Deerlijk

Zitting van 19 JUNI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een toelichting plaats door Leiedal met betrekking tot de Woonkaart en de bijhorende visie hieromtrent.

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 12 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 12 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.2. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen verslagen.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.3. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' - afname InTouch - verzoek tot agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' en de afname van InTouch via deze raamovereenkomst te agenderen op de gemeenteraad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.4. Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk - toetreding en afname - verzoek tot agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de toetreding tot en afname van de raamovereenkomst voor levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk te agenderen op de gemeenteraad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.5. Doorlichting verzekeringsportefeuille - deelname opdracht stad Harelbeke - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de deelname aan de opdracht voor de doorlichting van de verzekeringsportefeuilles van stad Harelbeke en aangrenzende besturen goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0190-00/61310000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 3

 

Stad Harelbeke wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.6. Expert omgeving (B4-B5) - afsluiting kandidaturen en uitslag selectieprocedure - kennisname

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.7. Zomerkampen 2024 - aanstelling begeleiders - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.8. Administratief medewerker ruimte - vervanging wegens moederschapsverlof - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.9. Technisch assistent wegen en water (D1-D3) - vacantverklaring + aanstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.10. VIVUS - algemene vergadering van 25 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de agenda goed te keuren en verzoekt de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren..

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om woonmaatschappij VIVUS op de hoogte te brengen van onderhavige beslissing.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.11. Vrije Tijd - Evaluatie projectpremie René Declercqgenootschap - uitbetaling tweede schijf - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evaluatieformulier van  het project 'Nieuwe infoborden museum' van het René Declercqgenootschap.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de tweede schijf van de projectpremie, ten bedrage van 207,50 euro, te betalen aan het René Declercqgenootschap op rekeningnummer BE49 4635 1470 1171 op naam van André Van Ryckeghem.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.12. Feestelijkheden - straatfeest Heulselaan - 24 augustus 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op zaterdag 24 augustus 2024, tussen 10.00 uur en 23.30 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in de Heulselaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer).

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt op zaterdag 24 augustus 2024 tussen 10.00 uur en 23.30 uur verboden langs beide zijden van de rijbaan in de Heulselaan.

 

Artikel 3

 

Er wordt geen omleiding voorzien.

 

Artikel 4

 

De hiertoe nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften aangebracht.

 

Artikel 5

 

Overtredingen op deze verordening worden beteugeld met politiestraffen, voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 6

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.13. Feestelijkheden - Straatfeest - Heulselaan - 24 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op zaterdag 24 augustus 2024, van 9.00 uur tot 23.30 uur, in de Heulselaan.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de diensten te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.14. Feestelijkheden - Straatfeest - Tulpenlaan - 28 juni 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

•Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

• De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

vrijdag 28 juni 2024 om 15.00 uur

Einde

vrijdag 28 juni 2024 om 24.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        Zowel de inrichters als de bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: vrijdag 28 juni 2024 om 24.00 uur.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op vrijdag 28 juni 2024, van 10.00 uur tot en met 24.00 uur, het gedeelte van de parkeerstrook grenzend aan het grasveld ter hoogte van de ingang van het appartementsgebouw in de Tulpenlaan (recht tegenover huisnummer 16 tot en met 24).

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de diensten te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.15. Feestelijkheden - straatfeest Vlasgaard - 30 augustus 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit van vrijdag 30 augustus 2024 om 13.00 uur, tot en met zaterdag 31 augustus 2024 om 9.00 uur, het verkeer in beide richtingen voor iedere bestuurder te verbieden in de Vlasgaard, tussen huisnummers 4 en 20 (uitgezonderd plaatselijk verkeer).

 

Artikel 2

 

Het stilstaan en parkeren wordt van vrijdag 30 augustus 2024 om 12.00 uur tot en met zaterdag 31 augustus 2024 om 10.00 uur, verboden langs beide zijden van de rijbaan in de Vlasgaard tussen huisnummers 4 en 20.

 

Artikel 3

 

Er wordt geen omleiding voorzien.

 

Artikel 4

 

De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

 

Artikel 5

 

De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de huidige politieverordening.

 

Artikel 6

 

Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

Artikel 7

 

Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.16. Feestelijkheden - Straatfeest - Vlasgaard - 30 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

•Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

• De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

vrijdag 30 augustus 2024 om 18.00 uur

Einde

vrijdag 30 augustus 2024 om 24.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

        De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden te worden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

        De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

        De inrichters houden zich aan het vooropgestelde einduur waarop alle geluidsactiviteit wordt stopgezet: vrijdag 30 augustus 2024 om 24.00 uur.

        De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein op vrijdag 30 augustus 2024 van 13.00 uur tot en met zaterdag 31 augustus 09.00 uur, Vlasgaard ter hoogte van huisnummer 20.

 

Artikel 5

  

Het college van burgemeester en schepenen besluit het advies van de diensten te volgen en verzoekt de organisator de richtlijnen te volgen inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.17. LO/BBO - bijdrage aan scholengemeenschap Kadanz - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit 4000 euro extra budget te voorzien dat kan gebruikt worden om samen met alle scholen van de scholengemeenschap Kadanz het risico te helpen beperken dat er volgend jaar een tekort aan leerkrachten is.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.18. LO - lestijdenpakket 2024 -2025 - verzoek tot agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2024-2025 van de gemeentelijke lagere school en verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit lestijdenpakket ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.19. LO - vakantiejob opvang - aanstelling - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vraag om vanaf het schooljaar 2024-2025 een jobstudent voor 1 uur per week aan te stellen als hulp tijdens de gemeentelijke opvang in de berk goed.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.20. BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel juli/augustus 2024 - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.21. BBO - Huurovereenkomst Schragenstraat 26 en 26+ - verlenging tot en met 31 december 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de verlenging van de huurovereenkomst met betrekking tot de infrastructuur gelegen te 8540 Deerlijk, Schragenstraat 26 en 26+ tot en met 31 december 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.22. Attest van verdeling - Hazewindstraat 83

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen bij het voorstel van verdeling, maar wenst wel te benadrukken dat de verkaveling die van toepassing is op het goed, zijnde VK 1988.1/0024-3 (lot 3) goedgekeurd door CBS in zitting van 1 juni 1988, dient nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.23. Attest van verdeling - Stationsstraat 60

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de splitsing.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.24. Attest van verdeling - Stationsstraat 58

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de splitsing.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.25. Attest van verdeling - perceel Stationsstraat 235 en 235+ en perceel achterliggend Stationsstraat 149

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst volgende opmerkingen te formuleren:

 

1. Stationsstraat 235 en 235+

De overdracht van eigendom kan geen invloed hebben op de in het BPA Tapuitstraat opgenomen bestemming van de eigendom. 

 

2. Stationsstraat achterliggend 149

Het perceel is opgenomen in een lopende procedure tot aanduiding als WORG-gebied ((28) Industriegebied E17’) waarvoor de  Vlaamse Regering op 31 mei 2024 principieel besliste tot definitieve aanduiding.  Aangezien de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied bouwbeperkingen (zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO) met zich mee brengt, is het opportuun dit op te merken.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.26. OMV_2023154736 (2023.174) - Andrieslaan 18 - beslissing beroep - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.27. OMV 2024_43 - Vichtesteenweg 167 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Sophie De Bel wonende Holstraat 50 te 8570 Anzegem, voor het wijzigen van de raamopeningen in de voorgevel en het herschilderen van de voorgevel, op een perceel gelegen Vichtesteenweg 167 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 1047 R4.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.28. OMV 2024_48 - Kapelstraat 49 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Jordy Dewaele - Flore Dhondt wonende Kapelstraat 49 te 8540 Deerlijk, voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, op een perceel gelegen Kapelstraat 49 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 913 D.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.29. OMV 2024_33 - Schragenstraat 39 - beslissing

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Ismaïl Al Bakrouni wonende Schragenstraat 39 te 8540 Deerlijk, voor het aanleggen van een oprit, op een perceel gelegen Schragenstraat 39 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 181 B2.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.30. Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.31. PZ Gavers - wijziging dotatie 2024 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om de gewijzigde dotatie van de gemeente Deerlijk aan de politiezone Gavers 2024 goed te keuren op de gemeenteraad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.32. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.33. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.34. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

C.35. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

D.1. Kinesiste BBO - ontvangst n.a.v. oppensioenstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 19 JUNI 2024

D.2. Gemeenteraad van 4 juli 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 4 juli 2024:

 

OPENBARE ZITTING

 

        Gemeenteraad - 30 mei 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

        Jaarrekening 2023 – goedkeuring gouverneur - kennisname

        Rapport organisatiebeheersing 2023 - kennisname

        Belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - aanpassing - goedkeuring

        Fancy Fair - Politieverordening - goedkeuring

        LO - Lestijdenpakket 2024-2025 – goedkeuring

        Onderwijs - ILOV Leersteuncentrum BOOST – arbeidsreglement – goedkeuring

        PZ Gavers – wijziging dotatie 2024 - goedkeuring

        Smartville - toetreding raamcontract - goedkeuring

        Smart Cities - toetreding raamcontract stad Kortrijk - goedkeuring

        Vragen gesteld door raadsleden

 

BESLOTEN ZITTING

Publicatiedatum: 20/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.