Deerlijk

Zitting van 03 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 24 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 24 februari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Woonproject Sneppe - opname in het openbaar domein - principieel akkoord - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met de kosteloze grondoverdracht van het openbaar domein in het gemengde woonproject Sneppe aan de gemeente, alsook met de coördinatie door Leiedal.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Schadegeval op parking nabij werkplaats personeelslid - tussenkomst bestuur - standpunt - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het bestuur niet tussenkomt bij incidenten die plaatsvinden op een parking nabij de werkplaats van een personeelslid, indien de verzekering niet tussenkomt.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van ACOD Lokale en Regionale Besturen van 17 februari 2021 waarin ACOD de acties die op 8 maart 2021 georganiseerd worden in het kader van de internationale dag van de rechten van de vrouw, onderschrijft.

Personeelsleden die omwille van deelname aan deze actie afwezig zijn op het werk dienen als 'in staking' beschouwd te worden.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontvangen verslag.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Onafhankelijke raadsleden - vertegenwoordiging in gemeenteraadscommissies - negatief standpunt - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat onafhankelijke raadsleden, de heer Dirk Demeurie en mevrouw Sophie Mespreuve, geen lid kunnen uitmaken van gemeenteraadscommissies, ingevolge de toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de onafhankelijke raadsleden op de openbaarheid van de gemeenteraadscommissies. Zij zijn bijgevolg vrij de gemeenteraadscommissies bij te wonen zonder zich in de debatten te mengen.

 

Artikel 3

 

Wanneer de gemeenteraadscommissies wegens omstandigheden niet fysiek kunnen doorgaan, dan zullen deze opengesteld worden voor alle gemeenteraadsleden opdat zij eventueel digitaal kunnen meevolgen.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Corona werkgroep - verslag van 23 februari 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke Corona werkgroep van 23 februari 2021.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Zwembad - offertes en raamcontracten - 2021 - week 9 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de offertes voor de bestellingen en nieuwe raamcontracten, zoals hierboven aangegeven, goed te keuren in functie van de exploitatie van het zwembad Anzegem-Deerlijk.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Animatorenvergoedingen gemeentelijk speelplein - krokusvakantie 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Techniekacademie - verplaatsing en bundeling lessen naar paasvakantie 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de annulering van de lessen Tiener Techniekacademie zoals oorspronkelijk gepland en van de verplaatsing en bundeling van deze lessen in een techniekweek in de paasvakantie.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Cultuur - verkoop piano's en dj-materiaal - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verkoop van de instrumenten volgens bovenstaande voorwaarden goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel grote schoonmaak juli/augustus -

goedkeuring

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Projectstuurgroep - samenstelling - verzoek agendering GR

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de voorgestelde samenstelling van de projectstuurgroep in het kader van het mobiliteitsplan.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om de goedkeuring van samenstelling van de projectstuurgroep in het kader van het mobiliteitsplan en de aanwijziging van de vertegenwoordigers van de gemeente te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Rapportering doelgroepwerknemers 2020 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering van milieugerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepwerknemers voor het werkjaar 2020.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Attest van verdeling - Stationsstraat 130 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de splitsing maar wenst wel op te merken dat de 2 loten stedenbouwkundig en functioneel één geheel dienen te vormen en de loods (lot 2) steeds moet functioneren als bijgebouw bij de voorliggende woning (lot 1). Bijgevolg kunnen de beide loten nooit los van elkaar verkocht worden.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

OMV 2020_236 - Fabrieksstraat 22 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Bram Feys en Wouter Schouppe namens FEYS-SCHOUPPE BVBA gevestigd Oliebergstraat 100 te 8540 Deerlijk, voor het inrichten van een terrein in functie van een tuinaannemersbedrijf + exploitatie ingedeelde inrichting klasse 3, op een perceel gelegen Fabrieksstraat 22 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 1283 A en (afd. 1) sectie B 1283 B.

 

Artikel 2

 

De exploitatie omvat voortaan volgende Vlarem rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

Klasse

3.4.1°a)

Lozen bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen (max. 3 voertuigen, 1 maal per week) (Nieuw)

0,6 m³/uur

3

6.5.1°

Brandstofverdeelslangen op mazouttanks (Nieuw)

2 verdeelslang

3

15.1.1°

Stallen van bedrijfsvoertuigen (Nieuw)

20 aantal voertuigen

3

15.4.1°

Wassen van maximaal 3 voertuigen per week (Nieuw)

3 voertuigen/week

3

17.3.2.1.1.1°b)

Opslag ontvlambare vloeistoffen (cat.3):

Totaal: 6.000 liter = 5.100 kg

10a) 2.000 l diesel in bovengrondse, dubbelwandige tank

10b) 2.000 l mazout in bovengrondse, dubbelwandige tank

10c) 2.000 l mazout in ondergrondse, dubbelwandige tank (verwarming) (Nieuw)

5,1 ton

3

17.3.2.2.1°

Opslag ontvlambare vloeistoffen (cat.1 & 2):

Totaal: 480 liter benzine = 350 kg

9) 80 l in 20l-bidons

9) 400 l in 200 l-vaten (Nieuw)

350 kg

3

17.4.

Opslag gevaarlijke producten in kleine recipiënten (≤30 kg of ≤30 l):

7) opslag biociden: 25 kg

8) opslag onderhoudsproducten: 20 kg

17) opslag cement (zakken van 25 kg): 2.500 kg

4) olie in vaten van 20 liter (60 l = 51 kg) (Nieuw)

2600 kg

3

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende voorwaarden op te leggen:

        De algemene en sectorale milieuvoorwaarden, buiten diegene waarvoor in dit dossier een afwijking wordt toegestaan, met betrekking tot de vergunde VLAREM rubrieken die in titel II van het VLAREM staan moeten steeds nageleefd worden. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

        Het groenscherm zowel oostelijk, zuidelijk als westelijk moet aangelegd worden in het eerstvolgend plantseizoen na aanleg van de keerwanden en de verharding.

        Extra versteviging van het talud is nodig tegen afkalving ofwel door geotextiel ofwel door het voorzien van bijkomende aangepaste onderbeplanting die voldoende beworteling heeft.

        Het gestapeld materiaal buiten mag niet hoger zijn dan de hoogte van de voorziene keerwanden (zijnde beperkt tot een hoogte van 4 m).

        Alle bedrijfsactiviteiten die op heden plaatsvinden bij de zonevreemde woning Oliebergstraat 100 moeten stopgezet worden en overgebracht worden naar deze nieuwe site en dit binnen de 6 maanden na voltooiing van de terreinaanlegwerken.

        De voorwaarden geformuleerd in het advies van de PTD Waterlopen dienen stipt nageleefd te worden. Het is noodzakelijk de bijkomende detaillering en de bijkomende informatie inzake de grondwaterstand over te maken aan de PTD Waterlopen voor de start van de bouwwerken.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

OMV 2020_211 - Ketsersstraat 31 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Van Loo - Vanhulsen wonende Ketsersstraat 31 te 8540 Deerlijk, voor het bouwen van een carport met berging naast de woning, op een perceel gelegen Ketsersstraat 31 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 124 G.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

OMV 2020.203 - Windhalmlaan 26 - administratieve lus - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Actief schuldbeheer - omzetting indekking van 2 leningen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de rentevoet op het  krediet 814, ten bedrage van 788.311,81 euro (resterend saldo op 23/02/2021) en waarop momenteel de indekkingstechniek “Lineair CMS spread 30Y-2Y” geldig is, om te zetten naar een “Lineair CMS spread 30Y-2Y, startend met een vaste rentevoet tot 01/04/2022”. Zie kenmerken in bijlage.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het krediet 827, ten bedrage van 82.075,93 euro (resterend saldo op 23/02/2021) en waarop momenteel de indekkingstechniek “Lineair CMS spread 30Y-2Y” geldig is, vanaf de volgende coupondatum om te zetten naar een vaste rentevoet tot de eindvervaldag. Zie kenmerken in bijlage.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de financieel directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de clausule inzake verbrekingsvergoeding: "Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van de kredieten wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/8 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/10 goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Nieuwe straten verkaveling innewaarts Tapuitstraat - naambepaling - sluiting openbaar onderzoek - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het openbaar onderzoek aangaande de naambepaling van de nieuwe straten, gelegen in de verkaveling innewaarts de Tapuitstraat, te sluiten.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er geen bezwaren, noch opmerkingen werden ingediend.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad en besluit om niet in te gaan op hun voorstel om de nieuwe straten, gelegen in  de verkaveling innewaarts de Tapuitstraat, naar landbouwgewassen te noemen.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om de definitieve beslissing rond de straatnaambepaling van de nieuwe straten in de verkaveling innewaarts de Tapuitstraat, te agenderen op de gemeenteraadszitting van 25 maart 2021.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om voor te stellen op de straatnaamborden een kleine uitleg te vemelden als volgt:

 

          Overakkerstraat: Heerlijkheid Overackere - Grafelijk leenhof

          Claire Vanhonnackerstraat: Vlaamse zangeres - Woonde in Deerlijk van oktober 1953 tot augustus 1985.

          Hermina Ackestraat: Kortrijk 1868 - Deerlijk 1920 - vroedvrouw

          Marja Sèsstraat: Deerlijk 1906 - Heestert 1998 - vroedvrouw

          Zuster Remigiastraat: Ooigem 1917 - Gits 2008 - kleuteronderwijzeres-schoolhoofd Statiewijk

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Corona-relanceplan - coronanoodfonds - aanvragen

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de beoordelingscommissie te volgen en beslist bijgevolg om, gelet op de onontvankelijkheid van de dossiers of het niet voldoen aan de voorwaarden uit het reglement, geen financiële ondersteuning vanuit het coronanoodfonds toe te kennen aan de aanvragers.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat de beoordelingscommissie de mogelijkheden en noden verder verkent met het oog op een advies omtrent de aanwending van het saldo in het coronanoodfonds. 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 03 MAART 2021

Schepen Paul Vanaverbekestraat - omgevingsaanleg - standpunt  - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verkavelaar alsnog een termijnsverlenging toe te staan tot uiterlijk eind december 2021 voor het uitvoeren van de volledige omgevingsaanleg.

 

Artikel 2
 

Indien de werken tegen eind december 2021 niet volledig zijn uitgevoerd, wordt de borg integraal aangewend voor het uitvoeren van de resterende omgevingsaanleg.

Publicatiedatum: 05/03/2021