Deerlijk

Zitting van 10 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Jaarrekening 2020 - kennisname en verzoek agendering

gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarrekening 2020 en besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om de jaarrekening 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 3 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 3 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Harelbekestraat 15 - recht van overgang - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het recht van overgang over de parking van het gemeentehuis met kadastrale ligging sectie C, nummer 17S7 P0000 met een oppervlakte van achtentwintig are achtenzestig centiare (28a 68ca) ten voordele van het onroerend goed gelegen te Harelbekestraat 15 in Deerlijk met kadastrale ligging sectie C, nummer 17K6 P0000, met een oppervlakte van drie are (3a) te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat – heraanleg asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing fundering - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen voor de opdracht “Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat – heraanleg asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing fundering” te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Personeel - dienstvrijstelling voor vaccinatie - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om in geval van vaccinatie ter bescherming tegen het coronavirus, de bepaling van de rechtspositieregeling met betrekking tot dienstvrijstelling voor medische onderzoeken die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden, toe te passen.

 

Artikel 2

 

Om recht te hebben op deze dienstvrijstelling dient het personeelslid onmiddellijk zijn of haar leidinggevende te verwittigen van zodra hij of zij het tijdslot voor de vaccinatie ontvangt en dit te staven met de oproepingsbrief van de afspraak door het vaccinatiecentrum. De dienstvrijstelling geldt voor de duur die nodig is om zich te verplaatsen van en naar het vaccinatiecentrum, en de eigenlijke vaccinatie.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Verslag politiecollege - kennisname

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Beslissingen algemeen directeur - februari 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand februari 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Aanstelling data protection officer (DPO) & samenstelling informatieveiligheidscel - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Cultuur - deelname livestream Cultuurconnect - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de deelname aan de livestream van Cultuurconnect goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

OMV 2020.206 - Wafelstraat 41 - beslissing - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing van de deputatie van 18 februari 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

OMV 2020_244 - Vichteknokstraat 11 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Kris Vande Walle wonende Vichteknokstraat 11 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een bijgebouw bij de woning na sloping van de bestaande tuinberging, op een perceel gelegen Vichteknokstraat 11 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 849 F3, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Bij de sloping van de bestaande constructie moet asbesthoudend afval met de nodige omzichtigheid en volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

OMV 2020_220 - Wijmelbeekstraat 15 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Pieter De Baere wonende Sint Antoniusstraat 151 te 8570 Anzegem, voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning, op een perceel gelegen Wijmelbeekstraat 15 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 142 G5, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Het materiaal van de oprit en het terras dient te bestaan uit waterdoorlatende verharding.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

OMV VKW2020_11 - Kaderstraat 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Klokkestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, Windhalmlaan 25 en 27 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem, voor het bijstellen van de verkaveling Oliebergstraat - fase 2, op een perceel gelegen Kaderstraat 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Klokkestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, Windhalmlaan 25 en 27 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 176 M, (afd. 2) sectie E 179 G3, (afd. 2) sectie E 179 M3, (afd. 2) sectie E 179 H3, (afd. 2) sectie E 179 L3, (afd. 2) sectie E 179 K3, (afd. 2) sectie E 184 G, (afd. 2) sectie E 185 E2, (afd. 2) sectie E 185 G2 en (afd. 2) sectie E 186 P , mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De loten 25 en 26 kunnen niet samengevoegd worden en moeten behouden blijven als 2 loten voor halfopen bebouwing.

        In de voorschriften aanvullen dat alle perceelsgrenzen die palen aan toekomstig openbaar domein (wegenis, groenzones, parkeerhavens, doorsteken) en niet enkel de voortuinafsluitingen voorzien moeten worden van haagbeuk (carpinus betulus) en dat hierop geen afwijkingen toegestaan zullen worden.

        In de voorschriften aanpassen dat de bomen in de voortuin van 2de of 3de categorie moeten zijn in plaats van de voorziene 3de of 4de categorie.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Attest van verdeling - Waregemstraat 502/506 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de splitsing maar wenst wel op te merken dat voor de geattesteerde bestemming volgens de verwerver voor de eigendom Waregemstraat 502 na toevoeging van het lot 1 op heden nog geen omgevingsvergunning werd afgeleverd zodat er geen zekerheid is over de mogelijkheid om op het goed het gewenste bouwprogramma te realiseren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 - bezwaren via Riopact - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de door Riopact geformuleerde bezwaren op de Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 en dit over te maken aan de CIW.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

De Lijn - centrum Deerlijk - kennisname reiswegen -  goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorgestelde buscirculatie in het centrum van Deerlijk en de nieuwe reisroutes voor de buslijnen in het kader van het nieuwe net basisbereikbaarheid goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Kernverfraaiing - premiereglement - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Rapportering visum en debiteurenbeheer 2020 - kennisname

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Dossierkosten huwelijk - vrijstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Lokaal overleg kinderopvang - samenstelling, statuten en huishoudelijk regelement - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statuten, met inbegrip van de samenstelling, en van het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken volgende statuten, met inbegrip van de samenstelling, van het lokaal overleg kinderopvang ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021:

 

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DEERLIJK

 

HOOFDSTUK 1: Doelstellingen en opdracht

 

Artikel 1

 

Het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk heeft volgende doelstellingen:

 

          het afstemmen van de vraag en het aanbod inzake kinderopvang van 0 – 3 jaar op lokaal niveau;

          het bevorderen van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang binnen de gemeente Deerlijk.

 

Artikel 2

 

Opdrachten van het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk:

 

          het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleid kinderopvang en eventuele bijsturing ervan;

          het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleid kinderopvang en eventuele bijsturing ervan;

          het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. 

 

HOOFDSTUK 2: Samenstelling en structuur

 

Artikel 3

 

Het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk is samengesteld uit een algemene vergadering die eveneens instaat voor het dagelijks bestuur.

 

Artikel 4

 

Het gemeentebestuur moet in het lokaal overleg kinderopvang de actoren betrekken die de Nederlandstalige kinderopvang bevorderen, zijnde: 

 

          een vertegenwoordiging van de lokale actoren;

          een vertegenwoordiging van de gebruikers;

          een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.

 

Deze samenstelling dient te voldoen aan de voorwaarden inzake verscheidenheid en representativiteit. Maximum 2/3 van de leden zijn van hetzelfde geslacht.

 

 

Artikel 5

 

De concrete samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk is als volgt:

 

Stemgerechtigden:

 

          Vertegenwoordiging van de lokale actoren

          een afgevaardigde van kinderopvanginitiatief  Heilig Hart - Vercruysse de Solartstraat 32, 8540 Deerlijk

          een afgevaardigde van kinderopvanginitiatief Kadeetje - Schoolstraat 9, 8540 Deerlijk

          een vertegenwoordiger van de onthaalouders onder de koepel van Ferm

          Vertegenwoordiging van de gebruiker

          een afgevaardigde van de Gezinsbond Deerlijk

          een afgevaardigde van de Bondgenootjes Deerlijk

          een ouder

          Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur 

          een medewerker van het Sociaal Huis Deerlijk

          het diensthoofd burger en welzijn van het lokaal bestuur Deerlijk

          het diensthoofd vrije tijd en onderwijs van het lokaal bestuur Deerlijk

 

Niet Stemgerechtigden

 

          Experten 

          de intersectorale medewerker van het agentschap Opgroeien 

          Schepenen

          schepen van welzijn en sociale zaken

          schepen van kinderen en gezin

 

Artikel 6

 

Alle stemgerechtigde leden hebben één stem.

 

Artikel 7

 

Elke organisatie wijst volledig vrij één lid aan als plaatsvervanger.

 

De stemgerechtigde leden en de plaatsvervangers dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

          zij moeten lid zijn van en actief betrokken zijn bij de organisatie die zij vertegenwoordigen;

          politieke mandatarissen van de gemeente Deerlijk kunnen geen deel uitmaken van de algemene vergadering van het LOK en bijgevolg geen organisatie als lid van het LOK vertegenwoordigen;

          de plaatsvervanger dient de verscheidenheid van het LOK te respecteren.

 

BESTUUR

 

Artikel 8

 

Rekening houdend met het besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 betreffende de aanstelling van de voorzitter en rekening houdend met de bewaring van de neutraliteit; wordt de voorzitter aangesteld uit de groep van de gebruikers.

 

De voorzitter heeft volgende taken:

 

          het aanspreekpunt zijn voor het agentschap Opgroeien;

          het bijeenroepen van het LOK Deerlijk;

          de opmaak van de agenda van het LOK Deerlijk; 

          het bewaken van het overlegproces en de besluitvorming door de vergadering ordelijk te laten verlopen;

          het superviseren van de verslaggeving.

 

Artikel 9

 

Rekening houdend met het besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 betreffende de aanstelling van de secretaris en rekening houdend met de ondersteunende rol van de secretaris; wordt de functie van secretaris opgenomen door een medewerker van het sociaal huis. 

 

De secretaris heeft volgende taken:

 

          het op zich nemen van de administratieve en logistieke ondersteuning van een vergadering;

          het opvolgen van de voorbereiding van de vergadering.

 

HOOFDSTUK 3: Wijziging  van de statuten

 

Artikel 10

 

Voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde is voldaan, beslist het lokaal overleg kinderopvang, ongeacht het aantal aanwezigen.

 

HOOFDSTUK 4: Einde

 

Artikel 11

 

Het lokaal overleg kinderopvang neemt uiterlijk 6 maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad van rechtswege een einde.

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken volgend huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021:

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DEERLIJK

 

Artikel 1

 

Het lokaal overleg kinderopvang Deerlijk komt tenminste 2 maal per jaar samen. 

 

Artikel 2

 

De oproepingen voor het lokaal overleg kinderopvang worden samen met de agenda minimum 7 dagen op voorhand verstuurd naar de leden van het lokaal overleg kinderopvang. Leden kunnen tot 3 dagen op voorhand punten toevoegen.

 

Artikel 3

 

De verslagen worden 14 dagen na de samenkomst verstuurd naar de leden van het lokaal overleg kinderopvang en worden ter kennisname geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 

 

Het verslag wordt tevens geacteerd op de algemene vergadering van het huis van het kind. Zodoende zijn alle partners van het huis van het kind op de hoogte van de besluitvorming op het lokaal overleg kinderopvang.

 

Artikel 4

 

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris.

 

Artikel 5

 

Er komt een einde aan het mandaat van een bestuurslid wanneer:

          Een lid op eigen initiatief, schriftelijk of per e-mail ontslag neemt. Deze schriftelijke kennisgeving dient gericht te zijn aan de voorzitter en de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.

          Een lid niet langer de organisatie vertegenwoordigt.

 

Artikel 6

 

Het lokaal overleg kinderopvang besluit of adviseert bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De besluiten en gemotiveerde adviezen van het lokaal overleg kinderopvang worden door de voorzitter en de secretaris schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen meegedeeld.

 

Het lokaal overleg kinderopvang kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven als meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Voor de wijziging van de statuten moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

 

Artikel 7

 

Indien het gemeentebestuur het lokaal overleg kinderopvang om advies vraagt, heeft de raad steeds een termijn van 8 weken om een advies te formuleren. Slechts om uitzonderlijke redenen kan het gemeentebestuur een vraag richten aan het lokaal overleg kinderopvang om deze termijn in te korten. 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/9 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/13 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Rapport organisatiebeersing 2020 - kennisname en verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2020.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Huwelijk - plaatsen foodtruck - weigering

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Premiereglement aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om volgend nieuw premiereglement te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021:

 

PREMIEREGLEMENT AANKOOP DUURZAAM MATERIAAL VOOR JEUGDBEWEGINGEN

 

Art. 1. – Wie?

 

Aan de Deerlijkse jeugdbeweging wordt een premie toegekend voor aankoop van duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden.

 

Art. 2. – Materialen die in aanmerking komen

 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen dient het aan te kopen materiaal duurzaam te zijn en hieronder verstaan we:

          tenten en tentzeilen;

          industrieel kookmateriaal;

          sjorhout;

          plooitafels en – stoelen.

 

Art. 3. – Materialen die niet in aanmerking komen

 

Volgende materialen komen niet in aanmerking voor betoelaging:

          gewone onderhouds- of herstellingskosten van het materiaal voor jeugdbewegingen;

          spelmateriaal;

          luxegoederen;

          ander losstaand meubilair dan plooitafels en -stoelen.

 

Art. 4. – Berekening premie

 

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de aangekochte duurzame materialen met een maximum van 1.000 euro per jeugdbeweging per jaar.

 

De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het in het meerjarenplan ingeschreven krediet.

 

Art. 5. – Principiële aanvraag

 

De aanvraag tot principiële toekenning van de premie dient vóór 15 april in het jaar van de aankoop gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

 

Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

          een beschrijving van de aan te kopen materialen;

          een gedetailleerde kostenraming  van de aan te kopen materialen.

 

Uiterlijk twee maanden na de indiening van het volledige principe-aanvraagdossier brengt het college van burgemeester en schepenen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier, na advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad.

 

Art. 6. – Definitieve aanvraag

 

De aanvraag voor definitieve toekenning van de premie voor aankoop van duurzame materialen voor jeugdwerk dient vóór 1 november van hetzelfde jaar van de aankoop aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

 

Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

          de voor echt verklaarde facturen;

          het betalingsbewijs van deze facturen.

 

Art. 7. - Misbruiken

 

De bevoegde diensten kunnen vervolgens een plaatsbezoek doen om vast te stellen of de aangekochte materialen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld onder artikel 2. Er kan ook nagegaan worden of de aangekochte materialen effectief aangewend worden voor eigen gebruik door de aanvrager van de premie.

 

Indien de bepalingen uit dit reglement niet nageleefd worden en het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat de toegekende premie (incl. voorschot) niet wordt/werd aangewend conform dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen – na advies van de gemeentelijke jeugdraad – haar beslissing tot toekennen van de premie intrekken. Bedragen die in het kader van dit premiereglement werden uitgekeerd en niet aangewend werden conform dit reglement, kunnen door de gemeente worden teruggevorderd.

 

Art. 8. - Inwerkingtreding en beëindiging

 

Dit reglement treedt in werking op 5 april 2021 en eindigt op 31 december 2025.

 

Art. 9. - Overgangsbepaling

 

In 2021 wordt eenmalig een uitzondering toegestaan op de datum die in artikel 5 van het premiereglement ‘aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen’ vermeld staat: 15 april wordt uitzonderlijk en eenmalig vervangen door ‘5 mei’ voor de aanvragen tot principiële toekenning die in 2021 gebeuren. Dit wordt toegestaan om de aanvragers voldoende tijd te geven om de aanvraag in te dienen.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Premiereglement renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om volgend nieuw premiereglement te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021:

 

PREMIEREGLEMENT RENOVATIE- EN/OF HERSTELLINGSWERKEN AAN JEUGDLOKALEN

 

Art. 1. - Wie en wat?

 

Aan de Deerlijkse jeugdvereniging of de vzw die aan een Deerlijkse jeugdvereniging verbonden is, wordt een premie toegekend voor renovatie- en/of herstellingswerken aan hun, op het grondgebied van de gemeente gelegen en voor reguliere werking gebruikte, jeugdlokalen onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden.

 

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met de premie verbonden aan het premiereglement lokalen in eigendom van cultuur en sport.

 

Art. 2. - Voorwaarden voor werken om in aanmerking te komen

 

Volgende renovatie- en/of herstellingswerken komen in aanmerking voor betoelaging:

          Onderhoudswerken aan gebouwen en installaties

          Werken die het gebruik van een constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.

          Structurele werken

          Werken aan het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen.

          Werken aan het dak.

          Stabiliteitswerken

          Het geheel of gedeeltelijk vervangen van buitenmuren of dragende binnenmuren.

          Veiligheidswerken

          Brandveiligheid, stevigheid, elektrische installatie, inbraak- en vandalismebeveiliging etc.

          Investeringen in energiebesparende maatregelen

          Chauffages vervangen, zonnepanelen, dubbel glas, LED-verlichting etc.

          Werken in functie van de toegankelijkheid van het jeugdlokaal

          Werken aan nutsvoorzieningen

          Gas, water en elektriciteit.

          Afwerking binnenin het gebouw

          Vloeren, binnendeuren, schuifwanden etc.

          Verfraaiingswerken

          Kleinschalige werken om het gebouw mooier te maken of het voorkomen ervan te verbeteren vb. schilderen.

 

Art. 3. – Werken die niet in aanmerking komen

 

Kosten die niet in aanmerking komen voor betoelaging zijn:

          Kosten voor los meubilair en losse toestellen (vb kookplaat)

          Luxe-uitvoeringen

          Bijbouwen of volume-uitbreiding van het gebouw

 

Deze opsomming geldt ten exemplatieve titel.

 

Art. 4. - Berekening premie

 

De premie bedraagt voor volgende werken 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- en/of herstellingswerken:

          Onderhoudswerken aan installaties

          Verfraaiingswerken

 

De premie bedraagt voor volgende werken 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- en/of herstellingswerken:

          Onderhoudswerken aan gebouwen

          Structurele werken

          Stabiliteitswerken

          Veiligheidswerken

          Investeringen in energiebesparende maatregelen

          Werken in functie van de toegankelijkheid van het jeugdlokaal

          Werken aan nutsvoorzieningen

 

Voor een jeugdvereniging kan de premie maximaal 10.000 euro bedragen per kalenderjaar. De aanvrager kan verschillende dossieraanvragen indienen per jaar die dan gecumuleerd kunnen worden tot maximum 10.000 euro op jaarbasis. Werken kunnen gespreid worden over verschillende jaren. De factuurdatum bepaalt voor welk jaar de premie toegekend kan worden. Als men wil spreiden, zal de aannemer de werken in verschillende kalenderjaren moeten factureren.

 

De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het in het meerjarenplan ingeschreven krediet.

 

Art. 5. – Procedure bij werken met een totale kostprijs lager dan 3.000 euro (incl. BTW)

 

Indien de totale kostprijs van een uit te voeren herstelling of renovatie niet hoger is dan 3.000 euro (incl. BTW), dient er geen principiële aanvraag ingediend te worden.

De minimum totale kostprijs van de aanvraag voor een uit te voeren herstelling of renovatie moet ten minste 300 euro (incl. BTW) bedragen.

 

Binnen de 4 maanden na het einde van de renovatie- en/of herstellingswerken dient de aanvraag voor definitieve toekenning van de premie aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. Er wordt een aanvraag ingediend per renovatie- en/of herstellingsdossier. Een jeugdvereniging kan dus per jaar meerdere dossiers indienen.

 

Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

          de voor echt verklaarde facturen;

          het betalingsbewijs van deze facturen.

 

Indien de jeugdvereniging of de vzw die aan de jeugdvereniging verbonden is geen eigenaar is van de lokalen, dient een kopie van de overeenkomst met de eigenaar die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan beschikken, toegevoegd te worden.

Na advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad zal de definitieve premie bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

De bevoegde diensten kunnen een controle ter plaatse doen om na te gaan of de werken degelijk werden uitgevoerd en of de bewezen kosten effectief voor de werken gebruikt werden.

 

Art. 6. – Procedure bij werken met een totale kostprijs hoger dan 3.000 euro (incl. BTW).

 

De aanvraag tot principiële betoelaging dient ten laatste 3 maanden voor de start van de werken gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. Er wordt een aanvraag ingediend per renovatie- en/of herstellingsdossier. Een jeugdvereniging kan dus per jaar meerdere dossiers indienen.

 

Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

          een beschrijving van de geplande werken

          de vermoedelijke datum voor de aanvang van de werken

          de vermoedelijke einddatum van de werken

          een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken

 

Indien de jeugdvereniging of de vzw die aan de jeugdvereniging verbonden is geen eigenaar is van de lokalen, dient een kopie van de overeenkomst met de eigenaar, die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan beschikken, toegevoegd te worden.

 

Vanuit de technische diensten van de gemeente zal voorafgaand een technisch advies opgemaakt worden. Hierbij kan extra uitleg of informatie opgevraagd worden bij de geplande werken aan de jeugdvereniging of de vzw verbonden aan de jeugdvereniging en/of wordt de situatie ter plaatse onderzocht.

 

Daarna wordt ook advies ingewonnen van de gemeentelijke jeugdraad.

 

Uiterlijk twee maanden na de indiening van het volledige principe-aanvraagdossier brengt het college van burgemeester en schepenen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier op basis van de verschillende adviezen. Het college van burgemeester en schepenen moet haar principiële goedkeuring geven vooraleer de werken kunnen starten.

 

Binnen maximum 4 maanden na het einde van de renovatie- en/of herstellingswerken dient de aanvraag voor definitieve toekenning van de premie aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

 

Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:

          de voor echt verklaarde facturen

          het betalingsbewijs van deze facturen

 

Na opnieuw advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad zal de definitieve premie bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

De bevoegde diensten kunnen een controle ter plaatse doen om na te gaan of de werken degelijk werden uitgevoerd en of de bewezen kosten effectief voor de werken gebruikt werden.

 

De begunstigde zal zowel tijdens als na de uitvoering van de werken toezicht en controle door de bevoegde diensten toelaten.

 

Art. 7. – Voorschot

 

Jeugdverenigingen die dit wensen, kunnen een voorschot van 60 % van de voor de uit te voeren werken geraamde premie bekomen op voorwaarde dat:

          Voor het starten van de werken hiertoe een principiële aanvraag ingediend werd en deze na advies door de gemeentelijke jeugdraad werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

          De aanvraag vergezeld wordt van een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken en een schriftelijke overeenkomst tussen de jeugdvereniging en de aannemer.

          Het totale bedrag van de uit te voeren werken minimaal 3.000 euro (incl. BTW) bedraagt.

          De jeugdvereniging expliciet verklaart de ter beschikking gestelde middelen te zullen aanwenden voor de opgegeven werken.

          De werken binnen het jaar na het ontvangen van het voorschot beëindigd zijn en de nodige bewijsstukken binnengebracht worden op de jeugddienst.

          De vzw verbonden aan de jeugdvereniging zich verantwoordelijk stelt tot terugbetaling van het voorschot in geval van misbruik (zie artikel 8).

          Het voorschot wordt gestort op de rekening van de vzw verbonden aan het jeugdvereniging.

 

Bij de definitieve afrekening en bepaling van de definitieve premie, zal het reeds verkregen voorschot in mindering gebracht worden.

 

Art. 8. – Misbruiken

 

Indien de bepalingen uit dit reglement niet nageleefd worden en het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat de toegekende premie (incl. voorschot) niet wordt/werd aangewend conform dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen – na advies van de gemeentelijke jeugdraad – haar beslissing tot toekennen van de premie (incl. voorschot) intrekken. Bedragen die in het kader van dit premiereglement werden uitgekeerd en niet aangewend werden conform dit reglement, kunnen door de gemeente worden teruggevorderd.

 

Art. 9. – Inwerkingtreding en beëindiging

 

Dit reglement treedt in werking op 5 april 2021 en eindigt op 31 december 2025.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Radio Gaveromroep - nominatieve toelage - agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van Radio Gaveromroep.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een jaarlijkse nominatieve toelage voor Radio Gaveromroep, ten bedrage van 200 euro, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad bij wijze van toevoeging aan de lijst van nominatieve toelagen en dit bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een jaarlijkse nominatieve toelage voor de kinderopvangdienst van de Gezinsbond, ten bedrage van 100 euro, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad bij wijze van toevoeging aan de lijst van nominatieve toelagen en dit bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

OMV 2020_213 - Waregemstraat 564 - beslissing

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Waregem - GRUP Sprietestraat - voorontwerp - adviesvraag plenaire vergadering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een voorwaardelijk gunstig advies te formuleren bij het voorontwerp van RUP. Bij de verdere uitwerking dient rekening gehouden te worden met de in het overwegend gedeelte geformuleerde opmerkingen.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Fien Vandeghinste, coördinator omgeving, te mandateren voor het innemen van een standpunt tijdens de plenaire vergadering.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 10 MAART 2021

Gemeenteraad van 25 maart 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021:

 

OPENBARE ZITTING

 

          Gemeenteraad - 25 februari 2021 - notulen en audiovisueel verslag - goedkeuring

          Jaarrekening 2020 - deel gemeente - vaststelling - goedkeuring

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om deze, na de beslissing over het meerjarenplan (of de jaarrekening) door de OCMW-raad, te hernemen.

 

          Jaarrekening 2020 - deel OCMW - goedkeuring van de vaststelling OCMW

          Visum en debiteurenbeheer 2020 - rapportering - kennisname

          Rapport organisatiebeheersing 2020 - kennisname

          Straten nieuwe verkaveling innewaarts de Tapuitstraat - naambepaling - definitieve beslissing - goedkeuring

          Regionaal Relanceplan - kennisname

          Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat – heraanleg asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing fundering - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

          Aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen - premiereglement - goedkeuring

          Renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen - premiereglement - goedkeuring

          Lokaal overleg kinderopvang - samenstelling, statuten en huishoudelijk regelement - goedkeuring

 

De openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad.

 

          Vragen gesteld door raadsleden

Publicatiedatum: 15/03/2021