molenhoek en omgeving - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Leiedal te laten weten af te zien van een verdere aanpak via een PPS voor deze omgeving en te vragen een afsprakennota op te maken voor het opmaken van een nieuw RUP.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.25. Omgevingsvergunning - 2021.44 - Oude Heerweg 148  - aktename beslissing deputatie

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.26. OMV 2021_56 - Pladijsstraat 248 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Laura Van Holder wonende Stationsstraat 306 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een woning met praktijkruimte, op een perceel gelegen Pladijsstraat 248 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 154 Z, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De fietsenstalling dient voldoende gebruiksvriendelijk ingericht te worden door ze te voorzien in een vlak gedeelte en te voorzien van een voldoende kwalitatieve ondergrond.

        De verharding in de voortuin moet beperkt worden tot de functioneel noodzakelijke verharding voor het parkeren van de voertuigen, het plaatsen van de fietsen en de toegang tot de woning. De overige verharding dient vervangen te worden door groenaanplant.

        De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen uit de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid voor wat betreft de toegang tot het gebouw.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.27. OMV 2021_89 - Waregemstraat 326 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Wouter Benoit wonende Waregemstraat 326 te 8540 Deerlijk, voor het herinrichten - verharden van de voortuin, op een perceel gelegen Waregemstraat 326 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 174 T2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het voorziene plantvak moet een lengte hebben van 5 m in plaats van de voorziene 2 m.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.28. OMV 2021_102 - Kruisputstraat 4 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Virginie Maebe wonende Kruisputstraat 4 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een garage met voorliggende oprit en een tuinmuur in het verlengde van de garage, op een perceel gelegen Kruisputstraat 4 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 118 N.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.29. OMV 2021_101 - Comm. Edm. Ameyestraat 4 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Niels Lanckbeen namens De Ploatse Comm.V gevestigd Hoogstraat 95 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen van een woning naar horecazaak, op een perceel gelegen Comm. Edm. Ameyestraat 4 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 2 S, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het aanleggen van kunstgras in de tuinzone wordt uitgesloten uit de vergunning.

        De voorwaarden geformuleerd in het brandpreventieverslag moeten stipt nageleefd worden.

        De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen uit de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid voor wat betreft de toegang tot het gebouw.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.30. OMV 2021_96 - Driesknoklaan 21 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Frank De Meyere wonende Wagenaarstraat 100 te 8791 Waregem, voor het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning, op een perceel gelegen Driesknoklaan 21 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 381 M, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

-          Een gesloten afsluiting in de voortuinstrook mag slechts een hoogte hebben van 1 m.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.31. OMV 2021.136 - Ververijstraat 16 - melding - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Carline Deseyn wonende Ververijstraat 16 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen, zijnde het aanbouwen van een veranda gelegen Ververijstraat 16 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding. De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopieën of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

-       De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

-       De naam en het adres van de verweerder;

-       Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

-       Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

-       Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.32. Vergunning  werken De Watergroep N36

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te verlenen aan De Watergroep om in het kader van wegeniswerken aan het kruispunt Kortrijkse heerweg met de N36 een leiding te vernieuwen.

 

Artikel 2

 

De bijzondere voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn van toepassing.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.33. Imog plaatsen borden - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te verlenen voor het plaatsen van cameraborden langs de N36: ringlaan, Vichtesteenweg en afritten autosnelweg.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.34. Onderhoud hydranten - opstarten procedure

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel goedkeuring te verlenen voor het opstarten voor de procedure om het onderhoud van de hydranten toe te wijzen aan het lokaal diensteneconomiebedrijf Werkplus.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.35. Inname openbaar domein - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst in bijlage voor de gevraagde inname(s) van het openbaar domein.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.36. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.37. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.38. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

C.39. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/28 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/36 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

D.1. OMV 2021_80 - Breestraat 27, 31, Nijverheidslaan 3 en 3A - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich niet aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van een tijdelijke  omgevingsvergunning aan Thijs Deknudt namens BRUMATH INVEST NV met als contactadres Breestraat 31 bus A te 8540 Deerlijk, voor het aanleggen van 3 padelterreinen, waarvan 2 met overkapping, het bouwen van een sanitair blok en drankencabine, het rooien van 7 bomen en het aanleggen van functionele verharding, op een perceel gelegen Breestraat 27, 31, Nijverheidslaan 3 en 3A en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 211 D en (afd. 1) sectie B 211 E mits volgende voorwaarden stipt na te leveren:

          de omgevingsvergunning krijgt een tijdelijk karakter en is geldig voor een periode van 3 jaar na het van kracht worden van de vergunning.

          er moet een overdekte fietsenstalling voor minstens 6 fietsen geplaatst worden.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

D.2. Leegstand - Waregemstraat 50 - behandeling bezwaar - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het beroep onontvankelijk te verklaren omwille van volgende reden:

          Het beroepschrift werd te laat ingediend.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de akte 34009-2146 op te nemen op het gemeentelijk leegstandsregister, maar ten aanzien van de nieuwe zakelijk gerechtigde gezien de woning op 9 februari 2021 verkocht werd.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

D.3. Leegstand - Vichtesteenweg 161 - bezwaar - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren omwille van volgende reden:

          Geen van de aangehaalde argumenten tonen aan dat de woning de dag van de opmaak van de administratieve akte, in casu 1 juni 2021, gedurende 12 opeenvolgende maanden gebruikt werd conform de functie waardoor de woning als leegstaand kan beschouwd worden.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de akte 34009-21140 op te nemen op het gemeentelijk leegstandsregister.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 20 JULI 2021

D.4. Leegstand - Boelarestraat 19 - behandeling bezwaar - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren omwille van het feit dat de woning verkocht werd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de akte 34009-21103 wordt opgemaakt ten aanzien van de zakelijk gerechtigde mevrouw Ann-Sophie Vanderstichele.

Publicatiedatum: 26/07/2021