Deerlijk

Zitting van 19 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 11 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 11 augustus 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.2. Schoonmaak - bijkomende uren - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.3. Begeleidster voor- en naschoolse kinderopvang - beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.4. Administratief medewerker personeelsdienst - aanwervingsprocedure - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.5. Jubileumviering - aanpassing - kennisname

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.6. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.7. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.8. 100-jarige - bezoek burgemeester - kennisname

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.9. Elk zijn Huis nv - vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger AV - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.10. Buikrock - 27-28-29 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement. De veiligheidsverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Daarnaast dienen de maatregelen opgenomen in het Veiligheidsplan (versie 12 augustus 2021) strikt toegepast te worden, onder voorbehoud van eventuele wijzigende wetgeving op het moment dat de vooropgestelde activiteiten plaatsvinden.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de organisator niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een toelage voor security op fuiven.
De organisator voldoet niet aan de voorwaarde waarbij de premie enkel wordt toegekend aan erkende Deerlijkse verenigingen.

 

Artikel 4

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van tenminste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

vrijdag 27 augustus 2021 om 17.30 uur

zaterdag 28 augustus 2021 om 13.00 uur

zondag 29 augustus 2021 om 14.00 uur

Einde

vrijdag 27 augustus 2021 om 01.00 uur

zaterdag 28 augustus 2021 om 01.00 uur

zondag 29 augustus 2021 om 00.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 6

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.11. KSV Deerlijk - wielerjeugdhappening - 12 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de aanstelling van een Covid-coördinator die ook optreedt als contactpersoon voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 12 september 2021 om 08.00 uur

Einde

zondag 12 september 2021 om 19.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zondag 12 september 2021, van 6.00 uur tot 19.00 uur (de parking ter hoogte van de Guido Gezellelaan).

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.12. Wielerjeugdhappening KSV Deerlijk - 12 september 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op zondag 12 september 2021, tussen 8.00 uur en 19.00 uur, in de Guido Gezellelaan, de Sint-Amandusstraat (tussen de Guido Gezellelaan en de Pikkelstraat), de Pikkelstraat (tussen de Sint-Amandusstraat en de Paanderstraat), de Paanderstraat (tussen de Pikkelstraat en de Guido Gezellelaan) enkel verkeer toe te laten in de rijrichting van de renners, zijnde de richting van de opsomming van voornoemde straten.

In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de hand leiden, toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op zondag 12 september 2021 tussen 8.00 uur en 19.00 uur verboden in de in artikel 1 opgesomde straten of straatgedeelten.

 

Artikel 3

 

Het verkeer naar de in art. 1 opgesomde straten wordt omgelegd.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.13. Preventie - overeenkomst risicobeheersing - bijkomende ondersteuning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de overeenkomst risicobeheersing (C/21/RIS/500/21007036) tussen IDEWE vzw en het gemeentebestuur van Deerlijk goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.14. Ontmoetingsruimte Sint-Lodewijk - aanvraag subsidie provincie West-Vlaanderen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van het dorpenreglement van de provincie West-Vlaanderen, een betoelaging te vragen voor het voortraject van het project 'Realiseren van een kwalitatief ontmoetingsgebouw in Sint-Lodewijk'.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.15. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.16. Premie zwerfvuilactie - chiro Sellewie - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de premie uit te betalen.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.17. Lokaal energie- en klimaatpact - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de goedkeuring en ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse Regering en de gemeente Deerlijk te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.18. Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de folder betreffende de 'Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen' ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 september 2021, voor te leggen.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de studiebundel 'Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen'

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.19. Centraal kerkbestuur - verslag van 1 juli 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.20. Vaccinatiecentrum Waregem Expo - financieel overzicht - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het recentste financieel overzicht met betrekking tot de uitbating van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.21. Vaccinatiecentrum - Waregem Expo - overeenkomst - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de nieuwe overeenkomst tot het ter beschikking stellen van de uitrusting en diensten van Waregem Expo nv in het kader van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de penhoudende overheid, stad Waregem.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.22. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.23. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.24. Gemeentewegen binnen provinciaal domein De Gavers - opheffing en desaffectatie van gemeentewegen en latere eigendomsoverdracht - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de voorlopige vaststelling van de opheffing van de gemeentewegenis, zoals voorzien op plan 1.3 aangeleverd eind juni 2021 door de provinciale dienst COOP (contracten, overheidsopdrachten & patrimonium), gesitueerd binnen het provinciaal domein De Gavers - grondgebied Deerlijk, te agenderen op de gemeenteraad van 16 september 2021.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

C.25. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/30 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/44 goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

D.1. Bevraging regionale dimensie Lokaal Energie- en Klimaatpact - voorstel - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorstel in deze beslissing als insteek over te maken aan intercommunale Leiedal.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

D.2. OMV 2021_105 - Ververijstraat 6 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Paul Sulmon namens NESTOR BV gevestigd Klijtstraat 50 te 8540 Deerlijk en de heer Paul Sulmon wonende Klijtstraat 50 te 8540 Deerlijk, voor het slopen van de bestaande woning en herbouwen van 2 woningen, op een perceel gelegen Ververijstraat 6 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 17 C4, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        In of aansluitend op de carport moeten telkens per woning voldoende fietsenstalplaatsen voorzien worden.

        Het platte dak van de gelijkvloerse bouwlaag bij beide woningen mag niet aangelegd noch gebruikt worden als dakterras.

        Het recht van uitweg voor de 2 parkeerplaatsen moet gevestigd zijn vooraleer de werkzaamheden tot herbouw aan te vatten.

        Indien de bestaande muur op de zijperceelsgrens niet behouden kan blijven dan moet de nieuwe afsluiting op de grens met de oprit naar de parking voldoen aan volgende voorwaarden:

o        de hoogte van de afsluiting bedraagt 1,80 m;

o        de afsluiting is opgebouwd uit houten prefabpanelen in rode Noorse grenen, geïmpregneerd, zoutgroen, met tussenpalen - het lattenwerk bestaat uit horizontale lamellen, alternerend in de diepte;

o        de afmetingen van de lamellen bedragen 9 x 95 mm en deze van de palen 90 x 90 mm;

o        indien in de afsluiting een poortje voorzien wordt dan moet dit poortje opgebouwd worden conform de normen voor de afsluiting (zelfde materiaal, geleding, hoogte).

        De carports dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

o        de carport moet op de perceelsgrens voorzien worden van een gesloten gevel met poort;

o        gevels, poorten en deuren van de carport op de perceelsgrens met de oprit worden opgebouwd uit een horizontaal lattenwerk met een breedte van 95 mm en een dikte van 9 mm (overeenkomstig de afsluiting) en opgetrokken in rode Noorse grenen, geïmpregneerd, zoutgroen;

o        de carport wordt verplicht afgewerkt met een plat dak, zonder dakoversteek, met een hoogte bovenkant dakrand van 3 m;

o        de poorten in de gevels moeten een hoogte hebben van 1,97 m. .

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 AUGUSTUS 2021

D.3. Intergemeentelijke woonprojecten - transformatie van verkavelingen

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit interesse te hebben in deelname in dit project en verwacht van Intercommunale Leiedal een duidelijke trekkersrol.

Publicatiedatum: 19/08/2021