Aanleiding en context

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen van het retributiereglement voor de verkoop van afvalzakken goed te keuren.

 

Motivering

 

Op 28 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen principiële goedkeuring gegeven aan de volgende (tarief)wijzigingen, voorgesteld door Imog:

 

Recipiënt

Huidige prijs

Huidige inhoud

Nieuwe prijs

Nieuwe inhoud

Restafvalzak groot

1,60 euro/zak

80 liter

1,70 euro/zak

60 liter

Restafvalzak klein

0,85 euro/zak

40 liter

1,00 euro/zak

40 liter

P+MD-zak

0,15 euro/zak

60 liter

wijzigt niet

wijzigt niet

Folie-zak

0,15 euro/zak

60 liter

wijzigt niet

wijzigt niet

 

Het invoeren van deze tariefwijzigingen in alle gemeenten binnen de Imog-regio wordt doorgevoerd op 1 september 2020. De kleur van de restafvalzak zal ook wijzigen van wit naar grijs omdat deze zullen gemaakt worden van 100 % gerecycleerde plastics. Voor het gebruik van de huidige, witte afvalzakken wordt een overgangsperiode voorzien tot 30 november 2020.

 

De inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen houden een kost in voor de gemeente en deze kosten kunnen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde retributie, die de gemeente toelaat om het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen.

 

Het doel van deze wijzigingen is om de kosten van het ingezamelde afval zoveel mogelijk af te stemmen op de huidige verwerkings- en/of bewerkingsmethoden. Tevens kaderen deze wijzigingen ook in de restafvaldoelstellingen die ons opgelegd worden vanuit de OVAM.

 

In zitting van 28 november 2019 heeft de gemeenteraad beslist het toen geldende retributiereglement verkoop van diverse afvalzakken te verlengen tot 31 augustus 2020.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, 14° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

 

BESLUIT

 

Eenparig goedgekeurd

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit onderstaand retributiereglement goed te keuren met ingang vanaf 1 september 2020 en eindigend op 31 december 2025.

 

Retributiereglement voor de verkoop van diverse afvalzakken

 

Artikel 1

Er wordt een retributie geheven op de verkoop van afvalzakken verplicht te gebruiken voor de ophaling van restafval, P+MD, folies en groenafval.

 

Artikel 2

De zakken worden te koop aangeboden door de gemeente aan:

1)      grote restafvalzakken: 1,70 euro per zak (17 euro per pak van 10 zakken)

2)      kleine restafvalzakken: 1 euro per zak (10 euro per pak van 10 zakken)

3)      P+MD-zakken: 0,15 euro per zak (3 euro per pak van 20 zakken)

4)      foliezak: 0,15 euro per zak (1,50 euro per pak van 10 zakken)

De afvalzakken kunnen enkel fysiek aan het loket van de gemeente Deerlijk aangekocht worden tegen contante betaling, zowel cash als met de bankkaart, tegen afgifte van een aankoopbewijs.

 

Artikel 3

Imog krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via handelaars of commerciële instellingen.

De verplichte verkoopprijs voor de handelaars is deze zoals vermeld in artikel 2.  De aankoopprijs voor de handelaars bedraagt de verplichte verkoopprijs verminderd met een commissieloon als volgt bepaald:

Omschrijving

Verplichte verkoopprijs per zak

Aankoopprijs per zak

Commissie per zak

Kleine restafvalzak (40 liter)

1,00 euro

0,9700 euro

0,0300 euro

Grote restafvalzak (60 liter)

1,70 euro

1,6490 euro

0,0510 euro

P+MD zakken

0,15 euro

0,1455 euro

0,0045 euro

Foliezakken (zachte plastics)

0,15 euro

0,1455 euro

0,0045 euro

 

Artikel 4

Als overgangsmaatregel vanaf 1 september 2020 wordt vastgelegd dat de huidige restafvalzakken kunnen gebruikt worden tot 30 november 2020. Na de overgangsperiode kunnen oude restafvalzakken geruild worden bij Imog mits het betalen van een toeslag voor nieuwe restafvalzakken.

 

Artikel 2

 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.