Deerlijk

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

College van burgemeester en schepenen - verslagen van de zittingen van 10 en 17 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 10 en 17 februari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Gemeentelijk wagenpark - aankoop brandstoffen met tankkaarten - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

Artikel 2

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

 

De opdracht “Gemeentelijk wagenpark - aankoop brandstoffen met tankkaarten” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de hoogste korting), zijnde Gabriëls & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade, tegen het offertebedrag van 0,1366 euro per liter excl. btw of 0,1653 euro per liter incl. 21% btw.

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-01.

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021 en volgende jaren, op jaarbudgetrekening:

  • 0200-00/61130001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB)
  • 0705-00/61130001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB)
  • 0740-00/61130001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB)
  • 0801-00/61130001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB)
  • 0900-00/61130001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB)
Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Huur robotmaaier A-veld Guido Gezelle - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

Artikel 2

 

De opdracht “Huur robotmaaier A-veld Guido Gezelle” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde RobotHome, Otegemse Steenweg 37 te 8540 Deerlijk, tegen het nagerekende offertebedrag van 14.829,23 euro excl. btw of 17.943,38 euro incl. 21 % btw.

Artikel 3

 

De huurperiode wordt vastgelegd op 48 maanden.

 

Artikel 4

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021 en volgende jaren, op jaarbudgetrekening 0200-00/61510000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Renovatie sportvloeren 'Sportbeuk' & 'Gaverhal' - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 februari 2021, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

Artikel 2

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

 

De opdracht “Renovatie sportvloeren 'Sportbeuk' & 'Gaverhal'” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde bvba Oxfloor-Multistep, Munkendoornstraat 110 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende offertebedrag van 181.728,03 euro excl. btw of 219.890,92 euro incl. 21 % btw (38.162,89 euro btw medecontractant).

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020-25.

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0742-00/22800000/BESTUUR/CBS/0/IP-22 (actie A-3.03.4).

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Verslag politiecollege - kennisname

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Beslissingen algemeen directeur - januari 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand januari 2021.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Kennisname Regionaal Relanceplan en verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het in bijlage toegevoegde Regionaal Relanceplan.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om schepen Matthias Vanneste voor te stellen als peter van het COM³ project.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het Regionaal Relanceplan ter kennisname te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - bezoek feestzaal - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Internet aansluiting parochiekerk Sint-Lodewijk - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een nieuwe internetverbinding van het type Business Fibernet, af te nemen bij Telenet.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Internet aansluiting Sint-Columbakerk - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een nieuwe internetverbinding van het type Business Fibernet, af te nemen bij Telenet.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Jeugdraad - verslag van 6 december 2020 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Cultuur - samenwerking 25 jaar Wijmelbroek - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de deelname van de cultuurdienst aan de projectgroep '25 jaar Wijmelbroek' van Natuurpunt Gaverstreke goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Dwars Door Vlaanderen - 31 maart 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op woensdag 31 maart 2021, tussen 11.29 uur en 13.39 uur, in de Waregemstraat, Desselgemse steenweg, Beverenstraat, Stationsstraat en de Kleine Brandstraat, enkel verkeer toe te laten in de rijrichting van de renners, zijnde de richting van de opsomming van voornoemde straten.

In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de hand leiden, toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op woensdag 31 maart 2021 tussen 10.00 uur en 14.00 uur verboden in de in artikel 1 opgesomde straten of straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Het verkeer naar de in artikel 1 opgesomde straten wordt omgelegd.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Doortocht E3 Saxo Binck Bank Classic - 26 maart 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op vrijdag 26 maart 2021, tussen 16.00 uur en 17.00 uur, in de Wafelstraat; Klijtstraat en de Pontstraat, enkel verkeer toe te laten in de rijrichting van de renners, zijnde de richting van de opsomming van voornoemde straten.

In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de hand leiden, toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op vrijdag 26 maart 2021 tussen 14.00 uur en 17.00 uur verboden in de in artikel 1 opgesomde straten of straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Het verkeer, dat door het centrum van Deerlijk moet, wordt omgelegd.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV VK 2020.6 - Kleine Klijtstraat - beslissing beroep - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2021_22 - Otegemse steenweg 39 - melding bronbemaling - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door de heer Stan Van Praet met als contactadres Rijkestraat 18 te 8570 Anzegem voor de in het meldingsdossier opgenomen ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde een bronbemaling in functie van de bouw van een kelder gelegen Otegemse steenweg 39 te Deerlijk.

 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

53.2.2°a)

tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder (Nieuw)

10800 m³/jaar

3

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

 

Uitvoerbaarheid

 

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

 

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Verval

 

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1)      als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2)      als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3)      als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4)      als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

5)      als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

6)      als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

7)      als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Beroepsmogelijkheid

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopieën of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Meer info

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

  • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_234 - Tapuitstraat 69 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Frans Gheysen namens GHEYSEN NV met als contactadres Kasteelstraat 46 te 8531 Harelbeke, voor het herstel van een elektriciteitscabine, uitbreiding ervan met een personeelsruimte en sloop stockageruimte, op een perceel gelegen Tapuitstraat 69 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 369 L2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De voorwaarden geformuleerd in het brandpreventieverslag dienen stipt nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_242 - Camiel Vereeckelaan 40 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan mevrouw Margo Desmedt wonende Molenstraat 10/202 te 8531 Harelbeke, voor het wijzigen van de reeds vergunde woning door uitbreiding met een luifel aan de achterzijde, op een perceel gelegen Camiel Vereeckelaan 40 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 157/2 B.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_239 - Windhalmlaan 16 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Muylle - Labeeuw wonende Manpadstraat 9 te 8860 Lendelede, voor het bouwen van een vrijstaande woning, op een perceel gelegen Windhalmlaan 16 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 182 K2 en (afd. 2) sectie E 182 B2.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Attest van verdeling - Hazewindstraat 67 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de splitsing.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_208 - Lisstraat 2, 3, 4, 5 en 6 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Isabelle Cannie en Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, voor het bouwen van 5 woningen - fase 10, op een perceel gelegen Lisstraat 2, 3, 4, 5 en 6 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 66 _, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De afsluiting op de zijperceelsgrenzen palend aan openbaar domein (in huidige aanvraag voor het lot 85) moet verplicht bestaan uit haagbeuk of ligustrum met een hoogte van 2 m

        De voortuinafsluitingen moeten bestaan uit haagbeuk of ligustrum met een hoogte van 0,90 m.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_204 - Lisstraat 7, 8,  9, 10, 11, 12 en 13 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Isabelle Cannie en Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, voor het bouwen van 7 woningen en 9 carports - fase 9, op een perceel gelegen Lisstraat 10, 11, 12, 13, 7, 8 en 9 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 66 _, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Op de zijdelingse perceelsgrens van het lot 80 moet de afsluiting verplicht bestaan uit haagbeuk of ligustrum met een hoogte van 2 m.

        Het kruiwagenpad ter hoogte van de voorgevels kan niet afgesloten worden van de voorliggende groenzone.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_217 - Keizelbergstraat 2 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke, voor het bouwen van een vrijstaande woning met carport, op een perceel gelegen Keizelbergstraat 2 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 830 M2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Bij de woning moeten minstens 2 fietsenstalplaatsen voorzien worden. Dit is nu niet duidelijk af te leiden uit de bouwplannen.

        In de aanvraag is de type haag niet nader omschreven. Zowel op de rooilijn als langs de perceelsgrens met de eigendom Oude Pastoriestraat 6 moet de haag als perceelsafsluiting bestaan uit het type Fagus Sylvatica.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Kapvergunning - Hoogstraat 29 - rooien van een hoogstammige berk - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit bijgevolg tot het verlenen van een kapvergunning voor het rooien van een boom achteraan de tuinzone van de woning, gelegen Hoogstraat 29 te 8540 Deerlijk, mits er een nieuwe boom van 2de grootte aangeplant wordt in de vrije tuinzone van de woning. Deze nieuwe aanplant moet uitgevoerd worden in het eerstvolgende plantseizoen na het rooien van de boom.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Vichtesteenweg heraanleg fietspad en ontharden asfaltstroken - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opgesomde parkeerstroken in de vichtesteenweg te ontharden.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Verkeersfilter Oude Vichtestraat - proefopstelling - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de proefopstelling in de Oude Vichtestraat en het plan van aanpak voor het in kaart brengen van de impact van de gewijzigde verkeerssituatie, in samenwerking met de gemeente Anzegem, goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Woonwijs - dagelijks bestuur - verslag van 29 januari 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

BMC - 4 februari 2021- kennisname verslag en beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - jaarlijkse update - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende panden op de gemeentelijke lijst inzake leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten van 2021 worden genoteerd:

 

Beverenstraat 43

Schrijnwerkerij

Braamheuvelstraat 38

Textielfabriek

Breestraat 66

Magazijn

Fabrieksstraat 30

Magazijn

Harelbekestraat 31

Winkel en handelshuis

Heestertse steenweg 34

Magazijn

Hoogstraat 72

Handelshuis

Kerkstraat 242

Serre en toonzaal

Sint-Rochusstraat 50

Textielfabriek

Stationsstraat 78+

Werkplaats

Stationsstraat 198

Magazijn

Ter Donkt 6

Kantoorgebouw

Verrieststraat 43

Textielfabriek

Wafelstraat 58

Veeteelt (hoevegebouwen)

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

MAT - verslag 3 februari 2020 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Niet-geconcedeerd graf - kennisname

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Afvoering van ambtswege - einde referentieadres - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/7 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/8 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - bezoek woonzorgcentrum Heilige Familie - voorstel - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 24 FEBRUARI 2021

Desselgemstraat - verkavelingsvoorstel - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te kunnen gaan met het voorstel om het verkavelingsontwerp voor de percelen langs de Desselgemstraat te laten herwerken rekening houdend met de pluvio-kaarten en de hoge grondwaterstanden.

Publicatiedatum: 26/02/2021