Deerlijk

Zitting van 31 MAART 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 24 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 24 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.2. Abonnement Subsidiemanager - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

Artikel 2

 

De opdracht “Abonnement Subsidiemanager” wordt gegund aan de firma Uitgeverij Vanden Broele nv, Stationslaan 23 te 8200 Brugge, tegen het offertebedrag van:

  • Opstartkost: 450,00 euro excl. 21 % btw (éénmalig)
  • Abonnement Subsidiemanager: 4.550,00 euro excl. 21 % btw (jaarlijks)

 

Artikel 3

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0190-00/61410000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.3. Heraanleg fietspad Otegemse steenweg - lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het bestek met nr. 2021-07 en de raming voor de opdracht “Heraanleg fietspad Otegemse steenweg”, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 25.230,00 euro excl. btw of 30.528,30 euro incl. 21 % btw (5.298,30 euro btw medecontractant).

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

  • Algemene Ondernemingen Tibergyn nv, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem;
  • Willemen Infra nv, Booiebos 4 te 9031 Drongen;
  • De Mol Grondwerken bvba, Bedrijvenlaan 28 te 9080 Lochristi.

Artikel 4

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 april 2021 om 10.00 uur.

Artikel 5

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0200-00/22400000/BESTUUR/CBS/0/IP-1 (actie A-1.02.2).

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.4. Maaien bermen en grachten 2021 met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging van 2 x 1 jaar - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 maart 2021, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

Artikel 2

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

 

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde bvba Tuinen Vanrobaeys, Ieperstraat 210 te 8940 Wervik, tegen het nagerekende offertebedrag van 23.161,90 euro excl. btw of 28.025,90 euro incl. 21 % btw (4.864,00 euro btw medecontractant). De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-02.

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0200-00/61510000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.5. Selectieprocedure directeur De KIM - afsluiting kandidatuurstellingen - kennisname

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.6. Deskundige mobiliteit en omgeving (B1-B3) - vacantverklaring - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voltijdse contractuele betrekking van deskundige omgeving en mobiliteit (B1- B3) vacant te verklaren.

 

Artikel 2

 

De invulling van deze betrekking gebeurt via een aanwervingsprocedure en er wordt een wervingsreserve voor 3 jaar aangelegd.

 

Artikel 3

 

De externe bekendmaking van de vacature zal gebeuren:

          in de Zondag/deze Week;

          via de website en sociale media van het bestuur;

          via VDAB;

          via de website van Poolstok;

          via facebook- en linkedin advertising.

 

Artikel 4

 

De selectieprocedure zal bestaan uit volgende onderdelen met als volgorde:

 

          verkennend gesprek;

          schriftelijk gedeelte (thuisopdracht);

          mondeling gedeelte;

          assessment center.

 

De selectietechnieken kunnen, als de noodzaak zich voordoet, online toegepast worden als alle kandidaten zich hiermee akkoord verklaren.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.7. Zwemlessen en watergewenning - april tot en met december 2021 - aanstelling lesgevers - goedkeuring

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.8. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.9. ACV West-Vlaanderen - zichtbaarheidscampagne - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen toelating te verlenen aan ACV West-Vlaanderen om op 20 april 2021 uitgesneden groene mannetjes (hoogte ongeveer 180 cm) en panelen (80 cm x 100 cm), te plaatsen in de graskanten van de Nijverheidslaan in Deerlijk.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.10. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.11. Onderwijs - overeenkomst noodopvang met de Vrije Basisschool Sint-Lodewijk voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst tussen de gemeente Deerlijk en de Vrije Basisschool Sint-Lodewijk inzake opvang van schoolkinderen tijdens de extra dagen paasvakantie van 29 maart tot en met 2 april 2021 goed.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.12. Onderwijs - overeenkomst noodopvang met de Vrije Basisschool Belgiek voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst tussen de gemeente Deerlijk en de Vrije Basisschool Belgiek inzake opvang van schoolkinderen tijdens de extra dagen paasvakantie van 29 maart tot en met 2 april 2021 goed.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.13. Onderwijs - overeenkomst noodopvang met Vrije Basisschool Deerlijk voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst tussen de gemeente Deerlijk en de Vrije Basisschool Deerlijk inzake opvang van schoolkinderen tijdens de extra dagen paasvakantie van 29 maart tot en met 2 april 2021 goed.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.14. Onderwijs - overeenkomst noodopvang met GO Basisschool De Driesprong voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst tussen de gemeente Deerlijk en GO Basisschool De Driesprong inzake opvang van schoolkinderen tijdens de extra dagen paasvakantie van 29 maart tot en met 2 april 2021 goed.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.15. Corona - contacttracing W13 - verlenging terbeschikkingstelling personeel - goedkeuring

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.16. Aanvraag speelstraat -  Broelstraat en Sint-Pietersabdijstraat - goedkeuring

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.17. Verkoop piano's - verlenging verkoopperiode - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verkoopperiode van de piano's en het dj-materiaal te verlengen tot en met 2 mei 2021.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.18. OMV 2021_52 - Driesknoklaan - melding bronbemaling - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door BOUWWERKEN PUTMAN BVBA gevestigd Oude Heerweg 23 te 8540 Deerlijk voor de in het meldingsdossier opgenomen ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor de plaatsing van een kelder gelegen  te Deerlijk.

 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

53.2.2°a)

Tijdelijke bronbemaling voor plaatsen van een kelder (Nieuw)

4495 m³/jaar

3

 

Artikel 2

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Artikel 3

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden betreffende de aangevraagde rubriek(en) staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

  • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges;
  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.19. OMV 2020.184 - Kleine Brandstraat 101 - beslissing deputatie - aktename

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.20. Kapvergunning - Stationsstraat 129 - rooien van een hoogstammige boom - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit bijgevolg tot het verlenen van een kapvergunning voor het rooien van een boom in de vrije zijstrook van de woning, gelegen Stationsstraat 129 te 8540 Deerlijk, mits er een nieuwe boom van 2de grootte aangeplant wordt in de vrije tuinzone van de woning. Deze nieuwe aanplant moet uitgevoerd worden in het eerstvolgende plantseizoen na het rooien van de boom.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.21. OMV 2021_6 - Vrijputstraat 9 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Maaike Vandenbroucke wonende Vrijputstraat 2 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een garage, op een perceel gelegen Vrijputstraat 9 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 34 M2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        De verharding in de achteruitbouwstrook moet beperkt worden tot de strikt noodzakelijke toegang tot de garage zodat maximaal 40 % van de oppervlakte van de achteruitbouwstrook verhard wordt.

        De verharding van de oprit moet bestaan uit waterdoorlatende materialen.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.22. OMV 2021_5 - Wonsheimstraat 13 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Charline Gantois wonende Wonsheimstraat 13 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een carport naast de woning, op een perceel gelegen Wonsheimstraat 13 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 282 D2, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        de verharding in de voortuinstrook moet beperkt worden tot 50 % van de oppervlakte van de voortuin door de oprit naar de carport in te richten als een karrespoor, de oprit naar de garage in breedte te beperken tot het strikt noodzakelijke, het pad naar de voordeur te behouden en de rest van de voortuin in te richten met gras in combinatie met groenaanplant.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.23. OMV 2020_254 - De Cassinastraat 65 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Tom De Geeter wonende Langveld 5/101 te 2600 Antwerpen, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met zwembad, op een perceel gelegen De Cassinastraat 65 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 451 B3 en (afd. 2) sectie C 451 X2.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de ingedeelde activiteit klasse 3. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

16.3.2°a)

plaatsen van een geothermische warmtepomp (Nieuw)

20 kW

3

16.3.2°a)

lucht - water warmtepomp voor zwembadverwarming (Nieuw)

10 kW

3

53.2.2°a)

tijdelijke bronbemaling voor realisatie onderkeldering (Nieuw)

750 m³/jaar

3

53.2.2°a)

tijdelijke bronbemaling voor realisatie zwembadkuip (Nieuw)

750 m³/jaar

3

55.1.1°

geothermische warmtepomp met 4 boringen (Nieuw)

4 boringen

3

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit volgende specifieke voorwaarden op te leggen:

        De laatste 10 m van het perceel moet ingericht worden als groenscherm met hoogstammige bomen en beplanting die ook tijdens de winterperiode een afschermingsfunctie heeft.

        De algemene en sectorale milieuvoorwaarden die betrekking hebben op de aangevraagde rubrieken staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.24. OMV 2021_11 - Stationsstraat 367 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Romain Seyns met als contactadres Stationsstraat 367 te 8540 Deerlijk, voor het rooien van 18 hoogstammige bomen, op een perceel gelegen Stationsstraat 367 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 320 D.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.25. OMV 2021_24 - Nijverheidslaan 38 - advies aan POVC

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een gunstig advies uit te brengen betreffende de aanvraag.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.26. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.27. Jaarvergunningen 2021 - kennisname

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.28. Premie zwerfvuilactie - Jin Scouts & gidsen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de premie uit te betalen.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.29. Woonwijs - werkjaar 10 - jaarverslag en jaarrekening - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van Woonwijs van werkjaar 10 (1 januari 2020 tot en met 31 december 2020) te agenderen op de gemeenteraadszitting van 29 april 2021.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.30. Overleg Centraal Kerkbestuur en gemeentebestuur - verslag van 10 maart 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.31. Centraal Kerkbestuur - verslag van 8 maart 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.32. Grafconcessie - nominatieve uitbreiding en bijzetting - aktename

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.33. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.34. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

C.35. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/12 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/16 goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

D.1. GAS - jaarrapport 2020 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarrapport 2020 omtrent gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

D.2. Participatief webplatform 30 % minder - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om medewerking te verlenen aan de actie "30 % minder" en geeft afvalintercommunale IMOG de toestemming om aan het webplatform een gemeentelijke pagina toe te voegen.

 

Artikel 2

 

          De foto van het Wijmelbroek wordt als herkenbaar beeld van Deerlijk doorgestuurd naar IMOG voor de gemeentepagina op het webplatform 30%minder.be

          Er wordt een prijzenpot voorzien voor de Deerlijkse inwoners ter waarde van 604,00 euro (5 cent per inwoner). Een concrete invulling van deze prijzenpot wordt later bepaald.

          Een lijst van Deerlijkse handelaars wordt bezorgd aan IMOG in functie van de vraag tot deelname aan deze handelaars.

          Via diverse gemeentelijke communicatiekanalen wordt deze actie kenbaar gemaakt aan de inwoners van de gemeente Deerlijk.

          Het college van burgemeester en schepenen stelt schepen Matthias Vanneste voor als ambassadeur van deze actie.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 31 MAART 2021

D.3. OMV VK2021_2 - Klaroenstraat/Luitstraat - bijstelling verkaveling - advies aan Provincie

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 01/04/2021