Deerlijk

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

 

De zitting vangt aan met een presentatie door Oona Hermans aangaande 'Identiteit 2022'.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 1 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 1 september 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.2. Aankoop pand - principiële goedkeuring - agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de principiële goedkeuring met betrekking tot de aankoop van het pand gelegen in de Ververijstraat 8 te 8540 Deerlijk, kadastraal bekend onder Deerlijk, 2°afdeling, sectie C, perceelnummer 17Z6, te agenderen op de gemeenteraad van 8 september 2021.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.3. Fiabilis Consulting Group Belgium bv - dienstverleningscontract - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een dienstverleningscontract af te sluiten met Fiabilis Consulting Group Belgium bv voor consultancydiensten inzake arbeidskosten, met als doel eventuele besparingen van werkgeverslasten die ze moeten dragen te identificeren, en om de toepassing van sociale en fiscale wetten veilig te stellen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.4. Schoonmaak en hygiënische producten - toetreding raamovereenkomst Creat - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de toetreding tot de raamovereenkomst 'Schoonmaak en hygiënische producten' die de opdrachtencentrale Creat heeft afgesloten met Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.5. Beslissingen algemeen directeur - augustus 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand augustus 2021.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.6. Beslissing college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2021 - mededeling kantmelding - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangebrachte kantmelding in de rand van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2021 als volgt:

 

Bij punt C17 'Scouts Deerlijk - Fancy Fair 2021 - 1 september - 5 september 2021 - goedkeuring':

Intrekking artikel 5: CBS 1 september 2021

Mededeling kantmelding: CBS 8 september 2021

Herneming art. 5: CBS 1 september 2021

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.7. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.8. Internationale dag van de vrede - deelname - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit:

          de vredesvlag uit te hangen aan het gemeentehuis in de week van 21 september 2021;

          een artikel over deze campagne op de gemeentelijke website te plaatsen met vermelding van de link naar de online infobrochure over kernwapens.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.9. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.10. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.11. Ontvangst verdienstelijke personen en gemachtigde opzichters - 6 oktober 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.12. Kermisfoor Deerlijk Centrum - 24, 25 en 26 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te verlenen voor de organisatie van de kermis op het Neunkirchenplein op 24, 25 en 26 september 2021 overeenkomstig de hierboven opgelijste maatregelen.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen duidt Wouter Vandebuerie aan als plaatsingsmeester voor de Kermis Deerlijk Centrum van 24 september 2019 tot en met 26 september 2021.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de technische dienst om voldoende signalisatie te voorzien in functie van het voorgestelde parkeerverbod op het Neunkirchenplein en de paaltjes op de hoek van de Hoogstraat en de Commandant Edm.

Ameyestraat tijdelijk te verwijderen in functie van het vlot aan- en afrijden van de foorkramen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.13. Deerlijkse Vogelvrienden - vogeltentoonstelling - 25 en 26 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor het organiseren van de vogeltentoonstelling op 25 en 26 september 2021.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in te staan voor het vervoer van materiaal vanaf de Hoogstraat naar buurthuis de Wieke op woensdag 22 september 2021.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een dierenarts aan te stellen voor de gezondheidskeuring voor de duur van de vogeltentoonstelling.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.14. Straatfeest - Wonsheimstraat - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

•Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

• De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 11 september 2021 om 17.00 uur

Einde

zaterdag 11 september 2021 om 24.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.15. Omgevingsvergunning - 2021.8 - Waregemstraat 533 - aktename beslissing deputatie

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.16. Otegemstraat 112 - kapmachtiging voor het rooien van een hoogstammige eik - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit bijgevolg tot het afleveren van een kapvergunning aan Rita Mullie, Otegemstraat 112, 8540 Deerlijk, voor het rooien van een Amerikaanse eik in de voortuin van de aanvrager met als kadastrale omschrijving: afdeling 2, sectie E, nummer 484 P, mits er ter compensatie in het eerstkomende plantseizoen een aanplant van (sier)struiken gebeurt in de plantzone van de te rooien eik.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.17. OMV 2021_137 - Sint-Amandusstraat 62 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Lieselot Nolf met als contactadres Sint-Amandusstraat 62 te 8540 Deerlijk, voor het aanleggen van een zwembad en terras, op een perceel gelegen Sint-Amandusstraat 62 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 183 T3.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.18. OMV 2021_138 - Marie de Plothostraat 16 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Stefanie Carpentier wonende Marie de Plothostraat 16 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een carport, op een perceel gelegen Marie de Plothostraat 16 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 310 B5, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

          De kiezelsteentjes tussen het verharde karrespoor moeten, minstens in de voortuinstrook, vervangen worden door gazon.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.19. OMV 2021_141 - Ververijstraat 21 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Vanessa Ottevaere met als contactadres Ververijstraat 21 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een terrasoverkapping, op een perceel gelegen Ververijstraat 21 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 404 F2.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.20. OMV 2021_126 - Tapuitstraat 64 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Decruyenaere - Van Haeke wonende Tapuitstraat 64 te 8540 Deerlijk, voor het uitbreiden van een woning, op een perceel gelegen Tapuitstraat 64 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 288 N2 mits te voldoen aan volgende voorwaarde:

          de aanvrager moet een infiltratievoorziening plaatsen met een volume van minstens 1.955 liter en een referentieoppervlakte van minstens 3,13 m².

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.21. OMV 2021_139 - Desselgemknokstraat 10 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Velghe - Vanneste wonende Wagenaarstraat 22 te 8791 Waregem, voor de sloop en heropbouw van een eengezinswoning, op een perceel gelegen Desselgemknokstraat 10 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 435 A, (afd. 1) sectie A 437 H en (afd. 1) sectie A 437 G mits volgende voorwaarden stipt na leven:

          De breedte van de oprit moet beperkt worden tot het strikt noodzakelijke, met name tot een breedte van max. 3,50 m.

          Het rooien van de 2 bomen in de tuinzone wordt bijgevolg uitgesloten van vergunning.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.22. OMV 2021_140 - Muldersstraat 16 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Johan Dheedene namens BOUWBEDRIJVEN DEWAELE NV gevestigd Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een alleenstaande woning met carport, op een perceel gelegen Muldersstraat 16 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 146 L5 mits volgende voorwaarden stipt na te leven:

          De hoogte van de carport moet beperkt worden tot 3 m.

          Alle verharding moet bestaan uit waterdoorlatende materialen.

          De tuinafsluiting langs de Muldersstraat (vanaf de voorgevelbouwlijn) moet bestaan uit een levende haag met een hoogte van 2 m.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.23. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.24. BMC - verslag van 26 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 26 augustus 2021 en beslist de adviezen van de beperkte mobiliteitscommissie te volgen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.25. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het opvolgingsrapport aangaande de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

C.26. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/33 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/48 goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

D.1. Gemeentewegen - nieuwe gemeenteweg en op te heffen gemeentewegen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021:

 

          het goedkeuren van het ontwerp van aankoopakte en bijlagen met betrekking tot de onderhandse aankoop van 11a 70ca, zijnde 499 m² of lot 3 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 18) en 671 m² of lot 1 (Deerlijk, 2de afd.E, uit perceel 24a) van het landmeterplan Degezelle van 3 december 2020 nabij de Oliebergstraat te Deerlijk aan OCMW Harelbeke ter realisatie van een trage weg, tegen de som van 9.243 euro, hetzij tegen de schattingsprijs, gebaseerd op de grondkwaliteit van voormelde percelen, van 7,90 euro / m²;

          het voorlopig vaststellen van het ontwerp van rooilijnplan van 3 december 2020 van landmeter Bart Degezelle betreffende de aanleg van een nieuwe trage weg.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021:

 

          het opheffen van volgende (delen van) gemeentewegen, zoals aangeduid in het grafisch plan (delen 1 en 2) opgemaakt op 3 december 2020 door landmeter Degezelle, in bijlage bij huidig besluit gevoegd:

          kavel 2, met een oppervlakte van 5 a 52 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummers 22, 23 en 98;

          kavel 3, met een oppervlakte van 1 a 45 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 84A;

          kavel 4, met een oppervlakte van 86 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 82A;

          kavel 5A, met een oppervlakte van 81 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, perceelnummer 82C en deel perceelnummer 82B;

          kavel 5B, met een oppervlakte van 66 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 78L;

          kavel 6, met een oppervlakte van 1 a 29 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 74A;

          kavel 7, met een oppervlakte van 2 a 57 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummers 72M en 73B;

          kavel 8, met een oppervlakte van 58 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 72S;

          kavel 9, met een oppervlakte van 1 a 53 ca, gelegen Deerlijk, 2de afdeling, sectie E, deel perceelnummer 68A.

 

          het voorlopig vaststellen van het ontwerp van grafisch plan (deel 1 en 2) tot opheffing van bovenvermelde (delen van) gemeentewegen van 3 december 2020 van landmeter Degezelle - voor wat betreft Deerlijk.

 

          het college van burgemeester en schepenen te gelasten om het voorlopig vastgestelde rooilijnplan en het grafisch plan tot opheffing van bovenvermelde gemeentewegen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 08 SEPTEMBER 2021

D.2. Aanbod recht van voorkoop - Kapel ter Rustestraat 46 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op het aanbod en het recht van voorkoop bijgevolg niet uit te oefenen.

Publicatiedatum: 09/09/2021