Deerlijk

Zitting van 17 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 10 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 10 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Doorlichting verzekeringsportefeuille - kennisname doorlichting - verderzetting procedure - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van doorlichting van de verzekeringsportefeuille van de gemeente door AON Belgium bvba.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundige van AON Belgium bvba en beslist, gezien het evidente belang voor de gemeente, de overheidsopdracht verzekeringen in zijn geheel verder te zetten.

 

Artikel 3

 

In gevolg het overleg met AON Belgium bvba en het auditrapport worden alle polissen, met uitzondering van de polis arbeidsongevallen voor de gemeente en de hospitalisatieverzekering, meegenomen in de verderzetting van de overheidsopdracht verzekeringen.

 

Alle eventuele suggesties van verbetering van voorwaarden en bedingen blijkend uit het rapport van AON Belgium bvba, mogen in het op te maken bestek worden opgenomen.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Verkoopprocedure oude wegbedding nabij de Gravenstraat / Kleine Brandstraat - opstart procedure - principiële goedkeuring

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Trage wegen Olieberg - waardebepaling op te heffen wegen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een waardebepaling te laten maken door landmeter Bart Degezelle in het kader van het opheffen van verschillende (delen van) trage wegen.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Zwembad - afrekening exploitatierekening 2020 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afrekening van de exploitatierekening voor 2020 voor de infrastructuur in beheer van TMVW, met name het zwembad Aquandé.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Jeugdraad - verslag van 7 februari 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Cultuur - Intentieverklaring Digitaal Podium - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de intentieverklaring voor deelname aan de pilootgroep 'Digitaal Podium' goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

MAT - verslag van 3 maart 2021- kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Project Centrumpark en sociaal woonpark - plan van aanpak - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorgestelde plan van aanpak en de verdere concretisering goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2021_26 - Kruispunt Kortrijkse Heerweg/N36 - positief advies - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een gunstig advies uit te brengen betreffende de aanvraag.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_251 - Waregemstraat 158 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan  Lieven Van Geluwe namens Li-Vente BVBA gevestigd Bilkenstraat 13 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning en het wijziging van het aantal woongelegenheden tot twee eengezinswoningen, op een perceel gelegen Waregemstraat 158 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 283 G, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het vooruitkomen van de voorgevel ten opzichte van de rooilijn dient beperkt te worden tot 14 cm conform het rooilijnendecreet.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_250 - Oliebergstraat 113 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Simon Struyve namens Montis BV met als contactadres Oliebergstraat 120 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met carport, op een perceel gelegen Oliebergstraat 113 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 173 K2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het toegangspad tot de voordeur dient beperkt te worden tot een breedte van 1,20 m in plaats van de voorziene 1,90 m.

        De oprit tot de carport en de bijkomende autostelplaats samen dienen beperkt te worden tot een breedte van 6 m.

        Na het versmallen van de oprit naar de carport dient langs de rechter perceelsgrens een haag te worden aangeplant tot aan de tuinmuur van de carport.

        De naastliggende woning Oliebergstraat 111 kan enkel in stand gehouden worden, verbouwingswerken zijn niet meer mogelijk en bij herbouw moet een nieuwe woning qua inplanting, bouwhoogte en dakvorm aangesloten worden aan voorliggend ontwerp.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_248 - Schepen Paul Vanaverbekestraat 7 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Polfliet - Waterbley wonende Constant Permekestraat 6 te 8550 Zwevegem, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, op een perceel gelegen Schepen Paul Vanaverbekestraat 7 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 835 G, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De extra parkeerplaats in de zijtuin moet aangelegd worden in waterdoorlatende grasdallen met honingraatstructuur in plaats van de voorziene stabilisé-verharding.

        De niet verharde stroken tussen en langs het karrenspoor moeten aangelegd worden in beplanting en/of gras.

        Langs de oostelijke perceelsgrens dient de doorgang van de voetweg nr. 85 op een breedte van 1,50 m gegarandeerd te blijven, ook na aanleg van het karrenspoor.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_229 - Tapuitstraat 9 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jo Van Houcke wonende Tapuitstraat 9 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een tuinhuis, op een perceel gelegen Tapuitstraat 9 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 394 W.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2021.29 - Stationsstraat 106 - melding - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door de heer Geert Coucke wonende Stationsstraat 106 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen, zijnde het vergroten van de raamopening in de achtergevel gelegen Stationsstraat 106 te Deerlijk.

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.  De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding. De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopieën of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

-       de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres

-       de naam en het adres van de verweerder

-       het voorwerp van het beroep of bezwaar

-       een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen

-       een inventaris van de overtuigingsstukken

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_213 - Waregemstraat 564 - administratieve lus - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het wijzigingsverzoek en de toepassing van een administratieve lus voor het omgevingsvergunningsdossier met kenmerk OMV 2020_146995.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst in bijlage voor de gevraagde inname(s) van het openbaar domein.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

BMC - verslag van 4 maart 2021 - kennisname en goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 4 maart 2021 en beslist voor de Veemeerstraat toch nog het plaatsen van paaltjes op het openbaar domein te willen overwegen. Voor de rest worden de adviezen van de beperkte mobiliteitscommissie gevolgd.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/10 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/14 goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Kunstonderwijs - extra uren tekenles tijdens vakantie - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Vrije Tijd - tijdelijke invulling Kazerne - verlenging - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verlenging van de tijdelijke invulling van de oude brandweerkazerne goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_173 - Guido Gezellelaan 110 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich niet aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en het voorstel van behandeling van de bezwaren en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Nicolas Vanwynsberghe wonende Olmstraat 98/B12 te 8790 Waregem, voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel gelegen Guido Gezellelaan 110 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 259 M2 mits volgende voorwaarden stipt na te leven:

-          De betonverharding moet gewijzigd worden naar een verharding in waterdoorlatende materialen.

-          De diepte van de verharding in de vrije zijtuinstrook moet beperkt worden tot een maximale diepte van 13,50 m vanaf de rooilijn.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

OMV 2020_221 - Breestraat 77 en 79 - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het weigeren van de omgevingsvergunning aan de heer Steven Vanderbauwhede namens Trawevan BVBA met als contactadres Rue Provenciale 270 te 7760 Escanafles, voor het bouwen van een handelsgebouw, op een perceel gelegen Breestraat 77 en 79 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 849 K3 en (afd. 1) sectie B 849 L3.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 MAART 2021

Stationsstraat 296 - onvergunde functiewijziging - aanpak - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021